Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 279615
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per al curs 2021-2022 per finançar entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per a alumnes amb necessitats educatives especials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.En data 1 de juny de 2021, mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021, es van convocar ajuts econòmics per finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 71, de 1 de juny de 2021).

2.La Conselleria d'Educació i Formació Professional té la voluntat de seguir fomentant les iniciatives de totes les entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats als alumnes amb necessitats educatives especials i, per fer-ho, ha d'aprovar una altra convocatòria de subvencions per al curs escolar 2021-2022.

3.El Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa treballa per impulsar, dins el marc de l'atenció a la diversitat,  la normalització i la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials en l'àmbit escolar.

4.Aquesta convocatòria està prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre  de 2021).

5.La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència exclusiva, entre d'altres, en el règim de beques i ajuts amb fons propis, així com en serveis educatius, d'acord amb el que indica l'article 36.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007). D'acord amb l'actual estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració autonòmica, definida en el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional l'exercici de l' esmentada competència.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, que estableix en l'article 31 que les administracions públiques, en l'àmbit de les respectives competències, han de promoure i facilitar el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats d'interès general i han de respectar sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics, així com establir ajuts i subvencions per dur a terme les seves activitats.

2.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que en l'apartat quaranta-nou ter de l'article únic, el qual modifica els apartats 1 i 2 de l'article 71 de la Llei 2/2006, indica el següent:

1.Les administracions educatives han disposar els mitjans necessaris perquè tot l'alumnat assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que aquesta Llei estableix amb caràcter general.

 

2.Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris per tal que els alumnes i les alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l'ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials [...], puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l'alumnat.

3.L'apartat quaranta-nou quarter de la Llei 3/2020, que modifica l'article 72.5 de la Llei 2/2006, que, amb relació a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, disposa que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o privades, institucions o associacions, per facilitar l'escolarització, una millor incorporació d'aquest alumnat al centre educatiu, la promoció de l'èxit educatiu i la prevenció de l'abandonament escolar prematur.

4.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

5.L'article 14 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que estableix que el procediment per a la concessió de subvencions s'ha d'iniciar d'ofici en els casos en què la selecció dels possibles beneficiaris s'hagi de fer en règim de concurrència, mitjançant convocatòria, i l'article 15.1 de la mateixa norma, segons el qual la convocatòria s'ha d'aprovar per resolució de l'òrgan competent i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8.El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari.

9.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

10.L'article 2.6 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que disposa que la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, exerceix les competències en matèria d'atenció a la diversitat, entre d'altres.

11.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

12.L'Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada. (BOIB núm. 155, de 8 de setembre de 2020)

Per tot això, segons el que disposen l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,  modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, i l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009); amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts econòmics destinats a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2021-2022.

2. Aprovar els termes de la convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Establir l' import total d'aquesta convocatòria en cinquanta mil euros (50.000,00 €), a càrrec de la partida pressupostària 13601.421K01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2022.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i ordenar que entri en vigor l'endemà d'haver-se publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Objecte de la convocatòria, finalitat i bases reguladores

1.L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2021-2022 amb les finalitats següents:

a)Afavorir el desenvolupament integral d'infants i joves que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat.

b)Donar suport educatiu i familiar, fer seguiment i millorar la reintegració en la tasca educativa i al centre escolar, després d'un període de convalescència, als alumnes oncològics o amb malalties cròniques.

2.Aquesta convocatòria d'ajuts es regeix, a més de pel règim aplicable, per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

3.L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria és autonòmic, de forma que únicament se subvencionen projectes que contenguin activitats que es desenvolupin a les Illes Balears.

Segon

Línies de subvenció i àmbit temporal

1.D'acord amb l'objecte d'aquesta convocatòria, s'estableixen les línies de subvenció que s'indiquen a continuació:

a) 9Línia 1. Programes d'estimulació i rehabilitadors que ajudin al desenvolupament integral d'infants i joves que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat.

Aquesta línia de subvenció s'adreça a les entitats sense ànim de lucre que, en l'àmbit territorial de les Illes Balears, treballen amb infants que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat que necessiten el màxim suport dels poders públics.

b) Línia 2. Actuacions educatives i de suport educatiu i familiar que facilitin als alumnes oncològics o amb malalties cròniques convalescents el seguiment constant i adequat de les activitats docents amb la finalitat d'aconseguir una millor reintegració en la tasca educativa i al centre escolar després del període de convalescència.

Aquesta línia de subvenció pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre que treballen amb els col·lectius esmentats per millorar la qualitat de vida de tots els infants malalts de càncer o amb malalties greus de les Balears i les seves famílies i millorar-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Les actuacions han de tenir un caire educatiu.

2.Són subvencionables els projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria i que s'hagin duit a terme durant el curs 2021-2022.

