Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 279236
Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2022 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021, prorrogat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears, estableix a l'article 18 que el Pla d'estadística s'ha de desplegar mitjançant programes anuals, que són l'instrument que permet conèixer durant cada exercici les operacions estadístiques que s'han de dur a terme. Els programes anuals aporten una visió molt més completa sobre quin és el contingut específic de cada activitat, tant pel que fa a qui l'ha d'executar com als objectius, la metodologia emprada, la informació que ha d'incloure o la disponibilitat de les dades quant al seu calendari de difusió.

Aquest programa desplega el Pla d'estadística 2018-2021, tercer pla aprovat pel Decret 40/2018, de 23 de novembre, i prorrogat fins a l'entrada en vigor del proper pla, i té com a objectiu, entre d'altres, seguir avançant en la consolidació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (SESTIB). Això significa que l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), les unitats estadístiques de les conselleries del Govern i els consells insulars, així com la resta d'entitats territorials un cop s'incorporin al Sistema Estadístic de les Illes Balears, han de dur a terme una tasca estable que es caracteritzi pel rigor metodològic dels seus productes i per l'optimització dels recursos existents.

L'activitat productiva de l'IBESTAT està determinada per la demanda d'informació, en l'àmbit balear o insular, de les variables que contenen els fitxers estadístics de les grans operacions de referència, i per la realització d'operacions estadístiques significatives de caràcter turístic i empresarial mitjançant enquestes participades per l'Institut.

Com a novetats, l'IBESTAT, continuant amb el compromís de disposar del Marc Input Output de les Illes Balears (MIOB), amb una cadència de cinc anys, una vegada disposi de les estimacions de l'Enquesta de Consums i Inversions del 2019, començarà les tasques d'elaboració del MIOIB 2019. S'ha d'assenyalar que la disponibilitat del MIOB 2014 permetrà disposar de la comptabilitat anual de les Illes Balears corresponent als exercicis des del 2014 fins al 2018. Cal destacar la matriu de comptabilitat social de les Illes Balears, que té per objecte desenvolupar una eina de modelització econòmica que inclogui la part social al MIOIB 2014, la qual cosa facilitarà la informació necessària per estimar els efectes de la demanda a la nostra economia i com impacten sobre la nostra societat. També cal destacar la publicació del Compte de fluxos de materials.

D'altra banda, cal destacar l'Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers, que s'ha dissenyat conjuntament amb l'Autoritat Portuària de les Illes Balears i que permetrà disposar d'estimacions anuals del perfil i de la despesa realitzada pels passatgers de creuers, amb desagregació per illes; s'espera poder oferir els primers resultats de l'Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars.

En darrer terme, cal esmentar les noves operacions de l'IBdona, amb dades sobre les denúncies per violència de gènere i per publicitat sexista; dels indicadors que ofereix la Conselleria d'Afers Socials i Esports que mesuren el nivell d'integració de les persones immigrants; de les dades de producció i comercialització dels vins de qualitat de les Illes Balears que inclou la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. També cal destacar l'evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa, les dades de recollida selectiva de paper —ambdues del Consell d'Eivissa— i les dades del projecte de la regulació de vehicles Formentera Eco del Consell de Formentera, entre d'altres.

Per la seva banda, les unitats estadístiques de les conselleries del Govern continuaran centrant la seva activitat en les explotacions estadístiques dels registres administratius dels quals són titulars, amb el reforç tècnic que implica la sistematització dels documents metodològics i gràcies a un accés més fàcil a les dades que generin les seves operacions. Amb tot això es pretén garantir que aquest plus d'informació que generen la Comunitat Autònoma i els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera contribueixi a fer possible un coneixement més real del territori i de les activitats que s'hi desenvolupen, la qual cosa és imprescindible a l'hora d'analitzar o d'emprendre qualsevol tipus d'actuació referent a les demandes i potencialitats dels diversos àmbits que defineixen la societat de les Illes Balears en els seus diferents aspectes.

El Programa anual d'estadística 2022 es concreta en un total de 276 operacions estadístiques, les quals es distribueixen de la manera següent:

— La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat assumeix la gestió de 19 operacions estadístiques, 3 de les quals són de nova incorporació no previstes en el Pla.

— La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball assumeix la gestió de 33 operacions estadístiques, 1 de les quals és de nova incorporació no prevista en el Pla.

— La Conselleria d'Educació i Formació Professional assumeix la gestió de 3 operacions estadístiques.

— La Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors assumeix la gestió de 4 operacions estadístiques.

— La Conselleria de Medi Ambient i Territori assumeix la gestió de 22 operacions estadístiques.

— La Conselleria d'Afers Socials i Esports assumeix la gestió de 27 operacions estadístiques, 2 de les quals són de nova incorporació no previstes en el Pla i 1 és el resultat de fusionar quatre operacions que s'han donat de baixa en el Pla.

— La Conselleria de Salut i Consum assumeix la gestió de 16 operacions estadístiques, 1 de les quals és de nova incorporació no prevista en el Pla.

— La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica assumeix la gestió de 5 operacions estadístiques.

— La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació assumeix la gestió de 17 operacions estadístiques, 1 de les quals és de nova incorporació no prevista en el Pla.

— La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura assumeix la gestió de 4 operacions estadístiques.

— La Conselleria de Mobilitat i Habitatge assumeix la gestió de 12 operacions estadístiques, 1 de les quals és de nova incorporació no prevista en el Pla.

— El Consell Insular de Mallorca assumeix la gestió de 22 operacions estadístiques.

— El Consell Insular de Menorca assumeix la gestió de 6 operacions estadístiques.

— El Consell Insular d'Eivissa assumeix la gestió de 5 operacions estadístiques, 3 de les quals són de nova incorporació no previstes en el Pla.

— El Consell Insular de Formentera assumeix la gestió de 6 operacions estadístiques, 1 de les quals és de nova incorporació no prevista en el Pla .

D'altra banda, l'IBESTAT ha de dur a terme un total de 75 operacions estadístiques, de les quals 3 són de nova incorporació, 1 prevista en el Pla.

D'aquestes 276 operacions estadístiques que preveu el Programa 2022, 17 són de nova incorporació, en decauen 4 que preveia el Programa 2021 i 4 es fusionen per constituir-ne una de nova. El Programa 2021 va aprovar un total de 267 operacions. Del total d'operacions que componen el Pla 2018-2021, 27 no s'integren en aquest programa.

La configuració del Programa anual d'estadística per a l'exercici del 2022 figura en els annexos següents, que l'integren:

Annex 1: relació d'activitats ordenades per àrea i secció temàtica.

Annex 2: relació d'activitats ordenades per òrgan i departament responsable.

Annex 3: principals característiques identificatives i tècniques de cada operació estadística ordenades per òrgan responsable.

Annex 4: calendari de difusió de dades corresponent a cada operació estadística, ordenat per la unitat estadística responsable.

Annex 5: relació consolidada d'operacions que integren el Pla d'estadística de les Illes Balears 2018-2021, d'acord amb les modificacions introduïdes per aquest programa, en què s'indiquen les que es donen d'alta.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 16 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Programa anual d'estadística 2022, que desplega el Pla d'estadística de les Illes Balears 2018-2021, prorrogat, en els termes que estableixen els annexos d'aquest acord, el qual conté les estadístiques d'interès de la Comunitat Autònoma que han de dur a terme els serveis que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Segon.Ordenar als responsables de les unitats estadístiques i de les operacions que l'executin d'acord amb els paràmetres que fixen aquest programa, el Pla d'estadística de les Illes Balears 2018-2021, prorrogat, i la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.

Tercer.Disposar que aquest acord tingui efectes des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a aprovar el nou programa anual d'estadística. En cas que se n'hagin de prorrogar els efectes l'any 2023, s'hauran de considerar les adaptacions a les disponibilitats del nou exercici que pertoquin.

Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

    

Eivissa, 16 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

  

ANNEX 1

Relació d'operacions estadístiques integrades en el Programa Anual d'Estadística 2022 ordenades per àrea i secció temàtica

DEMOGRAFIA

102 Padrons

Número d'activitat    Denominació

77       102     001     Explotació del padró d'habitants

77       102     002     Explotació de l'estadística de migracions

77       102     003     Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

77       102     005     Noms i llinatges més freqüents de la població

77       102     006     Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a l'estranger (PERE Balears)

103 Moviment natural de la població

Número d'activitat    Denominació

77       103     001     Depuració i explotació del Registre de defuncions

77       103     002     Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

77       103     003     Depuració i explotació del fitxer de parts

77       103     004     Noms més freqüents dels nounats

77       103     005     Taules de mortalitat

106 Estimacions de població

Número d'activitat    Denominació

77       106     001     Indicador de pressió humana (IPH)

150 Altres àrees demogràfiques

Número d'activitat    Denominació

77       150     002     Marc poblacional de les Illes Balears

ECONOMIA

201 Comptes econòmics

Número d'activitat    Denominació

12       201     001     Butlletí  de conjuntura econòmica

12       201     002     Moment econòmic de les Illes Balears

12       201     004     Indicadors sintètics de l'economia balear

77       201     012     Marc input output de les Illes Balears

77       201     013     Comptabilitat anual de les Illes Balears

77       201     014     Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

77        201    015      Enquesta de consums intermedis i inversions

12       201     016     Compte satèl·lit del turisme  de les Illes Balears

12       201     017     Indicador sintètic de la despesa en consum

77       201     018     Compte de fluxos de materials

77       201     019     Compte d'emissions a l'atmosfera

77       201     020     Matriu de Comptabilitat Social

77       201     021     Projeccions de les taules input output de les Illes Balears

202 Sector primari

Número d'activitat    Denominació

20       202     002     Directori d'explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

20       202     003     Directori d'explotacions de bestiar oví i bestiar cabrum de les Illes Balears

20       202     004     Directori d'explotacions de porcí de les Illes Balears

20       202     005     Efectius de ramat boví

20       202     006     Efectius de ramat oví i cabrum

20       202     007     Enquesta de ramat porcí

20       202     009     Directori d'escorxadors

20       202     010     Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

20       202     011     Avaluació anual del moviment comercial pecuari

20       202     012     Producció anual d'ous, mel i altres productes ramaders menors

20       202     013     Superfícies i produccions dels conreus

20       202     014     Preus mitjans de la terra d'ús agrari

20       202     015     Cànon anual de lloguer rústic

20       202     016     Preus mitjans rebuts pels agricultors

20       202     020     Captures de pesca marítima

20       202     021     Flota pesquera de les Illes Balears

20       202     025     Producció i comercialització de vins de qualitat de les Illes Balears

 

203 Indústria

Número d'activitat    Denominació

77       203     014     Explotació de l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial

77       203     015     Explotació de l'enquesta industrial anual de productes

77       203     016     Explotació de l'índex de preus industrials (IPRI)

77       203     017     Índex de producció industrial (IPI)

204 Energia

Número d'activitat    Denominació

19       204     004     Energia elèctrica a les Illes Balears

19       204     007     Balanç energètic de les Illes Balears

77       204     008     Producció i demanda d'energia elèctrica

205 Habitatge

Número d'activitat    Denominació

31       205     005     Autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca

25       205     006     Inspecció d'habitatges

25       205     008     Sancions en matèria d'habitatge

25       205     009     Qualificacions provisionals i definitives d'HPO (habitatges de protecció oficial) de titularitat pública i privada

206 Construcció

Número d'activitat    Denominació

77       206     001     Estadística de visats d'obra

77       206     002     Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra)

31       206     004     Cèdules d'habitabilitat de Mallorca

207 Comerç

Número d'activitat    Denominació

19       207     001     Calendari de fires i mercats de les Illes Balears

77       207     006     Explotació de l'índex de comerç al detall

12       207     007     El comerç al detall a les Illes Balears

208 Turisme

Número d'activitat    Denominació

12       208     001     El turisme a les Illes Balears (dades informatives - anuari)

77       208     002     Flux de turistes a les Illes Balears

77       208     004     Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

12       208     009     Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d'hoteleria

77       208     012     Enquesta d'ocupació a apartaments turístics

77       208     013     Enquesta d'ocupació hotelera

77       208     014     Explotació de l'índex de preus d'apartaments turístics (IPAP)

77       208     015     Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

32       208     017     Empreses i establiments turístics de Menorca

77       208     018     Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural

12        208    020     Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears

77       208     021     Índex de preus del turisme rural (IPTR)

31       208     022     Informació Turística de Mallorca

34       208     023     Establiments turístics de Formentera

77       208     024     Explotació de l'Enquesta de turisme de residents (ETR)

77       208     025     Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers

209 Transports

Número d'activitat    Denominació

25       209     001     Inspecció de transports terrestre

25       209     002     Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

25       209     003     Transport marítim de viatgers i mercaderies als ports autonòmics

25       209     004     Sancions en matèria de transport terrestre

25       209     005     Transport de viatgers per carretera

25       209     006     Transport de mercaderies per carretera

25       209     007     Operadors de transports per carretera

77       209     008     Explotació del trànsit aeri

77       209     009     Explotació de les matriculacions de vehicles

32       209     010     Volum de trànsit per carretera a Menorca

32       209     011     Autoritzacions de transport per carretera a Menorca

77       209     015     Transport de viatgers en els ports de l'Estat

77       209     016     Flux de passatgers per via marítima regular

25       209     017     Junta Arbitral del Transport de Mallorca

31       209     018     Volum de trànsit per carretera a Mallorca i via de cintura de Palma

31       209     019     Inspecció tècnica de vehicles

34       209     020     Regulació de vehicles Formentera Eco

33       209     021     Agències de transports que actualment proporcionen servei de transport públic a Eivissa  

33       209     022     Evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa

210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris

Número d'activitat    Denominació

25       210     001     Activitats nàutiques d'esbarjo

211 Sector exterior

Número d'activitat    Denominació

77       211     001     Explotació del fitxer de comerç exterior

212 Sector financer

Número d'activitat    Denominació

77       212     001     Hipoteques

77       212     002     Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP)

213 Sector públic

Número d'activitat    Denominació

12       213     002     Resum de recaptació

14       213     003     Inventari d'ens públics

14       213     004     Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

14       213     005     Compte general de l'Administració

11     213   006     Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d'entitats públiques empresarials

11       213     007     Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

21       213     008     Explotació estadística del Registre d'entrades i sortides de l'Administració de la Comunitat Autònoma

21       213     009     Informació del Govern 012

21       213     010     Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma

14       213     011     Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

31       213     012     Pressuposts generals del Consell de Mallorca

31       213     013     Execució dels pressuposts generals del Consell de Mallorca

31       213     014     Liquidació dels pressuposts generals del Consell de Mallorca

34       213     016     Pressuposts generals del Consell Insular de Formentera

34       213     017     Liquidació dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera

11       213     018     Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB

33       213     019     Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa

 

​​​​​​​214 Preus i salaris

Número d'activitat    Denominació

77       214     001     Explotació de l'Enquesta d'estructura salarial

77       214     002     Explotació de l'Enquesta anual de cost laboral

77       214     003     Explotació de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

            77       214     004     Índex de costs laborals de les Illes Balears (ICLIB)

215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Número d'activitat    Denominació

77       215     003     Explotació de l'estadística sobre activitats en R+D

77       215     004     Explotació de l'enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

77       215     005     Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses

216 Empreses

Número d'activitat    Denominació

77       216     005     Directori d'empreses

77       216     018     Indicadors de confiança empresarial (ICE)

77       216     019     Demografia empresarial (empreses d'alta a la Seguretat Social)

250 Altres àrees econòmiques

Número d'activitat    Denominació

77       250     001     Explotació de l'enquesta anual de serveis

77       250     002     Explotació de l'Estadística estructural d'empreses: sector serveis

32       250     004     Llicències d'activitat a Menorca

SOCIETAT

301 Salut

Número d'activitat    Denominació

18       301     002     Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada

18       301     004     Cens d'establiments farmacèutics

18       301     006     Interrupcions voluntàries de l'embaràs

18       301     007     Control sanitari de les aigües de consum humà

18       301     008     Control sanitari de les aigües de bany del litoral

18       301     009     Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

18       301     013     Cens d'establiments alimentaris

18       301     014     Control sanitari d'animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

77       301     015     Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària

18       301     017     Sistema d'informació sobre sida i VIH

18       301     018     Enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris

18       301     019     Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

18        301      021   Seguiment epidemiològic de notificacions d'agressions d'animals a persones

18       301     022     Indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives

18       301     023     Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

18       301     024     Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives a Eivissa

34       301     025     Qualitat de les aigües de bany a Formentera

18       301     026     Indicador d'admissió a tractament per addicció comportamental

302 Mercat de treball

Número activitat       Denominació

12       302     002     Contractes registrats en el SOIB

12       302     003     Demandants inscrits a les oficines del SOIB

12       302     004     Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

12       302     005     Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

12       302     006     Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

12       302     008     Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

12       302     014     Registre de cooperatives

12       302     015     Col·locacions gestionades pel SOIB

12       302     017     Accidents laborals registrats a les Illes Balears

12       302     018     Convenis col·lectius

12       302     019     Expedients de regulació de l'ocupació

12       302     020     Infraccions laborals instruïdes

12       302     022     Persones beneficiàries d'accions d'informació i orientació laboral

12       302     023     Formació  per a l'ocupació     

12       302     026     Societats laborals constituïdes

12       302     029     Eleccions sindicals a les Illes Balears

12       302     031     Vagues registrades

12       302     032     Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

77       302     033     Explotació de l'enquesta de població activa (EPA)

77       302     037     Explotació de fitxers d'afiliats a la Seguretat Social

77       302     039     Afiliats a la Seguretat Social segons lloc de residència de l'afiliat

12       302     040     Inspeccions per riscs laborals

77        302     041     Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB

77        302     042     Inserció laboral dels titulats d'FP (formació professional)

77       302     043     Explotació de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL)

12       302     044     Evolució i perfil del treball autònom

12       302     045     Persones beneficiàries de prestacions per atur

12       302     046     Informe anual de polítiques actives a les Illes Balears

303 Educació i formació

Número activitat       Denominació

13       303     001     Estadística dels ensenyaments no universitaris de règim general

13       303     003     Indicadors del sistema educatiu

13       303     007     Indicadors de convivència escolar

11       303     010     Plans i programes de formació adreçats a empleats públics

304 Cultura i oci

Número activitat       Denominació

21       304     002     Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

11       304     008     Incidents gestionats per l'112 - activitat esportiva d'oci i cultura

31       304     009     Biblioteques del Consell de Mallorca

31       304     010     Teatre Principal

31       304     011     Arxiu General del Consell de Mallorca

31       304     012     Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca

31       304     013     Dipòsit Legal de Mallorca

34       304     014     Visites als museus de Formentera

305 Esports 

Número activitat       Denominació

17       305     001     Cens d'instal·lacions esportives de les Illes Balears

17       305     005     Programes de tecnificació esportiva

17       305     006     Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l'Esport Balear

306 Nivell, qualitat i condicions de vida

Número activitat       Denominació

77       306     001     Explotació de l'enquesta de condicions de vida (ECV)

77       306     002     Explotació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF)

77       306     003     Índex de desenvolupament humà de les Illes Balears (IDH)

77       306     004     Condicions i taxes de pobresa per illes

77       306     005     Renda bruta disponible de les llars per municipi

77       306     006     Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars

309 Seguretat ciutadana

Número activitat      Denominació

11       309     001     Incidents gestionats per l'112 - seguretat ciutadana

11       309     002     Incidents gestionats per l'112 - activitat humana

11       309     003     Incidents gestionats per l'112 - activitat urbana/rural

11       309     004     Incidents gestionats per l'112 - activitat industrial

11       309     005     Accidents del transport de mercaderies perilloses

11       309     006     Episodis d'inundació/incidents relacionats

31       309     007     Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca

310 Dades electorals i participació ciutadana

Número activitat       Denominació

77       310     001     Dades electorals

311 Benestar i protecció social

Número activitat       Denominació

17       311     002     Explotació anual de les estadístiques dels Serveis socials comunitaris bàsics

11       311     007     Explotació del Registre d'ordres de protecció

17       311     010     DISDEP (Sistema integrat de discapacitat i dependència)

17       311     021     Explotació del Registre de parelles estables

17       311     024     Explotació de la Base de dades d'atenció primerenca (0-6 anys)

17       311     026     Explotació estadística de l'aplicació per a la gestió de l'execució de mesures de justícia juvenil (GEXMEN)

17       311     028     Explotació de la base dades del Programa «Alter»

17       311     030     Explotació de la Base de dades del programa «Atura't»

17       311     031     Explotació del Registre de mediació familiar

17       311     032     Explotació de la Base de dades del programa de violència familiar

17       311     035     Explotació del Registre unificat  de serveis socials (RUSS)

17       311     036     Títols de famílies nombroses

17       311     037     Explotació de les estadístiques de Serveis Socials per a persones majors

17       311     039     Explotació estadística del Registre unificat de maltractament infantil (RUMI)

17       311     040     Punt de trobada familiar

17       311     042     Programa de mediació familiar                              

32       311     043     Directori d'entitats que presten serveis socials a Menorca

17       311     045     Informes que acrediten l'escolarització de menors a càrrec (per a persones estrangeres)

17       311     046     Informes d'esforç d'integració de les persones estrangeres

17       311     047     Explotació estadística de l'aplicació de la gestió de la renda social garantida (RESOGA)

17       311     048     Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears (SICIB)

31       311     049     Menors atesos pels serveis d'atenció i protecció al menor

31       311     050     Persones majors de Mallorca

31       311     051     Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca

31       311     052     Atenció a persones en risc d'exclusió social de Mallorca

31       311     053     Persones perceptores de la renda mínima d'inserció de Mallorca

17       311     055     Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials en l'àmbit municipal

17       311     056     Explotació del registres de les Pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa (PNC) i els seus complements

312 Societat de la informació

Número activitat       Denominació

77       312     002     Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

314 Joventut

Número activitat       Denominació

17       314     009     Enquesta a la Joventut de les Illes Balears

315 Indicadors socials

Número activitat       Denominació

12       315     001     Enquesta d'opinió sobre el turisme a les Illes Balears

77       315     002     Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

17       315     003     Sistema d'Indicadors per a mesurar el nivell d'integració de les persones immigrants a les Illes Balears (MIPEX)     

17       315     004     Indicadors municipals del sistema de serveis socials

317 Igualtat d'oportunitats i no discriminació

Número activitat       Denominació

11       317     001     Explotació de dades sobre denúncies per publicitat sexista

11       317     002     Explotació de dades sobre denúncies per violència de gènere

11       317     003     Explotació de dades del Servei 24 hores

350 Altres societat

Número activitat       Denominació

11       350     001     Directori d'associacions de les Illes Balears

11       350     002     Directori de fundacions de les Illes Balears

11       350     003     Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

TERRITORI I MEDI AMBIENT

401 Entorn físic

Número activitat       Denominació

11       401     001     Incidents gestionats per l'112 - protecció a la natura

15       401     002     Espècies catalogades presents a les Illes Balears

15       401     003     Arbres singulars catalogats

15       401     004     Avaraments de cetacis i tortugues marines

15       401     005     Autoritzacions de captura o recollida d'espècies protegides

15       401     006     Dades geogràfiques

403 Medi ambient (aigua, residus, contaminació)

Número activitat       Denominació

19       403     001     Qualitat de l'aire ambient a les Illes Balears

19       403     002     Inventari d'emissions a l'atmosfera

15       403     004     Activitats potencialment contaminants del sòl

15       403     006     Residus perillosos

15       403     007     Directori de productors, gestors i transportistes de residus

15       403     008     Cens de pous

15       403     009     Consum d'aigua

15       403     010     Reserves hídriques

15       403     011     Dessalinització d'aigües

15       403     012     Abocaments d'aigües residuals

15       403     013     Concessions d'aigües depurades per a reg

15       403     014     Aigües depurades

31       403     016     Residus urbans de Mallorca

33       403     017     Recollida selectiva de paper a Eivissa

405 Infraestructures i patrimoni construït

Número activitat       Denominació

32       405     001     Xarxa de carreteres de titularitat insular de Menorca

15       405     003     Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB)

406 Recursos forestals

Número activitat       Denominació

15       406     001     Aprofitaments forestals

15       406     002     Material forestal de reproducció

15       406     003     Repoblacions forestals

15       406     004     Incendis forestals

15       406     005     Superfície forestal

450 Altres mediambientals

Número activitat       Denominació

15       450     003     Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà

31       450     004     Infraccions i sancions en matèria urbanística i territorial de Mallorca

31       450     005     Xarxa de refugis del Consell de Mallorca

33       450     006     Llicències de caça d'Eivissa

DIVERSOS

902 Activitats intersectorials

Número activitat       Denominació

77       902     008     Municipi en xifres

77       902     009     Illes en xifres

 

 

ANNEX 2

Relació d'operacions estadístiques integrades en el Programa Anual d'Estadística 2022 ordenades per òrgan i departament responsable

11 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Institut Balear de la Dona

Número d'activitat    Denominació

11       311     007     Explotació del registre d'ordres de protecció

11       317     001     Explotació de dades sobre denúncies per publicitat sexista

11       317     002     Explotació de dades sobre denúncies per violència de gènere

11       317     003     Explotació de dades del Servei 24 hores

 

​​​​​​​Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Número d'activitat    Denominació

11       350     001     Directori d'associacions de les Illes Balears

11       350     002     Directori de fundacions de les Illes Balears

11       350     003     Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

Direcció General de Funció Pública

Número d'activitat    Denominació

11       213     006     Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d'entitats públiques empresarials

11       213     007     Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Direcció General d' Emergències i Interior

Número d'activitat    Denominació

11       304     008     Incidents gestionats per l'112 - activitat esportiva d'oci i cultura

11       309     001     Incidents gestionats per l'112 - seguretat ciutadana

11       309     002     Incidents gestionats per l'112 - activitat humana

11       309     003     Incidents gestionats per l'112 - activitat urbana/rural

11       309     004     Incidents gestionats per l'112 - activitat industrial

11       309     005     Accidents del transport de mercaderies perilloses

11       309     006     Episodis d'inundació/incidents relacionats

11       401     001     Incidents gestionats per l'112 - protecció a la natura

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Número d'activitat    Denominació

11       213     018     Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB

11       303     010     Plans i programes de formació adreçats a empleats públics

12 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Número activitat       Denominació

12       201     016     Compte satèl·lit del turisme  de les Illes Balears

12       208     001     El turisme a les Illes Balears (dades informatives - anuari).

12       208     009     Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d'hoteleria

12       208     020     Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears

12       315     001     Enquesta d'opinió sobre el turisme a les Illes Balears

Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

Número d'activitat    Denominació

12       201     001     Butlletí  de conjuntura econòmica

12       201     002     Moment econòmic de les Illes Balears

12       201     004     Indicadors sintètics de l'economia balear

12       201     017     Indicador sintètic de la despesa en consum

12       207     007     El comerç al detall a les Illes Balears

12       213     002     Resum de recaptació

Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB)

Número d'activitat    Denominació

12       302     002     Contractes registrats en el SOIB

12       302     003     Demandants inscrits a les oficines del SOIB

12       302     004     Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

12       302     005     Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

12       302     006     Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

12       302     008     Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

12       302     044     Evolució i perfil del treball autònom

12       302     045     Persones beneficiaries de prestacions per atur

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Número d'activitat    Denominació

12       302     017     Accidents laborals registrats a les Illes Balears

12       302     018     Convenis col·lectius

12       302     019     Expedients de regulació de l'ocupació

12       302     020     Infraccions laborals instruïdes

12       302     029     Eleccions sindicals a les Illes Balears

12       302     031     Vagues registrades

12       302     032     Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

12       302     040     Inspeccions per riscs laborals

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Número d'activitat         Denominació

12       302      14         Registre de cooperatives

12       302      026       Societats laborals constituïdes

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Número d'activitat    Denominació

12       302     015     Col·locacions gestionades pel SOIB

12       302     022     Persones beneficiàries d'accions d'informació i orientació laboral

12       302     023     Formació  per a l'ocupació

12       302     046     Informe anual de polítiques actives a les Illes Balears

13 Conselleria d'Educació i Formació Professional

Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

Número d'activitat    Denominació

13       303     001     Estadística dels ensenyaments no universitaris de règim general

13       303     003     Indicadors del sistema educatiu

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Número d'activitat    Denominació

13       303     007     Indicadors de convivència escolar

14 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Intervenció General de la CAIB

Número d'activitat    Denominació

14       213     003     Inventari d'ens públics

14       213     005     Compte general de l'Administració

Direcció General de Pressuposts

Número d'activitat    Denominació

14       213     004     Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Direcció General del Tresor i Política Financera

Número d'activitat    Denominació

14       213     011     Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

15 Conselleria de Medi Ambient i Territori

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Número d'activitat    Denominació

15       401     002     Espècies catalogades presents a les Illes Balears

15       401     003     Arbres singulars catalogats

15       401     004     Avaraments de cetacis i tortugues marines

15       401     005     Autoritzacions de captura o recollida d'espècies protegides

15       406     001     Aprofitaments forestals

15       406     002     Material forestal de reproducció

15       406     003     Repoblacions forestals

15       406     004     Incendis forestals

15       406     005     Superfície forestal

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

15       403     004     Activitats potencialment contaminants del sòl

15       403     006     Residus perillosos

15       403     007     Directori de productors, gestors i transportistes de residus

Direcció General de Recursos Hídrics

Número d'activitat    Denominació

15       403     008     Cens de pous

15       403     009     Consum d'aigua

15       403     010     Reserves hídriques

15       403     012     Abocaments d'aigües residuals

15       403     013     Concessions d'aigües depurades per a reg

15       403     014     Aigües depurades

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Número d'activitat    Denominació

15       403     011     Dessalinització d'aigües

Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears (Sitibsa)

Número d'activitat    Denominació

15       401     006     Dades geogràfiques

15       405     003     Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB)

15       450     003     Superficies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà

17 Conselleria de d'Afers Socials i Esports

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Número d'activitat    Denominació

17       311     010     DISDEP (Sistema integrat de discapacitat i dependència)

17       311     024     Explotació de la Base de dades d'atenció primerenca (0-6 anys)

Direcció General de Serveis Socials

Número d'activitat    Denominació

17       311     045     Informes que acrediten l'escolarització de menors a càrrec (per a persones estrangeres)

17       311     046     Informes d'esforç d'integració de les persones estrangeres

17       311     047     Explotació estadística de l'aplicació de la gestió de La renda social garantida (RESOGA)

17       311     056     Explotació del registres de les Pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa (PNC) i els seus complements

17       315     003     Sistema d'Indicadors per a mesurar el nivell d'integració de les persones immigrants a les Illes Balears (MIPEX)     

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Número d'activitat    Denominació

17       311     002     Explotació anual de les estadístiques dels Serveis socials comunitaris bàsics

17       311     035     Explotació del Registre unificat  serveis socials (RUSS)

17       311     037     Explotació de les estadístiques de Serveis Socials per a persones majors

17       311     055     Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials en l'àmbit municipal

17       315     004     Indicadors municipals del sistema de serveis socials

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Número d'activitat    Denominació

17       311     021     Explotació del Registre de parelles estables

17       311     026     Explotació estadística de l'aplicació per a la gestió de l'execució de mesures de justícia juvenil (GEXMEN)

17       311     028     Explotació de la base dades del Programa «Alter»

17       311     030     Explotació de la Base de dades del programa «Atura't»

17       311     031     Explotació del Registre de mediació familiar

17       311     032     Explotació de la Base de dades del programa de violència familiar

17       311     036     Títols de famílies nombroses

17       311     039     Explotació estadística del Registre unificat de maltractament infantil (RUMI)

17       311     040     Punt de trobada familiar

17       311     042     Programa de mediació familiar                              

Direcció General de Cooperació

Número d'activitat    Denominació

17       311     048     Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears   (SICIB)

Direcció General d'Esports

Número d'activitat    Denominació

17       305     001     Cens d'instal·lacions esportives de les Illes Balears

17       305     005     Programes de tecnificació esportiva

17       305     006     Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l'Esport Balear

Institut Balear de la Joventut (IB Jove).Observatori de la Joventut de les IB

Número d'activitat    Denominació

17       314     009     Enquesta a la Joventut de les Illes Balears

18 Conselleria de Salut i Consum

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Número d'activitat    Denominació

18       301     002     Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Número d'activitat    Denominació

18       301     004     Cens d'establiments farmacèutics

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Número d'activitat    Denominació

18       301     006     Interrupcions voluntàries de l'embaràs

18       301     007     Control sanitari de les aigües de consum humà

18       301     008     Control sanitari de les aigües de bany del litoral

18       301     009     Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

18       301     013     Cens d'establiments alimentaris

18       301     014     Control sanitari d'animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

18       301     017     Sistema d'informació sobre sida i VIH

18       301     018     Enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris

18       301     019     Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

18        301     021     Seguiment epidemiològic de notificacions d'agressions d'animals a persones

18       301     022     Indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives

18       301     023     Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

18       301     024     Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives a Eivissa

18       301     026     Indicador d'admissió a tractament per addicció comportamental

19 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Número d'activitat    Denominació

19       204     004     Energia elèctrica a les Illes Balears

19       204     007     Balanç energètic de les Illes Balears

19       403     001     Qualitat de l'aire ambient a les Illes Balears

19       403     002     Inventari d'emissions a l'atmosfera

Direcció General de Comerç

Número d'activitat    Denominació

19       207     001     Calendari de fires i mercats de les Illes Balears

20 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Servei de Millora Agrària (SEMILLA)

Número d'activitat    Denominació

20       202     002     Directori d'explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

20       202     003     Directori d'explotacions de bestiar oví i bestiar cabrum de les Illes Balears

20       202     004     Directori d'explotacions de porcí de les Illes Balears

20       202     005     Efectius de ramat boví

20       202     006     Efectius de ramat oví i cabrum

20       202     007     Enquesta de ramat porcí

20       202     009     Directori d'escorxadors

20       202     010     Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

20       202     011     Avaluació anual del moviment comercial pecuari

20       202     012     Producció anual d'ous, mel i altres productes ramaders menors

20       202     013     Superfícies i produccions dels conreus

20       202     014     Preus mitjans de la terra d'ús agrari

20       202     015     Cànon anual de lloguer rústic

20       202     016     Preus mitjans rebuts pels agricultors

20       202     020     Captures de pesca marítima

20       202     021     Flota pesquera de les Illes Balears

Direcció General Polítiques per a la Sobirania Alimentària. Servei  Qualitat agroalimentària

Número d'activitat    Denominació

20       202     025     Producció i comercialització de vins de qualitat de les Illes Balears

21 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Número d'activitat    Denominació

21       213     008     Explotació estadística del Registre d'entrades i sortides de l'Administració de la Comunitat Autònoma

21       213     009     Informació telefònica del Govern 012

21       213     010     Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Direcció General de Cultura

Número d'activitat    Denominació

21       304     002     Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

25 Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Número activitat       Denominació

25       205     006     Inspecció d'habitatges

25       205     008     Sancions en matèria d'habitatge

25       205     009     Qualificacions provisionals i definitives d'HPO (habitatges de protecció oficial) de titularitat pública i privada

Ports de les Illes Balears

Número activitat       Denominació

25       209     003     Transport marítim de viatgers i mercaderies als ports autonòmics

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Número d'activitat    Denominació

25       209     001     Inspecció de transports terrestre

25       209     004     Sancions en matèria de transport terrestre

25       209     005     Transport de viatgers per carretera

25       209     006     Transport de mercaderies per carretera

25       209     007     Operadors de transports per carretera

25       209     017     Junta Arbitral del Transport de Mallorca

Consorci de Transports de Mallorca (CMT)

Número d'activitat    Denominació

25       209     002     Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Número activitat       Denominació

25       210     001     Activitats nàutiques d'esbarjo

31 Consell Insular de Mallorca

Departament d'Hisenda i Funció Pública

Número d'activitat    Denominació

31       213     012     Pressuposts generals del Consell de Mallorca

31       213     013     Execució dels pressuposts generals del Consell de Mallorca

31       213     014     Liquidació dels pressuposts generals del Consell de Mallorca

31       309     007     Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca

Departament de Turisme i Esports

Número d'activitat    Denominació

31       208     022     Informació Turística de Mallorca

Departament de Territori

Número d'activitat    Denominació

31       205     005     Autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca

31       206     004     Cèdules d'habitabilitat de Mallorca

31       450     004     Infraccions i sancions en matèria urbanística i territorial de Mallorca

Departament de Mobilitat i Infraestructures

Número d'activitat    Denominació

31       209     018     Volum de trànsit per carretera a Mallorca i via de cintura de Palma

31       209     019     Inspecció tècnica de vehicles

Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient

Número d'activitat    Denominació

31       403     016     Residus urbans de Mallorca

31       450     005     Xarxa de refugis del Consell de Mallorca

Departament de Drets Socials

Número d'activitat    Denominació

31       311     049     Menors atesos pels serveis d'atenció i protecció al menor

31       311     050     Persones majors de Mallorca

31       311     051     Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca

31       311     052     Atenció a persones en risc d'exclusió social de Mallorca

31       311     053     Persones perceptores de la renda mínima d'inserció de Mallorca

Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Número d'activitat    Denominació

31       304     009     Biblioteques del Consell de Mallorca

31       304     010     Teatre Principal

31       304     011     Arxiu General del Consell de Mallorca

31       304     012     Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca

31       304     013     Dipòsit Legal de Mallorca

 

​​​​​​​32 Consell Insular de Menorca

Departament d'Economia i Territori

Número d'activitat    Denominació

32       208     017     Empreses i establiments turístics de Menorca

32       250     004     Llicències d'activitats a Menorca

Departament de Mobilitat

Número d'activitat    Denominació

32       209     010     Volum de trànsit per carretera a Menorca

32       209     011     Autoritzacions de transport per carretera a Menorca

32       405     001     Xarxa de carreteres de titularitat insular de Menorca

Departament de Benestar Social

Número d'activitat    Denominació

32       311     043     Directori d'entitats que presten serveis socials a Menorca

33 Consell Insular d'Eivissa

Intervenció general

Número d'activitat    Denominació

33       213     019     Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa

Departament de Medi Rural i Marí

Número d'activitat    Denominació

33       450     006     Llicències de caça d'Eivissa

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports

Número d'activitat    Denominació

33       209     021     Agències de transports que actualment proporcionen servei de transport públic a Eivissa  

33       209     022     Evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa

Departament de Presidència i Gestió Ambiental

Número d'activitat    Denominació

33       403     017     Recollida selectiva de paper a Eivissa

34 Consell Insular de Formentera

Departament d'Ordenació Turística

Número d'activitat    Denominació

34       208     023     Establiments turístics de Formentera

Departament de Mobilitat

Número d'activitat    Denominació

34       209     020     Regulació de vehicles Formentera Eco

Intervenció general

Número d'activitat    Denominació

34       213     016     Pressuposts generals del Consell Insular de Formentera

34       213     017     Liquidació dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera

Departament de Medi Ambient

Número d'activitat    Denominació

34       301     025     Qualitat de les aigües de bany a Formentera

Departament de Cultura i Patrimoni

Número d'activitat    Denominació

34       304     014     Visites als museus de Formentera

77       Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Número d'activitat    Denominació

77       102     001     Explotació del padró d'habitants

77       102     002     Explotació de l'estadística de migracions

77       102     003     Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

77       102     005     Noms i llinatges més freqüents de la població

77       102     006     Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a l'estranger (PERE Balears)

77       103     001     Depuració i explotació del Registre de defuncions

77       103     002     Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

77       103     003     Depuració i explotació del fitxer de parts

77       103     004     Noms més freqüents dels nounats

77       103     005     Taules de mortalitat

77       106     001     Indicador de pressió humana (IPH)

77       150     002     Marc poblacional de les Illes Balears

77       201     012     Marc input output de les Illes Balears

77       201     013     Comptabilitat anual de les Illes Balears

77       201     014     Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

77        201    015      Enquesta de consums intermedis i inversions

77       201     018     Compte de fluxos de materials

77       201     019     Compte d'emissions a l'atmosfera

77       201     020     Matriu de Comptabilitat Social

77       201     021     Projeccions de les taules input output de les Illes Balears

77       203     014     Explotació de l'Estadística estructural d'Empreses: sector industrial

77       203     015     Explotació de l'enquesta industrial anual de productes

77       203     016     Explotació de l'índex de preus industrials (IPRI)

77       203     017     Índex de producció industrial (IPI)

77       204     008     Producció i demanda d'energia elèctrica

77       206     001     Estadística de visats d'obra

77       206     002     Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra)

77       207     006     Explotació de l'índex de comerç al detall

77       208     002     Flux de turistes a les Illes Balears

77       208     004     Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

77       208     012     Enquesta d'ocupació en apartaments turístics

77       208     013     Enquesta d'ocupació hotelera

77       208     014     Explotació de l'índex de preus d'apartaments turístics (IPAP)

77       208     015     Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

77       208     018     Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural

77       208     021     Índex de preus del turisme rural (IPTR)

77       208     024     Explotació de l'Enquesta de turisme de residents (ETR)

77       208     025     Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers

77       209     008     Explotació del trànsit aeri

77       209     009     Explotació de les matriculacions de vehicles

77       209     015     Transport de viatgers en els ports de l'Estat

77       209     016     Flux de passatgers per via marítima regular

77       211     001     Explotació del fitxer de comerç exterior

77       212     001     Hipoteques

77       212     002     Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP)

77       214     001     Explotació de l'Enquesta d'estructura salarial

77       214     002     Explotació de l'Enquesta anual de cost laboral

77       214     003     Explotació de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

77       214     004     Índex de costs laborals de les Illes Balears (ICLIB)

77       215     003     Explotació de l'estadística sobre activitats en R+D

77       215     004     Explotació de l'enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

77       215     005     Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les TIC a les empreses

77       216     005     Directori d'empreses

77       216     018     Indicadors de confiança empresarial (ICE)

77       216     019     Demografia empresarial (empreses d'alta a la Seguretat Social)

77       250     001     Explotació de l'Estadística Estructural d'Empreses: sector serveis

77       250     002     Explotació de l'indicador d'activitat del sector serveis

77       301     015     Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària

77       302     033     Explotació de l'enquesta de població activa (EPA)

77       302     037     Explotació de fitxers d'afiliats a la Seguretat Social

77       302     039     Afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residència de l'afiliat

77       302     041     Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB

77       302     042     Inserció laboral dels titulats d'FP (formació professional)

77       302     043     Explotació de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL)

77       306     001     Explotació de l'enquesta de condicions de vida (ECV)

77       306     002     Explotació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF)

77       306     003     Índex de desenvolupament humà de les Illes Balears (IDH)

77       306     004     Condicions i taxes de pobresa per illes

77       306     005     Renda bruta disponible de les llars per municipi

77       306     006     Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars

77       310     001     Dades electorals

77       312     002     Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars

77       315     002     Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

77       902     008     Municipis en xifres

77       902     009     Illes en xifres

 

ANNEX 3

Relació d'operacions integrades en el Programa Anual d'Estadística 2022, ordenades per la unitat responsable, amb indicació de diverses variables

11 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Número d'identificació: 11 213 006

Denominació: Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d'entitats públiques empresarials

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer dades del personal al servei de l'Administració autonòmica

Població o col·lectiu: Personal al servei de l'Administració autonòmica, inclòs personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials

Variables principals: Identificació de tot el personal al servei de la Comunitat Autònoma, inclòs personal docent i estatutari, per grup de titulació, sexe i relació amb l'Administració, així com identificació del personal al servei d'entitats públiques empresarials

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Ib-Salut, Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, entitats públiques empresarials

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 213 007

Denominació: Explotació estadística del Registre de personal de la CAIB

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer dades del personal al servei de l'Administració autonòmica

Població o col·lectiu: Personal al servei de l'Administració autonòmica, exclòs personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials

Variables principals: Identificació de tot el personal al servei de la Comunitat Autònoma, exclòs personal docent, estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials, per illes i per sexe

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 213 018

Denominació: Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el perfil de les persones sol·licitants dels processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB

Població o col·lectiu: Persones sol·licitants

Variables principals: Informació desglossada per cossos i torns convocats amb relació a les persones sol·licitants: cos/escala, torn, places convocades, nombre de sol·licituds, ràtio de les sol·licituds/places, desglossades per sexe, discapacitat, rang d'edats, illes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:-

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 303 010

Denominació: Plans i programes de formació adreçats a empleats públics

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectiu i finalitats: Conèixer l'oferta i demanda de cursos posats a l'abast del personal al servei de les administracions públiques sobre coneixements jurídics, administratius, informàtics, econòmics, etc.

Població o col·lectiu: Activitat formativa de la Comunitat Autònoma

Variables principals: Nom del curs (per àrees), durada del curs, dades dels alumnes (per col·lectiu: CAIB, ajuntament, policies), dades dels professors, nombre de cursos per àrea de formació, sol·licituds, certificats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i BOIB

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 304 008

Denominació: Incidents gestionats pel 112 – activitat esportiva d'oci i cultura

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura i oci

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'intervencions d'emergència, conegudes pel SEIB 112, ocorregudes durant la participació en activitats esportives, d'oci o cultura

Població o col·lectiu: Telefonades d'emergència al 112 relacionades amb la participació en activitats esportives, d'oci o cultura

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents relacionats amb la participació en activitats esportives, d'oci o cultura

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 309 001

Denominació: Incidents gestionats pel 112 - seguretat ciutadana

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer l'índex d'inseguretat ciutadana a les Illes i les intervencions d'emergència,conegudes pel SEIB 112

Població o col·lectiu: Telefonades d'emergència al 112 relacionades amb la seguretat ciutadana

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d'algun servei policial

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 309 002

Denominació: Incidents gestionats pel 112 – activitat humana

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'intervencions d'emergència, conegudes pel SEIB 112, ocorregudes durant l'activitat de persones i el trànsit de vehicles

Població o col·lectiu: Telefonades d'emergència al 112 relacionades amb l‘activitat de les persones i el trànsit de vehicles

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents relacionats amb l'activitat de les persones i el trànsit de vehicles

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 309 003

Denominació: Incidents gestionats pel 112 - activitat urbana/rural

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'intervencions d'emergència, conegudes pel SEIB 112, ocorregudes dins l'àmbit urbà i rural

Població o col·lectiu: Telefonades d'emergència al 112 relacionades amb l'àmbit urbà i rural

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents relacionats amb l'àmbit urbà i rural

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 309 004    

Denominació: Incidents gestionats pel 112 - activitat industrial

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'intervencions d'emergència, conegudes pel SEIB 112, ocorregudes durant l'activitat industrial o l'emmagatzematge de materials industrials

Població o col·lectiu: Telefonades d'emergència al 112 relacionades amb l'activitat industrial o l'emmagatzematge de materials industrials

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents relacionats amb l'activitat industrial o l'emmagatzematge de materials industrials

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 309 005    

Denominació: Accidents del transport de mercaderies perilloses

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les dades dels accidents amb mercaderies perilloses

Població o col·lectiu: Transport de mercaderies perilloses i accidents derivats

Variables principals: Tipus d'accidents i productes perillosos involucrats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 309 006    

Denominació: Episodis d'inundació/incidents relacionats

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les dades relacionades amb les conseqüències de les inundacions

Població o col·lectiu: Inundacions i incidents relacionats

Variables principals: Episodis d'inundació, conseqüències d'aquestes desglossades per afectació a: persones, serveis bàsics, infraestructures i habitatges

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 401 001

Denominació: Incidents gestionats pel 112 – protecció a la natura

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'intervencions d'emergència, conegudes pel SEIB 112, que afecten la natura

Població o col·lectiu: Telefonades d'emergència al 112 relacionades amb situacions que afecten la natura

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents relacionats amb situacions que afecten la natura

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 311 007

Denominació: Explotació del Registre d'ordres de protecció

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Explotar les dades d'ordres de protecció

Població o col·lectiu: Dones víctimes de violència masclista

Variables principals: Número d'ordres de protecció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Consell General del Poder Judicial

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 317 001

Denominació: Explotació de dades sobre denúncies per publicitat sexista

Àrea: Societat

Secció temàtica: Igualtat d'oportunitats i no discriminació

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades sobre denúncies per publicitat sexista

Població o col·lectiu: Denúncies per publicitat sexista

Variables principals: Número de denúncies per publicitat sexista

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 11 317 002

Denominació: Explotació de dades sobre denúncies per violència de gènere

Àrea: Societat

Secció temàtica: Igualtat d'oportunitats i no discriminació

Objectiu i finalitats: Conèixer les denúncies per violència de gènere

Població o col·lectiu: Dones víctimes de violència de gènere

Variables principals: Número de denúncies per violència de gènere

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonómica

Organismes participants: Consell General del Poder Judicial

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 11 317 003

Denominació: Explotació de dades del Servei 24 hores

Àrea: Societat

Secció temàtica: Igualtat d'oportunitats i no discriminació

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades d'atenció del Servei 24 hores de l'Institut Balear de la Dona

Població o col·lectiu: Dones usuàries del Servei 24 hores

Variables principals: Número d'usuàries dels diferents serveis, origen de les usuàries, demandes, franges horàries

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 11 350 001

Denominació: Directori d'associacions de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Altres socials

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre d'associacions de les Illes Balears per garantir el principi de publicitat

Població o col·lectiu: Associacions

Variables principals: Nombre total d'entitats, nombre total per tipus d'entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció en el registre d'associacions)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable - (només dades del Registre)

Calendari de difusió: Contínua

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 350 002

Denominació: Directori de fundacions de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Altres socials

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre de fundacions de les Illes Balears per garantir el principi de publicitat i per adquirir personalitat jurídica.

