Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 300314
Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Llucmajor de l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les subvencions són una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'administració pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic. Atesa la diversitat de subvencions de diferent naturalesa que es concedeixen dins l'administració, aquestes han d'ésser objecte d'un seguiment i control des del caire de l'eficàcia.

Des del caire econòmic, les subvencions són una modalitat important de la despesa pública i, per tant, s'han d'ajustar a les directrius de política pressupostària, actualment orientada pels criteris d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i creixement econòmic.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, per a les administracions públiques la necessitat d'elaborar plans estratègics de subvencions, que relacionin els objectius i els efectes que es pretén aconseguir, amb els costs previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir mitjançant les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement i de forma plurianual.

L'article 8.1 de la Llei 38/2003, que té caràcter bàsic, estableix que tots els ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d'aprovar el seu Pla Estratègics de Subvencions. Per això, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en l'assignació dels recursos, la legislació preveu l'elaboració d'un Pla Estratègic de Subvencions (PES), amb caràcter previ a la concessió de les subvencions.

La Llei general de subvencions juntament amb la normativa posterior d'estabilitat pressupostària han vingut proclamant la racionalització amb la despesa i un dels pilars en què es basa és el principi de transparència. Amb aquesta finalitat les administracions hauran de fer públiques les subvencions que es concedeixen i a la vegada, la llei estableix l'obligació de formar un base de dades d'àmbit nacional que contengui informació rellevant de totes les subvencions concedides.

Aquesta major transparència redunda de forma directa en un increment dels nivells d'eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública subvencional. I, en aquesta línia de millora de l'eficàcia, la Llei 38/2003 estableix com a element de gestió i instrument de millora, la necessitat d'elaborar en cada administració un PES, que permeti relacionar els objectius a aconseguir i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costs prevists i la seva financiació, amb l'objecte d'adequar les necessitats públiques a cobrir mitjançant les subvencions, amb els recursos disponibles, i tot això amb caràcter previ a la concessió.

Per tot això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions, que es concreta amb el següent articulat:

 

 

CAPÍTOL I

Article 1

L'establiment de subvencions per part de l'Ajuntament durant l'exercici de 2022 s'ajustarà a allò que preveu aquest Pla.

Article 2

La concessió de les subvencions prevista en aquest Pla requerirà la inclusió de la consignació en el Pressupost de la corporació i l'aprovació de la norma corresponent que contingui les bases reguladores de la seva concessió.

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest Pla es corresponen amb les previsions pressupostàries del capítol IV del Pressupost de despeses municipal i a aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries pertinents.

L'Ajuntament de Llucmajor concedirà subvencions, mitjançant els procediments prevists a les Bases Generals de Subvencions incloses dins les Bases d'Execució del Pressupost per l'exercici 2022, aprovades pel Ple de l'Ajuntament, a favor de persones, associacions o entitats públiques o privades amb la finalitat de fomentar i promoure la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 3

L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no arribes a dur-se a terme.

Article 4

L'establiment de subvencions queda supeditada al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 5

La gestió de les subvencions es regirà, d'acord amb l'article 8 de la Llei general de subvencions, pels principis de:

a) Legalitat pressupostària, que suposa l'existència de crèdit i sotmetiment de disposició de fons.

b) Sostenibilitat econòmica i financera, que la disposició comporti la quantia necessària exclusivament.

c) Publicitat i transparència.

d) Concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, establiment dels requisits que han de complir els sol·licitants, així com els criteris objectius per a l'atorgament de la subvenció i la seva ponderació.

e) Eficàcia i eficiència, disseny adequat a les finalitats de promoció que persegueix l'Administració, així com que s'han d'assignar i utilitzar recursos públics per a la consecució d'aquelles finalitats.

Article 6.

La concessió de les subvencions en règim de concurrència es fa mitjançant l'aplicació dels criteris a les bases reguladores i a la convocatòria. S'adjudicaran amb el límit fixat a la convocatòria dins el crèdit disponible.

Per totes les subvencions que s'hagin de concedir pel procediment de concurrència competitiva s'hauran d'aprovar les corresponents bases específiques, que s'aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria. La competència per a l'aprovació de les bases específiques correspon al batle o a la junta de govern segons la quantia de les mateixes.

La competència per a l'aprovació dels convenis reguladors de les subvencions atorgades nominativament, correspon al batle o a la junta de govern, d'acord amb el corresponent acord de delegació.

Per la qual cosa, les entitats hauran presentat una sol·licitud dins els terminis establerts per a tenir opció a una subvenció.

Article 7

Les subvencions que s'atorguin directament, no essent preceptiva la concurrència competitiva, quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de l'Ajuntament de Llucmajor. La concessió directa es formalitzarà en un conveni el qual contindran com a mínim els següents punts:

a) Definició de l'objecte de la subvenció, amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l'interès públic, social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria pública.

b) Règim jurídic aplicable

c) Beneficiaris i modalitat d'ajuda

d) Procediment de concessió i règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions pels beneficiaris i si s'escau, entitats col·laboradores.

Article 8

D'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei General de Subvencions, també es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació, amb financiació necessària per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i règim de garanties s'haurà de preveure expressament en les bases de les diferents convocatòries, i en el seu cas en els convenis reguladors, en funció de les necessitats del tipus de projectes a subvencionar, dels destinataris de la subvenció i dels principis d'eficàcia i eficiència que ha de regir tota actuació pública, podran de forma motivada establir la possibilitat de pagaments anticipats.

 

CAPÍTOL II

BENEFICIARIS I ÀREES EN LES QUALS S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS.

Article 9

L'Ajuntament de Llucmajor concedirà les subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 10

L'Ajuntament estableix per l'exercici 2022 els següents objectius estratègics:

a) Foment de cultura.

b) Acció social.

c) Foment de l'esport.

d) Foment de la joventut.

e) Foment de l'activitat empresarial i del comerç.

L'annex I recull de forma detallada per a cada objectiu estratègic les distintes línies d'actuació.

 

CAPÍTOL III

VIGÈNCIA DEL PLA

Article 11

Aquest Pla serà vigent del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2022 com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l'Ajuntament de Llucmajor. Per aquest motiu, assumeix el compromís de revisar-lo anualment amb l'aprovació del Pressupost municipal, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

Article 12

L'efectivitat d'aquest Pla queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, que dependrà, entre altres condicionants, a la disponibilitat pressupostaria de l'exercici, a la sol·licitud dels beneficiaris i al compliment del principi d'estabilitat pressupostària.

 

CAPÍTOL IV

CONTROL DE L'AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 13

El control i seguiment del present Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Llucmajor, es realitzarà de forma anual, en dos aspectes:

- Control econòmic-financer de les subvencions concedides, que està encomanada a la Intervenció de l'Ajuntament de Llucmajor, que es realitzarà en les condicions recollides en la normativa vigent sobre control intern.

- Control i seguiment del Pla, en què la regidoria de cada àrea gestora efectuarà el control de compliment d'aquest Pla durant el seu període de vigència. Una vegada a l'any com a mínim, la regidoria de cada àrea gestora ha de presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l'eficàcia i l'eficiència de l'atorgament de les subvencions en consecució dels objectius i els efectes.

 

ANNEX I

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PER L'EXERCICI 2022.

 

1. Objectiu estratègic : Foment de la Cultura

2. Objectiu estratègic : Acció Social

3. Objectiu estratègic: Foment de l'esport.

4. Objectiu estratègic: Foment de la joventut

5. Objectiu estratègic: Foment de l'activitat empresarial i del comerç

A) Aplicacions de despesa del Capítol IV del Pressupost General de l'Ajuntament de Llucmajor que es preveu que es destinin a l'atorgament de subvencions pel procediment d'adjudicació directa

Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

050000 333 48900

Cultura

Fundació Toni Catany

Foment de la Cultura

 

Llei 7/1985, de Bases i Règim Local

Dllei 2/2014, de mesures urgents per l'aplicació a les Iles Balears de la Llei 27/2013

Foment de l'activitat artística de persones del municipi amb repercussió internacional

35.000 €

Fons Propis

Nominativa

050000 333 48001

Cultura

Fundació Alzinàires

Foment de la cultura

Llei 7/1985, de Bases i Règim Local

Dllei 2/2014, de mesures urgents per l'aplicació a les Iles Balears de la Llei 27/2013

Foment de la cultura popular

1.500€

Fons Propis

Nominativa

050000 334 48002

Cultura

Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor

Foment de la cultura

Llei 7/1985, de Bases

Fomentar la cultura i dinamitzar culturalment el municipi mitjançant la música i el teatre

20.000€

Fons Propis

Nominativa

050000 334 48003

Cultura

Amics dels Reis de s'Arenal

Foment de la cultura

Llei 7/1985, de Bases

Foment de la cultura popular

10.000€

Fons Propis

Nominativa

 

​​​​​​​Objectiu estratègic : ACCIÓ SOCIAL

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

010000 231

48003

Acció Social

Fons Mallorquí de Solidaritat

Acció Social

Dllei 2/2014, de mesures urgents per l'aplicació a les Iles Balears de la Llei 27/2013

Fomentar la Cooperació internacional mitjançant el desenvolupament dels valors de la solidaritat

10.000 €

Fons Propis

Nominativa

070000 231

48005

Acció Social

Associació d'Ajuda a l'Acompanyat del Malalt

ADDA

Acció Social

Dllei 2/2014, de mesures urgents per l'aplicació a les Iles Balears de la Llei 27/2013

Fomentar la solidaritat i ajuda cap a les persones i famílies que s'han de desplaçar fora de Mallorca per malalties

10.000 €

Fons Propis

Nominativa

070000 231

48007

Acció Social

Projecte Home

Acció Social

Llei 20/2006, municipal i de règim local IB

Ajuda a persones amb problemes de drogoadicció

10.000 €

Fons Propis

Nominativa

070000 231

48006

Acció Social

Projecte Jove

Acció Social

Llei 20/2006, municipal i de règim local IB

Fomentar la integració de joves amb dificultats

10.000 €

Fons Propis

Nominativa

070000 231

48008

Acció Social

Associació Mater Misericordiae

Acció Social

Llei 20/2006, municipal i de règim local IB

Ajuda a persones i famílies amb discapacitat

10.000 €

Fons Propis

Nominativa

070000 231

48009

Acció Social

Dentistas sobre ruedas

Acció Social

Llei 20/2006, municipal i de règim local IB

Assistència bucodental, sanitària i social a persones sense recursos

3.000€

Fons Propis

Nominativa

070000 231 48002

Acció social

Fundació de Joves Navegants de Balears

Acció Social

Llei 20/2006, municipal i de règim local IB

Suport i ajuda als joves, especialment els que tenen dificultats d'adaptació social

3.000 €

Fons propis

Nominativa

Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ESPORT

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

100002 340

48001

Esports

Club Espotiu Espanya de Llucmajor

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de Bases i Règim Local

Fomentar l'esport en totes les categories

10.000€

Fons propis

Nominativa

B) Aplicacions de despesa del Capítol IV del Pressupost General de l'Ajuntament de Llucmajor que es preveu que es destinin a l'atorgament de subvencions pel procediment de concurrència competitiva

 

​​​​​​​Objectiu estratègic : ACCIÓ SOCIAL

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

070002 231

48001

Acció social

Associacions de gent gran

Acció Social

Llei 7/1985, de Bases i Règim Local

Fomentar l'associacionisme

10.000€

Fons propis

Concurrència competitiva

Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ESPORT

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

100002 340

48000

Esports

Clubs esportius i associacions esportives

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de Bases i Règim Local

Fomentar l'esport en totes les categories i classes

80.000€

Fons propis

Concurrència competitiva

Objectiu estratègic: JOVENTUT

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

100001 337

48000

Esports

Entitats juvenils

Foment de la joventut

Llei 7/1985, de Bases i Règim Local

Fomentar l'associacionisme juvenil

10.000€

Fons propis

Concurrència competitiva

Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font de Finançament

Modalitat

020000 430

77000

Hisenda

Empresaris del municipi

Foment de l'activitat empresarial i del comerç

Llei 20/2006, municipal i de règim local IB Llei 2/2020 IB

Potenciar i fomentar l'activitat empresarial

750.000€

Fons propis

Concurrència competitiva

 

Llucmajor, 26 de maig de 2022

El batle

Eric Jareño Cifuentes