Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 278395
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts ADS 2022 (exp. 3408-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Menorca compta amb una extensa cabanya ramadera amb una elevada qualitat genètica i productiva que necessita, entre d'altres, uns programes sanitaris cada vegada més sistemàtics i professionalitzats.

2. Les agrupacions de defensa sanitària (d'ara endavant ADS) tenen per finalitat la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de Menorca.

3. L'existència de determinades malalties de marcada incidència econòmica sobre la producció animal i la conveniència d'establir mitjans de prevenció d'altres altament difusives motiven la necessitat d'arbitrar un sistema d'ajuts a fi de lluitar contra aquestes.

4. El Consell Executiu, en la sessió de dia 13 de desembre de 2021, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) per a l'any 2022 (BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és un ajut a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca.

5. L'objectiu específic d'aquests ajuts és fomentar les actuacions de vigilància, erradicació i control de malalties dels animals incloses en els programes sanitaris i zootècnics de les ADS d'oví i boví de Menorca. Amb aquesta convocatòria es pretén mantenir i millorar el nivell sanitari i productiu de les explotacions ramaderes, mitjançant l'execució d'un programa sanitari comú.

6. L'article 6 del Reglament UE núm. 702/2014, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, diu que per tal d'aconseguir un efecte incentivador dels ajuts el beneficiari ha de presentar per escrit una sol·licitud d'ajuda abans de començar a treballar en el projecte.

7. El Departament d'Economia vol donar suport a les ADS durant l'any 2022 per les actuacions dutes a terme des del dia de presentació de les sol·licituds fins a dia 31 de desembre de 2022, atès que són les entitats més idònies per fer front als reptes anteriors i aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d'un programa sanitari comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de Menorca.

8. El pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2023, com en els darrers anys, comptarà amb un crèdit per import de 65.000 € per donar suport a la convocatòria d'ajuts a les ADS l'any 2022. Les actuacions es poden dur a terme des del dia que es presentin les sol·licituds fins al 31 de desembre de 2022. La concessió dels ajuts i la seva justificació tindran lloc dins el 2023 i, per tant, l'aplicació de la despesa s'inclourà en el pressupost del CIM per a l'any 2023.

Vists aquests antecedents,

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luís i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar les bases que regeixen la convocatòria dels ajuts del CIM per a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca per a l'any 2022 i els seus annexos, que acompanyen aquesta proposta.

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l'any 2022, que es regirà per les bases a què fa referència el punt anterior, d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: Aquestes ajudes es convoquen condicionades a l'aprovació del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2023. Els imports màxims són els que s'indiquen més avall:

 

Partida

Quantia màxima

5.41240.4890002 Control sanitari ADS

65.000 €

Aquesta aportació està condicionada a la cobertura futura segons l'aprovació del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2023.

L'import màxim a què es destina la convocatòria únicament podrà ampliar-se, sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d'aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i que s'hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

b) El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.

c) La instrucció d'aquesta convocatòria correspon a la veterinària del Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca Gemma Sintes Coll.

d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:

President: Josep Pastrana Huguet, conseller d'Economia i Territori

Secretari/ària: un funcionari o una funcionària del Departament

Vocals:

- Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia

- Gemma Sintes Coll, veterinària del Departament d'Economia i Territori

- Miguel Lopesino Chacón, tècnic agrícola del Departament d'Economia i Territori

- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió de l'AGA del Departament d'Economia i Territori

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

 

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TERRITORI DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA DE MENORCA

1. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte compensar el cost, des de la data de presentació de les sol·licituds fins al 31 de desembre de 2022, de les actuacions de vigilància, erradicació i control de malalties dels animals incloses en els programes sanitaris i zootècnics de les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) d'oví i boví de Menorca aprovats per la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears.

Aquestes ajudes es concediran d'acord amb el Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat per Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. També es tindran en compte les previsions previstes en el Reial decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen les bases que regulen les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes, que constitueixen normativa bàsica, d'acord amb la disposició final primera de l'esmentada disposició.

En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, modificat per Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, el número de registre del document validat per l'aplicació SANI (programa informàtic específic per a les comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea) és SA.102900.

2. Finalitat

La finalitat dels ajuts és aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d'un programa sanitari comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes.

3. Finançament i import màxim

Les ajudes que s'atorguin en el marc d'aquestes bases es faran efectives amb càrrec a les partides i per l'import màxim que s'estableixin en la convocatòria.

4. Activitats subvencionables; requisits i condicions

1. Poden ser subvencionables les despeses següents, derivades de les actuacions relacionades amb la realització, per part de les ADS, dels programes i les actuacions sanitàries comuns, en relació amb les malalties recollides en la llista de malalties d'animals de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE) o amb les malalties dels animals i zoonosis enumerades a l'annex III del Reglament (UE) núm. 690/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 d'abril de 2021, pel qual s'estableix un programa per al mercat interior, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, l'àmbit dels vegetals, animals, aliments i pinsos, i les estadístiques europees (Programa per al Mercat únic) i es deroguen els reglaments (UE) núm 99/2013 (UE) núm.1287/2013 (UE) núm.254/2014 i (UE) núm.652/2014:

a) Controls sanitaris, proves diagnòstiques, anàlisis de laboratori o altres mesures de detecció de malalties dels animals, incloses les de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS.

b) Compra i administració de vacunes, medicaments veterinaris, biocides o altres productes zoosanitaris, i les despeses de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS per aquestes actuacions.

c) Sacrifici d'animals quan estiguin malalts o se sospiti que puguin estar-ho, i les despeses de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS per aquestes actuacions

d) Les despeses de destrucció de productes d'origen animal i la neteja i desinfecció de l'explotació i de l'equip, incloses les de l'actuació professional dels veterinaris de l'ADS.

2. Queden excloses de subvenció les despeses derivades de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS en la presa de mostres o la realització de diagnòstics en el marc dels programes nacionals d'erradicació de malalties dels animals que rebin cofinançament per part de la Unió Europea.

De l'import màxim dels costs o pèrdues que donen dret a l'ajuda s'han de deduir els imports rebuts d'acord a règims d'assegurança (art. 4.2 RD 81/2015).

3. Són objecte de subvenció les despeses realitzades des de la data de presentació de les sol·licituds fins a 31 de desembre de 2022.

4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o l'ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert. S'ha de justificar que el preu pagat pel servei no és superior al preu de mercat.

5. L'IVA no es pot subvencionar, llevat de quan no sigui recuperable pel beneficiari (art. 4.3 RD 81/2015).

5. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

1. Els ajuts que s'atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d'altres ajuts, sens perjudici de l'obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta en aquestes bases i sens perjudici del que estableix el punt 4.2 d'aquestes bases.

2. L'import de les subvencions que es concedeixin no pot superar en cap cas el límit del 100 % de l'import total de l'activitat objecte de subvenció, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajuts que, amb la mateixa finalitat, pugui rebre el beneficiari de qualsevol administració pública o d'una altra entitat pública o privada, nacional o internacional.

3. L'import de l'ajuda en cap cas podrà superar, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacional, el cost total de l'activitat objecte de subvenció, ni els límits establerts en l'art. 26.11 del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat per Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

4. L'obtenció concurrent d'ajudes atorgades per la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, o de pagaments de règims d'assegurament que cobreixin el mateix objecte o finalitats d'aquests ajuts, quan l'import total de les subvencions percebudes per cada beneficiari superi el cost de tota l'activitat subvencionable que s'hagi de desenvolupar, donarà lloc a la reducció proporcional que correspongui en l'import de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, fins a ajustar-se a aquest límit. Si, a més, la suma de les subvencions suposa una intensitat de l'ajuda superior als percentatges màxims establerts en l'article 7 del Reial decret 81/2015 o en la normativa estatal o comunitària aplicables, es reduirà fins al límit esmentat.

6. Requisits dels beneficiaris

1. Poden tenir la consideració de beneficiaris directes i demanar la subvenció les ADS de Menorca integrades per productors que compleixin els requisits del punt 2 d'aquest apartat, a més a més dels següents:

a) Que abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, estiguin legalment constituïdes i reconegudes de conformitat amb el que estableixen el Reial decret 842/2011, de 17 de juny (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2011), i el Decret 42/2021 d'11 d'octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en àmbit de les Illes Balears ( BOE núm. 140 de 12 d'octubre de 2021)

b) Que estiguin inscrites en el Registre nacional d'agrupacions de defensa sanitària ramadera.

c) Que disposin d'un programa sanitari comú aprovat per la Direcció General d'Agricultura, ramaderia i desenvolupament rural, del Govern de les Illes Balears, amb el contingut mínim que estableix el Decret 42/2021, d'11 d'octubre, segons l'espècie animal. El programa esmentat ha d'incloure obligatòriament les mesures sanitàries que consten a l'annex III del Decret 42/2021.

2. Poden ser beneficiaris finals de les ajudes previstes en aquestes bases les petites i mitjanes explotacions agràries dedicades a la producció agrícola primària i integrades en una de les agrupacions de defensa sanitària ramaderes (ADS) de Menorca que compleixin els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Menorca.

b) Que siguin titulars d'explotacions ramaderes en activitat i que les explotacions tenguin la condició de PIME, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

c) Que l'explotació estigui inscrita en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA).

d) Que no es tracti d'una empresa en crisi, com ho defineix l'article 2 del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empresa en crisi, d'acord amb les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C249/01 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014).

e) Que l'explotació no estigui subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

4. De conformitat amb el que disposa l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquestes bases les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l'àmbit de les relacions laborals.

5. A més dels requisits establerts en els punts anteriors, han de complir els requisits prevists en el Reial decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen les bases que regulen les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes, així com els establerts en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa

a) Si és una persona física, NIF o DNI del sol·licitant.

b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'una altra persona.

c) NIF o DNI del representant

d) Si el sol·licitant és una persona jurídica amb escriptura de constitució o modificació dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.

e) Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d'aportar un certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.

f) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.

g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei general de subvencions, el model de la qual s'adjunta com a annex II d'aquestes bases.

h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades, per a realitzar la mateixa activitat. Annex III.

i) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions (vegeu annex I). La comprovació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular es comprovarà d'ofici.

j) Si pertoca, document acreditatiu en què consti que l'organització està exempta de presentar la liquidació per l'import sobre el valor afegit.

k) Document de designació de compte bancari del beneficiari, segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca.

Documentació específica

l) Programari sanitari per a la campanya 2022, aprovat abans de la concessió de l'ajut per la Direcció General d'agricultura, ramaderia i desenvolupament rural del Govern de les Illes Balears amb el contingut mínim que estableix el Decret 42/2021 d'11 d'octubre, segons l'espècie animal.

m) Indicació de com està previst fer la difusió de l'ajut rebut pel CIM.

n) Pressupost detallat de les despeses i ingressos prevists per al compliment efectiu del programa per al qual se sol·licita l'ajuda. El pressupost l'ha d'elaborar el veterinari de l'ADS o el cap dels veterinaris, si n'hi hagués més d'un, i l'ha de signar el president de l'ADS. Si l'ADS sol·licita altres ajudes per a la mateixa finalitat, al pressupost detallat s'han de separar les despeses que seran subvencionables per a cada entitat.

o) Pressupost actualitzat del període per al qual se sol·licita la subvenció.

p) Relació de ramaders que constitueixen l'ADS en el moment de la sol·licitud i dels codis d'explotació, d'acord amb l'article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre General d'explotacions ramaderes (REGA), així com la relació de veterinaris que formen part de l'ADS, prestant serveis als ramaders integrants de l'associació.

q) Certificat emès pel secretari de l'agrupació que acrediti l'aportació econòmica realitzada pels ramaders que constitueixen l'ADS durant el període per al qual se sol·licita la subvenció.

r) Documentació que acrediti la condició de PIME de les explotacions integrades de l'ADS, que pot consistir en una declaració responsable dels titulars de l'explotació i que s'ha d'ajustar al contingut d'aquestes bases. (Annex V).

s) Documentació acreditativa, de cada una de les explotacions integrades en l'ADS, d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular. El sol·licitant pot substituir aquests certificats per una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades quan l'import de la subvenció concedida en la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11 f del TRLGSIB). (Annex V)

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, c, d i k en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l'LPACAP).

D'acord amb l'art. 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat ho exigeixi, o quan hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies que aporti la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l'existència i la veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.

5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l'apartat 2 s'han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:

Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 i 2 de l'LPACAP, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada llei.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l'art. 14, apartats 2 i 3 de l'LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se'l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l'esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà del dia que es rebi el requeriment d'esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s'entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de l'LPACAP.

8. Criteris que es tindran en compte per a la concessió dels d'ajuts i determinació de l'import de la subvenció

1. Sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria s'atorgaran els ajuts sol·licitats, amb els límits fixats en la convocatòria i en les presents bases, dins el crèdit disponible.

2. Si el total de l'ajut sol·licitat és superior al crèdit disponible, aquest es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants que compleixin els requisits, i segons el següent (d'acord amb l'article 6, de l'RD 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen les bases que regulen les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes):

a) Percentatge d'explotacions en relació amb el màxim de Menorca:

1. ADS amb un nombre d'explotacions ramaderes > 90 %: 25 punts

2. ADS amb un nombre d'explotacions ramaderes entre 60-90 %: 20 punts

3. ADS amb un nombre d'explotacions ramaderes entre 30-59 %: 15 punts

4. ADS amb un nombre d'explotacions ramaderes < 30 %: 10 punts

b) Percentatge de reproductores en relació amb el màxim de Menorca:

1. ADS amb nombre de reproductores > 90 %: 25 punts

2. ADS amb nombre de reproductores entre 60-90 %: 20 punts

3. ADS amb nombre de reproductores entre 30-59 %: 15 punts

4. ADS amb nombre de reproductores < 30 %: 10 punts

c) Nombre de veterinaris: 4 punts per veterinari amb un màxim de 15 punts.

La subvenció que correspon a cada ADS es calcularà sumant els punts obtinguts en els apartats anteriors i aplicant la taula següent de relació entre puntuació i import.

1. Per més de 20 punts en un apartat: 15.000 €

2. Per entre 15 i 20 punts en un apartat: 12.500 €

3. Per 10 punts en un apartat: 10.000 €

4. Per 5 punts: 5.000 €

5. Per menys de 5 punts: 2.500 €

L'import màxim que pot rebre una ADS és de 45.000 €.

3. Per al càlcul de la subvenció s'han de tenir en compte les explotacions i els censos de reproductores d'aquestes explotacions de cada ADS declarats en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA). (Es comprovarà el cens de reproductores el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds).

4. El conjunt de tots els ajuts individuals no pot superar mai l'import de la convocatòria.

9. Comissió avaluadora dels ajuts

1. Es crea la Comissió Avaluadora dels ajuts regulats en aquestes bases.

2. L'objecte de la Comissió Avaluadora és examinar els expedients d'ajuts, que han d'anar acompanyats d'un informe tècnic, i emetre una proposta definitiva d'acord.

3. La Comissió Avaluadora ha d'estar integrada per persones que compleixin els criteris de competència professional i experiència. La seva composició serà la següent:

- President: el conseller executiu del Departament d'Economia i Territori

- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament

- Vocals:

Titulars:

- la directora insular d'Economia

- una veterinària del Departament d'Economia i Territori del CIM

- un tècnic agrícola del Departament d'Economia i Territori del CIM

- una tècnica mitjana de gestió del Departament d'Economia i Territori del CIM

4. Perquè la Comissió Avaluadora s'entengui vàlidament constituïda, es requerirà la presència del president, del secretari i de la meitat, almenys, dels seus membres.

10. Procediment i òrgans competents per a la concessió dels ajuts

1. Els ajuts es concediran, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L'expedient s'iniciarà amb l'aprovació de la convocatòria corresponent, posteriorment les bases i la convocatòria d'aquests ajuts s'han de comunicar, mitjançant l'aplicatiu web de notificació de la Comissió Europea, d'acord amb l'art. 3 del Reglament (CE) núm. 794/2004, en el format resumit i normalitzat que s'estableix en l'annex II del Reglament aplicable a aquests ajuts.

Una vegada la Comissió enviï un avís de recepció amb el número d'identificació de l'ajut, el text de la convocatòria i la resta de la documentació que es requereixi, amb la referència de la identificació esmentada, es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d'ara endavant BDNS) i es publicarà en el BOIB l'esmentada identificació, conjuntament amb les bases i la convocatòria, en compliment de l'art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

3. La instrucció correspon a un funcionari del Departament d'Economia i Territori que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

Prèviament a la tramitació de la concessió d'aquests ajuts, l'instructor ha de comprovar que són compatibles amb altres ajuts.

4. Les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l'examen de la Comissió Avaluadora.

5. Una vegada examinades les sol·licituds per la Comissió Avaluadora, i després que aquesta hagi emès el seu informe, el conseller executiu cap del departament n'elevarà la corresponent proposta de resolució a l'òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, que dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

6. Quan la quantia de l'ajut proposat per l'òrgan instructor sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

7. La resolució de l'expedient d'atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció serà de sis mesos comptats des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. No obstant l'anterior, aquest termini es podrà reduir si s'estableix expressament en la convocatòria dels ajuts. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

9. La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts s'ha de remetre a la BDNS en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 45.1 b de l'LPACAP).

10. La concessió de l'ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'entitat beneficiària en el qual es determinin els drets i les obligacions de les parts.

11. Abonament dels ajuts

1. Les subvencions es faran efectives en el termini màxim de 60 dies des del moment que es comprovi que la justificació presentada s'ajusta als requisits exigits en les bases de la convocatòria i sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

2. En el moment del pagament el beneficiari haurà d'acreditar que està al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

3. No es podrà fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

4. No s'abonaran els ajuts a les persones o entitats subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incomptable amb el mercat interior.

Respecte a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, cal regir-se pel que estableix la base 6. No obstant això, l'entitat beneficiària pot substituir els certificats que s'assenyalen per una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades quan l'import de la subvenció concedida en la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11 f TRLGSIB).

12. Justificació de les despeses

1. Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar la totalitat del projecte presentat a la convocatòria abans de dia 31 de març de 2023.

2. Per justificar l'ajut s'ha de presentar la documentació següent:

a) Compte justificatiu simplificat:

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

- Relació nominativa de les despeses realitzades (annex IV).

b) Liquidació del pressupost a data de justificació.

c) La justificació de l'elecció entre les ofertes presentades.

3. En el cas de rebre qualsevol subvenció pública, s'han de lliurar els justificants de la subvenció rebuda i els conceptes pels quals s'ha rebut.

4. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

5. Si la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es procedirà a la reducció proporcional de la subvenció concedida.

6. Són despeses subvencionables les efectivament pagades abans que acabi el termini de justificació dels ajuts.

7. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

8. Si un cop transcorregut el termini establert per a la justificació, aquesta no s'ha presentat, s'ha de requerir el beneficiari perquè la presenti en un termini improrrogable de 15 dies. Aquest requeriment tindrà, així mateix, la consideració d'inici de l'expedient de revocació o reintegrament que correspongui.

13. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular Menorca en la realització de les activitats subvencionades.

b) Dur a terme el programa sanitari comú, així com la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes.

c) Comunicar al CIM l'acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas, la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d'ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

d) Realitzar l'activitat objecte de subvenció en el termini màxim que s'estableixi

e) Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar la seva realització, en els terminis i en les condicions establertes a aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l'obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució i sol·licitar l'autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació del projecte objecte d'ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s'hi han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

h) Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi el Consell Insular de Menorca.

i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

j) Acreditar, quan el Consell Insular ho sol·liciti, que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. L'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries no serà necessària en el cas que s'hagi autoritzat expressament al Consell Insular a consultar aquestes dades.

14. Revocació i reintegrament dels ajuts. Criteris de graduació de possibles incompliment

En el cas d'incompliment total o parcial de les obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts s'iniciarà l'expedient de revocació i consegüent reintegrament dels ajuts segons correspongui.

Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels ajuts, s'aplicaran els articles 43 i 44 del TRLS i la resta de normativa aplicable.

En el cas que no sigui procedent la revocació total de l'ajut concedit, es podrà aplicar un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l'esmentat incompliment.

Aquest percentatge s'ha de fixar amb l'informe previ de l'instructor i la notificació al beneficiari i s'haurà de valorar, en tot cas, el grau d'incompliment.

Si l'entitat beneficiària ha complert de forma significativa les seves obligacions, si de la documentació presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s'han aconseguit les finalitats de l'ajut, s'ha de dur a terme una revocació parcial de l'ajut, i consegüentment, la pèrdua al dret de cobrament parcial de l'ajut, d'acord amb l'aplicació del següent criteri de gradació següent:

a) En cas que s'hagi executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presentés deficiències perquè és inadequada, perquè no s'ajusta als requisits de les bases o per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, l'import de revocació parcial de l'ajut ha de coincidir amb l'import de l'ajuda no justificada o justificada incorrectament.

b) En el cas que el beneficiari no justifiqui en el termini establert l'import de la concessió atorgada, es minorarà la subvenció correctament justificada amb un 1 % per cada dia de retard.

c) Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM es minorarà en un 1 % l'import de la subvenció correctament justificada.

En el cas que s'hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes que hagin esdevingut indegudes més l'interès de demora, el qual es comptarà des del pagament de la subvenció, total o parcial, fins a la data de resolució mitjançant la qual s'acordi el reintegrament.

Si l'import de la suma de l'ajut més la resta d'altres ajudes, subvencions, ingressos o fons propis que hagin finançat la realització del projecte supera el pressupost total d'execució d'aquest, l'import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser igual a la quantitat que excedeixi del pressupost executat esmentat.

Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i els és aplicable la via de constrenyiment.

L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que, si escau, siguin exigibles.

15. Infraccions i sancions

1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableixen el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i el títol IV de la Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions de l'establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb el que estableix l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d'octubre, de consells insulars.

16. Informació sobre les ajudes

1. En compliment de l'article 9.2 del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Consell Insular de Menorca publicarà en la web:

- la informació resumida relativa a l'article 9.1

- el text complet de cada una de les ajudes previstes en l'apartat 9.1

2. En compliment de l'article 9.7 del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Consell Insular de Menorca ha de complir el que disposen els seus apartats 2, 3 i 4.

17. Altres disposicions

Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s'aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de rebre recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005)

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003

- Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, modificat pel Reglament UE 289/2019, de 19 de febrer, i pel Reglament 2008/2020, de 8 de desembre.

- Reial decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen les bases que regulen les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes (BOE núm. 50, de 27 de febrer de 2015)

- Llei 8/2003, de sanitat animal, de 24 d'abril (BOE núm. 99 de 25 d'abril)

- Reial decret 842/2011, de 17 de juny (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2011), normativa bàsica de les agrupacions de defensa sanitària ramadera i crea i regula el registre nacional de les mateixes.

- Decret 42/2021, d'11 d'octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera a l'àmbit de les Illes Balears.

Consta en l'expedient

Annex I. Sol·licitud de participació en la convocatòria d'ajuts a les ADS

Annex II. Model de declaració responsable

Annex III. Declaració responsable d'altres ajuts rebuts

Annex IV. Relació nominativa de les despeses dels ajuts del Consell Insular de Menorca a les ADS per a l'any 2022

Annex V. Declaració responsable

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 10 de maig de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)