Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Formalització del contracte de modificació número 5 de "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto), selectiva; así como limpieza viaria y playas"

    Número de registre 4444 - Pàgina 21867

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment i revocació total als beneficiaris de les ajudes, Exp. 234, de data 24 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4446 - Pàgines 21868-21869

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci mitjançant el qual es fa públic el contracte d’arrendament d’un immoble del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a Inca

    Número de registre 4514 - Pàgina 21870

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de data 27 de maig de 2022 pel qual s‘aprova la segona convocatòria per inversions per a la millora de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca per l’any 2022

    Número de registre 4517 - Pàgines 21871-21872

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 11-2022, crèdit extraordinari

    Número de registre 4448 - Pàgina 21873

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Oferta d'ocupació pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal de Limpiezas Costa de Calvia, SA

    Número de registre 4463 - Pàgina 21874

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Oferta d'ocupació pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal de Calvià 2000, SA.

    Número de registre 4464 - Pàgina 21875

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament de padró vedats de caça de 2022

    Número de registre 4524 - Pàgina 21876

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació núm. 8/2022, de crèdit extraordinari

    Número de registre 4497 - Pàgina 21877

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanistiques i altres serveis urbanístics

    Número de registre 4485 - Pàgina 21878

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 27/2022

    Número de registre 4467 - Pàgina 21879

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 28/2022

    Número de registre 4468 - Pàgina 21880

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la proposta d'ordenació d'un sistema general municipal d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'una activitat de recollida municipal de residus al polígon 43 parcel.la 129 (Son Gall)

    Número de registre 4469 - Pàgina 21881

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Modificació de les bases d'execució del pressupost per a l'any 2022

    Número de registre 4470 - Pàgina 21882

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 29/2022

    Número de registre 4472 - Pàgina 21883

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 30/2022

    Número de registre 4474 - Pàgina 21884

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 31/2022

    Número de registre 4476 - Pàgina 21885

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 32/2022

    Número de registre 4478 - Pàgina 21886

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la proposta d’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una activitat de recollida municipal de residus al polígon 3 parcel·la 29

    Número de registre 4482 - Pàgina 21887

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la proposta d’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una activitat de recollida municipal de residus al C/ Santa Catalina, 41 de la Urbanització Sa Torre

    Número de registre 4483 - Pàgina 21888

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 14-2022 de crèdits extraord. i suplement de crèdit

    Número de registre 4442 - Pàgina 21889

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial de les modificacions de crèdit núm. 7, esmena a la núm.7, núm.8 i núm.12 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost propi de la corporació per a 2022

    Número de registre 4475 - Pàgina 21890

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Secció de Circulació. Acord d'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma pel període 2022-2030

    Número de registre 4509 - Pàgina 21891

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments. Exp. CO 2019 00947, CO 2018 00791, CO 2019 01178, CO 2022 00299 i CO 2022 00300. Període d'informació pública avaluació ambiental gran establiment comercial

    Número de registre 4218 - Pàgina 21892

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

    Número de registre 4443 - Pàgina 21893

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2022 i la plantilla de llocs de treball

    Número de registre 4449 - Pàgina 21894

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació incial de l'expedient de modificació de crèdits n. º 5/2022 del Pressupost, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 4508 - Pàgina 21895

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal impost increment valor terrenys naturalesa urbana

    Número de registre 4490 - Pàgina 21896

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal Impost Béns Immobles

    Número de registre 4495 - Pàgina 21897