Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 301118
Àrea de Mobilitat.- Secció de Transports.- Decret de modificació dels dies de lliurança dels vehicles del servei municipal d’autotaxi de Palma des de maig a octubre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. 9424 de 26 de maig de 2022:

1r.- Modificar el règim de lliurança dels auto taxis pel període comprès entre el 25 de maig i el 31 d'octubre de 2022.

1.1. Mesos de maig a setembre

Els taxis afectats observaran lliurança voluntària durant un dia de cada deu i, en conseqüència, podran descansar en coincidència amb els tres dies de cada mes que seguidament s'indiquen:

Vehicles amb número de llicència finalitzat amb els dígits

Dies de lliurança

voluntària

Jornades mensuals sense inici de serveis en ports, aeroport i en zones de Can Pastilla i Platja de Palma, des de el carrer Déntol fins la divisòria del terme municipal de Llucmajor

1

1, 11, 21

2, 7, 12, 17, 22, 27

2

2, 12, 22

3, 8, 13, 18, 23, 28

3

3, 13, 23

4, 9, 14, 19, 24, 29

4

4, 14, 24

5, 10, 15, 20, 25, 30

5

5, 15, 25

1, 6, 11, 16, 21, 26

6

6, 16, 26

2, 7, 12, 17, 22, 27

7

7, 17, 27

3, 8, 13, 18, 23, 28

8

8, 18, 28

4, 9, 14, 19, 24, 29

9

9, 19, 29

5, 10, 15, 20, 25, 30

0

10, 20, 30

1, 6, 11, 16, 21, 26

Els dies de lliurança voluntària, en el cas que es presti servei, no es podrà iniciar en ports, aeroport i en zones de Can Pastilla i Platja de Palma, des de el carrer Déntol fins la divisòria del terme municipal de Llucmajor.

1.2. Mes d'octubre

Observaran les jornades de lliurança següents:

Vehicles amb número de llicència acabat amb els dígits

Dies de lliurança

Jornades mensuals sense inici de serveis en ports, aeroport i en zones de Can Pastilla i Platja de Palma, des del carrer Déntol fins la divisòria del terme municipal de Llucmajor

1 i 6

1(*), 6(+), 11(+), 16(*), 21(+), 26 (*)

2, 7, 12, 17, 22, 27

2 i 7

2(+), 7(*), 12(*), 17(+), 22(*), 27 (+)

3, 8, 13, 18, 23, 28

3 i 8

3(+), 8(*), 13(*), 18(+), 23 (+), 28 (*)

4, 9, 14, 19, 24, 29

4 i 9

4(*), 9(+), 14(*), 19(+), 24 (+), 29 (*)

5, 10, 15, 20, 25, 30

5 i 0

5(+), 10(+), 15(*), 20(*), 25(+), 30 (*)

1, 6, 11, 16, 21, 26

(*) i (+) Dies amb expectativa de servei (1 i 2). L'Ajuntament podrà activar aquests dies per no observar lliurança en el cas de que es detecti una possible mancança de servei de taxi. (*) majoritàriament coincidents amb caps de setmana i festius.

Els dies de lliurança en les que s'activi el servei, no es podrà iniciar el servei en ports, aeroport i en zones de Can Pastilla i Platja de Palma, des de el carrer Déntol fins a la divisòria del terme municipal de Llucmajor.

La resta de disposicions del Decret 3281/2022 no es modifiquen.

2n.- Donar traslladat de la present resolució a les entitats representatives dels interessos professionals del sector del taxi, adquirint eficàcia en coincidència amb la seva publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 45.1 a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura (27 de maig de 2022)

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. Decret de Batlia 201913026 de 28/06/2019 BOIB 94 de 11/07/2019 Francesc Josep Dalmau Fortuny p.d. Decret de Batlia 201912198 de 17/06/2019 BOIB 85 de 27/06/2019