Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 303951
Rectificació Decret Oferta pública per a l'estabilització extraordinària de l'Ajuntament de Maó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret d'Alcaldia núm. 1848, de data 23 de maig de 2022, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de les places de l'Ajuntament de Maó sotmeses a la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada 2022-2024.

En el BOIB número 68 de data 26 de maig de 2022 es va publicar l'oferta pública per a l'estabilització extraordinària de l'Ajuntament de Maó.

Per Decret d'Alcaldia núm. 1916, de data 30 de maig de 2022, s'ha esmenat l'errada advertida a l'annex del llistat del procés d'estabilització de llocs de feina.

D'acord amb l'article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, es procedeix a publicar-la.

La citada oferta d'ocupació pública es podrà consultar al lloc web http://www.ajmao.org/tauler/edictes.

ANNEX PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DE LLOCS DE FEINA

LLISTA llocs de feina a estabilitzar a l'Ajuntament de Maó sobre la base de l'aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública per procediments via concurs de mèrits o via concurs oposició restringit.

ESTABILITZACIÓ VIA CONCURS MÈRITS

 

LLOC DE FEINA

 

CODIS RLT VINCULATS

SUBG. PROF./ ESCALA

PLACES PER PROCED.

 

RESERVDISCAP.

 

VINCULACIÓ

ADMINISTRATIU/IVA

12 – 19 – 57 – 66 – 74 – 138 –

150 – 221 – 231 – 261 – 290

C1

11

2

LABORAL

ADMINISTRATIU/IVA

 

87

C1/AG

1

 

FUNCIONARIAL

ADMINISTRATIU/IVA

 

35 – 41 – 273

C2

3

 

LABORAL

ADVOCAT/ADA

 

62

A1

1

 

LABORAL

ADVOCAT/ADA

 

62

A1

1

 

FUNCIONARIAL

AJUDANT  BUGADERIA

 

146

AP

1

 

LABORAL

AJUDANT CUINA

 

134

C2

1

 

LABORAL

AUX. SOCIOSANITARI/ÀRIA

 

130 – 131

C2

17

 

LABORAL

BRIGADA AJUDANT

 

139 – 256

C2

4

1

LABORAL

BRIGADA  CONDUCTOR/A

 

234 – 236

C2

2

 

LABORAL

BRIGADA  ELECTRICISTA

 

238

C1

1

 

LABORAL

BRIGADA  ELECTRICISTA

 

239

C2

1

 

LABORAL

BRIGADA FERRER/A

 

247

C2

1

 

LABORAL

BRIGADA FUSTER/A

 

252 – 253

C2

2

 

LABORAL

BRIGADA JARDINER/A

 

249 – 250 – 254

C2

3

 

LABORAL

BRIGADA MANOBRE

 

244 – 245 – 246 – 312

C2

4

 

LABORAL

BRIGADA CAPATÀS/ASSA

 

232

C1

1

 

LABORAL

BRIGADA OFICIAL

 

241

C1

1

 

LABORAL

BRIGADA OFICIAL

 

240 – 242 – 292

C2

4

 

LABORAL

CAMBRER/A

 

135

AP

2

 

LABORAL

CONSERGE-ORDENANÇA

 

110

AP

2

2

LABORAL

DELINEANT

 

73

C1

1

 

LABORAL

EDUCADOR/A SOCIAL

 

282 – 313

A2

2

 

LABORAL

ENGINYER/A

 

70

A1

1

 

LABORAL

ENGINYER/A TÈCNIC/A

 

51 – 72

A2

2

 

LABORAL

FISIOTERAPEUTA

 

129

A2

1

 

LABORAL

INFERMER/A

 

142

A2

3

 

LABORAL

MONITOR/A-SOCORRISTA

 

115

C1

6

 

LABORAL

OPERARI/ÀRIA AUXILIAR RGA

 

124

C2

1

 

LABORAL

PORTER/A ESCOLA

 

297 – 301

C2

7

 

LABORAL

TÈC. MEDI AMBIENT

 

220

A1

1

 

LABORAL

TÈC. MITJÀ CONTRACTACIÓ

 

5

A2/AG

1

 

FUNCIONARIAL

TÈC. MITJÀ COORDINACIÓ

 

104

A2

1

 

LABORAL

TÈC. MITJÀ INFORMÀTICA

 

20

C1

1

 

LABORAL

TÈC. MITJÀ SIG

 

64

A2

1

 

LABORAL

TÈC. SUPERIOR

 

288

A1

1

1

LABORAL

TREBALLADOR/A SOCIAL

 

120 – 275 – 276 – 277

A2

8

 

LABORAL

PROFESSOR/A MÚSICA

 

105

C1

11

 

LABORAL

PROFESSOR/A PINTURA

 

106

C1

1

 

LABORAL

PROFESSOR/A CERÀMICA

 

108

C1

1

 

LABORAL

TOTAL PLACES CONVOCADES :                                     115                                                     6

ESTABILITZACIÓ VIA CONCURS OPOSICIÓ

 

LLOC DE FEINA

 

CODIS RLT VINCULATS

SUBG. PROF. / ESCALA

PLACES PER PROCED.

 

RESERV DISCAP.

 

VINCULACIÓ

ADVOCAT/ADA

3 – 4

A1

2

 

LABORAL

ARQUITECTE/A

61

A1/AE

1

 

FUNCIONARIAL

AUX. SOCIOSANITARI/ÀRIA

130 – 131

C2

13

1

LABORAL

BRIGADA AJUDANT

139 – 256

C2

2

 

LABORAL

CAMBRER/A

135

AP

1

 

LABORAL

CONSERGE-ORDENANÇA

18

AP

1

1

LABORAL

CUINER/A

132 – 133

C1

2

 

LABORAL

EDUCADOR/A SOCIAL

278 – 286

A2

4

 

LABORAL

INFERMER/A

 

142

A2

2

 

LABORAL

MONITOR/A-SOCORRISTA

115

C1

1

 

LABORAL

OPERARI/ÀRIA AUXILIAR RGA

140

C2

1

 

LABORAL

PORTER/A ESCOLA

297

C2

1

 

LABORAL

TREBALLADOR/A FAMILIAR

279

C2

1

 

LABORAL

TREBALLADOR/A SOCIAL

277

A2

1

 

LABORAL

TOTAL PLACES CONVOCADES :                                       33                                                    2

 

Maó, en la data de la signatura electrònica del document (30 de maig de 2022)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets