Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 303204
Oferta Pública d'Ocupació 2022 (Ordinària)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Campos, en data 30 de maig de 2022, ha dictat la següent resolució:

PRIMER. Aprovar l'oferta d'ocupació pública ordinària de l'Ajuntament de Campos per a l'exercici 2022, que compren les següents places:

Funcionaris de carrera

Subgrup

Denominació

Vacants

Escala

Subescala

Torn

C1

Oficial Policia Local

1

Administració Especial

Serveis Especials

Promoció Interna

C1

Agent Policia Local

1

Administració Especial

Serveis Especials

Torn lliure

SEGON. Publicar la present relació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Campos.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se alternativament recurs potestatiu de reposició davant la batlessa de l'Ajuntament de Campos en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci, d'acord amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol de la jurisdicció contenciós- administrativa. Si s'optàs per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

Tot això, sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

El que es fa públic, per a general coneixement i efectes oportuns.

 

Campos, a la data de signatura electrònica (30 de maig de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa