Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 277614
Registre de Personal. Esmena de l’acord de Junta de Govern número 20210210_01_021 de data 10 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va acordar l’aprovació de la proposta MF-698 relativa a la creació del lloc de treball de TAE M en gestió documental i arxiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 09/02/2022, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Esmenar l'acord de Junta de govern número 20210210_01_021 de data 10 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va acordar l'aprovació de la proposta MF-698 relativa a la creació del lloc de treball de TAE M en gestió documental i arxiu publicada la BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021, en el sentit que allà on diu: "TAE Mitjà en gestió documental i arxiu" ha de dir "TAE M en gestió documental i administració electrònica"

Tot això d'acord amb l'informe remès pel Secretari adjunt en el que posa de manifest la necessitat de modificar la denominació del lloc al que s'ha fet referència per tal de diferenciar-lo d'altres llocs creats amb la mateixa denominació, però sense requisits d'ocupació.

SEGON.- Publicar el present Acord a la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 29 d'abril de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 698 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

CBS

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

ÒRGAN:

CBS010

COORDINACIÓ GENERAL DE CULTURA

UNITAT:

CBS0101170

DEPARTAMENT DE CULTURA / SERVEI DE CULTURA / ARXIU

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F95090029

TAE MITJÀ EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

2

G

24

52

C

TOT

A2

JG1

H1

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT GESTIÓ EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT AJUDANT/A D'ARXIU

200 HORES DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D'ARXIUS, GESTIÓ DOCUMENTAL I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

C1

 

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TOT

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

52

  19.226,34 €