Tercer

Import màxim de la convocatòria i crèdit pressupostari

1.L' import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 50.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13601. 421K01. 48000. 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2.La quantitat esmentada es distribueix per línies d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Línia

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2022

1

30.000,00 €

2

20.000,00 €

 

Quart

Requisits per ser-ne beneficiaris

Poden sol·licitar els ajuts que s'estableixen en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents:

a)Estar constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.

b)Tenir domicili social (representació o delegació) a les Illes Balears.

c)Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

d)No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries que s'estableixen en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e)Complir les obligacions que figuren en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els compromisos de l'article 11 de l'Ordre de la Consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els requeriments que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

f)Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, en el Registre Únic de Fundacions, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat, o al Registre d'Associacions de les Illes Balears, d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

g)Tenir com a objecte en els estatuts activitats educatives.

h)Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

i)Acreditar que tots els treballadors disposen del certificat negatiu de delictes sexuals.

j)No haver estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma. En el cas que hagin estat sancionades o condemnades en aquesta situació, es poden presentar sempre que hagin complert la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les condicions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k)Declarar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si s'escau, o fer una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

 

Cinquè

Compromisos de les entitats beneficiàries

D'acord amb l'article 11 de l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

a) Comunicar a l'òrgan que ha emès la proposta de resolució l'acceptació o la renúncia de la proposta de resolució en els termes de la convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies des de la notificació de la proposta no es fa constar el contrari.

b) Acreditar davant l'òrgan que ha concedit la subvenció el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per a la concessió dels ajuts i, si s'escau, el manteniment de l'activitat subvencionada.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal o europea, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, i facilitar tota la informació que aquests requereixin en relació amb els ajuts concedits. Les convocatòries poden establir sistemes de control —mitjançant mostreig— del compliment de les obligacions, i també les penalitzacions o reduccions corresponents de la quantia de la subvenció.

d) Destinar l 'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat.

e) Adoptar les mesures de difusió que, si s'escau, fixi la convocatòria, així com comunicar a l'òrgan que li ha concedit la subvenció, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l'activitat subvencionada, d'acord amb els apartats d) i e), respectivament, de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

f) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiaris que s'estableixen en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes; així com tenir en compte l'apartat 1, que fa referència a la valoració d'actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants, llevat dels casos en què, per la naturalesa de la subvenció o dels sol·licitants, estigui justificat no incorporar-la-hi.

 

Sisè

Actuacions objecte de subvenció

Són objecte de subvenció les actuacions que s'hagin duit a terme entre el 10 de setembre de 2021 i el 23 de juny de 2022 que tenguin com a finalitat el desenvolupament de programes educatius estimuladors i rehabilitadors i que es detallen tot seguit, sempre que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionable d'acord amb el que disposa l'article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquestes despeses són:

a) Les despeses corrents necessàries per dur a terme els serveis o les activitats: telefonia (fixa) i accés a Internet, material fungible, correspondència, difusió del projecte, auditories i prevenció de riscs laborals.

b) Les despeses corrents necessàries per al manteniment del local on es duen a terme els serveis o les activitats: electricitat, assegurances, neteja i seguretat.

c) Les despeses del personal contractat per l'entitat i destinat a l'atenció directa dels beneficiaris dels serveis.

d) Les despeses derivades de la gestió fiscal, laboral, comptable i informàtica de l'entitat directament relacionades amb l'activitat subvencionada.

e) Les entitats que desenvolupin el projecte exclusivament amb personal voluntari no poden justificar despeses corresponents a l'apartat c).

 

Setè

Presentació de les sol·licituds, termini i requisits

1.Totes les entitats sol·licitants han de presentar el model oficial de sol·licitud i els annexos. Aquesta sol·licitud està a disposició de les entitats interessades a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es).

2.En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar l'entitat i el seu representant legal i han d'anar acompanyades de la resta de la documentació.

3.Les sol·licituds s'han d'adreçar al conseller d'Educació i Formació Professional en el termini màxim que s'estableix en el paràgraf 5 d'aquest punt.

4.En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar l'entitat i el seu representant legal i han d'anar acompanyades de la resta de la documentació que s'indica en el punt vuitè d'aquest annex.

5.Segons el que estableix l'article 5.2 de la Instrucció 2/2020 del director general de Modernització i Administració Digital per la qual s'estableixen les pautes per adaptar les convocatòries a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació als llocs de presentació de la documentació, per a procediments sense tràmit telemàtic a la Seu Electrònica adreçats a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, dins el termini de quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les entitats interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament.

6.D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els sol·licitants autoritzen la consulta o l'obtenció dels documents que han d'aportar, llevat que en el procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

7.D'acord amb l'article 22.4 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut comporta l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan que la concedeix obtengui de forma directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Seguretat Social i la hisenda autonòmica mitjançant certificats electrònics. Malgrat això, si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, ha d'aportar els certificats que ho acreditin.

Vuitè

Documentació que s'ha d'ajuntar a la sol·licitud

1.Per poder participar en aquesta convocatòria, les entitats que hi participen per primera vegada o les que presenten canvis respecte a la documentació presentada en altres convocatòries han d'adjuntar a la sol·licitud que es troba en l'annex 2, emplenada i signada, la documentació següent, ordenada i numerada:

a) Fotocòpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

b) Document acreditatiu que la persona sol·licitant és el representant legal de l'entitat i el seu DNI.

2.D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual s'entén atorgat el consentiment per obtenir dades que siguin necessàries per tramitar aquesta sol·licitud provinents de documents elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, l'interessat no té l'obligació de presentar la documentació que ja estigui en poder de l'Administració, sempre que no denegui expressament la consulta d'aquestes dades i documents. En el cas que el sol·licitant denegui expressament l'autorització perquè la Conselleria d'Educació i Formació Professional obtengui els certificats a què fan referència els apartats 6 i 7 del punt setè d'aquestes bases, ha d'aportar:

-El certificat que acredita el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

-El certificat que acredita el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica.

-El certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que indiqui que està al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social.

3.Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada dels estatuts degudament legalitzats, en què consti explícitament la inexistència de l'ànim de lucre.

b) Acreditació de l'exempció de l' IVA, quan escaigui.

c) Certificat del Registre Únic de Fundacions, del Registre d'associacions de les Illes Balears o del corresponent que inclogui el número de registre i les finalitats, o document que acrediti legalment que és una entitat sense ànim de lucre.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a les prohibicions per ser beneficiari de la subvenció i de complir les obligacions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni a les prohibicions establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per ser beneficiari de la subvenció, i que compleix i complirà les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (annex 3).

e) Declaració responsable que el personal contractat no té antecedents penals per delictes sexuals (annex 4).

f) Declaració responsable que faci constar que l'entitat no ha sol·licitat o obtingut cap altre ajut econòmic o subvenció per a la mateixa finalitat procedent d'una altra administració, ens públic o privat, o declaració expressa que faci constar que, a més d'aquesta subvenció, ha sol·licitat o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'una altra administració, ens públic o ens privat, dades de l'organisme que els concedeix, el tipus d'ajut, la quantia i la data; i el compromís de comunicar per escrit a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en un termini inferior a quinze dies a partir de la data de sol·licitud, els nous ajuts que es demanin durant el mateix curs escolar per a la mateixa finalitat (annex 5).

g) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (annex 6).

h) Declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerables discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (annex 7).

i) Declaració responsable en què constin els anys d'experiència de realització del projecte presentat o de similars i, si escau, si s'ha col·laborat amb alguna administració o entitat del sector públic institucional d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (annex 9).

j) Declaració responsable sobre la relació d'alumnes amb necessitats educatives especials que han estat atesos (annex 10). La Conselleria d'Educació i Formació Professional pot comprovar (mitjançant el GESTIB) la condició d'alumnes amb necessitats educatives especials dels usuaris declarats per les entitats a les sol·licituds.

k) Declaració responsable sobre la relació de programes de suport educatiu i curs escolar que s'han desenvolupat (annex 11).

l) Projecte de l'activitat desenvolupada que és objecte de la subvenció i pressupost desglossat de despeses del projecte.

Novè

Instrucció i resolució del procediment

1.L' inici i la resolució del procediment per concedir subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon al conseller d'Educació i Formació Professional.

2.L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3.La instrucció del procediment i la resolució i notificació s'han de tramitar d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

Desè

Fase de preavaluació i termini per esmenar errors

1.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha d'examinar les sol·licituds i ha de fer els tràmits oportuns per verificar el compliment de les condicions per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

2.Si s'adverteixen defectes formals o l'omissió de documents requerits, s'ha de requerir l' ens interessat perquè esmeni el defecte o aporti els documents exigits en el termini de cinc dies hàbils, amb l'advertiment exprés que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i que, si és així, es dictarà una resolució a l'efecte en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

3.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de dur a terme d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, tal com es preveu en l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,  modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre.

4.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de notificar a les entitats si han estat admeses o excloses. Ho pot fer individualment per via telemàtica o ho pot publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Onzè

Comissió Avaluadora

1.D'acord amb el que disposa l'article 19 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, s'ha de constituir una comissió avaluadora, que ha de comprovar i avaluar totes les sol·licituds admeses i n'ha d'emetre un informe que serveixi de base a la persona titular de l'òrgan instructor per fer la proposta de resolució de concessió.

2.La Comissió Avaluadora ha d'estar formada pels membres següents:

a) Presidència: la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o la persona en qui delegui, que ha de ser, com a mínim, tècnic en grau mitjà de la Direcció General.

b) Secretaria: un auxiliar administratiu o un assessor tècnic docent de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, nomenat per la directora general.

c) Vocalies:

-La cap del Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o la persona en qui delegui, que ha de ser, com a mínim, tècnic en grau mitjà de la Direcció General.

-Un assessor tècnic docent del Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

-La cap del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o la persona en qui delegui, que ha de ser del mateix Departament de Gestió Econòmica.

 

Dotzè

Subcontractació

1.La subcontractació és possible fins al 100 % de l' import de la subvenció concedida. Quan l' import de la despesa subvencionada superi la quantia de 15.000,00 euros, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar almenys tres ofertes de diferents proveïdors abans de contreure el compromís per a la prestació del servei o per al lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el proveeixin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. De conformitat amb l'article 15.5 de l'Ordre de bases, «la persona o entitat beneficiària pot subcontractar fins a un 100 % de l'execució de l'activitat subvencionada, sempre que això impliqui un valor afegit al contingut de l'activitat i així es prevegi en la convocatòria. En tot cas, s'han de respectar els límits i les condicions que estableixen els apartats 3 a 7 de l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions».

2.L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i d'economia i, quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria. Aquesta elecció s'ha d'aportar en la justificació de la sol·licitud de la subvenció.

Tretzè

Proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts

1.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de manera motivada i amb fonament en l'informe de la Comissió Avaluadora, ha d'emetre la proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts, la qual ha de recollir les entitats beneficiàries proposades per a l'atorgament de la subvenció, així com la relació de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

 

​​​​​​​2.La proposta de resolució provisional s'ha de notificar individualment a les entitats mitjançant l'adreça electrònica de notificació proporcionada en l'annex 2 de la sol·licitud de subvenció, en aplicació del que estableix al paràgraf 2 de l'article 41.1 de la Llei 39/2015, << amb independència del mitjà emprat, les notificacions seran vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o accés per l'interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigne del remitent i destinatari de la mateixa. L'acreditació de la notificació efectuada s'incorporarà a l'expedient>>, o s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3.Les entitats interessades tenen un període de deu dies hàbils des de l'endemà de la data de notificació de la proposta de resolució provisional per presentar-hi les al·legacions que considerin adients i per fer les modificacions a la sol·licitud inicial en els termes indicats per l'article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Això s'ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, que s'ha de presentar de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC). Per agilitar la concessió dels ajuts, les entitats que presentin al·legacions a la proposta de resolució provisional o que presentin modificacions a la sol·licitud inicial també les han de trametre, en el període indicat, a l'adreça electrònica sad@dgpice.caib.es.

Catorzè

Proposta de resolució definitiva

1.Una vegada que l'òrgan instructor hagi examinat i resolt les al·legacions presentades, ha de formular la proposta de resolució definitiva i l'ha de notificar de forma individual a les entitats per via telemàtica, en el termini màxim de 25 dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució provisional.

2.Una vegada notificada o publicada la proposta de resolució definitiva, els beneficiaris han de comunicar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa l'acceptació o renúncia de la subvenció en els termes de la proposta de resolució de concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si, en el termini de vuit dies hàbils des de la notificació o publicació de la proposta de resolució definitiva, no es fa constar el contrari.

3.La proposta de resolució definitiva s'ha d'elevar al conseller d'Educació i Formació Professional.

4.Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari. El dret a rebre la subvenció s'adquireix a partir de la notificació de la resolució que n'estableix la concessió.

Quinzè

Resolució de concessió

1.El conseller d'Educació i Formació Professional ha de dictar, de forma expressa i motivada, la resolució que concedeix i denega els ajuts, estableix la quantia exacta de cadascun i informa dels recursos administratius pertinents. En aquesta resolució també han de figurar les renúncies que es produeixin des de la publicació de la proposta de resolució definitiva a què fa referència el punt catorzè d'aquestes bases.

2.La resolució de concessió posa fi al procediment de concessió de la subvenció corresponent a aquesta convocatòria i s'ha de notificar per via telemàtica de forma individual a les entitats, o s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3.El procediment de concessió s'ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Setzè

Inclusió a la llista de beneficiaris

En el cas que s'atorgui l'ajut, la seva acceptació comporta que el sol·licitant accepta ser inclòs en la llista de beneficiaris publicada electrònicament o per altres mitjans amb indicació dels ens beneficiaris, i la quantitat de fons públics assignats a cada entitat.

Dissetè

Justificació de la subvenció

1.Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2.El pagament de la subvenció es fa amb la justificació prèvia mitjançant el compte justificatiu.

3.S'ha de presentar una única justificació de la subvenció, que ha d'estar composta d'un compte justificatiu relatiu al període setembre-juny del curs escolar 2021-2022 i ha d'anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent de les despeses meritades en aquest període i dels justificants de pagament corresponents.

4.Les factures corresponents a les despeses efectuades han d'expressar clarament el nom complet i el CIF de l'entitat expedidora i de la persona o entitat receptora, el número, la data, el concepte i l' IVA, si correspon.

5.L'acreditació de les despeses també es pot fer mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits d'acceptació exigits en l'àmbit tributari.

6.Només es consideren justificades les despeses realitzades, efectivament fetes, pagades i justificades mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la realització efectiva de la despesa, entenent per això qualsevol document presentat per justificar que el que reflecteix la comptabilitat correspon a la realitat i és conforme amb les normes vigents en matèria comptable. Tots els originals de les factures o documents comptables de valor probatori equivalent s'han d'estampillar amb un segell que indiqui que la despesa està finançada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional. També s'hi ha d'indicar la resolució de convocatòria de les subvencions a la qual s'imputa la despesa, el diari oficial en què s'ha publicat i el percentatge o la quantia de la factura que s'imputa a la justificació. La falta d'estampillat dels originals de les factures suposa no admetre la despesa corresponent com a elegible. El segell d'estampillat ha de seguir el model següent:

Despesa finançada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de ____ de ____ de 20____

(BOIB núm. ______, de _______)

Percentatge/quantia imputada:

Data i signatura:

7.Les factures i/o justificants de les despeses han d'estar efectivament pagats abans de l'acabament del període de justificació.

8.Quan, a més de la subvenció, les activitats tenguin finançament provinent de fons propis, altres subvencions, ingressos d'usuaris o altres recursos, en la justificació s'han d'acreditar l' import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades. En cap cas l' import de la subvenció concedida pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts de qualsevol administració pública o d'ens públics o privats, superi el cost total de l'activitat que ha duit a terme l'entitat beneficiària.

9.Tots els escrits que acompanyen el compte justificatiu els ha de signar el representant legal de l'entitat o la persona que tengui les facultats de representació per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant de la subvenció, d'acord amb la legislació vigent.

Divuitè

Justificació dels pagaments

1.Qualsevol document de despesa ha d'anar acompanyat del justificant de pagament corresponent. Com a norma general, s'accepten els extractes bancaris obtinguts per via telemàtica sempre que contenguin la informació suficient de la persona titular del compte bancari, la numeració completa (24 dígits), el perceptor, les dates i els imports dels càrrecs bancaris.

2.En els casos de pagament en efectiu, la justificació es produeix mitjançant un rebut signat i segellat pel proveïdor en el qual ha d'estar suficientment identificada la persona o empresa que rep l' import, i en el qual han de constar el número i la data d'emissió del document de despesa que es liquida. En el supòsit que el pagament s'acrediti mitjançant un rebut consignat en el mateix document que suporta la despesa, aquest ha de contenir la signatura i el segell del proveïdor i el segell de «pagat». En ambdós casos és necessària l'aportació de l'apunt comptable corresponent.

3.Quan els pagaments s'han fet mitjançant un xec, aquest ha de ser nominatiu i se n'ha d'aportar còpia. S'ha d'indicar la data de cobrament i el justificant bancari del moviment originat pel cobrament del xec.

4.Els pagaments mitjançant transferència bancària han d'aportar la justificació completa de la transferència feta i és indispensable la identificació de la persona beneficiària, l' import i la data en què ha tingut lloc. No s'admeten documents amb esborralls ni ratllades.

5.En els pagaments mitjançant domiciliació bancària, s'ha d'aportar una fotocòpia del càrrec per domiciliació o una certificació expedida per l'entitat financera, en què s'han d'acreditar els documents de despesa que se salden.

6.La justificació del pagament de nòmines s'ha de fer per l' import líquid i, si el justificant del pagament es fa per la totalitat de les persones que treballen al projecte, s'ha de presentar el desglossament per treballador. Els imports de les retencions que figuren en les nòmines i/o factures s'han d'acreditar mitjançant l'aportació dels documents d'ingrés a la Hisenda de les retencions practicades en concepte d' IRPF (models 111 i 115). En el cas de la justificació del pagament de les assegurances socials, s'han de presentar els documents TC1 i TC2, en els quals hi ha d'haver el segell de compensació o pagament en efectiu de l'entitat financera corresponent. A les nòmines presentades s'ha de fer constar la qualificació tècnica dels professionals que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per als alumnes amb necessitats educatives especials.

7.En els supòsits en què els pagaments a la Tresoreria General de la Seguretat Social els gestioni el sistema RED (remissió electrònica de documents), el pagament s'ha d'acreditar de la manera següent:

-Si el pagament es fa mitjançant una transferència bancària, s'ha de presentar el càrrec al compte bancari del beneficiari corresponent.

-Si l' ingrés es fa a través d'una entitat financera, s'ha d'aportar una fotocòpia compulsada del rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.

-Si l' ingrés es fa a través d'altres canals de pagament, s'ha d'acreditar amb la fotocòpia compulsada del rebut de liquidació de cotitzacions i una fotocòpia del justificant emès per l'entitat financera (càrrec). La fotocòpia del rebut de liquidació de cotitzacions substitueix els documents de cotització de la sèrie TC1 a què es refereix aquesta Resolució.

 

Dinovè

Termini i rendició del compte justificatiu

1.La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari en el qual s'han d'incloure, sota responsabilitat del declarant, els justificants i qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública.

2.Segons l'article 13.f) de l'Ordre de la Consellera d'Educació i Cultura per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, el termini màxim de justificació de la subvenció és de quatre mesos comptadors des del termini d'acabament de l'activitat (23 de juny de 2022).

3.Les entitats que resultin beneficiàries d'una subvenció en aquesta convocatòria han de presentar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa el compte justificatiu (annex 8) que hi ha a disposició de les entitats beneficiàries al lloc web http://dgpice.caib.es, així com la sol·licitud inicial, que consta dels documents següents:

a)Memòria de les activitats duites a terme.

b)Descripció dels criteris objectius d'imputació de les factures de forma detallada.

c)Relació ordenada i numerada correlativament dels justificants imputats.

d)Documentació justificativa de les despeses fetes.

4.Dins el termini esmentat, també s'ha de trametre una còpia del document emplenat en format de full de càlcul (Excel) per correu electrònic a l'adreça sad@dgpice.caib.es.

5.El període de cobertura de les despeses subvencionables comprèn des del 10 de setembre de 2021 al 23 de juny de 2022.

6.D'acord amb el que disposa l'article 11.2 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, en el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual va ser concedida, s'ha de revisar la quantia i s'ha de minorar proporcionalment a la part no justificada.

7.En el cas que la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa apreciï defectes en la justificació de la subvenció, ha de notificar al beneficiari, per escrit i per via telemàtica, quins són els defectes detectats i li ha de donar un termini de deu dies hàbils perquè els esmeni.

Vintè

Pagament

1.El pagament de la subvenció, un cop aprovat, s'ha de fer efectiu quan hagi acabat el curs escolar 2021-2022 i prèvia justificació, d'acord amb els termes d'aquesta convocatòria.

2.D'acord amb el que disposa l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la justificació de la subvenció s'ha de documentar i s'ha de fer mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa efectuada per part del beneficiari.

3.Perquè el pagament dels ajuts es faci efectiu, és imprescindible que els beneficiaris hagin complert les obligacions que s'indiquen en el punt 17.1 d'aquesta convocatòria.

 

​​​​​​​Vint-i-unè

Control financer de la subvenció

1.Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,  i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2.Els òrgans de l'Administració educativa han d'exercir un control rigorós que asseguri la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3.L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

4.Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a la qual es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-dosè

Criteris de valoració

1.La concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació i transparència.

2.Els criteris objectius que s'han de tenir en compte en la ponderació de les sol·licituds són els següents:

Bloc 1. Qualitat tècnica del servei de la línia 1 (màxim 70 punts):

a)Justificació i marc en el qual es desenvolupa el projecte (de 0 a 3 punts):

-Bases teòriques (1 punt).

-Contextualització de l'entorn (1 punt).

-Acreditació documental de la certificació en un sistema de gestió de qualitat (1 punt).

b)Descripció de les situacions de necessitat sobre les quals es pretén actuar (de 0 a 5 punts):

-Anàlisi de les necessitats que justifiquen l'aplicació dels programes (1 punt).

-Característiques dels usuaris (1 punt).

-Àmbit d'actuació (1 punt).

-Propostes de metodologia (1 punt).

-Adequació a la normativa vigent (1 punt).

c)Definició del servei (de 0 a 2 punts):

-Especifica les funcions del servei (assessorament, avaluació, coordinació, etc.) (0,4 punts).

-Preveu reunions de coordinació periòdiques amb els centres educatius de referència (0,4 punts).

-Concreta un protocol d'actuació sistematitzat de les actuacions o fases a desenvolupar (0,4 punts).

-Organitza l'atenció (0,4 punts).

-Explica el model d'intervenció a les famílies (0,4 punts).

e)Presentació dels objectius generals de referència del servei (de 0 a 10 punts):

-Presenta objectius generals que assenyalen de forma àmplia i global el que es vol fer durant la implementació del programa adients al perfil dels alumnes destinataris (2,5 punts).

-Presenta objectius que preveuen l'assessorament als centres educatius sobre tècniques, mètodes i recursos per millorar la resposta educativa (2,5 punts).

-Presenta objectius que fan referència a la coordinació amb el centre educatiu i altres recursos o serveis necessaris (2,5 punts).

-Presenta objectius específics que indiquen puntualment i concretament el que es farà en cada etapa del programa adients al perfil dels alumnes destinataris (2,5 punts).

e)Estratègies d'entrada o acollida al servei (de 0 a 2 punts).

f)Explicació del model de derivació al servei (2 punts):

-Fases de la derivació (1 punt).

-Presentació de models de documents (actes, full de sol·licitud, pla individual, etc.) (0,25 punts per document presentat, màxim 1 punt).

g)Descripció de les activitats concretes que es desenvoluparan (de 0 a 7 punts):

-Les activitats inclouen la utilització de les TIC com a eina d'aprenentatge diari i de comunicació entre famílies i alumnes (1 punt).

-Dissenya eines d'autoavaluació (2 punts).

-Les activitats inclouen objectius, continguts, criteris d'avaluació i competències bàsiques (1 punt).

-Planteja activitats d'assessorament o formació per a docents (1 punt).

-Planteja activitats de formació i informació per a famílies (1 punt).

-Estableix una temporalització coherent per al desenvolupament de les activitats (1 punt).

h)Adequació dels objectius a les activitats plantejades (justificació tècnica de les activitats: per què aquestes activitats són les més adients per aconseguir els objectius) (de 0 a 2 punts).

i)Correspondència entre les activitats proposades i les necessitats que es pretenen cobrir (de 0 a 2 punts).

j)Experiència de l'entitat en l'execució de projectes amb les mateixes característiques (0,5 punts per mes, màxim 30 punts —s'ha de valorar a partir de la data que consti en el certificat dels anys de funcionament fins al moment de la publicació de la convocatòria—, annex 9).

k)Opcions de suport a la comunicació: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) (de 0 a 1 punt).

l)Experiència de l'entitat en l'execució de projectes a les illes de preferència. La puntuació s'ha d'atorgar de la manera següent (de 0 a 4 punts):

-A les tres illes preferents (Eivissa, Formentera i Menorca): 4 punts.

-A dues illes de les tres preferents: 3 punts.

-A una illa de les tres preferents: 1 punt.

-Si el projecte no s'executa a cap de les tres illes preferents: 0 punts.

Bloc 2. Qualitat tècnica del servei de la línia 2 (màxim 70 punts):

a)Justificació i marc en el qual es desenvolupa el projecte (de 0 a 3 punts):

-Bases teòriques (1 punt).

-Contextualització de l'entorn (1 punt).

-Acreditació documental de la certificació en un sistema de gestió de qualitat (1 punt).

b)Descripció de les situacions de necessitat sobre les quals es pretén actuar (de 0 a 5 punts):

-Anàlisi de les necessitats que justifiquen l'aplicació dels programes (1 punt).

-Característiques dels usuaris (1 punt).

-Àmbit d'actuació (1 punt).

-Propostes de metodologia inclusiva (1 punt).

-Adequació a la normativa vigent sobre escola inclusiva (1 punt).

c)Definició del servei (de 0 a 2 punts):

-Especifica les funcions del servei (assessorament, avaluació, coordinació, etc.) (0,4 punts).

-Preveu reunions de coordinació periòdiques (0,4 punts).

-Concreta un protocol d'actuació (full de demanda, coordinació amb el centre educatiu, reunions de seguiment, actuacions i assessorament) (0,4 punts).

-Organitza l'atenció (0,4 punts).

-Explica el model d'intervenció del servei (0,4 punts).

d)Presentació de l'objectiu general de referència del servei (de 0 a 10 punts):

-Presenta objectius generals que assenyalen de forma àmplia i global el que es pretén fer durant la implementació del programa adients al perfil de l'alumnat destinatari (2,5 punts).

-Presenta objectius que preveuen l'assessorament als centres educatius sobre tècniques, mètodes i recursos per millorar la resposta educativa (2,5 punts).

-Presenta objectius que fan referència a la coordinació amb el centre educatiu i altres recursos o serveis necessaris (2,5 punts).

-Presenta objectius específics que indiquen puntualment i concretament el que es farà en cada etapa del programa adients al perfil de l'alumnat destinatari (2,5 punts).

e)Estratègies d'entrada o acollida al servei (de 0 a 2 punts).

f)Explicació del model de derivació al servei (2 punts):

-Fases de la derivació (1 punt).

-Presentació de models de documents (actes, full de sol·licitud, pla individual, etc.) (0,25 punts per document presentat, màxim 1 punt).

g)Descripció de les activitats concretes que es desenvoluparan (de 0 a 7 punts):

-Les activitats inclouen la utilització de les TIC com a eina d'aprenentatge diari i de comunicació entre famílies i alumnes (1 punt).

-Disseny d'eines d'autoavaluació (2 punts).

-Les activitats inclouen objectius, continguts, criteris d'avaluació i competències bàsiques (1 punt).

-Planteja activitats d'assessorament o formació per a docents (1 punt).

-Planteja activitats de formació i informació per a famílies (1 punt).

-Estableix una temporalització coherent per al desenvolupament de les activitats (1 punt).

h)Adequació dels objectius a les activitats plantejades (justificació tècnica de les activitats: per què aquestes activitats són les més adients per aconseguir els objectius) (de 0 a 3 punts).

i)Correspondència entre les activitats proposades i les necessitats que es pretenen cobrir (de 0 a 2 punts).

j)Experiència de l'entitat en l'execució de projectes amb les mateixes característiques (0,5 punts per mes, màxim 34 punts; s'ha de valorar a partir de la data que consti en el certificat dels anys de funcionament fins al moment de la publicació de la convocatòria).

Bloc 3. Capacitat operativa i tècnica de l'entitat sol·licitant (màxim 30 punts):

a)Estructura d'organització i funcionament (descripció de l'entitat, inclòs el servei subvencionat) (de 0 a 2 punts).

b)Disponibilitat d'espais i mitjans materials amb què compta l'entitat (de 0 a 8 punts):

-Qualitat i adequació dels materials (3 punts).

-Adequació dels espais disponibles (2 punts).

-Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (3 punts).

c)Descripció dels recursos humans necessaris per desenvolupar el projecte (de 0 a 10 punts):

-Justifica els recursos humans proposats segons els objectius que es volen dur a terme (2 punts).

-Proposa un equip de recursos humans adequat per a les funcions a desenvolupar (2 punts).

-Acredita les titulacions oficials adients per al desenvolupament de les competències requerides (2 punts).

-Presenta un organigrama dels agents implicats (2 punts).

-Específica les funcions de manera clara i delimitada de cada professional (2 punts).

d)Previsió de formació del personal que ha de participar al servei (de 0 a 10 punts):

-Formació feta aquest curs (0,5 punts per curs, màxim de 2 punts).

-Formació impartida com a docent (0,5 punts per curs, màxim de 2 punts).

-Propostes de formació que suposen un impacte per a la millora de la pràctica professional (0,5 punts per curs, màxim de 2 punts).

-Difusió de formació (xarxes socials, premsa, etc.) (2 punts).

-Destinataris de la formació (2 punts).

 

Vint-i-tresè

Determinació de l' import de la subvenció

1.Per determinar l' import de la subvenció, s'ha de valorar cada projecte amb entre 0 i 100 punts, d'acord amb els criteris que estableix el punt vint-i-dosè d'aquesta convocatòria.

2.La puntuació mínima necessària d'un projecte per accedir a la subvenció és de 50 punts.

3.La quantia a subvencionar de cada projecte s'ha de determinar en funció dels projectes que concorrin a la mateixa línia. Si la suma dels imports sol·licitats per tots els projectes d'una mateixa línia no supera l' import màxim previst en el punt 3.2 de la convocatòria, i sempre que les entitats hagin obtingut la puntuació mínima prevista en el paràgraf anterior, s'ha d'atorgar a les entitats el 100 % de l' import sol·licitat. En qualsevol cas, una mateixa entitat només pot optar a una sola línia. En el cas que l' import no arribi a la quantia màxima destinada a una línia, els doblers romanent no es destinaran a cap altra línia.

4.Si l' import total de les subvencions que s'hagin d'atorgar supera el pressupost màxim que s'estableix en el punt 3.2 de la convocatòria, s'ha de fer una reducció de manera proporcional al nombre d'usuaris atesos (annex 10).

Vint-i-quatrè

Revocació dels ajuts concedits

1.D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

2.Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

3.La revocació de la subvenció té lloc d'acord amb l'article 20.2 de l'Ordre de les bases reguladores.

Vint-i-cinquè

Reintegrament dels ajuts concedits

1.L'entitat beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i l' interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2.El reintegrament de les quantitats rebudes s'ha de fer quan s'ha obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haguessin impedit, o per qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3.Les quanties reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vint-i-sisè

Infraccions i sancions

L' incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, així com el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

​​​​​​​Vint-i-setè

Informació i models de documents a la pàgina web

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa publicarà aquesta Resolució, així com també els annexos, a la pàgina web http://dgpice.caib.es i a la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

Vint-i-vuitè

Protecció de dades de caràcter personal

1.Les dades recollides en la tramitació d'aquesta convocatòria seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les entitats que participin en la convocatòria consenten expressament aquest tractament amb la finalitat de tramitar aquesta convocatòria.

2.Les dades només es faran servir per a la gestió d'aquesta convocatòria de subvencions, així com també per informar les persones que hi participin del seu desenvolupament. L'organisme responsable del registre és la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir davant la Direcció General esmentada en els termes prevists en la Llei orgànica 3/2018.

Documents adjunts