Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 303685
Acord del Consell de Direcció de 25 de maig de 2022, pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 31 del Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), aprovats mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre, estableix que: «El personal laboral propi de l'IEB, a més de regir-se per les disposicions contingudes en l'Estatut bàsic de l'empleat públic que li siguin aplicables i per la resta de normes laborals i convencionals aplicables al personal d'aquesta naturalesa, es regeix pels preceptes de la Llei 7/2010 i per les normes que la despleguin, com també per les normes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ho disposin expressament».

2. L'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que: «Les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal [...]».

3. L'article 18 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, estableix, entre altres aspectes, el següent:

Article 18

Oferta pública d'ocupació

1. Durant l'any 2022, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2022, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, o, si no n'hi ha, amb la que resulta de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, i d'acord també amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. [...]

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

4. L'apartat U de l'article 20 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, pel que fa a l'oferta d'ocupació pública ordinària (OPO), disposa:

U.1. La incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a excepció dels òrgans prevists en l'apartat U.e) de l'article anterior [es refereix als òrgans constitucionals de l'Estat i a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes], s'ha de regular pels criteris assenyalats en aquest article, amb subjecció a les següents taxes de reposició d'efectius:

a) En els sectors prioritaris la taxa ha de ser del 120 per cent i en la resta de sectors del 110 per cent.

[...]

El que estableixen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici dels processos d'estabilització derivats del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

5. La taxa de reposició de les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic i els consorcis del sector públic es regeix pel que estableixen les disposicions addicionals dissetena, divuitena i dinovena de la Llei 22/2021, ja esmentada. Aquestes disposicions remeten per al càlcul a l'article 20 de la mateixa Llei 22/2021.

Per això, l'IEB ha tingut en compte per al càlcul de la taxa zero altes i una baixa.

6. L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, estableix que els processos d'estabilització no estan subjectes a reposició, ja que suposen una taxa addicional:

Article 2. Processos d'estabilització d'ocupació temporal.

1. Addicionalment al que estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques i que estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. [...]

2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització que preveu l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s'han d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i han de ser coordinats per les administracions públiques competents. [...]

3. La taxa de cobertura temporal s'ha de situar per sota del vuit per cent de les places estructurals. [...]

La disposició addicional sisena autoritza, amb caràcter excepcional, una convocatòria d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada pel sistema de concurs per a les places que hagin estat ocupades abans del dia 1 de gener de 2016:

Les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que preveu l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Aquests processos, que es duran a terme una sola vegada, poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i han de respectar, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma.

La disposició addicional vuitena estableix:

Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

El càlcul de la taxa addicional suposa la inclusió en aquesta oferta de nou llocs de treball pel torn d'estabilització, dels quals dos es convocaran pel procediment de concurs oposició i set pel de concurs.

7. La disposició addicional setena de la Llei 20/2021 estableix el següent:

Els preceptes continguts en aquesta norma relatius als processos d'estabilització són aplicables a les societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic i els consorcis del sector públic, sens perjudici de l'adequació, si escau, a la normativa específica.

8. Aquesta oferta d'ocupació pública es va negociar en la reunió entre la delegada de personal i la Direcció de l'IEB de dia 28 d'abril de 2022.

9. En data 12 de maig de 2022 i 20 de maig de 2022, s'han emès els informes favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressupostos, respectivament. S'han modificat els annexos 1 i 2 d'aquest Acord seguint les indicacions contingudes en l'informe de la Direcció General de Funció Pública. Així mateix, en data 26 de maig s'ha emès l'informe d'impacte de gènere.

10. Segons l'article 13.1 dels Estatuts de l'IEB, correspon al Consell de Direcció aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'IEB, en el marc de l'atribució relativa al disseny de la política de personal de l'ens, així com determinar els criteris de selecció del personal.

Per tot això, el Consell de Direcció, en la sessió de dia 25 de maig de 2022, va adoptar el següent

Acord

Primer. Aprovar l'oferta pública d'estabilització i l'oferta d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de l'IEB, que suposa un total de 9 places corresponents a estabilització i 1 plaça al torn lliure, amb la distribució indicada en els annexos que s'adjunten i en els termes establerts en aquest Acord.

Segon. Oferir pel torn corresponent a l'oferta pública d'estabilització les places següents, d'acord amb el desglossament següent:

— 2 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

— 7 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021, esmentada en el paràgraf anterior.

Tercer. Oferir pel torn d'oferta d'ocupació pública ordinària les places següents, d'acord amb el desglossament següent:

Una plaça de personal laboral que pertany al torn lliure corresponent a la taxa de reposició d'efectius.

Quart. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les places de l'oferta pública d'estabilització s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. Les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària s'han de publicar en el termini improrrogable de tres anys comptadors des de la data de la publicació d'aquest Acord.

Cinquè. L'articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Setè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

(Signat electrònicament: 30 de maig de 2022)

El president del Consell de Direccó de l'IEB Miquel Company Pons

 

ANNEX 1 Oferta pública d'estabilització

 

Categoria/especialitat

 

Grup

 

Illa

Nombre de llocs de treball

Concurs oposició

(art. 2.1 Llei 20/2021)

Concurs

(DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Total

Tècnic/a grau superior

A

Mallorca

2

3

 

Tècnic/a grau mitjà

B

Mallorca

 

2

 

Administratiu/iva

C

Mallorca

 

1

 

Auxiliar administratiu/iva

D

Mallorca

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

2

7

9

 

 

ANNEX 2 Oferta d'ocupació pública ordinària

 

Categoria/especialitat

 

Grup

 

Illa

Nombre de llocs de treball

Torn lliure

Torn promoció interna

Total

Tècnic/a grau superior

A

Mallorca

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

1

 

1