Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 302749
Oferta pública d'estabilització d'organisme públic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Jose Benigno Giménez Herrero, gerent del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears

CERTIFIC

Que en la sessió extraordinària de la Junta Rectora del Consorci celebrada el dia 27 de maig de 2022, l'acta de la qual està pendent d'aprovació, es van adoptar els següents:

Acords

Primer. Aprovar l'oferta pública d'estabilització per a l'any 2022 corresponent al personal laboral del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears, que suposa un total de 113 places corresponents a estabilització, amb la distribució indicada en els annexos que s'adjunten i en els termes establerts en aquest Acord.

Segon. Oferir pel torn corresponent a l'oferta pública d'estabilització les places següents, d'acord amb el desglossament següent:

  • 4 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2022, d'acrod amb el que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

  • 107 places vacants de pesonal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, d'acrod amb el que preveu la Llei 20/2021, esmentada en el paràgraf anterior.

  • 2 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament,ocupades per personal laboral temporal, i la persona que l'ocupa en data 30 de desembre de 2021 té una relació laboral de caire temporal amb l'ens en la mateixa categoria/especialitat anterior a l'1 de gener de 2016, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021, esmentada anteriorment.

Tercer. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les places de l'oferta pública d'estabilització s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Quart. L'articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (27 de maig de 2022)

El gerent del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears Jose Benigno Gimenez Herrero

 

ANNEX Oferta pública d'estabilització

Categoria/especialitat Illa Nombre de llocs de treball
Concurs oposició Concurs Total
(art. 2.1 Llei 20/2021) (DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU SUPERIOR. MEDICINA MALLORCA   1 1
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU SUPERIOR. PSIQUIATRIA MALLORCA   1 1
ADMINISTRATIU/IVA MALLORCA   1 1
TÈCNIC EN MANTENIMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS MALLORCA 1   1
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU SUPERIOR O TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU MITJÀ, T ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DEPENDÈNCIA, DISCAPACITAT, GERIATRIA, GERONTOLOGIA, DIRECCIÓ DE CENTRES RESIDENCIALS O ALTRES ÀREES DEL CONEIXEMENT RELACIONADES AMB L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA MALLORCA   1 1
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU MITJÀ. INFERMERIA MALLORCA   6 6
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU MITJÀ - TERÀPIA OCUPACIONAL / TREBALL SOCIAL / EDUCACIÓ SOCIAL / 3 ANYS DE PSICOLOGIA O PEDAGOGIA MALLORCA   4 4
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU MITJÀ. ESPECIALITAT: TREBALL SOCIAL MALLORCA   2 2
TÈCNIC/A TITULAT/ADA DE GRAU MITJÀ. FISIOTERÀPIA MALLORCA   1 1
GOVERNANTA MALLORCA   2 2
OFICIAL DE MANTENIMENT-C MALLORCA   2 2
AUXILIAR DE FARMÀCIA MALLORCA 1   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA MALLORCA   2 2
AUXILIAR TÈCNIC/A SOCIOSANITARI/ÀRIA     86 86
CONDUCTOR/A   1   1
ZELADOR/A   1   1
    4 109 113