Població o col·lectiu: Fundacions

Variables principals: Nombre total d'entitats, nombre total per tipus d'entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció en el registre de fundacions)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable - (només dades del Registre)

Calendari de difusió: Contínua

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 11 350 003

Denominació: Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Altres socials

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre de col·legis professionals de les Illes Balears per a garantir el principi de publicitat.

Població o col·lectiu: Col·legis professionals.

Variables principals: Nombre total d'entitats, nombre total per tipus d'entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció al registre de col·legis professionals)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable - (només dades del registre)

Calendari de difusió: Contínua

Tipus d'activitat: Consolidada

12 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Número d'identificació: 12 201 001

Denominació: Butlletí  de conjuntura econòmica

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Analitzar i conèixer la conjuntura econòmica recent a partir dels indicadors econòmics més rellevants

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Conjuntura econòmica nacional i internacional, de l'economia balear per sectors, de la demanda interna, del mercat laboral i dels preus. Anàlisi dels principals indicadors de sostenibilitat i de medi ambient

Àmbit geogràfic: Bàsicament autonòmic, encara que fa referència a l'entorn

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: IBESTAT, conselleries - EUROSTAT, INE, ministeris i organismes privats.

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Quadrimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 201 002

Denominació: Moment econòmic de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Difondre i analitzar la conjuntura més recent de les Illes Balears.

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Anàlisi de conjuntura nacional i internacional, dels sectors de la indústria i de la construcció, del sector turístic, del transport, del mercat laboral i dels preus.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: IBESTAT, conselleries - EUROSTAT, INE, ministeris, organismes privats, etc.

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 201 004

Denominació: Indicadors sintètics de l'economia balear

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Elaboració de síntesi i anàlisi amb resultats procedents d'altres fonts

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Indicadors sintètics de l'activitat global, per sectors i per illes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Conselleries, IBESTAT - INE, ministeris i organismes privats

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 201 016

Denominació: Compte satèl·lit del turisme de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Anàlisi econòmic en profunditat del sector turístic, que permeti tenir dades comparables amb altres sectors de l'economia i amb altres territoris

Població o col·lectiu: Sector turístic en el seu conjunt tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda

Variables principals: Aportació del turisme al PIB Balear entre d'altres. Com a mínim, les variables contingudes en les taules 4, 5 i 6 indicades en la publicació "Compte satèl·lit del turisme: recomanacions sobre el marc conceptual, 2008"

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: IBESTAT, INE, ministeris, IGAE, consells insulars i ajuntaments

Cost estimatiu: Alt

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Quinquennal

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 201 017

Denominació: Indicador sintètic de la despesa en consum

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Seguiment de l'evolució de la despesa en consum com a agregat macroeconòmic

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Anàlisi factorial de components principals sobre l'índex de xifra de negoci de les vendes al detall, índex de la xifra de negocis del sector serveis, importació de béns de consum, consum de carburants, consum de gasoil C, matriculació de turismes, matriculació de motocicletes.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmic

Organismes participants: IBESTAT, INE, Direcció General de Trànsit, ICEX

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 207 007

Denominació: El comerç al detall a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comerç

Objectiu i finalitats: Difondre l'evolució de les principals magnituds del comerç al detall

Població o col·lectiu: Comerços al detall de les Illes Balears i treballadors afiliats

Variables principals: Xifra de negocis del comerç al detall, afiliació a la Seguretat Social, nombre d'empreses, nombre de locals, VAB, nombre de llars, índex de confiança empresarial, inversió, nombre d'aturats registrats, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: IBESTAT i OTIB

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 12 208 001

Denominació: El turisme a les Illes Balears (dades informatives - anuari).

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer a la societat, i en particular al sector, la realitat quantitativa de les principals variables turístiques

Població o col·lectiu: Sector turístic de les Illes Balears en el seu conjunt

Variables principals: Passatgers, arribada de turistes, pernoctacions, estada mitjana, despesa, perfils dels turistes, ocupació dels establiments turístics, oferta turística (allotjaments, camps de golf), mercat de treball en el turisme

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Autoritat Portuària de Balears, Ports de les Illes Balears, consells insulars d'Eivissa, Formentera i Menorca, SOIB, IBESTAT - Aena, Ministeri de Foment, IET, INE, Tresoreria General de la Seguretat Social, Federació Balear de Golf i SISPE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 208 009

Denominació: Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d'hoteleria

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques principals dels establiments donats d'alta a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Població o col·lectiu: Establiments d'allotjament de Mallorca

Variables principals: Nombre d'establiments, places per tipus d'establiment, categoria i municipi.

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 208 020

Denominació: Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Anàlisi de la distribució al llarg de l'any del nombre de turistes a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Turistes arribats a les Illes Balears

Variables principals: Estacionalitat per illes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: IBESTAT

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 213 002

Denominació: Resum de recaptació

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Disposar d'informació sobre recaptació dels tributs cedits totalment o parcialment a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Tributs i taxes

Variables principals: Drets reconeguts i obligacions reconegudes de la CAIB, organismes autònoms i IBSALUT desagregats per capítols

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. Intervenció CAIB, ATIB - Agència Estatal d'Administració Tributària, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 002

Denominació: Contractes registrats en el SOIB

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució dels contractes laborals

Població o col·lectiu: Treballadors que han registrat un contracte de treball

Variables principals: Sexe, edat, nivell d'estudis, activitat econòmica ( dos dígits), ocupació (quatre dígits), durada del contracte, tipus de contracte, nacionalitat, municipi del centre de treball i del treballador, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - (amb possibilitat de descendir a l'àmbit de codi postal)

Organismes participants: SOIB

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 003

Denominació: Demandants inscrits a les oficines del SOIB

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment dels demandants inscrits a les oficines del SOIB

Població o col·lectiu: Demandants inscrits a les oficines del SOIB

Variables principals: Sexe, edat, nivell d'estudis, activitat econòmica ( dos dígits), ocupació demandada (vuit dígits), durada de la demanda, nacionalitat, municipi del demandant, àmbit de recerca d'ocupació, perceptor de prestació, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - (amb possible desagregació per codis postals)

Organismes participants: SOIB

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 004

Denominació: Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l'anàlisi del mercat de treball dels municipis

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Població per sexe, edat, nacionalitat; ocupats afiliats per règim i sector econòmic; empreses afiliades per sector econòmic; demandants d'ocupació; persones aturades per sector econòmic i per col·lectius d'atenció preferent; contractes per tipus

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: SOIB - INE, Tresoreria General de la Seguretat Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 005

Denominació: Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l'anàlisi mensual del mercat de treball a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Ocupats afiliats per règims a les Illes Balears; aturats registrats per edat, sexe, nacionalitat, sector econòmic, durada i illa; contractació registrada per edat, sexe, nacionalitat, sector econòmic, durada, tipus i illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: SOIB - MEYSS

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 006

Denominació: Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l'anàlisi de l'evolució del mercat de treball de les Illes Balears (dades EPA)

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Sexe, edat, situació laboral, sector econòmic

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 008

Denominació: Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l'anàlisi del mercat laboral balear

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Sexe, tram d'edat, nacionalitat, situació laboral, sector econòmic, grup professional, tipus de jornada, accidents laborals, etc.

 Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: SOIB, conselleries - MEYSS

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 014

Denominació: Registre de cooperatives

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Seguiment de l'evolució de les empreses cooperatives a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses cooperatives

Variables principals: Municipi, nombre de treballadors, nombre de socis, objecte social.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 015

Denominació: Col·locacions gestionades pel SOIB

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Evolució de les col·locacions gestionades pel SOIB

Població o col·lectiu: Persones col·locades

Variables principals: Sexe, edat, nivell d'estudis, jornada de treball, durada i tipus del contracte, identificació de l'empresa contractant

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 017

Denominació: Accidents laborals registrats a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució de la sinistralitat laboral a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Treballadors accidentats

Variables principals: Sexe, edat, nacionalitat, ocupació, lloc, tipus i gravetat de l'accident, sector econòmic, classificació CNAE, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 018

Denominació: Convenis col·lectius

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Evolució dels convenis col·lectius a la CAIB

Població o col·lectiu: Convenis col·lectius del mercat de treball

Variables principals: Sector, nombre de treballadors afectats, increment salarial pactat, nombre d'empreses afectades.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres - sector, empresa, àmbit geogràfic

Organismes participants: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Contínua

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 019

Denominació: Expedients de regulació de l'ocupació

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució dels expedients de regulació de l'ocupació a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses en regulació d'ocupació

Variables principals: Municipi de la raó social, activitat econòmica, causa, nombre de treballadors afectats, tipus regulació

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - (de la raó social)

Organismes participants: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 020

Denominació: Infraccions laborals instruïdes

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució de les infraccions en matèria de relacions laborals

Població o col·lectiu: Entitats sancionades en matèria de relacions laborals

Variables principals: Tipus d'infracció, quantia de la sanció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Inspecció de Treball i Seguretat Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 022

Denominació: Persones beneficiàries d'accions d'informació i orientació laboral

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment de l'atenció en orientació laboral proporcionada als demandants d'ocupació de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Beneficiaris d'accions d'informació i orientació laboral del SOIB

Variables principals: Discapacitat, beneficiaris de prestacions econòmiques, temps a l'atur, inserció posterior a la intervenció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 023

Denominació: Formació per l'ocupació

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Evolució dels indicadors de formació per a l'ocupació a la CAIB

Població o col·lectiu: Treballadors beneficiaris

Variables principals: Alumnes: sexe, edat, nivell d'estudis, discapacitat, beneficiaris prestacions econòmiques, temps a l'atur i inserció posterior a la intervenció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) - INEM

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 026

Denominació: Societats laborals constituïdes

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment del nombre de les noves societats laborals constituïdes

Població o col·lectiu: Societats laborals

Variables principals: Societats laborals registrades, municipi, activitat econòmica

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 029

Denominació: Eleccions sindicals a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment de les eleccions sindicals que tenen lloc a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Comitès d'empresa i delegats de personal a partir dels resultats electorals

Variables principals: Nombre de representants elegits, nombre de treballadors afectats, activitat econòmica

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 031

Denominació: Vagues registrades

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment de les vagues registrades a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Agents socials

Variables principals: Activitat econòmica, període

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 032

Denominació: Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment dels contractes de posada a disposició a les empreses de treball temporal de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses de treball temporal

Variables principals: Tipus de contracte

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 040

Denominació: Inspeccions per riscs laborals

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució de les inspeccions per riscs laborals a les empreses de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses de les Illes Balears

Variables principals:

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmic

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web unitat responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 044

Denominació: Evolució i perfil del treball autònom

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Seguiment de l'evolució dels treballadors autònoms

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Treballadors d'alta en el règim d'autònoms per illa, sexe, grup d'edat, col·lectiu, activitat econòmica, antiguitat en el negoci, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 045

Denominació: Persones beneficiàries de prestacions per atur

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer la cobertura de les prestacions per atur

Població o col·lectiu: Demandants d'ocupació inscrits en el SOIB beneficiaris de prestacions per atur

Variables principals: Beneficiaris de prestacions per atur per tipus de prestació i illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ministeri de Treball i Economia Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal. Direcció Provincial de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 302 046

Denominació: Informe anual de polítiques actives a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Presentar de manera sintètica les dades d'execució de totes les polítiques actives d'ocupació a les Balears

Població o col·lectiu: Persones desocupades o en millora de feina registrades en el SOIB

Variables principals: Orientació, col·locacions, intermediació laboral, formació, emprenedoria, ocupació, desenvolupament local

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: IDI, Direcció General de Treball i altres per raó de competència

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 12 315 001

Denominació: Enquesta d'opinió sobre el turisme a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Indicadors socials

Objectiu i finalitats: Conèixer l'opinió dels residents sobre el turisme i el seu impacte en la identitat de les illes

Població o col·lectiu: Residents de les Illes Balears de 18 o més anys que han residit a les illes de forma habitual durant almenys el darrer any

Variables principals: Opinió dels residents sobre el turisme a les Illes Balears; l'efecte del turisme en la seva qualitat de vida, i la influència del turisme en el caràcter distintiu de la identitat de les Illes Balears (cultura, patrimoni, etc.)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Mitjà

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Biennal

Tipus d'activitat: Consolidada

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Número d'identificació: 13 303 001

Denominació: Estadística dels ensenyaments no universitaris de règim general

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectiu i finalitats: Conèixer la situació dels ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional

Població o col·lectiu: Centres escolars

Variables principals: Alumnat matriculat per ensenyament, alumnat estranger, alumnat repetidor, resultats acadèmics, professorat, centres educatius

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Centres educatius privats

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 13 303 003

Denominació: Indicadors del sistema educatiu

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectiu i finalitats: Elaborar indicadors per al coneixement del sistema educatiu

Població o col·lectiu: Usuaris del sistema educatiu

Variables principals: Indicadors de context, processos, recursos, resultats, escolarització

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: IBESTAT, conselleries implicades, consells insulars - EUROSTAT, INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 13 303 007

Denominació: Indicadors de convivència escolar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectius o finalitats: Conèixer la realitat de la convivència i de l'èxit escolar als centres educatius de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Alumnat, professorat, equips directius dels centres educatius de les Illes Balears

Variables principals: Promoció juny i setembre, repetidors, protocols d'absentisme, absentisme, conflictes, expedients disciplinaris

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Ministeri d'Educació i Formació Professional, centres públics i concertats de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Centres educatius

Compensació:          -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

14 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Número d'identificació: 14 213 003

Denominació: Inventari d'ens públics

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques de les entitats i les empreses públiques adscrites a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Administració autonòmica de les Illes Balears

Variables principals: Dades generals de l'entitat (nom, finalitat, NIF, etc.), composició i participació (membres, percentatges de participació i vot, etc.), dades econòmiques (fonts de finançament: subvencions, etc.)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 14 213 004

Denominació: Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar les partides d'ingressos i despeses dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i de l'Ib-Salut, entre altres.

Població o col·lectiu: Administració pública autonòmica

Variables principals: Ingressos i despeses del pressupost consolidats i sense consolidar, almenys per capítols i funcions

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular - (en les despeses territorialitzades)

Organismes participants: Conselleries, empreses i entitats públiques, etc.

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i en CD-ROM

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 14 213 005

Denominació: Compte general de l'Administració

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar l'execució dels pressuposts i el compte economicofinancer al tancament de l'exercici de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l'ATIB i de l'Ib-Salut, i altres ens del sector públic autonòmic

Població o col·lectiu: Administració pública autonòmica

Variables principals: Comptes anuals. Liquidació dels pressuposts.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries CAIB, Ib-Salut, ATIB i altres ens dels sector públic autonòmic

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper - i en suport informàtic

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 14 213 011

Denominació: Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer la xifra de deute de la Comunitat Autònoma

Població o col·lectiu: Administració i ens del sector públic

Variables principals: Valor, tant per cent sobre el PIB, estructura del deute

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

15 Conselleria de Medi Ambient i Territori

Número d'identificació: 15 401 002

Denominació: Espècies catalogades presents a les Illes Balears

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: La protecció de les espècies (per tal d'evitar-ne la desaparició) és un dels objectius fonamentals de l'Administració ambiental i es du a terme en dos vessants principals: normativament (catàlegs estatal i autonòmic) i mitjançant tasques de camp.

Població o col·lectiu: Espècies catalogades presents a les Illes Balears

Variables principals: Espècies incloses en el catàleg balear i en el catàleg espanyol presents a les Illes Balears. Categories de protecció: en perill d'extinció, vulnerable, sensible a l'alteració de l'hàbitat, interès especial, especial protecció, extingit en estat silvestre

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 401 003

Denominació: Arbres singulars catalogats

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Conèixer els arbres singulars catalogats de les Illes Balears, exemplars amb unes característiques especials pel que fa a grandària, forma, usos culturals, etc., que els fan destacables sobre la gran majoria d'arbres

Població o col·lectiu: Arbres singulars catalogats

Variables principals: Nombre d'arbres singulars, espècies, relació històrica de catalogacions, distribució per municipis

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 401 004

Denominació: Avaraments de cetacis i tortugues marines

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Conèixer els avaraments produïts a les costes de les Illes Balears, amb identificació, quan és possible, de les causes de la mort, de l'espècie en qüestió, edat aproximada, etc.

Població o col·lectiu: Nombre d'exemplars de cetacis i tortugues marines localitzats a les costes de les Illes Balears

Variables principals: Espècies avarades, nombre d'exemplars, causes de mort, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 401 005

Denominació: Autoritzacions de captura o recollida d'espècies protegides

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Totes les actuacions que tenen a veure amb espècies protegides han de menester autorització del servei competent. Les autoritzacions són personals i per a cada espècie o grup d'espècies. Tenen una durada limitada

Població o col·lectiu: Nombre d'autoritzacions de captura o recol·lecció d'espècies protegides tramitades pel Servei de Protecció d'Espècies

Variables principals: Nombre d'autoritzacions, espècie autoritzada, nombre d'exemplars autoritzats per capturar o recollir

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 401 006

Denominació: Dades geogràfiques

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les principals dades geogràfiques

Població o col·lectiu: Entorn físic de les Illes Balears

Variables principals: Superfícies representatives, longituds, cotes, altituds i punts extrems

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Esporàdic

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 004

Denominació: Activitats potencialment contaminants del sòl

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques de les activitats potencialment contaminants del sòl a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Activitats (empreses o altres fórmules) publiques i privades potencialment contaminants del sòl

Variables principals: Activitats potencialment contaminants del sòl establertes en el RD 9/2005

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial:  Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu:

Obligació de col·laborar: Són activitats (empreses o altres fórmules) públiques i privades, descrites en el RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 006

Denominació: Residus perillosos

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Residus perillosos produïts a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Residus perillosos

Variables principals: Documents d'identificació dels residus, número VFU

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu:

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 007

Denominació: Directori de productors, gestors i transportistes de residus

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de productors, gestors i transportistes de residus produïts a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Productors, gestors i transportistes de residus

Variables principals: Codi LER de residus de productors, gestors i transportistes de residus a les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Contínua

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 008

Denominació: Cens de pous

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer la relació de pous existents i la variació que es produeix anualment d'aquests

Població o col·lectiu: Pous

Variables principals: Nombre de pous

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 009

Denominació: Consum d'aigua

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el consum d'aigua, el rendiment de les xarxes i les extraccions subterrànies

Població o col·lectiu: Aigua extreta i facturada

Variables principals: Extracció o dessalinització i consum d'aigua (hectòmetres cúbics)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ajuntaments, ABAQUA

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 010

Denominació: Reserves hídriques

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució dels aqüífers

Població o col·lectiu: Aqüífers

Variables principals: Valoració percentual de la profunditat de l'aigua

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres

Organismes participants: Institut de Geologia i Miner d'Espanya

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 011

Denominació: Dessalinització d'aigües

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer l'aportació de l'aigua dessalinitzada de consum

Població o col·lectiu: Plantes dessalinitzadores

Variables principals: Extracció de l'aigua i volum d'aigua dessalinitzada

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Energia, hotels i complexos residencials

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 012

Denominació: Abocaments d'aigües residuals

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum d'aigües residuals

Població o col·lectiu: Depuradores, efluents i emissaris

Variables principals: Volum d'aigua abocada, qualitat i salmorra

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ajuntaments, ABAQUA - camps de golf, complexos hotelers, indústries

Cost estimatiu:

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 013

Denominació: Concessions d'aigües depurades per a reg

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum d'aigua reutilitzada

Població o col·lectiu: Depuradores i comunitats de regants

Variables principals: Volum i qualitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ajuntaments

Cost estimatiu:

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 403 014

Denominació: Aigües depurades

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum de les aigües depurades i la seva qualitat

Població o col·lectiu: Estacions d'aigües depurades

Variables principals: Volum d'aigua (entrada i sortida), qualitat de l'aigua

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: ABAQUA, ajuntaments -empreses gestores i altres titulars de depuradores

Cost estimatiu:

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 405 003

Denominació: Viari unificat de les Illes Balears (VUIB)

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Infraestructures i patrimoni construït

Objectiu i finalitats: Disposar d'un viari unificat de les Illes Balears (VUIB) que permeti l'aproximació postal (georeferenciació)

Població o col·lectiu: Illes Balears

Variables principals: Geometria i nom de les vies (carrers i carreteres). Número de portal i punt quilomètric amb les seves coordenades i relació amb la via a la qual pertanyen

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres, adreça postal

Organismes participants: Direcció General d'Ordenació del Territori i Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Cost estimatiu: Alt

Obligació de col·laborar: Consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i tots els ajuntaments de les Illes Balears, INE

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Altres

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 15 406 001

Denominació: Aprofitaments forestals

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer la producció de fusta per gestionar de manera sostenible el medi

Població o col·lectiu: Arbres talats, producció de fusta i llenya

Variables principals: Arbres tallats, metres quadrats de fusta, llenya

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 406 002

Denominació: Material forestal de reproducció

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Coneixement i control de la genètica forestal

Població o col·lectiu: Llavors

Variables principals: Nombre de plantes produïdes per espècie, nombre de llavors, estaquetes i esqueixos emmagatzemats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 406 003

Denominació: Repoblacions forestals

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer el balanç de les repoblacions amb l'objectiu de fer el seguiment de la superfície forestal, amb una especial atenció al canvi climàtic

Població o col·lectiu: Arbres i superfícies

Variables principals: Nombre de plantes per espècie i superfície repoblada

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - (finca)

Organismes participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 406 004

Denominació: Incendis forestals

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'incendis i superfície cremada per gestionar els mitjans corresponents

Població o col·lectiu: Incendis i superfície cremada

Variables principals: Nombre d'incendis forestals, superfície cremada, causa de l'incendi (diferenciació entre incendi i conat)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - (finca)

Organismes participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 406 005

Denominació: Superfície forestal

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer la superfície forestal estimada segons l'IFN

Població o col·lectiu: Superfície forestal de les Illes Balears

Variables principals: Superfície forestal (arbrada, matoll, herbassar, escassa o nul·la vegetació)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Ret Demogràfic

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Esporàdica

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 15 450 003

Denominació: Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Altres mediambientals

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les superfícies de sòl rústic i de les àrees de desenvolupament urbà

Població o col·lectiu: Territori

Variables principals: Superfícies de sòl rústic i de les àrees de desenvolupament urbà, urbanitzable i rústic

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Altres

Tipus d'activitat: Consolidada

17 Conselleria de d'Afers Socials i Esports

Número d'identificació: 17 311 002

Denominació: Explotació anual de les estadístiques dels Serveis socials  comunitaris bàsics

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'usuaris i prestacions gestionades a través dels serveis socials comunitaris

Població o col·lectiu: Població usuària dels serveis socials municipals

Variables principals: Nombre d'usuaris, expedients traslladats, dades sociodemogràfiques dels usuaris, dades de l'hàbitat, de salut, diagnòstics i intervencions realitzades

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Consells insulars i ajuntaments

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 010

Denominació: DISDEP (Sistema integrat de discapacitat i dependència)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: : Conèixer totes les sol·licituds de valoració de la situació de dependència

Població o col·lectiu: Persones sol·licitants de la valoració de la situació de dependència

Variables principals: Nombre d'expedients tramitats en el SISAAD, dades personals, cicles de vida de l'expedient, documentació presentada, dictàmens, activitats, comunicacions o notificacions, propostes, resolucions, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:  Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, (IMSERSO)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

 

Número d'identificació: 17 311 021

Denominació: Explotació del Registre de parelles estables

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Informar sobre el Registre de les parelles estables

Població o col·lectiu: Parelles estables donades d'alta en el Registre

Variables principals: Informació sobre les persones sol·licitants: sexe, edat, estat civil, municipi, illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 024

Denominació: Explotació de la Base de dades d'atenció primerenca (0-6 anys)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques principals dels menors de 0 a 6 anys amb discapacitat reconeguda

Població o col·lectiu: Menors de 0 a 6 anys tractats i orientats en atenció primerenca de la discapacitat

Variables principals: Perfil del menor valorat (sexe, edat, municipi de residència), tipus de discapacitat, problemàtiques que l'afecten

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 026

Denominació: Explotació estadística de l'aplicació per a la gestió de l'execució de mesures de justícia juvenil (GEXMEN)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Informar sobre el Registre de menors infractors

Població o col·lectiu: Menors infractors

Variables principals: Dades sociodemogràfiques del menor i la família (sexe, edat, estat civil, nacionalitat, convivència, nivell d'estudis, professió), nombre d'expedients, tipus de delicte, tipus de mesura, tipus d'informe, tipus de centre

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 028

Denominació: Explotació de la base dades del programa «Alter»

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer el registre de joves absentistes i en situació de risc a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Joves de 14 a 16 anys amb absentisme escolar a les Illes Balears

Variables principals: Nombre de joves amb absentisme escolar i dades sociodemogràfiques (sexe, edat,nacionalitat i municipi de residència)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 030

Denominació: Explotació de la Base de dades del programa «Atura't»

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats Donar a conèixer el perfil dels menors que han comès agressions sexuals

Població o col·lectiu: Menors infractors de 14 a 18 anys per abusos sexuals

Variables principals: Nombre de menors infractors segons edat, tipus d'abús i tractament

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 031

Denominació: Explotació del Registre de mediació familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Informar sobre el registre de persones mediadores i centres de mediació a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Persones mediadores amb relació a conflictes familiars

Variables principals: Dades sociodemogràfiques de les persones mediadores (sexe, edat, número de registre), partit judicial al qual pertany, titulació, formació específica, dades de cursos, dades del centre, gestió dels expedients

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 032

Denominació: Explotació de la Base de dades del Programa de Violència Familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades del programa preventiu destinat a menors i família que pateixen o tenen el risc de patir violència domèstica

Població o col·lectiu: Persones donades d'alta en el Programa de Violència Domèstica

Variables principals: Nombre de famílies, nombre de menors, dades sociodemogràfiques del menor,estat civil dels pares, tipus de nucli de convivència, servei derivant, tipus de mesura judicial

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 035

Denominació: Explotació del Registre unificat de serveis socials (RUSS)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el registre de centres i entitats que fan feina en l'àmbit dels serveis socials

Població o col·lectiu: Centres i entitats de serveis socials

Variables principals: Tipus d'entitat o centre, titularitat del centre, sector social al qual atén l'entitat, municipi i despeses

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 036

Denominació: Títols de famílies nombroses

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre de famílies nombroses a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Famílies nombroses de les Illes Balears

Variables principals: Categories establertes en la legislació, nombre de fills amb discapacitat i sense, tipus de família

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 037

Denominació: Explotació de les estadístiques de Serveis Socials per a persones majors

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre de serveis a persones majors

Població o col·lectiu: Persones de 65 i més anys que reben un servei assistencial

Variables principals: Nombre de persones usuàries ateses segons sexe i edat, preu del servei, tipus de servei, tipus de centre, cost del servei

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 039

Denominació: Explotació estadística del Registre unificat de maltractament infantil (RUMI)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre unificat dels menors víctimes de maltractament

Població o col·lectiu: Menors víctimes de maltractament a les Illes Balears

Variables principals: Dades sociodemogràfiques del menor, tipus de maltractament, grau de lesió

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: -

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 17 311 040

Denominació: Punt de trobada familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre de parelles separades/divorciades que fan ús del punt de trobada

Població o col·lectiu: Parelles separades/divorciades que realitzen el règim de visites o l'intercanvi dels fills

Variables principals: Nombre de famílies que hi acudeixen i nombre de les que han finalitzat el programa, menors segons l'edat, nombre de progenitors, nombre de persones usuàries, partit judicial

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Partit judicial

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 042

Denominació: Programa de mediació familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d'un registre sobre famílies que han fet ús del Programa de Mediació Familiar

Població o col·lectiu: Progenitors amb fills en tràmit de separació/divorci que han d'arribar a acords i que poden presentar dificultats comunicatives o de negociació entre ambdós

Variables principals: Nombre de parelles que sol·liciten, inicien el Programa de Mediació Familiar i el motiu de la finalització. Municipi de procedència i sexe del progenitor sol·licitant

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 045

Denominació: Informes que acrediten l'escolarització de menors a càrrec (per a persones estrangeres)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de persones que sol·liciten informe d'escolarització per a renovació de l'autorització de residència

Població o col·lectiu: Persones immigrades extracomunitàries en procés de renovació de l'autorització de residència

Variables principals: Data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, municipi de residència i sentit de l'informe (favorable-desfavorable)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca), Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 046

Denominació: Informes d'esforç d'integració de les persones estrangeres

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de persones que sol·liciten informe d'esforç d'integració per a renovació de l'autorització de residència

Població o col·lectiu: Persones immigrades extracomunitàries en procés de renovació de l'autorització de residència

Variables principals: Data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, municipi de residència i sentit de l'informe (favorable-desfavorable)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 047

Denominació: Explotació estadística de l'aplicació de la gestió de la renda social garantida (RESOGA)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el perfil de persones usuàries de la renda social garantida

Població o col·lectiu: Persones residents a les Illes Balears en situació de vulnerabilitat econòmica

Variables principals: Nombre de famílies beneficiàries; sexe de la persona sol·licitant; edat de la persona sol·licitant; membres beneficiaris per família, i import de la prestació per família

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 048

Denominació: Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears (SICIB)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer la informació més rellevant relativa als projectes de cooperació subvencionats 

Població o col·lectiu: Organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears i algunes d'estatals

Variables principals: Informació sobre els expedients dels projectes subvencionats en les diferents convocatòries de subvenció per a organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) o mitjançant subvenció directa (entitat beneficiària, títol i resum del projecte, ubicació, soci local, període d'execució, pressupost aprovat, subvenció, etc.)

Àmbit geogràfic: Internacional

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació Bit)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 055

Denominació: Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials en l'àmbit municipal

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades estadístiques de la gestió dels serveis socials

Població o col·lectiu: Persones perceptores de prestacions de serveis socials

Variables principals: Dades sobre: renda social garantida, PNC i RMI, valoració de la discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 311 056

Denominació: Explotació del registre de les Pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa (PNC) i els seus complements

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades dels Registres de les Pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa (PNC) i els seus complements: el Complement de Rendes de les Illes Balears a les PNC, la LISMI i l'Ajut de complement de lloguer per a persones titulars de PNC

Població o col·lectiu: Persones titulars de Pensions no Contributives, persones que reben el Complement de Rendes de les Illes Balears, persones que reben la LISMI i persones que reben l'Ajut de complement de lloguer per a persones titulars de PNC  

Variables principals: Nombre de persones beneficiàries titulars; sexe de la persona beneficiària titular; edat de la persona beneficiària titular; i import de la prestació, ràtio per mil habitants

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 305 001

Denominació: Cens d'instal·lacions esportives de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre, la distribució i la tipologia de les instal·lacions esportives de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Instal·lacions esportives

Variables principals: Instal·lacions esportives públiques per tipologies

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Consell Superior d'Esports

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Contínua

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 305 005

Denominació: Programes de tecnificació esportiva

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Conèixer els esportistes més destacats en cada esport i els tècnics esportius corresponents així com les instal·lacions esportives, els avantatges acadèmics i professionals, els programes específics de tecnificació esportiva i les atencions mèdiques i nutricionals.

Població o col·lectiu: Esportistes integrants d'un programa de tecnificació esportiva desenvolupat per l'Escola Balear de l'Esport

Variables principals: Nom del programa de tecnificació; nom dels esportistes; instal·lacions; tècnics que desenvolupen el programa; període temporal en el qual es desenvolupen; federacions esportives que hi col·laboren, i programes que es duen a terme en el CTEIB

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 305 006

Denominació: Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l'Esport Balear

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Gestionar de manera eficient la formació en matèria esportiva que imparteix l'Escola Balear de l'Esport com a centre docent en l'àmbit esportiu de la CAIB.

Població o col·lectiu: Persones relacionades amb l'educació física, l'esport i les ciències o matèries que s'hi relacionen (psicologia, nutrició, medicina).

Variables principals: Nom de l'activitat formativa, hores de què consta, professors que imparteixen la formació, requisits per a l'accés, currículum de l'activitat formativa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 17 314 009

Denominació: Enquesta a la Joventut de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Joventut

Objectiu i finalitats: Conèixer les condicions de vida de les persones joves a les Balears i els processos de transició a la vida adulta per obtenir  informació rellevant, fiable i actualitzada per a orientar les polítiques de joventut i millorar la qualitat de vida del jovent

Població o col·lectiu: Població jove de 15 a 34 anys resident a habitatges de les Illes Balears: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Variables principals: Relacionades amb la transició de la vida de les persones joves (l'educació, el treball, l'habitatge i la família), i informació integral sobre la vida de les persones joves (la salut, la participació, l'oci i la llengua). Desagregació per sexe

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:IBESTAT

Cost estimatiu: Alt

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i paper

Calendari de difusió: Esporàdica

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 17 315 003

Denominació: Sistema d'Indicadors per a mesurar el nivell d'integració de les persones immigrants a les Illes Balears (MIPEX)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Indicadors socials

Objectiu i finalitats: Mesurar el nivell d'integració dels immigrants a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Immigrants extracomunitaris residents a les Illes Balears  

Variables principals: Edat, sexe, situació laboral, situació administrativa, ingressos, renda, educació de les persones immigrants extracomunitàries a les Illes Balears, temps de residència, participació electoral, sol·licitants d'asil, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: IBESTAT

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 17 315 004

Denominació: Indicadors municipals del sistema de serveis socials

Àrea: Societat

Secció temàtica: Indicadors socials

Objectiu i finalitats: Publicar indicadors municipals del sistema de serveis socials

Població o col·lectiu: Persones perceptores de prestacions de serveis socials     

Variables principals: Indicadors de context: població, atur, envelliment..; de pressupost; de Serveis Socials Comunitaris Bàsics: població atesa, valoracions i recursos; del Servei Atenció a Domicili Municipal, Menjar a domicili i Teleassistència; de Dependència: població segons grau de dependència, discapacitat, salut mental, atenció primerenca, servei d'acompanyament; places...; de prestacions econòmiques: RESOGA, Complement PNC, PNC, Complement de lloguer

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Experimental

18 Conselleria de Salut i Consum

Número d'identificació: 18 301 002

Denominació: Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades bàsiques d'activitat, estructura, dotació de recursos i econòmiques

Població o col·lectiu: Hospitals, clíniques i centres ambulatoris d'atenció especialitzada, tant públics com privats

Variables principals: Dades bàsiques d'activitat, estructura, dotació de recursos i econòmica dels hospitals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ib-Salut - Ministeri de Sanitat, centres especialitzats privats

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 004

Denominació: Cens d'establiments farmacèutics

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Elaborar i mantenir el cens d'establiments subjectes a ordenació i planificació farmacèutica

Població o col·lectiu: Administració, col·lectius farmacèutics i centres privats de distribució de medicaments, així com altres centres privats relacionats amb el medicament

Variables principals: Identificació de l'establiment i les seves activitats, titulars i responsables tècnics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres - ( en l'àmbit de carrer)

Organismes participants: Ib-Salut, Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació - Ministeri de Sanitat

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 006

Denominació: Interrupcions voluntàries de l'embaràs

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Vigilar la incidència de les interrupcions voluntàries de l'embaràs

Població o col·lectiu: Dones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs

Variables principals: Variables sociodemogràfiques, dades econòmiques, nivell d'estudis, convivència, dades relacionades amb la reproducció i amb la interrupció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - i zones bàsiques de salut

Organismes participants: Ib-Salut - Ministeri de Sanitat, centres privats (clíniques, etc.)

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 007

Denominació: Control sanitari de les aigües de consum humà

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer i divulgar la qualitat de l'aigua de consum humà per avaluar-ne la repercussió en la salut de la població

Població o col·lectiu: Empreses subministradores d'aigua potable i pous de titularitat privada, etc.

Variables principals: Deficiències, mostres, resultats, instal·lacions, gestors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ajuntaments - gestors, Ministeri de Sanitat

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 008

Denominació: Control sanitari de les aigües de bany del litoral

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer i divulgar la qualitat de les aigües de bany per avaluar-ne la repercussió en la salut de la població usuària

Població o col·lectiu: Aigües de litoral costaner

Variables principals: Deficiències, mostres, resultats, platges

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres - (en l'àmbit de platges)

Organismes participants: Ajuntaments - Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Comissió Europea, Ministeri per a la Transició Ecològica

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 009

Denominació: Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Vigilar des del punt de vista epidemiològic les malalties de declaració obligatòria i detectar l'ocurrència anormal d'aquestes malalties per adoptar mesures de control

Població o col·lectiu: Persones afectades per malaltia

Variables principals: Dades personals, epidemiològiques, clíniques i de laboratori de part de les malalties

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal - i zones bàsiques de salut

Organismes participants: Ib-salut - Ministeri de Sanitat, centres privats de l'àmbit sanitari

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 013

Denominació: Cens d'establiments alimentaris

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Elaborar i mantenir el cens per planificar la gestió del risc dels establiments alimentaris

Població o col·lectiu: Establiments alimentaris obligats a estar censats

Variables principals: Sectors alimentaris i fases

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ministeri de Sanitat, Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Altres

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 014

Denominació: Control sanitari d'animals sacrificats a escorxadors destinats al consum humà

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'animals que han estat objecte de control sanitari abans de destinar-se al consum humà

Població o col·lectiu: Escorxadors

Variables principals: Nombre i quilograms per tipus d'animal sacrificat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ministeri de Sanitat, Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Altres

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 017

Denominació: Sistema d'informació sobre sida i VIH

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Vigilar l'epidèmia de sida i VIH

Població o col·lectiu: Persones afectades per la sida o el VIH

Variables principals: Dades personals, epidemiològiques i clíniques

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ib-Salut - Ministeri de Sanitat, xarxa sanitària privada

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 018

Denominació: Enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució en el consum de drogues en la població escolar de 14 a 18 anys

Població o col·lectiu: Alumnes de 14 a 18 anys escolaritzats en l'ensenyament secundari

Variables principals: Variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb el volum i la freqüència de consum de drogues, amb la percepció de risc de consum de drogues i percepció de facilitat d'adquisició

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Pla nacional sobre drogues - Ministeri de Sanitat,

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web del PADIB

Calendari de difusió: Biennal

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 019

Denominació: Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer l'evolució en el consum de drogues en la població de 15 a 64 anys

Població o col·lectiu: Població de 15 fins a 65 anys

Variables principals: Variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb el volum i la freqüència de consum de drogues, amb la percepció de risc de consum de drogues i percepció de facilitat d'adquisició

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Pla Nacional sobre Drogues - Ministeri de Sanitat,

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web del PADIB

Calendari de difusió: Biennal

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 021

Denominació: Seguiment epidemiològic de notificacions d'agressions d'animals a persones

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Avaluar les notificacions d'agressions d'animals a persones com a sistema de vigilància epidemiològica de la ràbia animal a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Animals responsables d'agressions a persones notificades a la Direcció General de Salut Pública i Participació

Variables principals: Nombre de notificacions per espècie animal, observacions sanitàries, presa de mostres

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres (sector sanitari)

Organismes participants: IBSalut, ajuntaments, cossos de seguretat, centres clínics veterinaris i particulars

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 022

Denominació: Indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Descriure la situació i la tendència temporal de les característiques sociodemogràfiques, patrons de consum i problemes associats de les persones admeses a tractament per diferents substàncies psicoactives

Població o col·lectiu: Persones que inicien tractament per consum de substàncies addictives

Variables principals: Distribució per grups d'edat i sexe i per substància consumida. Distribució d'inicis de tractament per substància principal consumida Evolució de les admissions a tractament per droga principal. Percentatge d'inicis de tractament segons substància consumida i grup d'edat. Percentatge d'inicis de tractament per substància consumida i sexe

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: UCAs de Mallorca, UCAs de Menorca, UCA d'Eivissa i Formentera

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Projecte Home (Mallorca, Menorca, Eivissa) i Centre Penitenciari de Palma

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

 

​​​​​​​Número d'identificació: 18 301 023

Denominació: Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Recollir la informació sobre les morts amb intervenció judicial en les quals la causa directa i fonamental de la mort és la reacció adversa aguda després del consum no mèdic i intencional de substàncies psicoactives

Població o col·lectiu: Persones que han mort després del consum de substàncies psicoactives

Variables principals: Nombre de morts per reacció adversa a substàncies psicoactives a la comunitat autònoma, a cadascuna de les illes, per partits judicials. Evolució dels nombre de morts per sexe, per edat, per lloc de naixement, per substància implicada

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Instituts d'anatomia forense i metges forenses de la comunitat autònoma

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar:

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 024

Denominació: Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives a Eivissa

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Recollir els episodis d'urgències hospitalàries en persones de 15 a 54 anys que han consumit substàncies psicoactives de forma no mèdica, conèixer quines són les substàncies més consumides i els efectes no desitjats que provoquen

Població o col·lectiu: Persones que acudeixen a les urgències hospitalàries després d'haver consumit substàncies psicoactives i mostren complicacions físiques i psíquiques degut a aquest consum i necessiten d'una intervenció mèdica 

Variables principals: Distribució dels casos atesos per sexe, per edat, per país de naixement, per procedència. Nombre d'urgències per consum de drogues. Distribució per sexe i edat mitjana. Distribució dels diagnòstics per drogues. Evolució de percentatges d'urgències per droga relacionada. Percentatges de les vies més freqüents del consum per cada droga relacionada. Policonsum. Nombre d'usuaris atesos per mes. Evolució de l'edat mitjana per mes de l'any

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Hospital Can Misses (Eivissa)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar:

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 18 301 026

Denominació: Indicador d'admissió a tractament per addicció comportamental

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Descriure la situació i la tendència temporal de situacions sociodemogràfiques, els patrons de comportament i els problemes associats en les persones tractades per trastorns comportamentals o no relacionats amb substàncies, en els centres notificadors

Població o col·lectiu: Persones que inicien tractament per addicció comportamental: joc, videojocs, compres, sexe, etc. 

Variables principals: Distribució per grups d'edat i sexe i per addicció comportamental. Distribució d'inicis de tractament per addicció comportamental. Evolució de les admissions a tractament per addicció comportamental. Percentatge d'inicis de tractament segons l'addicció i grup d'edat

Percentatge d'inicis de tractament per addicció comportamental i sexe

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ucas de Mallorca, Ucas de Menorca, Uca d'Eivissa i Formentera, Centre de dia d'Eivissa, consulta Formentera

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Projecte Home (Mallorca, Menorca, Eivissa),  Associació Juguesca

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

19 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Número d'identificació: 19 204 004

Denominació: Energia elèctrica a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Energia

Objectiu i finalitats: Conèixer el consum elèctric dels municipis i de les illes

Població o col·lectiu: Consum elèctric municipal i insular

Variables principals: Energia elèctrica facturada per municipi

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Empreses distribuïdores d'energia elèctrica a les Illes Balears: Endesa Distribución, Vall de Sóller Energia, SLU, Sampol Energia

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 19 204 007

Denominació: Balanç energètic de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Energia

Objectiu i finalitats: Conèixer l'estructura de la producció energètica i del consum d'energia a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Sector energètic: productors, distribuïdors, transportistes i empreses d'emmagatzematge. Sectors econòmics (consum d'energia per sector)

Variables principals: Producció, importacions i consum per tipus d'energia.

Consum final per sector econòmic

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Les conselleries amb competències d'agricultura, medi ambient, economia, mobilitat, indústria i transport. Ministeri amb competències d'energia. Empreses del sector energètic: Endesa, Red Eléctrica de España, Vall de Sóller Energia, SLU, Sampol Energia, Redexis, Naturgy, Repsol, SA, CLH, empreses productores d'energia renovable, empreses de cogeneració, CEMEX, generadors aïllats...

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 19 207 001

Denominació: Calendari de fires i mercats de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comerç

Objectiu i finalitats: Difondre la informació sobre les localitats i les dates en què hi ha fires i mercats a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Fires i mercats de les Illes Balears

Variables principals: Dates, localitats, municipi, nom de les fires, tipus de fires

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ajuntaments de les Illes Balears i associacions organitzadores de fires

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 19 403 001

Denominació: Qualitat de l'aire ambient a les Illes Balears

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Avaluar la qualitat de l'aire a l'ambient a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Aire ambient

Variables principals: Valors mitjans dels pol·luents atmosfèrics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Alt (més de 50.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 19 403 002

Denominació: Inventari d'emissions a l'atmosfera

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer les fonts i els focus emissors de diversos contaminants atmosfèrics i quantificar-ne les emissions

Població o col·lectiu: Focus emissors de contaminants atmosfèrics

Variables principals: Dades quantitatives de les emissions de contaminants atmosfèrics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Altres conselleries, consells insulars, organismes públics - empreses

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

20 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Número d'identificació: 20 202 002

Denominació: Directori d'explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre ramat boví

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de boví

Variables principals: Dades de les explotacions (nom, ubicació, orientació productiva), dades identificatives dels titulars de les explotacions, declaracions de cens (nombre d'animals per categoria)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 003

Denominació: Directori d'explotacions de bestiar oví i de bestiar cabrum de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre ramat oví i cabrum

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes d'oví i de cabrum

Variables principals: Dades de les explotacions (nom, ubicació, orientació productiva), dades identificatives dels titulars de les explotacions, declaracions de cens (nombre d'animals per categoria)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 004

Denominació: Directori d'explotacions de porcí de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre ramat porcí

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de porcí

Variables principals: Dades de les explotacions (nom, ubicació, orientació productiva), dades identificatives dels titulars de les explotacions, declaracions de cens (nombre d'animals per categoria)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 005

Denominació: Efectius de ramat boví

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer els efectius de ramat boví per tipus d'explotació i la destinació d'aquests, per a la gestió sectorial

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de boví

Variables principals: Efectius de ramat boví segons tipus, animals, producció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 006

Denominació: Efectius de ramat oví i cabrum

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer els efectius de ramat oví i caprí per tipus en l'explotació i la destinació d'aquests, per a la gestió sectorial

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes d'oví i cabrum

Variables principals: Efectius de ramat oví i cabrum segons el tipus d'animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 007

Denominació: Enquesta de ramat porcí

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer els efectius de ramat porcí per tipus per a la gestió sectorial

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de porcí

Variables principals: Efectius de ramat porcí segons els tipus d'animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: Titulars d'explotacions de ramat porcí

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 009

Denominació: Directori d'escorxadors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre escorxadors

Població o col·lectiu: Escorxadors de les Illes Balears

Variables principals: Nom i adreça de l'escorxador, espècies d'animals sacrificats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 010

Denominació: Enquesta mensual de sacrifici de bestiar a escorxadors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'efectius sacrificats per tipus i de la producció de carn en canal i la destinació d'aquesta per a la gestió del mercat

Població o col·lectiu: Escorxadors de les Illes Balears

Variables principals: Nombre d'animals sacrificats, pes en canal, tipus d'animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Conselleria de Salut

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: Titulars dels escorxadors

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 011

Denominació: Avaluació anual del moviment comercial pecuari

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Coneixement dels efectius de ramat que es comercialitzen en viu segons espècies, tipus i destinació

Població o col·lectiu: Operacions comercials de ramat viu

Variables principals: Nombre d'animals comercialitzats i destinació, espècies i tipus d'animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 012

Denominació: Producció anual d'ous, mel i altres productes ramaders menors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer la producció de llana, mel, cera i fems

Població o col·lectiu: Produccions ramaderes menors

Variables principals: Produccions per tipus

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 013

Denominació: Superfícies i produccions dels conreus

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Determinar els resultats anuals de superfícies, rendiments i produccions dels diferents conreus per conèixer la realitat agrícola

Població o col·lectiu: Produccions agrícoles

Variables principals: Superfície, rendiment, producció i destinació, conreu, secà i regadiu

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 014

Denominació: Preus mitjans de la terra d'ús agrari

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenir preus mitjans de les terres d'ús agrari per a diversos tipus d'aprofitaments per a informació del mercat

Població o col·lectiu: Operacions de compravenda de terra d'ús agrari

Variables principals: Preu, aprofitaments de les terres

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 015

Denominació: Cànon anual de lloguer rústic

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenir els cànons de lloguer per a diversos tipus d'aprofitament de la terra

Població o col·lectiu: Operacions de lloguer de terres rústiques

Variables principals: Cànons, aprofitaments de la terra

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 016

Denominació: Preus mitjans rebuts pels agricultors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenció de preus mitjans mensuals rebuts pels agricultors com a primeres vendes de productes agraris  per a informació del mercat

Població o col·lectiu: Transaccions comercials de primera venda de productes agraris

Variables principals: Preus i productes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmic

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Baix

Obligació de col·laborar:-

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 020

Denominació: Captures de pesca marítima

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Quantificar les captures de pesca marítima, amb la finalitat d'ordenar les extraccions als diferents caladors i zones de pesca i el valor en la primera venda per usar-les en la regulació de l'activitat

Població o col·lectiu: Operacions de captura i primera venda de pesca marítima

Variables principals: Quantitats, valor en euros, modalitat de pesca, bandera, vaixell, zona de captura, any, mes, espècies, presentació, destinació

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 021

Denominació: Flota pesquera de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de vaixells que es dediquen a la pesca professional amb la finalitat de dimensionar el sector

Població o col·lectiu: Embarcacions de pesca

Variables principals: Tipus de vaixell, tipus de casc, port base, modalitat de pesca, armador (fitxa tècnica de l'embarcació)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Federació Balear de Confraries de Pescadors

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar:

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 20 202 025

Denominació: Producció i comercialització de vins de qualitat de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Determinar els resultats anuals de superfícies i produccions de la vinya i el vi de qualitat i quantificar la seva comercialització per conèixer la realitat del sector vitivinícola

Població o col·lectiu: Produccions vitivinícoles i vendes de vi amb denominació de qualitat

Variables principals: Superfície (ha) i producció (tones) de raïm segons denominació de qualitat (DO, Vi de la Terra...); producció segons tipus de raïm (blanc i negre). Producció de vi segons denominació de qualitat; producció per tipus de vi (blanc, negre, rosat). Comercialització de vi segons denominació de qualitat; per tipus de vi; segons mercat de destinació

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmic

Organismes participants: Consells Reguladors de vins de qualitat

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Viticultors i vinicultors de vins de qualitat 

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

21 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Número d'identificació: 21 213 008

Denominació: Explotació estadística del Registre d'entrades i sortides de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de registres d'entrada i sortida de l'Administració de la CAIB

Població o col·lectiu: Oficines de registre

Variables principals: Nombre de registres d'entrada i de sortida per conselleria

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries del Govern de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments amb conveni

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 21 213 009

Denominació: Informació telefònica del Govern 012

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Informar del nombre total de telefonades per mesos i temàtica

Població o col·lectiu: Persones usuàries que fan telefonades al 012

Variables principals: Nombre de telefonades rebudes a les illes per mesos i per temàtica

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Fundació Bit

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 21 213 010

Denominació: Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de queixes i suggeriments per conselleries i pels principals ens del sector públic

Població o col·lectiu: Ciutadans que fan queixes i suggeriments a través del QSSI

Variables principals: Nombre de queixes i suggeriments per conselleries i altres organismes del sector públic

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Totes les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma i ens del sector públic

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 21 304 002

Denominació: Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura i oci

Objectiu i finalitats: Proporcionar indicadors rellevants en aquest àmbit que permetin aprofundir en el coneixement del sector cultural

Població o col·lectiu: Museus i col·leccions museogràfiques

Variables principals: Identificació de l'entitat,infraestructura, serveis, equipaments, activitats de la institució, visitants, personal, dades econòmiques, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmic

Organismes participants:-

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Biennal

Tipus d'activitat: Consolidada

25 Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Número d'identificació: 25 205 006

Denominació: Inspecció d'habitatges

Àrea: Economia

Secció temàtica: Habitatge

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les dades d'inspecció en matèria d'habitatge

Població o col·lectiu: Habitatges de les Illes Balears

Variables principals: Infraccions en matèria d'habitatges de protecció oficial  i de grans tenidors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 25 205 008

Denominació: Sancions en matèria d'habitatge

Àrea: Economia

Secció temàtica: Habitatge

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les dades dels procediments sancionadors en matèria d'habitatge

Població o col·lectiu: Habitatges de les Illes Balears

Variables principals: Infraccions i sancions en matèria d'habitatge, fets sancionables, imports totals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 25 205 009

Denominació: Qualificacions provisionals i definitives d'HPO (habitatges de protecció oficial) de titularitat pública i privada

Àrea: Economia

Secció temàtica: Habitatge

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer les dades referents als habitatges de protecció oficial

Població o col·lectiu: Habitatges de protecció oficial

Variables principals: Qualificacions provisionals i definitives d'habitatges de protecció oficial, de titularitat pública i privada, nombre d'habitatges segons la titularitat, el règim de qualificació i modalitat d'accés

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: -

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 25 209 001

Denominació: Inspecció de transport terrestre

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Comptabilització dels controls de transportistes i nombre de sancions

Població o col·lectiu: Transportistes terrestres amb llicència

Variables principals: Mercaderies, viatgers, sanitari, lloguer, etc.

Àmbit geogràfic: Insular - (Mallorca)

Desagregació territorial: Insular - (Mallorca)

Organismes participants: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Consorci de Transports

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 002

Denominació: Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el conjunt de dades del transport públic de viatgers i la recaptació per tal de coordinar i gestionar el transport públic regular de viatgers a l'illa de Mallorca

Població o col·lectiu: Població usuària en general

Variables principals: Nombre de viatgers, viatgers per km, recaptació, vehicles per km, etc.

Àmbit geogràfic: Insular - (Mallorca)

Desagregació territorial: Insular - (Mallorca)

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 003

Denominació: Transport marítim de viatgers i mercaderies als ports autonòmics

Àrea: Economia        

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer les principals variables pel que fa al trànsit de passatgers i el tràfic de mercaderies per tal d'ordenar el transport marítim interinsular

Població o col·lectiu: Empreses de viatgers i mercaderies

Variables principals: Serveis de línies regulars interilles, empreses no regulars interilles, nombre de viatgers, bonificacions a residents, informació de tones de mercaderies transportades, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres - (ports de referència)

Organismes participants: Ports de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 004

Denominació: Sancions en matèria de transport terrestre

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques dels procediments sancionadors del transport terrestre.

Població o col·lectiu: Transportistes terrestres

Variables principals: Codi del precepte infringit, fet sancionat, precepte infringit, import de la sanció, etc.

Àmbit geogràfic: Insular - (Mallorca)

Desagregació territorial: Insular - (Mallorca)

Organismes participants: Policia Local - Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Direcció General de Trànsit

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 005

Denominació: Transport de viatgers per carretera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'altes, baixes o modificacions de les autoritzacions del transport de viatgers

Població o col·lectiu: Titulars dels transports autoritzats de viatgers

Variables principals: Nombre d'autoritzacions, altes, baixes i modificacions de les empreses i els vehicles destinats a les activitats de transport públic discrecional de viatgers en autobús, transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme , transport escolar, transport turístic, transport sanitari i transport privat complementari de viatgers i d'arrendament de vehicles amb conductor

Àmbit geogràfic: Estat

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 006

Denominació: Transport de mercaderies per carretera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'altes, baixes i modificacions de les autoritzacions de transport de mercaderies

Població o col·lectiu: Transportistes de mercaderies

Variables principals: Nombre d'autoritzacions, altes, baixes i modificacions, de les empreses de transport de mercaderies en vehicles pesats, en vehicles lleugers, de les empreses de transport privat complementari de mercaderies dels vehicles pesats de transport de mercaderies, dels vehicles lleugers de transport de mercaderies, i dels vehicles de transport privat complementari de mercaderies

Àmbit geogràfic: Estat

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 007

Denominació: Operadors de transports per carretera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Coneixement del nombre d'altes i baixes de les empreses autoritzades per a activitats auxiliars i complementàries del transport

Població o col·lectiu: Autoritzacions concedides

Variables principals: Nombre d'altes i baixes de les empreses autoritzades per a operadors de transports (OT)

Àmbit geogràfic: Estat

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 017

Denominació: Junta Arbitral del Transport de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer la resolució de controvèrsies derivades del transport i de les activitats auxiliars del transport

Població o col·lectiu: Reclamants per incompliment del contracte de transport terrestre i de les activitats auxiliars del transport

Variables principals: Mercaderies, viatgers, lloguer, etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 210 001

Denominació: Activitats nàutiques d'esbarjo

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres serveis empresarial, personals i comunitaris

Objectiu i finalitats: Ensenyances nàutiques d'esbarjo, titulacions, lloguers d'embarcacions, pràctiques de navegació

Població o col·lectiu: Població usuària en general que disposa de llicències

Variables principals: Escoles nauticoesportives i de navegació; nombre de titulacions; lloguer d'embarcacions amb tripulació i sense, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

31 Consell Insular de Mallorca

Número d'identificació: 31 205 005

Denominació: Autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Habitatge

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades d'autoritzacions d'habitatges en sòl rústic

Població o col·lectiu: Habitatges en sòl rústic

Variables principals: Nombre d'autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Servei d'Autoritzacions Territorials de la Direcció Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 206 004

Denominació: Cèdules d'habitabilitat de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Construcció

Objectiu i finalitats: Conèixer dades de cèdules d'habitabilitat

Població o col·lectiu: Cèdules d'habitabilitat

Variables principals: Nombre de cèdules d'habitabilitat expedides segmentat per municipis

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Servei d'Autoritzacions Territorials de la Direcció Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 208 022

Denominació: Informació Turística de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades del Servei d'Informació Turística de  Mallorca

Població o col·lectiu: Visitants i residents que fan ús del servei d'informació turística del Consell de Mallorca

Variables principals: Nombre d'usuaris presencials i telefònics per nacionalitat

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Servei de Turisme de la Direcció Insular de Turisme del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 209 018

Denominació: Volum de trànsit per carretera a Mallorca i via de cintura de Palma

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats:

Població o col·lectiu: Conèixer el volum de trànsit per la xarxa viària insular així com per la via de cintura de Palma

Variables principals: Nombre de vehicles que passen per les diferents carreteres i pels trams de la via de cintura de Palma

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Servei d'Explotació i Conservació de la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 209 019

Denominació: Inspecció tècnica de vehicles de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades del Servei d'ITV (Inspecció tècnica de vehicles)

Població o col·lectiu: Vehicles usuaris del Servei ITV

Variables principals: Nombre i tipus de vehicles usuaris del servei

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de la Direcció Insular de Seguretat Viària i Activitats Classificades del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 213 012

Denominació: Pressuposts generals del Consell de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar aplicacions d'ingressos i de despeses del pressupost del Consell de Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus consorcis

Població o col·lectiu: Administració pública insular de Mallorca

Variables principals: Ingressos i despeses de cada ens per aplicació

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Conselleries, organismes autònoms i consorcis

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 213 013

Denominació: Execució dels pressuposts generals del Consell de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar aplicacions d'ingressos i de despeses del pressupost del Consell de Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus consorcis

Població o col·lectiu: Administració pública insular de Mallorca

Variables principals: Ingressos i despeses de cada ens per aplicació

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Conselleries, organismes autònoms i consorcis

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 213 014

Denominació: Liquidació dels pressuposts generals del Consell de Mallorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar aplicacions d'ingressos i de despeses del pressupost del Consell de Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus consorcis

Població o col·lectiu: Administració pública insular de Mallorca

Variables principals: Ingressos i despeses de cada ens per aplicació

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Conselleries, organismes autònoms i consorcis

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 304 009

Denominació: Biblioteques del Consell de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades d'usuaris  i visitants de les biblioteques insulars

Població o col·lectiu: Usuaris i visitants de la xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca

Variables principals: Dades d'usuaris, socis, altes de carnets i préstec de llibres

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Xarxa de Biblioteques Municipals i la Secció de Biblioteques del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 304 010

Denominació: Teatre Principal

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura

Objectiu i finalitats: Conèixer l'activitat del Teatre Principal de Palma

Població o col·lectiu: Espectacles i espectadors del Teatre Principal del Consell de Mallorca

Variables principals: Dades d'espectacles programats i funcions; dades d'espectadors i d'ocupació, i dades de preus mitjans

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Teatre Principal del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 304 011

Denominació: Arxiu General del Consell de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades de l'Arxiu General de Mallorca

Població o col·lectiu: Usuaris i documents consultats de l'Arxiu General del Consell de Mallorca

Variables principals: Dades d'usuaris, documents consultats i préstecs

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: L'Arxiu General de la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 304 012

Denominació: Arxiu del So i la Imatge Consell de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades de l'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca

Població o col·lectiu: Usuaris i documents consultats de l'Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca

Variables principals: Dades d'usuaris, documents consultats i activitats

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: L'Arxiu del So i la Imatge de la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 304 013

Denominació: Dipòsit Legal de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades de l'Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca

Població o col·lectiu: Documents de l'Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca

Variables principals: Dades de documents textuals, gràfics i sonors, audiovisuals i electrònics

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Secció de Biblioteques de la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 309 007

Denominació: Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer les actuacions dels bombers de Mallorca

Població o col·lectiu: Actuacions dels bombers de Mallorca

Variables principals: Incidents per categoria, municipi, per parcs i tipus d'unitat, i específic rescats de muntanya

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Servei de Bombers de Mallorca de la Direcció Insular d'Emergències del Consell de Mallorca i SEIB 112

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 311 049

Denominació: Menors atesos pels serveis d'atenció i protecció al menor

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: : Disposar de les dades de mesures de protecció adoptades amb relació als menors

Població o col·lectiu: Menors amb mesura de protecció, acollits i adoptats

Variables principals: Dades relatives a les situacions personals i familiars dels menors i de les famílies acollidores i adoptants

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Direcció Insular de Menors i Família del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Entitats prestadores de serveis a menors i entitats col·laboradores en matèria d'adopció

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 311 050

Denominació: Persones majors de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer els serveis prestats a persones majors

Població o col·lectiu: Persones majors ingressades a centres de dia i residències

Variables principals: Dades personals i de situació familiar de les persones majors ateses als centres de dia i a les residències pròpies i concertades. Tipologia dels serveis prestats

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Direcció Insular d'Atenció a la Dependència del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 311 051

Denominació: Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: : Conèixer les dades  de serveis prestats a persones amb discapacitat

Població o col·lectiu: Persones amb discapacitat amb plaça concertada i serveis complementaris

Variables principals: Dades personals i de situació familiar de les persones ateses. Tipologia dels serveis prestats

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Entitats prestadores de serveis socials

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 311 052

Denominació: Atenció a persones en risc d'exclusió social de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades dels serveis prestats a persones en risc d'exclusió social

Població o col·lectiu: Persones en risc d'exclusió social ateses als centres d'acollida propis i contractats

Variables principals: Dades personals de les persones ateses. Tipologia de serveis prestats

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Direcció Insular d'Inclusió Social del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Entitats prestadores dels serveis

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 311 053

Denominació: Persones perceptores de la renda mínima d'inserció de Mallorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades de les persones perceptores de la renda mínima i analitzar-ne l'evolució

Població o col·lectiu: Persones perceptores de la renda mínima d'inserció

Variables principals: Dades personals de les persones ateses i activitats formatives impartides

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Direcció Insular d'Inclusió Social del Consell de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Semestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 403 016

Denominació: Residus urbans de Mallorca

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambiental (aigua, residus, contaminació)

Objectiu i finalitats: Conèixer el flux  de residus urbans de Mallorca

Població o col·lectiu: Residus urbans de Mallorca

Variables principals: Dades de tones de residus per tipus amb entrades  per municipi i mes

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Servei de Residus de la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca, ajuntaments de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: TIRME i MAC INSULAR

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 450 004

Denominació: Infraccions i sancions en matèria urbanística i territorial de Mallorca

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Altres àrees mediambientals

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades sobre infraccions urbanístiques i sancions a Mallorca

Població o col·lectiu: Expedients d'infracció o sancionador en matèria urbanística i territorial

Variables principals: Nombre d'infraccions, nombre i quantia de sancions imposades i nombre de recursos administratius i judicials presentats

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: Agència de Defensa del Territori de Mallorca del Consell Insular de Mallorca, ajuntaments de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 31 450 005

Denominació: Xarxa de refugis del Consell de Mallorca

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Altres àrees mediambientals

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades d'ocupació i serveis dels refugis de Mallorca

Població o col·lectiu: Els refugis del Consell de Mallorca

Variables principals: Ocupació per mes i any dels refugis, i els serveis que s'hi ofereixen per mes i any

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Unitat de Refugis de la Direcció Insular de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Els concessionaris dels refugis gestionats per ells

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Consolidada

32 Consell Insular de Menorca

Número d'identificació: 32 208 017

Denominació: Empreses i establiments turístics de Menorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques principals dels establiments i les empreses turístiques per al control i ordenament de l'oferta turística

Població o col·lectiu: Empreses i establiments turístics (establiments d'allotjament, bars/cafeteries i restaurants)

Variables principals: Unitats, places, tipus d'establiments (grup i modalitat), categoria, ubicació geogràfica, obertures, ampliacions (modificacions), tancaments (baixes), etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 32 209 010

Denominació: Volum de trànsit per carretera a Menorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum de trànsit per la xarxa viària insular així com la densitat circulatòria

Població o col·lectiu: Vehicles que transiten per la xarxa viària

Variables principals: Tram, estació, trànsit (intensitat mitjana diària i percentatge de vehicles pesats)

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 32 209 011

Denominació: Autoritzacions de transport per carretera a Menorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'altes, baixes o modificacions i dels titulars de les autoritzacions del transport de viatgers

Població o col·lectiu: Titulars dels transports autoritzats de viatgers

Variables principals: Nombre d'autoritzacions: altes, baixes o modificacions Titulars. Transport: discrecional, regular, escolar, sanitari, etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 32 250 004

Denominació: Llicències d'activitats a Menorca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres econòmics

Objectiu i finalitats: Conèixer les activitats objecte de llicència integrada

Població o col·lectiu: Empreses i entitats que sol·liciten la llicència integrada d'activitats corresponent

Variables principals: Nombre d'activitats per tipologia

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 32 311 043

Denominació: Directori d'entitats que presten serveis socials a Menorca

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d'entitats autoritzades per prestar serveis socials

Població o col·lectiu: Entitats inscrites i serveis autoritzats en el Registre unificat de serveis socials

Variables principals: Dades identificatives de l'entitat (nom/raó social i dades de contacte), centres i tipus de servei que presten

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 32 405 001

Denominació: Xarxa de carreteres de titularitat insular de Menorca

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Infraestructures i patrimoni construït

Objectiu i finalitats: Conèixer l'extensió i la tipologia de la xarxa viària de titularitat insular

Població o col·lectiu: Xarxa de carreteres i vials insulars

Variables principals: Km lineals, superfície en km2, tipologia de la carretera (primària/secundària), nombre de carrils i altres equipaments vials

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

33 Consell Insular d'Eivissa

Número d'identificació: 33 209 021

Denominació: Agències de transports que actualment proporcionen servei de transport públic a Eivissa

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer la participació d'empreses de transport públic

Població o col·lectiu: Concessionaris del transport públic col·lectiu

Variables principals: Empreses que donen serveis de transport públic

Àmbit geogràfic: Insular -

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Concessionaris del transport públic col·lectiu

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 33 209 022

Denominació: Evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer l'ús del transport públic col·lectiu

Població o col·lectiu: Residents i turistes d'Eivissa

Variables principals: Nombre de persones que fan ús del transport públic

Àmbit geogràfic: Insular -

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Departaments del Consell Insular d'Eivissa

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Concessionaris del transport públic col·lectiu

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 33 213 016

Denominació: Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer l'execució, aplicació i destinació dels ingressos i les despeses

Població o col·lectiu: Administració del Consell Insular d'Eivissa

Variables principals: Ingressos i despeses per partides econòmiques i programes

pressupostaris

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Departaments del Consell Insular d'Eivissa

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 31 403 017

Denominació: Recollida selectiva de paper a Eivissa

Àrea: Territori i medi ambient

Secció temàtica: Mediambiental (aigua, residus, contaminació)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum de tones de paper recollides

Població o col·lectiu: Les tones de paper recollides

Variables principals: Tones de paper recollides per municipis

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: Empresa concessionària del servei

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 33 450 006

Denominació: Llicències de caça d'Eivissa

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Altres àrees medi ambientals

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de llicències emeses i la seva evolució anual 

Població o col·lectiu: Població d'Eivissa sol·licitant de llicències de caça

Variables principals: Procediments i resolucions de les sol·licituds de llicències de caça

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

34 Consell Insular de Formentera

Número d'identificació: 34 208 023

Denominació: Establiments turístics de Formentera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre per tipologia i categoria dels establiments turístics per al control i l'ordenament de l'oferta turística

Població o col·lectiu: Establiments d'allotjament turístic de Formentera

Variables principals: Nombre d'establiments, places per tipus d'establiments, categories, etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 25 209 006

Denominació: Regulació de vehicles Formentera Eco

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el control d'entrada de vehicles a Formentera en la temporada de màxima afluència turística, per aconseguir reduir el sostre de vehicles i la contaminació, potenciar la mobilitat sostenible a l'illa i millorar el trànsit rodat

Població o col·lectiu: Vehicles regulats

Variables principals: Sostre de vehicles establert per Formentera Eco segons període, mitjanes diàries de vehicles que circulen segons període de regulació, nombre de vehicles que circulen segons la categoria del vehicle, etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 34 213 016

Denominació: Pressuposts generals del Consell Insular de Formentera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar aplicacions d'ingressos i despeses del pressupost del Consell

Població o col·lectiu: Administració pública insular de Formentera

Variables principals: Ingressos i despeses per capítols i programes

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 34 213 017

Denominació: Liquidació dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera

Àrea: Economia      

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar aplicacions d'ingressos i despeses de la liquidació del pressupost del Consell

Població o col·lectiu: Administració pública insular de Formentera

Variables principals: Ingressos i despeses liquidats per capítols i programes

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 34 301 025

Denominació: Qualitat de les aigües de bany a Formentera

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer i divulgar la qualitat de les aigües de bany a les platges de Formentera

Població o col·lectiu: Aigües de litoral costaner de Formentera

Variables principals: Deficiències, mostres, resultats, platges

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Altres - (en l'àmbit de platges)

Organismes participants: Conselleria de Salut i Consum

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 34 304 014

Denominació: Visites als museus de Formentera

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura i oci

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de visites mensuals als museus de Formentera

Població o col·lectiu: Visites als museus

Variables principals: Nombre de visites als museus de Formentera

Àmbit geogràfic: Insular

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants:-

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

77  Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Número d'identificació: 77 102 001

Denominació: Explotació del padró d'habitants

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer les característiques de la població de les Illes Balears i de la distribució territorial d'aquesta

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades identificatives dels residents, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, sexe, adreça postal, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres - (illa, comarca estadística, municipi, districte, secció i barriada a Palma)

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 102 002

Denominació: Explotació de l'estadística de migracions

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Obtenir la totalitat de fluxos migratoris anuals interiors i part dels exteriors

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Sexe, data i lloc de naixement, nacionalitat, procedència i destinació del moviment

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 102 003

Denominació: Explotació de la població resident a entitats singulars i nuclis

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de residents

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Nombre de residents, sexe, grup d'edat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Altres - (entitat singular, nuclis i disseminats)

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 102 005

Denominació: Noms i llinatges més freqüents de la població

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer la freqüència dels noms i els llinatges de la població

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Noms, llinatges i la seva freqüència

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 102 006

Denominació: Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a l'estranger (PERE Balears)

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer la població espanyola inscrita a les Illes Balears resident a l'estranger

Població o col·lectiu: Residents

Variables principals: País de residència, sexe, edat, lloc de naixement, municipi d'inscripció a efectes electorals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 103 001

Denominació: Depuració i explotació del Registre de defuncions

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer les defuncions a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Defuncions de residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades identificatives dels residents, causa de defunció, sexe, data de naixement, residència, mes de defunció, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal fins al 2012 i, a partir del 2013, per districte i secció

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 103 002

Denominació: Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de matrimonis a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades identificatives dels residents, sexe, data de naixement, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal fins al 2012 i, a partir del 2013, per districte i secció

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 103 003

Denominació: Depuració i explotació del fitxer de parts

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer la fecunditat i la natalitat a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades demogràfiques dels pares dels nascuts, del part i dels nadons.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal fins al 2012 i, a partir del 2013, per districte i secció

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 103 004

Denominació: Noms més freqüents dels nounats

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer els noms més freqüents i la seva distribució territorial

Població o col·lectiu: Nounats

Variables principals: Nom, lloc de naixement, nacionalitat, territori, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Municipal

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 103 005

Denominació: Taules de mortalitat

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Calcular les taules de mortalitat (supervivents, esperança de vida, etc.)

Població o col·lectiu: Defuncions de residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Taxa específica de mortalitat, risc de mort, supervivents, esperança de vida, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 106 001

Denominació: Indicador de pressió humana (IPH)

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Estimacions de població

Objectiu i finalitats: Conèixer la pressió demogràfica diària a cadascuna de les illes

Població o col·lectiu: Població present a cadascuna de les illes en un dia determinat

Variables principals: Nombre de persones i illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Insular

Organismes participants: Conselleries, ports autonòmics - Ministeri de Foment, ports de l'Estat, aeroports (Aena)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Mensual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 150 002

Denominació: Marc poblacional de les Illes Balears

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Altres àrees demogràfiques

Objectiu i finalitats: Elaborar i mantenir una base de dades longitudinal de la població resident a les Illes Balears amb les seves característiques soci-demogràfiques principals, sobre la base del Registre de Població de les Illes Balears, del Moviment Natural de la Població i altres fonts com a instrument estadístic fonamental per a la integració d'informació estadística

Població o col·lectiu: Població resident a les Illes Balears

Variables principals: Variables demogràfiques, econòmiques i socials

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: No aplicable

Organismes participants: Conselleries, consells insulars, ajuntaments i altres organismes públics de la comunitat autònoma, Institut Nacional d'Estadística (INE) i ministeris

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar:

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 77 201 012

Denominació: Marc input output de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Descriure el procés productiu i els fluxos de bens i serveis de l'economia de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Unitats econòmiques amb centre de interès econòmic a les Illes Balears

Variables principals: Fluxos de béns i serveis, consum final, cost de producció, renda generada i d'altres, desagregat per branca d'activitat i  productes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries, Agència de estratègia turística de les Illes Balears (AETIB), INE, Ministeris, IGAE, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Autoritat Portuària, AEAT

Cost estimatiu: Mitjà (més de 10.000 €)

Obligació de col·laborar: Empreses de la mostra de l'Enquesta de Consums Intermedis

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 201 013

Denominació: Comptabilitat anual de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Elaborar la seqüència de taules econòmiques segons la metodologia SEC 2010

Població o col·lectiu: Activitat econòmica duta a terme a les Illes Balears

Variables principals: VAB, EBE, imposts, subvencions, remuneració d'assalariats, PIB, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries, consells insulars - INE, ministeris

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 77 201 014

Denominació: Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Obtenir dades trimestrals de l'evolució de les principals macromagnituds econòmiques de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Activitats econòmiques

Variables principals: VAB, EBE, imposts, subvencions,remuneració d'assalariats, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries - INE, ministeris

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Trimestral

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 77 201 015

Denominació: Enquesta de consums intermedis i inversions

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Tenir coneixement detallat dels consums intermedis  i de les inversions per tal de donar cobertura a les necessitats del Marc Input Output

Població o col·lectiu: Establiments i empreses amb activitat econòmica a les Illes Balears

Variables principals: Localització, activitat principal i secundària, detall dels consums intermedis, compres i vendes, inversions, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: No correspon

Calendari de difusió: No correspon

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 77 201 018

Denominació: Compte de fluxos de materials

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Presentar de manera sistemàtica i comparable els fluxos de materials en quantitats físiques de l'economia de les Illes Balears tant al medi natural com a la resta del món, en el marc dels comptes nacionals

Població o col·lectiu: No aplicable

Variables principals: Fluxos d'entrades, sortides, variacions de l'estoc de materials, consum de materials

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic,  Ministeri de Foment, Autoritat Portuària de Balears (APB)

Cost estimatiu: Mitjà

Obligació de col·laborar: Responsables de les operacions estadístiques agràries, pesqueres, forestals, mineres i energètiques, i de tràfic de mercaderies.

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Altres

Tipus d'activitat: En projecte

 

Número d'identificació: 77 201 019

Denominació: Compte d'emissions a l'atmosfera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Presentar de manera sistemàtica i comparable, els fluxos de substàncies contaminants emesos a l'atmosfera generats pel sistema econòmic, classificats per sectors econòmics, en el marc dels comptes nacionals

Població o col·lectiu: No aplicable

Variables principals: Emissions contaminants a l'atmosfera

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, Direcció General de Trànsit (DGT), Ministeri de Foment

Cost estimatiu: Mitjà

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Altres

Tipus d'activitat: En projecte

 

Número d'identificació: 77 201 020

Denominació: Matriu de Comptabilitat Social

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats:  Descriure el vincle entre el valor afegit generat per les activitats econòmiques i la renda primària per subgrups de llars, segons les categories de persones ocupades, dins de l'entorn del marc input-output

Població o col·lectiu: Unitats econòmiques residents a les Illes Balears

Variables principals: Valor afegit brut, renda generada per les llars, consum final desagregat per sexe branca d'activitat, nivell de formació i tipus de llar

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries, AEAT, ATIB, INE, Ministeris, TGSS

Cost estimatiu: Mitjà (més de 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Altres

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 77 201 021

Denominació: Projeccions de les taules input output de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Descriure el procés productiu i els fluxos de béns i serveis de l'economia de les Illes Balears als períodes que no es disposa del Marc input output de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Unitats econòmiques amb centre d'interès econòmic a les Illes Balears

Variables principals: Fluxos de béns i serveis, consum final, cost de producció, renda generada i d'altres, desagregats per branca d'activitat i productes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Conselleries, Agència de estratègia turística de les Illes Balears (AETIB), INE, Ministeris, IGAE, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Autoritat Portuària, AEAT

Cost estimatiu: Mitjà (més de 10.000 €)

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Altres

Tipus d'activitat: Experimental

 

Número d'identificació: 77  203  014

Denominació: Explotació de l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial

Àrea: Economia

Secció temàtica: Indústria

Objectiu i finalitats: Proporcionar informació sobre l'activitat industrial de les empreses

Població o col·lectiu: Empreses amb activitat principal industrial (classificades segons la CNAE-2009 en les seccions de B a E)

Variables principals: Informació sobre ocupació, ingressos, despeses, inversió, etc., per agrupacions d'activitat i per sectors d'activitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desagregació territorial: Autonòmica

Organismes participants: Institut Nacional d'Estadística  (INE)

Cost estimatiu: Irrellevant

Obligació de col·laborar: -

Compensació: -

Suport de difusió: Pàgina web de l'IBESTAT

Calendari de difusió: Anual

Tipus d'activitat: Consolidada

 

Número d'identificació: 77 203 015