Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 300449
Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de batlia núm. 279 de data 27 de maig de 2022 es va aprovar la següent:

APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Vista l'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament per l'exercici 2022, publicada al BOIB núm. 63 de data 14 de maig de 2021.

Vist l'establert als articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l'article 47 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a l'article 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Vist l'establert 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que atribueix al Sr. Batle l'oferta pública d'ocupació.

Vist l'establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

RESOLC:

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que conté els següents llocs de treball:

Num. Places

Denominació

Grup

Escala

Subescala

1

Arquitecte/a

A1

Administració especial

Tècnica

1

Treballador/Treballadora  social

A2

Administració especial

Tècnica

2

Agent policia

C1

Administració especial

Serveis especials

1

Tecnic esports

A2

Administració especial

Tècnica

1

Arxiver/a

A2

Administració especial

Tècnica

3

Administratius (2 per promoció interna)

C1

Administració general

Administrativa

2

Auxiliar administratiu

C2

Administració general

Auxiliar

Segon.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació derivada del procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública:

Personal laboral:

Operari/Operaria del centre cultural. Agrupació professional.

Tercer.- Que es publiqui en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament, 27 de maig de 2022

El secretari accidental

María Belen Lloret Garcia)