Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 280753
Resolució de l’ Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 16 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència Tributària de les Illes Balears en el primer quadrimestre de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l'Agència Tributària de les Illes Balears en el primer quadrimestre de l'any 2022:

-Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Agència Tributària de les Illes Balears per a la delegació de la competència de recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per matricula anual de vedats privats de caça i de recaptació en període executiu d'altres tributs i ingressos de dret públic del Consell de Mallorca

-Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Artà i l'ATIB per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i d'altres ingressos de dret públic.

-Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Artà i l'ATIB per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.

-Conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Economistes de Valladolid, Palència i Zamora i l'ATIB  relatiu al pagament i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones

-Conveni de col·laboració entre el Col·legi  Oficial de Titulars Mercantils i Tributaris de Lleó i l'ATIB  relatiu al pagament i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones

-Conveni de col·laboració entre l'Associació Espanyola de Assessors Financers i Tributaris i l'ATIB  relatiu al pagament i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones

-Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Campos i l'ATIB per a la gestió d'expedients sancionadors relatius a infraccions derivades de l'incompliment de les Ordenances Municipals o d'infraccions administratives que correspongui a l'Ajuntament la competència per a la seva tramitació.

-Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament  de Santanyí  i l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l'impost sobre activitats econòmiques

-Conveni de col·laboració entre la Asociación Profesional de Asesores Fiscales y Laborales (APAFL) i  l'ATIB  relatiu al pagament i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones.

-Conveni de col·laboració entre la Asociación de Empresas de Asesoría de Servicios Integrales y de Proximidad (AEDASIP) i l'ATIB  relatiu al pagament i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones

-Conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Economistes de Catalunya i l'ATIB  relatiu al pagament i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones.

 

Palma, 16 de maig  de 2022

L' administrador tributari Justo Alberto Roibal Hernández (Per vacant de la Dirección de l'ATIB. Art.5.3 Ordre 22/12/16, BOIB núm. 163 de 29/12/16)