Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 280712
Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de 17 de maig de 2022, per la qual es publiquen les bases de la convocatòria pública per a la concessió dels Guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El turisme es configura com a l'activitat que major repercussió en termes de renda, ocupació i activitat, genera a les Illes Balears i constitueix, sens dubte, el principal recurs de les Illes.

El turisme  es  troba  en un punt d'inflexió en el que s'ha de posar en valor tot lo bo que tenen les Illes. El sector ha fet un gran esforç per a què la reactivació turística post pandèmia fos possible. El repte és aconseguir que en els pròxims anys les Illes Balears tornin a liderar una recuperació que serà ja completa. Els ciutadans com les institucions, agents socials i entitats de la societat civil han dut endavant una tasca essencial per a reprendre el camí de la prosperitat i de l'optimisme al llarg d'un 2021 exigent.

Balears ha fet del diàleg i l'estabilitat política els elements fonamentals per consensuar un pla de modernització i diversificació, i per enfortir el sistema del benestar que garanteix la igualtat d'oportunitats i impulsa la transformació social i econòmica. Així s'estan abordant des del Govern actuacions complementàries a les ja dutes a terme, per intentar estimular el turisme internacional i aportar atractiu i diferenciació a la nostra oferta. I també en el fet de reinventar-se, procurant fer de les Illes Balears una destinació sostenible, resilient, segura i circular.

L'article 68 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears, contempla la possibilitat de millorar la competitivitat a través del desenvolupament del turisme sostenible que atén principalment a la preservació i la conservació dels recursos turístics, procura un correcte i proporcionat aprofitament d'aquests, garanteix la perdurabilitat, la conservació i el manteniment del llegat natural, cultural, artístic i social de les Illes Balears a la vegada que contribueix de forma equitativa al creixement econòmic i al benestar general.

En aquest marc, amb l'objectiu de difondre, reconèixer i incentivar les bones pràctiques del sector en matèria de circularitat, de responsabilitat social, d'igualtat de gènere, d'innovació turística, d'incentivació de la creació de noves experiències i en reconeixement dels qui desenvolupen una labor destacada, un esforç i una dedicació en favor del turisme a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es considera adequat i favorable el reconeixement institucional d'iniciatives, propostes i actuacions, atès que tot això contribueix a reforçar la qualitat, la competitivitat, l'emprenedoria i la capacitat d'atracció de les Illes Balears com a destinació turística, i a promoure les Illes Balears tant a escala nacional com internacional.

Per altra banda, en aquesta edició es troba adient incloure nous guardons com: "Ambaixador o Ambaixadora de Balears" en reconeixement a la tasca de destacades personalitats de la vida pública que hagin contribuït a la difusió del valor turístic de les Illes Balears; “Treballador o treballadora del sector turístic 2022”, per la seva tasca professional destacada en el turisme durant el 2022 vinculada amb els Objectius de Desenvolupament sostenible de Nacions Unides; i a les “Bones pràctiques en matèria d'ocupació turística” en reconeixement a aquelles iniciatives o activitats empresarials que han aconseguit millorar l'ocupabilitat en el sector turístic, en favor d'una estabilitat laboral de qualitat, igualitària i qualificada.

Els premis del turisme de les Illes Balears són unes distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions, en diverses vessants, de persones, empreses i institucions, tant públiques com privades, a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

El Govern de les Illes Balears, mitjançant l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, té interès en aquesta iniciativa per a la concessió dels guardons Premis de Turisme de les Illes Balears, amb motiu de la propera celebració el mes de setembre del Dia Mundial del Turisme. El guardó, merament honorífic, pretén reconèixer en cada categoria, l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions tant públiques com privades en favor del turisme.

RESOLC

Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria pública de l'atorgament dels "PREMIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS 2022", annexes a aquesta Resolució.

Segon.- Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

 

Palma, 17 de maig de 2022

El  president de l' AETIB

 

 

ANNEX BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DELS GUARDONS “PREMIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS”  PER  L'ANY 2022

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Turisme, la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball, a través de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears organitzarà la sisena edició dels guardons "PREMIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS 2022".

1. Objecte i finalitat

1.1. L'objecte d'aquestes bases és fer pública la convocatòria i regular l'atorgament dels guardons  "Premis del Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2022.

1.2. La finalitat dels guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears" és reconèixer l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions tant públiques com privades a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que col·laborin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

2. Sol·licituds i termini de presentació

2.1. El termini de presentació de candidatures comença a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 24 de juliol de 2022, inclòs.  

2.2. Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6.

3. Categories dels guardons

3.1. S'estableixen les categories dels guardons  següents:

-Guardó "a la innovació turística": és el reconeixement a pràctiques, productes o projectes dels quals es desprengui una innovació conceptual o tecnològica que contribueixi a la consolidació d'un model turístic sostenible.  

- Guardó "a la millor iniciativa de responsabilitat social": és el reconeixement a la millor iniciativa i bona pràctica de responsabilitat social corporativa seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides a les empreses turístiques en alguna de les seves 3 vessants: social (diversitat, integració social, afavoriment de col·lectius, accions en favor de la població local, etc.), ambiental (actuacions empresarials en favor del medi ambient o de l'espai territorial on desenvolupa la seva activitat) i econòmica (ètica empresarial, generació d'ocupació, conciliació laboral, etc.).

- Guardó "a les Bones pràctiques en matèria d'ocupació turística”: és el reconeixement a iniciatives o activitats empresarials amb vocació de millora de l'ocupabilitat en el sector turístic, aconseguint un escenari laboral de qualitat, igualitari, qualificat i amb una major taxa d' ocupació estable.

- Guardó "al treballador o treballadora del sector turístic 2022”: amb aquesta modalitat es reconeix a aquelles persones que hagin desenvolupat una destacada activitat professional destacada en el turisme al llarg de 2022, vinculada amb els Objectius de Desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

- Guardó "a la millor iniciativa de turisme circular": és el reconeixement a la millor pràctica de turisme circular de les Illes Balears, entenent com a tal l'estímul als actors que fomentin l'aplicació de principis d'economia circular en el turisme.

- Guardó “al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme" és el reconeixement a la persona física o col·lectiu laboral que, amb la seva trajectòria, exemplaritat professional i esforç ha contribuït de manera especial a millorar el sector turístic de les Illes Balears, els seus serveis, la qualitat, l'oferta o la imatge.

- Guardó "a l'experiència turística": a aquelles persones i/o a aquelles actuacions innovadores, que proporcionin millors experiències als turistes o  propostes singulars (esdeveniments, programes, actuacions, productes turístics, experiències, etc..) que fomentin i suposin una millora i un avanç pel turisme de les Illes Balears per mitjà de connexions significatives amb la població local o amb els recursos del territori (naturals, culturals, gastronòmics, etc.) sota criteris de qualitat i de sostenibilitat.

- Guardó a les "Bones pràctiques en igualtat de gènere": és el reconeixement d'aquelles iniciatives eficaces i innovadores en l'àmbit turístic que cerquin tenir un efecte positiu en la perspectiva de gènere.

- Guardó “a l'Ambaixador o Ambaixadora de Balears" en reconeixement a la tasca d'aquelles personalitats destacades de la vida pública que, pel seu especial arrelament i identificació amb Balears, hagin contribuït amb les seves manifestacions i actuacions públiques a la difusió del valor turístic de les Illes Balears.

3.2.  Els guardons que es lliuraran consistiran en una única tipologia: PREMIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS.

3.3. Els guardons als quals fan referència aquestes bases són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap dotació econòmica.

4. Candidats/tes.

Poden ser candidats/tes les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials, i les persones físiques i jurídiques, a títol individual o col·lectiu, que hagin contribuït al desenvolupament turístic de les Illes Balears d'acord amb els requisits i els criteris que estableix la base 5.

En relació amb l'Administració de la CAIB pot presentar candidatura qualsevol conselleria, com també els ens que integren el sector públic instrumental de la CAIB, inclosa l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears que, en aplicació de l'article 8 del Decret podrà presentar candidatura/es a favor de qui estimi pertinent, sempre que en la mateixa concorrin les condicions necessàries per a la seva possible participació.

