Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 304069
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 del personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponent a la convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada prevista en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va publicar en el BOIB núm. 55, de 26 d'abril de 2022, l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, que el Consell de la Sindicatura havia aprovat en la sessió de 8 d'abril de 2022, negociada prèviament a la Mesa de Negociació.

2. A més de les places que són objecte d'aquesta oferta, n'hi ha una altra de personal subaltern, que compleix els requisits per ser objecte de la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, regulada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de llarga durada.

3. L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022, complementària de la ja aprovada i publicada, va ser negociada en la sessió de dia 30 de maig de 2022 de la Mesa de Negociació de l'SCIB.

Fonaments de dret

1. L'article 70.1 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte d'oferta pública d'ocupació, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal.

2. L'article 28.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, disposa que el personal al servei de la Sindicatura es regeix pel que estableixen aquesta Llei i el Reglament de règim interior, i, en allò que no s'hi disposa, li és aplicable el règim establert amb caràcter general per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 47 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que constitueix l'oferta pública d'ocupació el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària i no és possible dur a terme amb el personal existent, i ha d'indicar el cos, l'escala i l'especialitat o el nivell i la categoria professional a la qual corresponguin les places vacants i l'illa de destinació.

4. La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, regula la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, i estableix que les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i pel sistema de concurs, les places que reuneixen els requisits establerts en l'article 2.1 i han estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. Amb aquesta finalitat, l'oferta d'ocupació pública ha d'estar aprovada i publicada en el BOIB abans de l'1 de juny de 2022.

5. L'article 16.k de la Llei 4/2004 disposa que correspon al Consell aprovar l'oferta pública d'ocupació.

Per tot això, en la sessió de 30 de maig de 2022, el Consell de la Sindicatura

Acorda

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació següent per a l'any 2022 de la Sindicatura de Comptes, la qual s'afegeix a l'aprovada el 8 d'abril de 2022:

Concurs:

Cos

Grup

Lloc de treball

Nombre de places

Cos subaltern

Ag P

Subaltern

1 (Mallorca, convocatòria excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada)

2. Disposar que la convocatòria corresponent al procés selectiu d'aquesta plaça s'ha de publicar  abans del 31 de desembre de 2022.

3. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

(Signat electrònicament: 30 de maig de 2022)

El síndic major

Joan Rosselló Villalonga