Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 280825
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’amplia el termini per presentar sol·licituds per concórrer a la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU, aprovada per Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori (BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, de 9 de juliol de 2021, pel qual s'aproven els criteris de repartiment i la distribució territorial de crèdits relatius als components 4 “conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat”, establí, amb relació al projecte «Subvencions a les comunitats autònomes per a les Reserves de la Biosfera espanyoles» (Annex IV d'aquest Acord), que «Les comunitats autònomes hauran d'aprovar les bases de les convocatòries autonòmiques de concessió d'aquestes ajudes (d'una vegada o en més d'una convocatòria) i realitzar l'adjudicació de les mateixes en el termini màxim de dotze mesos a comptar des de l'aprovació de la distribució dels crèdits per la Conferència Sectorial», la qual tingué lloc, doncs, el 9 de juliol de 2021. Consegüentment, les comunitats autònomes haurien d'haver d'aprovat les bases de les convocatòries de concessió d'aquestes ajudes i realitzar l'adjudicació de les mateixes en data màxima 9 de juliol de 2022.

2. Mitjançant Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, s'establiren les bases reguladores i s'aprovà la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU (BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2022; correcció d'errades publicada en el BOIB núm. 64, de 17 de maig de 2022). Juntament amb l'Ordre, es va publicar l'extracte de la convocatòria per a l'any 2022, i en el qual es conté el número identificador de la citada convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) que és el número 625148, podent-se consultar la convocatòria en el següent enllaç https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias

3. D'acord amb la base Quinta, apartat primer, de la convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals.

4. Considerant que el termini de presentació de sol·licituds és breu, conseqüència immediata de l'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, de 9 de juliol de 2021, i en virtut del qual, com s'ha fet referència a l'inici, en data màxima 9 de juliol de 2022 les comunitats autònomes haurien d'haver aprovat les bases de les convocatòries de concessió d'aquestes ajudes i realitzar l'adjudicació de les mateixes.

5. Considerant, així mateix, que diverses comunitats autònomes han traslladat a l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN) la impossibilitat d'aprovar les bases de les convocatòries i adjudicar les subvencions en la data fixada en l'Acord de la Conferència Sectorial, degut als problemes interns de gestió i a la necessitat de complir correctament amb el procediment establert, el qual exigeix terminis específics.

6. Considerant la previsible pròrroga d'aquest termini, pendent d'aprovar-se en la pròxima Conferència Sectorial de Medi Ambient, amb la finalitat de realitzar les actuacions previstes en les condicions idònies de gestió, control i fiscalització, es fa aconsellable concedir una ampliació per un període de 7 dies naturals el termini de presentació de les sol·licituds per concórrer a la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU, aprovada per l'Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la que s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

5. Informe proposta de la cap de Departament de Medi Natural de 17 de maig de 2022 pel qual es proposa ampliar el termini per presentar sol·licituds per concórrer a la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU, aprovada per l'Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori.

Vists els antecedents i els fonaments jurídics assenyalats, en virtut de l'art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dict la present

Resolució

1. Ampliar el termini per un període de 7 dies naturals per presentar sol·licituds per concórrer a la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU, aprovada per l'Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El present acord no és susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment, conformement a l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (17 de maig de 2022)

El conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir Gual