Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Núm. 300794
Acord del Patronat pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en l'article 25, disposa que el personal al servei dels ens del sector públic instrumental es regeix per la legislació aplicable en cada cas i per les disposicions de la present llei. En tot cas, i com a mínim, és d'aplicació a tot el personal al servei d'aquests ens la regulació establerta en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic quant als deures dels empleats públics i el codi de conducta, els principis ètics, els principis de conducta, els principis rectors de l'accés a l'ocupació pública i les normes reguladores de la reserva de quota per a persones amb discapacitat. Així mateix la selecció del personal s'ajustarà als sistemes i procediments que s'estableixen a la Llei de Funció Pública de les Illes Balears.

2. L'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que: «Les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal [...]».

3. L'article 18 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, estableix, entre altres aspectes, el següent:

Article 18 Oferta pública d'ocupació

1. Durant l'any 2022, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2022, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, o, si no n'hi ha, amb la que resulta de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, i d'acord també amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. [...]

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

4. L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, estableix que els processos d'estabilització no estan subjectes a reposició, ja que suposen una taxa addicional:

Article 2. Processos d'estabilització d'ocupació temporal.

1. Addicionalment al que estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques i que estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. [...]

2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització que preveu l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s'han d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i han de ser coordinats per les administracions públiques competents. [...]

3. La taxa de cobertura temporal s'ha de situar per sota del vuit per cent de les places estructurals. [...]

La disposició addicional sisena autoritza, amb caràcter excepcional, una convocatòria d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada pel sistema de concurs per a les places que hagin estat ocupades abans del dia 1 de gener de 2016:

Les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que preveu l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Aquests processos, que es duran a terme una sola vegada, poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i han de respectar, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma.

5. La disposició addicional setena de la Llei 20/2021 estableix el següent:

Els preceptes continguts en aquesta norma relatius als processos d'estabilització són aplicables a les societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic i els consorcis del sector públic, sens perjudici de l'adequació, si escau, a la normativa específica.

6. L'article 59 del TREBEP regula la reserva de persones amb discapacitat en les ofertes d'ocupació pública, article d'aplicació als ens del sector públic instrumental, d'acord amb el que en preveu la disposició addicional primera. Aquest article disposa que en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al set per cent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides a l'apartat 2 de l'article 4 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

En aquest sentit, es fa constar que hi ha un lloc de feina reservat a persones amb discapacitat. Aquest únic lloc, sobre el total dels 14 que conformen l'OPE supera el set per cent de la quota mínima establerta en el paràgraf anterior. 

7. Aquesta oferta pública d' estabilització es va negociar amb el Comitè d' Empresa en les sessions de 3, 9 i 12 de maig de 2022.

8. En data 18 de maig i 24 de maig de 2022, s'han emès els informes favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressupostos, respectivament.  Sol.licitat l'informe d'impacte de gènere a l'IBdona el 19 de maig de 2022.

9. Segons l'article 16 dels Estatuts de la FBIT, correspon al Patronat el Govern, la representació i l' administració de la Fundació i, en aquest cas, aprovar l'oferta pública d' estabilització de la Fundació Balear d' Innovació i Tecnologia.

Per tot això, propòs al Patronat de la Fundació Bit que adopti el següent

Acord

Primer. Oferir pel torn corresponent a l'oferta pública d'estabilització les places següents, d'acord amb el desglossament següent:

— 9 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

— 5 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021, esmentada en el paràgraf anterior.

Segon. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les places de l'oferta pública d'estabilització s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024, condicionat a l'informe favorable d'impacte de gènere.

Tercer. L'articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura (27 de maig de 2022) El president del Patronat de la Fundació BIT Miquel Company i Pons

ANNEX 1 Oferta pública d'estabilització

 

Categoria/especialitat

 

Illa

Nombre de llocs de treball

Concurs oposició

(art. 2.1 Llei 20/2021)

Concurs

(DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Total

Teleoperador/a Call Center

Mallorca

6

 

6

Operador/a Ordinador

Mallorca

 

3

3

Tècnic/a Superior Expert/a Desenvolupament

Mallorca

1

 

1

Facultatiu/va Superior SAP

Mallorca

1

 

1

Facultatiu/va Tècnic/a TIC

Mallorca

 

1

1

Facultatiu/va Tècnic/a Emprenedoria

Mallorca

 

1

1

Administratiu/va

Menorca

1

 

1

Total

 

9

5

14