Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 301026
Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, Ajuntament de Costitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut del Decret de Batlia de data 27 de maig de 2022, s'ha disposat el següent:

De conformitat amb els articles 91.1 de la Llei 7/1985 de bases del règim local i 128.1 del Text refós 781/1986 del règim local sobre formulació per les Corporacions Locals de l'Oferta d'Ocupació Pública.

En aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, que estableix l´obligatorietat d´aprovar y publicar l´Oferta d´ocupació pública per a l´estabilització dels empleats del sector públic abans de l´1 de juny de 2022.

D´acord amb l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació i en concret el 21.1 g) de la LBLR.

RESOLC:

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que conté els següents lloc de treball:

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Subgrup

Plaça

Totalvacants

Sistema d´ ingrés

Turn

C

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU

1

Concurs

Lliure

C

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU

1

Concurs-Oposició

Lliure

PERSONAL LABORAL FIX

Grup

Subgrup

Plaça

Totalvacants

Sistema d´ ingrés

Turn

C

C2

AUXILIAR BIBLIOTECA

(Jornada parcial 50%)

1

Concurs

Lliure

AP

AP

PERSONAL NETEJA

(Jornada parcial 25%)

1

Concurs

Lliure

Segon.- Que es publiqui al tauler d'anuncis de la Corporació, a la seva pàgina web i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la present, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant la batliad'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Costitx,  27 de maig de 2022

El batle

Antoni Salas Roca