Les candidatures seran presentades als membres del Jurat a través de la persona que exerceixi la Presidència d'aquest.

5. Requisits dels candidats/tes i criteris de valoració per a la concessió dels guardons

5.1. Requisits dels candidats/tes.

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i el Govern de les Illes Balears i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, i prèviament a la resolució d'atorgament.

b) No haver estat sancionat/ada amb sanció ferma en matèria turística per part de cap organisme públic estatal, autonòmic, insular o local per cap infracció greu, en el termini dels cinc anys anteriors a la candidatura, o molt greu en el termini de deu anys anteriors a la candidatura.

El compliment d'aquests requisits s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa al formulari de sol·licitud.

El fet de presentar la declaració responsable faculta l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per fer, en qualsevol moment, de forma telemàtica o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de la declaració responsable.

c) La persona guardonada no ha d'haver estat condemnada per sentència ferma per cap fet delictiu.

La inexactitud o la falsedat en les declaracions responsables és causa d'exclusió de la sol·licitud, i també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer.

5.2. Criteris de valoració

5.2.1. Criteris de valoració comuns a totes les categories.

De forma comuna per a tots els guardons, i vist el caràcter transversal de les actuacions dels guardons, es valoraran:

a) L'actitud emprenedora reflectida en actuacions concretes i contrastables.

b) El desenvolupament de l'activitat de manera èticament responsable.

Els projectes incomplets o en procés de desenvolupament no seran considerats.

5.2.2. Criteris de valoració específics per a cada guardó.

S'estableixen criteris de valoració específics per a cada categoria de guardó, d'acord amb els punts que es detallen a continuació.

5.2.2.1. Per a l'atorgament del guardó "a la innovació turística”, les candidatures es valoraran segons els criteris següents:

a) Pràctiques, productes o projectes dels quals es desprengui una innovació conceptual o tecnològica que contribueixi a la consolidació d'un model turístic sostenible.

5.2.2.2. Per a l'atorgament del guardó "a la millor iniciativa de responsabilitat social", les candidatures cal que segueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i es valoraran segons els criteris següents:

a) Actuacions concretes que minimitzin els impactes ambientals, socials o culturals negatius, i que generin respecte entre els turistes i la nostra destinació turística.

b) Contribucions positives a la conservació i preservació del patrimoni natural i cultural de les Illes Balears.

c) Contribucions positives en favor de la societat i del progrés de les Illes Balears.

5.2.2.3. Per a l'atorgament del guardó "a la millor iniciativa de turisme circular", les candidatures es valoraran segons els criteris següents:

a) Pràctiques, productes turístics o actuacions concretes que apliquin mètodes, solucions o models de negoci basats en l'economia circular:

- Cadena d' aprovisionament circular.

- Model de recuperació i reciclat.

- Model d'extensió del cicle de vida dels productes.

- Model de plataformes compartides.

- Model de servitització de productes.

5.2.2.4. Per a l'atorgament del guardó "al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme", les candidatures es valoraran segons els criteris següents:

a) Reconèixer la tasca de persones físiques o col·lectius laborals que amb la seva trajectòria, exemplaritat professional i esforç han contribuït de manera especial a millorar el turisme de les Illes Balears, els seus serveis, la qualitat, l'oferta o la imatge.

5.2.2.5. Per a l'atorgament del Guardó "a l'experiència turística", les candidatures es valoraran segons els criteris següents:

a) Persones i/o actuacions innovadores que proporcionin millors experiències als turistes o  propostes singulars (esdeveniments, programes, actuacions, productes turístics, experiències, etc..) que fomentin i suposin una millora i un avanç pel turisme de les Illes Balears per mitjà de connexions significatives amb la població local o amb els recursos del territori (naturals, culturals, gastronòmics, etc.) sota criteris de qualitat i de sostenibilitat.

b) Actuacions concretes destinades a fomentar la qualitat dels productes i les experiències turístiques que s'ofereixen als visitants de les Illes Balears.

c) Oferta diferencial, en comercialització, dinamitzadora de l'entorn, que emfatitzi els trets que ens fan únics a les Illes Balears i que valori la singularitat dels elements i recursos patrimonials, culturals i naturals de les Illes Balears.

