Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 300869
Delegació funcions de batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA  321/2022

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:

1er.- Delegar en la Sra. Marta Neus López Cortés, l'exercici de les atribucions de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des del 8 de juny de 2022 al 15 de juny de 2022 ambdós inclosos.

3er.- Traslladar la present resolució a la Sra. Marta Neus Lopez Cortés i procedir a la seva publicació.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

 

Esporles, 26 de maig de 2022

La batlessa Maria Ramon Salas