Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 278207
Elevació a definitiva de la modificació de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l’illa de Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística, així com d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de l’esmentada taxa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Formentera, en la sessió ordinària del dia 29 d'abril de 2022, ha tractat el següent:

2.3.- PRP2022/282. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBTENCIÓ I CONTROL DE L'AUTORITZACIÓ PER L'ENTRADA, CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE MOTOR A LES VIES PÚBLIQUES.

Atès que a la sessió de la Comissió Informativa competent, que va tenir lloc el passat dia 26 d'abril de 2022, hom va dictaminar l'assumpte present, de la manera següent:

“2.1.- PRP2022/282. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBTENCIÓ I CONTROL DE L'AUTORITZACIÓ PER L'ENTRADA, CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE MOTOR A LES VIES PÚBLIQUES.

El secretari dona compte, conforme a l'article 161 del Reglament Orgànic del Consell Insular, de l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística.

La tramitació d'aquest expedient s'inicià mitjançant acord pel Ple de la corporació en sessió de 28 de gener de 2022, en què s'aprovà amb caràcter inicial l'aprovació l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística, i es publicà al BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2022, al tauler d'anuncis de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i al tauler virtual d'anuncis de la pàgina web del Consell www.conselldeformentera.cat.

Una vegada rebut els informes preceptius de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (RGENT-2022-4787) i d'impacte de gènere per part de l'Institut Balear de la Dona (RGENT-2022-3278), i finalitzat el termini d'exposició pública i considerant que, tal com es desprèn del certificat de l'àrea de Registre d'entrada de documents, no consta que s'hagin registrat al·legacions, a data del 12 d'abril de 2022, a l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística.

En conseqüència, cal estar al següent:

PRIMER.- Donar compte de l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera, durant els períodes de l'any de major afluència turística.

SEGON.- Acceptar les propostes de millora presentades per l'Institut Balear de la Dona pel que fa a impacte de gènere en el llenguatge del reglament, les quals no alteren el fons del document, i incorporar-les d'ofici a la redacció de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística.

TERCER.- Considerar aprovada definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística segons acord de Ple d'aprovació inicial de data 28 de gener de 2022, i procedir a la publicació íntegra al BOIB, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el Text refós de la Llei d'hisendes locals i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Formentera, amb data de la signatura electrònica,

El secretari accidental,

Joan Ferrer Yern

ANNEX I ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBTENCIÓ I CONTROL DE L'AUTORITZACIÓ PER L'ENTRADA, CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE MOTOR A LES VIES PÚBLIQUES DE L'ILLA DE FORMENTERA DURANT ELS PERÍODES DE L'ANY DE MAJOR AFLUÈNCIA TURÍSTICA

El Ple del Consell Insular de Formentera, per acord de data 20 de desembre de 2017 i a l'empara del l'article 47.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, instà el Govern de les Illes Balears a tramitar una llei per poder implantar limitacions d'accés a l'illa i establir un sostre en el nombre de vehicles que hi circulen durant el període estiuenc, a fi de corregir la problemàtica derivada de la congestió del territori insular en els períodes de l'any de més afluència de persones i vehicles.

En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears, aprovà el 29 de gener de 2019, la Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera (publicada al BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2019). Aquesta estableix, al seu article 3, que els vehicles als quals es permet la circulació per l'illa de Formentera en el període de limitació que s'estableixi han d'abonar prèviament, si escau, la taxa corresponent.

Per aquest motiu, des del Consell Insular de Formentera es va convocar en dos sessions, de data 11 de gener i 18 de gener de 2022, el Consell d'Entitats per tal de presentar i validar, si fos escaient, la proposta pel període d'aplicació i el sostre a aplicar en les limitacions en quant a l'entrada, circulació i estacionament per a l'any 2022 dels diferents tipus de vehicles. Aquesta proposta incloïa també la taxa a abonar i les bonificacions i exempcions pels diferents tipus d'usuaris als que es permeti la circulació per l'illa de Formentera en el període de limitació establert.

Vista la necessitat d'aprovar la modificació de la corresponent taxa un cop s'aprovàs l'acord del punt anterior, per providència del Conseller de Mobilitat i Territori amb data 19 de gener de 2022, es va ordenar d'iniciar els tràmits escaients per modificar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística.

Vistos els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 22.2.d, 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Vistos els articles 107 i següents, els quals fan referència al procediment d'aprovació de normes, del Reglament orgànic del Consell Insular de Formentera, aprovat pel ple de data 31/03/2010 i publicat al BOIB número 61 de 22/04/2010.

Vist l'informe econòmic del tresorer de la corporació, de data 20 de gener de 2022, així com el corresponent del serveis jurídics, de data 20 de gener de 2022.

Vist que l'aprovació d'aquesta Ordenança fiscal està prevista al Pla normatiu vigent pel que resta de mandat, en els propers anys.

S'aprova aquesta modificació de l'Ordenança fiscal i es transcriu el text sencer per a major seguretat jurídica.

Article 1 Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera, aquest Consell estableix la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat Text refós i normativa concordant.

Article 2 Fet imposable

1.- Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa:

a. L'activitat administrativa amb motiu de l'expedició per part del Consell Insular de Formentera de tota classe de documents que habilitin per l'entrada, la circulació i l'estacionament de vehicles de motor a les vies de l'illa de Formentera.

b. El control de l'acreditació per l'entrada, la circulació i l'estacionament en vies públiques de l'Illa de Formentera dels vehicles de motor durant el període de limitació que estableixi el Ple del Consell Insular de Formentera, de conformitat amb la LSMEIF.

 

Article 3 No subjecció

No estan subjectes a la taxa present els següents vehicles:

1.- Vehicles al servei de persones amb mobilitat reduïda, acreditats degudament.

2.- Vehicles oficials i de servei públic, inclosos en tot cas els de les forces i cossos de seguretat, extinció d'incendis, ambulàncies i vehicles del sistema sanitari, cotxes fúnebres, protecció civil, transport públic i escolar, taxis, residus i neteja pública.

3.- Vehicles de transport de béns i mercaderies, així com de distribució comercial.

4.- Tractors, excavadores i vehicles similars.

La documentació a presentar per no estar subjectes a la taxa va annexada.

Article 4 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones titulars (propietàri/a, primer/a conductor/a o segon/a conductor/a; o, si n'era el cas, posseïdor/a legal) de vehicles de motor que sol·licitin l'autorització o acreditació que permeti l'entrada, la circulació i l'estacionament en via pública durant el període de limitació establert en les mesures aprovades pel Consell Insular de Formentera per l'aplicació de la LSMEIF.

Article 5 Import de la taxa

Les tarifes de la taxa per unitat de temps seran:

- Import per turisme: 3,00 €/dia, amb un import mínim de 15,00 €

- Import per moto (motocicletes i ciclomotors): 1,50 €/dia, amb un import mínim de 7,50 €

Article 6 Beneficis fiscals

Es bonificarà la taxa al 50% als següents vehicles:

- Vehicles híbrids.

Es bonificarà la taxa al 100% als següents vehicles:

Vehicles dels quals siguin titulars persones físiques o jurídiques amb residència a Formentera.

Vehicles dels quals siguin titulars persones físiques no residents a l'illa que siguin propietàries d'un habitatge a Formentera.

Vehicles dels quals siguin titulars persones residents a l'illa d'Eivissa que acreditin la necessitat habitual de desplaçar-se a Formentera per raons laborals.

Vehicles dels quals siguin titulars persones no residents a Formentera que estiguin temporalment fora de l'Illa i acreditin la necessitat de desplaçar-s'hi per circumstàncies familiars greus.

Vehicles de lloguer que estiguin autoritzats a circular.

Vehicles destinats a l'ús particular per persones residents a l'illa d'Eivissa.

Vehicles destinats a l'ús particular per persones residents a les Illes de Mallorca o Menorca.

Vehicles elèctrics o de zero emissions.

Vehicles de serveis d'interès públic.

Vehicles històrics associats a clubs de vehicles clàssics.

Vehicles destinats a l'ús particular de persones no residents a Formentera que disposin d'un contracte de treball a Formentera. La bonificació s'aplicarà durant la vigència del contracte laboral.

La documentació per acollir-se a les bonificacions va annexada.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, un cop aprovada definitivament, ja sigui per acord específic o per elevació a definitiu de l'acord provisional, entrarà en vigor l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en compliment de l'article 103.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

ANNEX II DOCUMENTACIÓ PER ACOLLIR-SE A LES BONIFICACIONS O PER NO ESTAR SUBJECTES A LA TAXA

a) Vehicles dels quals siguin titulars persones físiques o jurídiques amb residència a Formentera.

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

b) Vehicles dels quals siguin titulars persones físiques no residents a l'illa que siguin propietàries d'un habitatge a Formentera.

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Document per referenciar l'habitatge (IBI, fems, o altre document acreditatiu) a nom del titular del vehicle

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

c) Vehicles dels quals siguin titulars persones residents a l'illa d'Eivissa que acreditin la necessitat habitual de desplaçar-se a Formentera per raons laborals.

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Certificat de residència d'un municipi d'Eivissa

Document per acreditar raons laborals (contracte laboral o altre document acreditatiu)

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

d) Vehicles dels quals siguin titulars persones no residents a Formentera i acreditin la necessitat de desplaçar-s'hi per circumstàncies familiars greus.

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Justificar les circumstàncies familiars greus

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

e) Vehicles al servei de persones amb mobilitat reduïda

Document d'identitat de la persona sol·licitant

Matrícula del vehicle

Targeta d'estacionament de vehicles per persones amb mobilitat reduïda

f) Vehicles oficials i de servei públic, inclosos en tot cas els de les forces i cossos de seguretat, extinció d'incendis, ambulàncies i vehicles del sistema sanitari, cotxes fúnebres, protecció civil, transport públic i escolar, taxis, residus i neteja pública.

Descripció del servei que es presta

Tipus de vehicle (turisme, moto, camió...)

Matrícula del vehicle

g) Vehicles de lloguer que estiguin autoritzats a circular d'acord amb allò que preveu l'article 6 de la Llei de sostenibilitat.

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Contracte de renting o document equivalent, en cas que el sol·licitant no sigui titular del vehicle

h) Vehicles de transport de béns i mercaderies, així com de distribució comercial.

Nom de l'empresa

NIF

Descripció del tipus d'activitat

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

i) Tractors, excavadores i vehicles similars.

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

j) Vehicles de serveis d'interès públic, acreditats degudament.

Descripció del servei que es presta

Tipus de vehicle (turisme, moto, camió...)

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

k) Vehicles històrics associats a clubs de vehicles clàssics

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

Document per acreditar la pertinença a un “club de vehicles clàssics”

l) Vehicles destinats a l'ús particular per persones residents a l'illa d'Eivissa

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Certificat de residència d'un municipi d'Eivissa

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

m) Vehicles destinats a l'ús particular per persones residents a les illes de Menorca o de Mallorca

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Certificat de residència d'un municipi de Menorca o de Mallorca

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

n) Vehicles elèctrics o de zero emissions

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

o) Vehicles híbrids

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

p) Vehicles destinats a l'ús particular de persones no residents a Formentera que disposin d'un contracte de treball a Formentera

Document d'identitat de la persona sol·licitant i titular del vehicle

Document per acreditar les raons laborals (contracte laboral o altre document acreditatiu)

Matrícula del vehicle

Permís de circulació del vehicle

Rebut de l'assegurança del vehicle, en cas que la persona sol·licitant hagi d'acreditar ser la primera o segona conductora del mateix

En conseqüència, des de l'endemà de la publicació al BOIB de l'edicte present relatiu a l'acord d'aprovació inicial de l'establiment i exacció de la taxa i d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal, la ciutadania i les persones legítimament interessades poden examinar l'expedient i formular reclamacions en l'àrea de Secretaria de la corporació, durant el termini de 30 dies.

Si en el termini d'informació pública no hi ha reclamacions i si l'informe sol·licitat a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears és favorable, s'haurà d'entendre definitivament establerta la taxa i aprovat l'acord provisional adoptat, sense necessitat d'un nou acord exprés.

Pel que fa a l'informe que se'n sol·licitarà a l'Institut de la Dona, queda facultat el secretari de la corporació a incorporar d'ofici el contingut del corresponent informe en el text definitiu a publicar, sempre que l'informe emès no desvirtuï el fons de l'acord objecte d'aprovació provisional.

Finalment, es publicarà íntegrament al BOIB l'acord corresponent, ja sigui el provisional elevat a definitiu, ja sigui el derivat de l'estudi de les reclamacions, als efectes d'entrada en vigor, tot de conformitat amb el Text refós de la Llei d'hisendes locals i també l'article 103.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears”.

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica (11 de maig de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres