Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 301183
Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022 Patronat Municipal de Música d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta Rectora d'aquest Patronat, a la sessió celebrada el 27 de maig de 2022, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de 2022, d'acord amb l'establert a l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local i amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, amb el termes següents:

En aplicació de la Disposició addicional sisena Convocatòria excepcional de estabilització d'ocupació temporal de llarga duració, convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb això previst a l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. I de la Disposició addicional vuitena que estableix que addicionalment, els processos d'estabilització continguts a la disposició addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. Les places afectades són:

PERSONAL LABORAL

Codi   

Denominació

Nº PLACES

AuxServMus001

Auxiliar de Serveis     1

1

ProfLlenCoorMus001

Professor/a Llenguatge Musical, Harmonia i Piano, Coord. Àrea

1

ProfLlenCoorMus002

Professor/a Trompa, Coord. Àrea

1

ProfLlenCoorMus003

Professor/a Clarinet, Coord. Àrea

1

ProfTromb001           

Professor/a Trombó              

1

ProfTrompMusCam001

Professor/a Trompeta, Música de Cambra

1

ProfVioConjInst001

Professor/a Violí, Conjunt Instrumental

1

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Eivissa, document signat electrònicament al marge (27 de maig de 2022)

El president José Juan Tur Cardona