Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

FUNDACIÓ BIBLITECA D'ALCÚDIA CAN TORRÓ

Núm. 304028
Resolució de la Presidència de 24 de maig de 2022 de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia s’ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de la Presidència de 24 de maig de 2022 de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia s'ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es relacionen:

ANNEX  OFERTA PÚBLICA PER TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ ANY 2022

PERSONAL LABORAL. APLICACIÓ ART. 2 LLEI 20/2021.

Denominació plaça

Grup professional

Núm. places

Sistema selectiu

Torn

DIRECTOR/A

Grup 1

1

Concurs-oposició (art. 2)

Lliure

AUXILIAR ADMINISTRATIU

Grup 4

1

Concurs-oposició (art. 2)

Lliure

En compliment de l'article 70.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la presidenta, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

Tot això, sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (25 de maig de 2022)

La presidenta de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Bàrbara Rebassa Bisbal