Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 300998
Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 24 de març de 2022 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 41, de 24 de març de 2022, es va publicar la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'estableix la convocatòria d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària a les Illes Balears.

2. S'ha observat una errada en la publicació: a l'apartat 17.2, la data límit de justificació s'ha establert una data d'impossible compliment: el dia 16 de novembre de 2021.

3. Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició; així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si s'escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

4. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Corregir les errades advertides en el punt 17.2 de la resolució de la convocatòria.

Allà a on diu:

17. Justificació:

17.2. Les subvencions atorgades s'han de justificar mitjançant un compte justificatiu abans de la data que determini la resolució de concessió, que en tot cas serà abans del 16 de novembre de 2021. D'acord amb l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, el fet de no justificar l'activitat dins termini suposa que es revoqui la subvenció concedida.

Ha de dir:

17. Justificació:

17.2. Les subvencions atorgades s'han de justificar mitjançant un compte justificatiu abans de la data que determini la resolució de concessió, que en tot cas serà abans del 16 de novembre de 2022. D'acord amb l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, el fet de no justificar l'activitat dins termini suposa que es revoqui la subvenció concedida.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica  (26 de maig de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons