Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 304221
Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 per a la declaració d’interès autonòmic del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sa Pobla (Mallorca), d’acord amb l‘article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (d'ara endavant ABAQUA), gestiona l'aigua depurada del municipi de Sa Pobla des de l'any 1990, data en que es va signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sa Pobla i l'IBASAN, actualment ABAQUA, mitjançant el qual l'ens públic es comprometia a construir i explotar l'actual estació depuradora d'aigües residuals de Sa Pobla.

Aquest conveni es va substituir pel signat el 17 de maig de 2019 a través del qual ABAQUA continua gestionant el sistema de sanejament i depuració del municipi de Sa Pobla, integrat per l'estació depuradora i els sistemes de restitució dels efluents que consisteix en la conducció fins el torrent de Sant Miquel, punt d'abocament de les aigües depurades.

La depuradora de Sa Pobla està dissenyada per tractar un cabdal diari de 2.000 metres cúbics. No obstant això, la seva capacitat s'ha vist minvada degut al creixement poblacional, a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament.

També cal incidir en la problemàtica de la manca de separativa de la xarxa de clavegueram de competència municipal. Aquest problemàtica s'agreuja quan plou, degut a aquesta falta de separació de la xarxa de pluvials de la xarxa d'aigües residuals provoca un augment del cabal d'aigua molt superior al que pugui ser tractat a la instal·lació dissenyada en l'actualitat.

Un altre fet important és que molts dels elements de l'EDAR han arribat al final de la vida útil, essent necessària la seva actualització, millora i, en algun casos, demolició d'alguns elements.

Davant la necessitat imperiosa d'augmentar la capacitat de la planta, així com les recomanacions de l'Àrea de Gestió de Sanejament d'ABAQUA en la seva remodelació integral, en data 19 de febrer de 2020 es va contractar la redacció del projecte d'ampliació i millora de la EDAR de Sa Pobla. En el mes de març de 2021 es va iniciar la tramitació ambiental de l'esmentat projecte amb un pressupost de 6.318.557,36 euros, IVA exclòs, el qual contempla una ampliació de la capacitat de tractament fins a 3.850 m3/dia, així com l'execució d'un nou pretractament i dues línies de tractament biològic i decantació secundària.

Atesa la urgència i importància d'executar l'ampliació i reforma de la planta depuradora de Sa Pobla, i molt especialment la seva rellevància en el seu impacte mediambiental que suposarà a la zona, es considera fonamental poder declarar d'interès autonòmic aquestes obres, als efectes del que s'estableix a l'article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

En atenció al que s'ha exposat anteriorment, i per tal de continuar la tramitació del procediment previst a l'article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, en la sessió de 30 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer.- Declarar d'interès autonòmic les obres del projecte d'ampliació i millora de tractament de l'EDAR de Sa Pobla, d'acord amb allò previst a l'apartat segon de l'article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de novembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Segon .- Ordenar la publicació d'aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez