Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 304469
Disposició del president de l'Oficina Municipal de Tributs, de correcció d'errades advertides en la publicació de l'Acord del Consell Rector de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià de publicació de l'Oferta Pública d'estabilització d'Ocupació 2022 (BOIB núm. 69 de 28 de maig de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 69 de 28 de maig de 2022 es va publicar l'Acord del Consell Rector de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià de 25 de maig de 2022, pel qual s'aprova la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2022.

S'han advertit errors en la publicació d'aquest acord, per la qual cosa s'han de corregir, d'acord amb el següent:

  • On diu:

Primer. Aprovar l'Oferta Pública de Llocs de Feina de 2022 que es transcriu a continuació:

a) Per a l'estabilització de l'ocupació temporal del personal funcionari:

GRUP

/SUBGRUP

 

PLAÇA

 

ESCALA

Nº PLACES/

PROCEDIMIENT

C/C1

Suport Cartografia

att. públic

Adm. Espec.

1

CONCURS

C/C1

Administratiu/va

Recaptació

 

1

CONCURS-

OPOSICIÓ

C/C1

Suport gestió administrativa

Att. públic Recaptació

 

6

CONCURS-

OPOSICIÓ

  • Ha de dir:

Primer. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2022, que es transcriu a continuació:

a) Per a l'estabilització de l'ocupació temporal del personal funcionari:

GRUP

/SUBGRUP

 

PLAÇA

 

ESCALA

Nº PLACES/

PROCEDIMIENT

C/C1

Suport Cartografia

att. públic

Adm. Espec.

1

CONCURS

C/C1

Administratiu/va

 

 

1

CONCURS-

OPOSICIÓ

C/C2

Auxiliar administratiu/va

 

6

CONCURS-

OPOSICIÓ

Calvià, en la data de la signatura electrònica (30 de maig de 2022)

El president de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià Marcos Pecos Quintans