Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4548 - Pàgines 21705-21706

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es concedeix al conseller d’Educació i Formació Professional l’autorització prèvia per exercir les competències en matèria d’autorització i disposició de l’expedient de despesa relatiu a l’increment del 2 % de les retribucions del personal dels centres concertats

    Número d'edicte 4549 - Pàgines 21707-21708

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 4547 - Pàgines 21709-21720

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 13 de maig de 2022 relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 4568 - Pàgines 21721-21724

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 per a la declaració d’interès autonòmic del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sa Pobla (Mallorca), d’acord amb l‘article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears

    Número d'edicte 4569 - Pàgina 21725

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 4451 - Pàgines 21726-21727

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 4452 - Pàgines 21728-21729

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Oferta pública d'estabilització d'organisme públic

    Número d'edicte 4537 - Pàgines 21730-21732

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears

    Número d'edicte 4492 - Pàgines 21733-21747

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 24 de març de 2022 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària a les Illes Balears

    Número d'edicte 4505 - Pàgina 21748

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Acord del Patronat pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

    Número d'edicte 4491 - Pàgines 21749-21751

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 26 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i de prevenció i erradicació de les violències masclistes per a l’any 2022

    Número d'edicte 4511 - Pàgines 21752-21815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Acord del Consell de Direcció de 25 de maig de 2022, pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número d'edicte 4552 - Pàgines 21816-21819

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022000014, de 25 de maig de 2022, de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de concessió dels premis Sant Jordi a l’alumnat guanyador de la convocatòria de 2022 (30è Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat i 7è Premi Sant Jordi de Punts de Llibre per a alumnes de 4t d’ESO)

    Número d'edicte 4441 - Pàgines 21820-21821

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord del Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma, de 25 de maig de 2022 pel qual s’aprova la proposta d’oferta pública d’estabilització corresponent al personal de la Fundació Teatre Principal de Palma

    Número d'edicte 4578 - Pàgines 21822-21823

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 del personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponent a la convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada prevista en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

    Número d'edicte 4563 - Pàgines 21824-21825

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de 30 de maig de 2022 relatiu a la modificació de la Relació de llocs de treball

    Número d'edicte 4564 - Pàgines 21826-21827

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Aprovació Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal d’EMSA SAU, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, aprovat mitjançant Acord del Consell d’Administració en sessió extraordinària de data 25 de maig de 2022

    Número d'edicte 4503 - Pàgina 21828

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAFUNDACIÓ BIBLITECA D'ALCÚDIA CAN TORRÓ

   • Resolució de la Presidència de 24 de maig de 2022 de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia s’ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública

    Número d'edicte 4562 - Pàgina 21829

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Disposició del president de l'Oficina Municipal de Tributs, de correcció d'errades advertides en la publicació de l'Acord del Consell Rector de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià de publicació de l'Oferta Pública d'estabilització d'Ocupació 2022 (BOIB núm. 69 de 28 de maig de 2022)

    Número d'edicte 4576 - Pàgina 21830

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord del Consell Rector de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià de 25 de maig de 2022, de publicació de la Relació de Llocs de Treball

    Número d'edicte 4431 - Pàgines 21831-21836

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació Oferta Pública d'Ocupació 2022 (extraordinària)

    Número d'edicte 4536 - Pàgines 21837-21838

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Oferta Pública d'Ocupació 2022 (Ordinària)

    Número d'edicte 4539 - Pàgina 21839

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 4506 - Pàgina 21840

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022 Patronat Municipal de Música d'Eivissa

    Número d'edicte 4518 - Pàgina 21841

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022 Patronat Museu d'Art Contemporani d'Eivissa

    Número d'edicte 4516 - Pàgina 21842

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022 Patronat d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número d'edicte 4538 - Pàgines 21843-21844

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Delegació funcions de batlia

    Número d'edicte 4499 - Pàgina 21845

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Correcció d'errors de l'edicte número 4169 del BOIB núm. 67 de 24 de maig de 2022. Oferta d'Ocupació Pública per a l'Estabilització d'Ocupació Temporal 2022

    Número d'edicte 4502 - Pàgina 21846

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Creació de fitxers de dades de caràcter personal

    Número d'edicte 4493 - Pàgines 21847-21848

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Aprovació Oferta Pública d'ocupació del nou procés d'estabilització previst al RDL 14/2021, de 6 de juliol i a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública

    Número d'edicte 4510 - Pàgina 21849

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Llucmajor de l'exercici 2022

    Número d'edicte 4479 - Pàgines 21850-21856

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Rectificació Decret Oferta pública per a l'estabilització extraordinària de l'Ajuntament de Maó

    Número d'edicte 4561 - Pàgines 21857-21859

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Mobilitat.- Secció de Transports.- Decret de modificació dels dies de lliurança dels vehicles del servei municipal d’autotaxi de Palma des de maig a octubre de 2022

    Número d'edicte 4512 - Pàgines 21860-21861

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública

    Número d'edicte 4523 - Pàgines 21862-21863

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365

   • Acord de la Comissió Executiva de 30 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Turisme Palma 365

    Número d'edicte 4589 - Pàgines 21864-21865

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022

    Número d'edicte 4484 - Pàgina 21866