Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 279877
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 de maig de 2022 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2021-2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

 1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), amb les seves modificacions posteriors, estableix, en l'article 43, que l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat en els cicles formatius es fa per mòduls professionals, tenint en compte la globalitat del cicle des de la perspectiva de les noves metodologies d'aprenentatge. En el cas dels cicles formatius de grau bàsic, l'avaluació es fa per àmbits. La superació d'un cicle formatiu requereix l'avaluació positiva de tots els mòduls professionals o dels àmbits que el componen.

 2. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, disposa en els articles 51 a 53 les condicions i els efectes de l'avaluació i acreditació dels ensenyaments de formació professional.

 3. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, en regula l'avaluació i la qualificació en la secció sisena del capítol IV.

 4. La Llei 2/1997, del 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les seves modificacions posteriors, estableix en el punt 11 de l'annex de preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que «els alumnes amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat o en un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d'Educació i Universitat, poden acollir-se a l'exempció total dels preus de la matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la UIB».

 5. Per tal de fer efectiva la Llei 2/1997 i permetre un tractament equitatiu entre els estudiants de formació professional de les Illes Balears i els estudiants de batxillerat, així com entre els alumnes de formació professional de les Illes Balears i els estudiants de formació professional d'altres territoris on se'ls hagi concedit la menció de matrícula d'honor, es fa necessari establir el procediment d'atorgament de la menció de matrícula d'honor als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears.

 6. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la modalitat d'ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol de 2009), autoritza el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors a adoptar els actes que siguin necessaris per al desplegament i per a la concreció d'aquesta Ordre. Així mateix, en l'article 1.2 indica que els aspectes que no són específicament d'organització i funcionament que es regulen en aquesta Ordre s'han de desplegar mitjançant la normativa que dicti la direcció general competent en matèria de formació professional.

 7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les seves modificacions posteriors, estableix en l'article 2.6 que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors exerceix les seves competències en els àmbits materials de la formació professional i en els ensenyaments superiors no universitaris.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Establir les condicions d'atorgament de la menció de matrícula d'honor en els cicles formatius de formació professional que s'imparteixen tant en centres públics com en centres de titularitat privada dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per al curs 2021-2022, recollides en l'annex d'aquesta Resolució.  

 2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 3. Establir que aquesta Resolució tindrà efectes des del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El recurs potestatiu de reposició s'entén desestimat si no s'ha resolt i no se n'ha notificat la resolució en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-lo interposat. En aquest cas, resta expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa en els termes que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra aquesta Resolució també es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.

Palma, 16 de maig de 2022

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX Condicions d'atorgament de la menció de matrícula d'honor

 1. Es pot atorgar la menció de matrícula d'honor als alumnes que hagin superat tots els mòduls d'un cicle de formació professional del sistema educatiu i tenguin una nota mitjana final del cicle formatiu igual o superior a nou. L'article 32 del Decret 91/2012 estableix que la qualificació final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls expressada amb dos decimals i que el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) s'ha de qualificar com a apte o no apte i no s'ha de tenir en compte per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic del cicle formatiu corresponent.

 2. La menció de matrícula d'honor s'ha d'atorgar a proposta de l'equip docent del grup. Per fer la proposta, l'equip docent ha de tenir en compte, a més de l'aprofitament acadèmic, l'esforç fet per l'alumne i l'evolució observada al llarg del cicle formatiu, especialment en la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), o en les activitats formatives desenvolupades a l'empresa en el cas de la formació professional dual.

 3. L'equip docent d'un grup de segon curs pot proposar, com a màxim, l'atorgament d'una matrícula d'honor per cada vint alumnes del grup o fracció. A aquest efecte, s'entén per alumnes avaluats del darrer curs tots els que han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no. Així mateix, el nombre de grups de segon curs no pot ser superior al nombre de grups autoritzats al centre per al cicle formatiu corresponent.

 4. Els alumnes que poden obtenir matrícula d'honor són tots els que hagin titulat durant l'any acadèmic en curs i compleixen els requisits establerts en aquesta Resolució. La proposta de concessió es duu a terme el mes de juny.

 5. L'atorgament de la matrícula d'honor s'ha de consignar en els documents d'avaluació de l'alumne mitjançant una diligència. Als alumnes que han titulat en mesos anteriors, aquesta diligència se'ls ha d'afegir en l'expedient una vegada resolt el procediment d'atorgament de les matrícules d'honor.

 6. Els centres han d'introduir a l'aplicació informàtica de gestió acadèmica la informació de l'atorgament a l'alumne de la menció de matrícula d'honor marcant la casella corresponent de la pantalla d'avaluació.

 7. En previsió que el nombre d'alumnes que reuneixin les condicions requerides superi el màxim previst per a la matrícula d'honor, els centres docents han d'establir els criteris de desempat per als alumnes amb una qualificació idèntica en la nota final del cicle formatiu.