5.2.2.6. Per a l'atorgament del Guardó "bones pràctiques en igualtat de gènere", les candidatures es valoraran segons els criteris següents:

a) Accions innovadores en l'àmbit del turisme que comportin un canvi real que contribueixi a la igualtat del gènere o que obri nous espais en àrees no tradicionalment femenines.

5.2.2.7 Per a l'atorgament del Guardo “Ambaixador o ambaixadora de Balears”: 

a) Reconèixer la tasca d'aquelles personalitats destacades de la vida pública que, pel seu especial arrelament i identificació amb Balears, hagin contribuït amb les seves manifestacions i actuacions públiques a la difusió del valor turístic de les Illes Balears.

b) S'entén com a "Ambaixador/a d'una destinació turística" aquella persona física que amb la seva trajectòria tant professional com personal, contribueix a reforçar la marca turística de la destinació Illes Balears, generant un fort vincle entre els seus seguidors i les Illes Balears, i que suposen una gran influència en la promoció de la nostra destinació ja sigui perquè és el seu lloc d'origen o en tenen una vinculació directa. 

5.2.2.8. Per a l'atorgament del Guardó “Treballador o treballadora del sector turístic 2022”:

a) En reconeixement a aquelles persones que hagin desenvolupat una destacada activitat professional en el turisme durant l'any 2022 vinculada amb els Objectius de Desenvolupament sostenible de Nacions Unides, per la qual pugui ser nomenada “treballador/a de l'any”.

b) Les tasques desenvolupades objecte d'aquesta menció hauran d'esser en favor del compliment d'algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. 

6. Presentació de candidatures i documentació

6.1. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que figura com a annex a aquestes Bases.

6.2. Les sol·licituds es presentaran acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, mitjançant el registre electrònic de l'AETIB, (C/ Rita Levi s/n, Parc BIT, Palma), o als llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015. En aquest últim supòsit, s'ha d'enviar el mateix dia a l'AETIB una còpia de la sol·licitud en que hi consti el registre d'entrada, que justifiqui la data d'enviament de la sol·licitud dins del termini establert  a les adreces de correu electrònic planificacion@aetib.caib.es i juridico@aetib.caib.es, per tal que es tingui constància de l'enviament.

6.3. Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar una biografia o una memòria explicativa (d'un màxim de 10 pàgines) on es faci constar clarament a quina de les categories s'opta  on constin, raonadament i suficientment, els mèrits pels quals es considera mereixedor o mereixedora  de la distinció.

6.4. Si la candidatura es proposa a títol pòstum, s'ha de fer constar aquesta circumstància.

6.5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest article es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

6.6. L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds comporta la inadmissibilitat de la sol·licitud.

7. Procediment de concessió

7.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les candidatures es convocarà el Jurat, que avaluarà les candidatures presentades d'acord amb els criteris de valoració de la base 5.2 i elaborarà la proposta de concessió amb les candidatures que obtinguin millor puntuació en cada categoria i que ha d'elevar, per mitjà de la  presidència, al Consell de Govern, el qual ha d'adoptar l'acord de concessió de distincions corresponent. El Jurat es reserva el dret de declarar deserta qualsevol categoria.

7.2. El jurat, en les seves actuacions, es regirà pel que disposa la secció 3ª del capítol  II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i per l'establert a la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB.

7.3. Per a la vàlida constitució del Jurat, serà necessària, l'assistència al menys de  les dues terceres parts dels seus membres. El Jurat ha de ser convocat amb una antelació mínima de cinc dies.

7.4. Per a l'adopció dels acords serà necessari el vot favorable de la majoria del assistents.  En cas d'empat, el vot de la persona titular de la presidència del Jurat, o de la persona en qui delegui, tindrà caràcter qualificat.

7.5. Si es donen les circumstàncies excepcionals que així ho justifiquin, el president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, o la persona en qui hagi delegat les seves funcions, pot proposar directament la persona, l'òrgan, l'administració, l'ens o l'entitat que s'hagi de guardonar, proposta que ha de ser sotmesa a deliberació del jurat. En aquest cas, la proposta ha de ser motivada i ha d'anar acompanyada de l'informe en què s'exposin els mèrits i les circumstàncies concurrents.

7.6.  Un cop finalitzat aquest procés, el Jurat resoldrà abans del 9 de setembre la concessió dels Premis o els declararà deserts, segons consideri.

8. Atorgament

8.1. El Consell de Govern a proposta del  conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball adoptarà l'acord de concessió de distincions dels Guardons del Turisme , que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb posterioritat a la celebració de la realització de l'acte de lliurament a la "NIT DEL TURISME 2022". L'acord de concessió de distincions, que ha de comunicar  el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, es notificarà a les persones interessades o, si escau, als seus familiars, per qualsevol mitjà admès en dret.

8.2. L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears pot fer publicitat de les persones, les institucions, les corporacions, les associacions, les empreses, les entitats o els establiments guardonats.

9. El Guardó

Les persones o entitats guardonades rebran en cadascuna de les categories a què fa referència la base 3 d'aquesta disposició un guardó.

A més, els guanyadors podran fer ús en la seva identitat corporativa i publicitat de la menció guardó "Premi del Turisme de les Illes Balears" unida a l'any de la concessió.

La concessió del premi té caràcter permanent.

10. Lliurament dels guardons

El lliurament dels guardons es realitzarà en un acte de caràcter públic institucional, que es celebrarà en aquesta edició a l'illa de Mallorca, preferentment al voltant del dia 27 de setembre de 2021, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Turisme.

L'organització de l'acte de lliurament i les despeses que es generin es duran a terme d'acord amb el que estableix l'article 3.6 del Decret 22/2017, de 12 de maig, pel qual es regulen els premis de turisme de les Illes Balears.

11. El jurat

11.1. Per a la concessió dels guardons als quals es refereixen aquestes bases es constituirà un jurat compost pels següents membres:

- President: Conselleria competent en matèria de turisme que pot delegar en la Direcció de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.

- Vocals (persona titular de les següents entitats):

          - Membres del Consell de Direcció de l'Agència d'Estratègia Turística de les        Illes Balears.

          - Direcció General de Coordinació del Govern

          - Deganat de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.

          - Direcció de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

          - Presidència del Foment del Turisme de Mallorca.

          - Presidència de la FELIB.

          - Secretaria General de CCOO.

          - Secretaria General d'UGT.

          - Presidència de la CAEB.

          - Presidència de la Cambra de Comerç de Mallorca.

          - Presidència de la Cambra de Comerç de Menorca.

          - Presidència de la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera.

- Presidència de PIME Illes Balears.

          - Presidència d'Amics de la Terra Mallorca.

          - Presidència del GOB.

Exercirà la secretaria la direcció adjunta de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, la qual podrà delegar en un alt càrrec o en un tècnic o tècnica de l'AETIB, nomenat per la presidència del jurat.

Assessorarà al Jurat en matèria d'igualtat, amb veu però sense vot, la Direcció de l'IB Dona.

11.2. Tots els membres del jurat tindran veu i vot. Cap membre del jurat no podrà acumular més de tres vots delegats.

11.3. Les persones membres del jurat podran delegar per escrit la seva presència i el seu vot en una altra persona del jurat. En tot cas aquesta delegació haurà de ser explícita, fent constar la designació de les candidatures a les quals s'emet el vot per a cadascuna de les categories.

11.4. L'activitat dels membres del Jurat no serà retribuïda. L'AETIB assumirà el costos dels desplaçaments a petició dels jurats participants d'altres illes. 

12. Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el «Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)», les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal de concórrer a aquesta convocatòria s'inclouen al fitxer Expedients administratius, responsabilitat de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a la l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, C/ Rita Levi, s/n Parc BIT, Palma. Adreça electrònica: lopd@AETIB.caib.es.

Documents adjunts