Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 300815
Creació de fitxers de dades de caràcter personal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple de data 26.5.2022 va adoptar el següent acord:

PRIMER.- Aprovar la creació dels registres d'activitats de videoviligància, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i que es relaciona a continuació:

1. Registre d'activitats: Videovigilància Dipòsit d'aigua

Responsable

Ajuntament des Migjorn Gran

Activitat de tractament

Videovigilància

Llegitimació del tractament

Article 6.1e) del RGPD, compliment d'una missió d'interès públic

Finalitats del tractament

Garantir la seguretat de les persones, béns e instal·lacions

Encarregat del tractament

Policia Local

jefatura@ajmigjorngran.org

Categories de dades personals

Imatge

Categoria d'afectats

Ciutadans i residents

Descripción de las medidas tècnicas y organizativas de seguridad

Únicament tindràn accés a les imatges la Policia Local

Categorias de destinatarios de comunicaciones

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados i Tribunalse

Transferèncias internacionales

No existen

Plazos previstos para la supresión de la diferentes categorias de datos

Transcurrido un mes, salvo comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o /y juzgados y Tribunales

2. Registre d'activitats: Videovigilància Camp Municipal de Los Nogales

Responsable

Ajuntament des Migjorn Gran

Activitat de tractament

Videovigilància

Llegitimació del tractament

Article 6.1e) del RGPD, compliment d'una missió d'interès públic

Finalitats del tractament

Garantir la seguretat de les persones, béns e instal·lacions

Encarregat del tractament

Policia Local

jefatura@ajmigjorngran.org

Categories de dades personals

Imatge

Categoria d'afectats

Ciutadans i residents

Descripción de las medidas tècnicas y organizativas de seguridad

Únicament tindràn accés a les imatges la Policia Local

Categorias de destinatarios de comunicaciones

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados i Tribunalse

Transferèncias internacionales

No existen

Plazos previstos para la supresión de la diferentes categorias de datos

Transcurrido un mes, salvo comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o /y juzgados y Tribunales

3. Registre d'activitats: Videovigilància Poliesportiu Municipal

Responsable

Ajuntament des Migjorn Gran

Activitat de tractament

Videovigilància

Llegitimació del tractament

Article 6.1e) del RGPD, compliment d'una missió d'interès públic

Finalitats del tractament

Garantir la seguretat de les persones, béns e instal·lacions

Encarregat del tractament

Policia Local

jefatura@ajmigjorngran.org

Categories de dades personals

Imatge

Categoria d'afectats

Ciutadans i residents

Descripción de las medidas tècnicas y organizativas de seguridad

Únicament tindràn accés a les imatges la Policia Local

Categorias de destinatarios de comunicaciones

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados i Tribunalse

Transferèncias internacionales

No existen

Plazos previstos para la supresión de la diferentes categorias de datos

Transcurrido un mes, salvo comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o /y juzgados y Tribunales

SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlleti Oficial de les Illes Balears i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

Signat per mi,

 

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document (27 de maig de 2022)

La batlessa

Antonia Camps Florit