Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 261730
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d’agost de 2021, d’ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 31 d'agost del 2021 es va publicar al BOIB núm. 118 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d'agost de 2021, d'ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l'any 2021, modificada per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 149, de 30 d'octubre de 2021).

D'acord amb el que estableix l'apartat segon de la resolució esmentada, aquesta línia destina al seu finançament un import màxim d'un milió d'euros (1.000.000,00 €), amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA del 2021, amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.

Vist tot això, atès que aquesta línia d'ajudes està en procés de tramitació, atesa la demanda d'aquestes ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions, considerant que la sequera continua al llarg de l'any 2022 i que, per tant, s'han incrementat les necessitats de les explotacions respecte al que es preveia inicialment, i tenint en compte la disponibilitat pressupostària, s'incrementa la quantia destinada a aquesta convocatòria.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Incrementar en nou-cents mil euros (900.000,00 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l'any 2021, aprovat mitjançant la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d'agost de 2021, publicada al BOIB núm. 118, de 31 d'agost de 2021.

2. El crèdit final que es destina a aquesta convocatòria és d'un milió nou-cents mil euros (1.900.000,00 €).

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 6 de maig de 2022

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño