Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 303570
Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es concedeix al conseller d’Educació i Formació Professional l’autorització prèvia per exercir les competències en matèria d’autorització i disposició de l’expedient de despesa relatiu a l’increment del 2 % de les retribucions del personal dels centres concertats

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió d'Hisenda i Pressupostos en la sessió de 18 de juliol de 2017 autoritzà a exceptuar les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-23 per un import total de 1.123.561.622,92€. Aquest import es desglossa en dos conceptes: la nòmina delegada i les despeses de funcionament, pel període de setembre de 2017 a agost de 2023 que es desglossa en les següents anualitats:

NOMINA DELEGADA

 

DESPESES DE FUNCIONAMENT

ANUALITAT

IMPORT

 

ANUALITAT

IMPORT

2017

53.612.453,82

 

2017

6.747.001,24

2018

161.325.015,28

 

2018

20.241.003,75

2019

164.818.821,63

 

2019

20.241.003,75

2020

167.289.276,35

 

2020

20.241.003,75

2021

169.763.319,44

 

2021

20.241.003,75

2022

172.262.102,95

 

2022

20.241.003,75

2023

113.044.610,48

 

2023

13.494.002,51

TOTAL

1.002.115.599,95

 

TOTAL

121.446.022,50

En la mateixa sessió es va acordar facultar al Consell de Govern perquè aquest òrgan autoritzi les eventuals modificacions posteriors de l'expedient de despesa pluriennal a que es refereix el punt anterior.

Actualment l'expedient plurianual corresponent a la nòmina delegada pels exercicis 2022 a agost de 2023, es desglossa en les següents partides i anualitats:

Partides pressupostaries

2022

2023

13501 423B01 48101 00

26.339.961,74

17.284.780,16

13501 423B02 48101 00

65.807.452,81

43.166.264,80

13501 423B03 48101 00

73.153.439,17

48.008.249,48

13501 423B04 48101 00

10.914.672,73

7.149.674,87

TOTAL

176.215.526,45

115.608.969,31

La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, regula en l'annex 21 els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears per a l'any 2022. L'esmentat annex inclou en els mòduls per al 2022 l'increment salarial del 2 %, en concordança amb, el que aleshores era, el Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022.

En els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 figura en el crèdit vinculat a nòmina delegada de un import de 3.524.310,52€ per a l'any 2022 i la previsió pel 2023 és de 2.312.179,39€, per destinar al finançament de l'increment del 2 % de les retribucions del personal dels centres concertats.

En data 26 d'abril de 2022, la Direcció General de Pressuposts va emetre un informe positiu sobre la modificació de l'expedient pluriennal de nòmina delegada per a l'increment del 2 % de les retribucions del personal docent concertat que s'ha de distribuir entre les següents partides i anualitats:

 

 

Partides pressupostaries

2022

2023

13501 422B01 48101 00

526.799,23

345.695,60

13501 422B02 48101 00

1.316.149,06

863.325,30

13501 422B03 48101 00

1.463.068,78

960.164,99

13501 422B04 48101 00

218.293,45

142.993,50

TOTAL

3.524.310,52

2.312.179,39

L'article 10.2 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, disposa que l'autorització prèvia del Consell de Govern és necessària en el supòsit que es tracti d'expedients de despesa corrent d'una quantia superior a 500.000,00 €.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 30 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Autoritzar el conseller d'Educació i Formació Professional perquè exerceixi les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponent a l'increment del 2 % de les retribucions del personal docent dels centres concertats per un import de tres milions cinc-cents vint-i-quatre mil tres-cents deu euros amb cinquanta-dos cèntims (3.524.310,52 €) pel 2022 i de dos milions tres-cents dotze mil cent setanta-nou amb trenta-nou cèntims (2.312.179,39€) pel 2023, amb càrrec a les partides següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 i 2023:

Partides pressupostaries

2022

2023

13501 422B01 48101 00

526.799,23

345.695,60

13501 422B02 48101 00

1.316.149,06

863.325,30

13501 422B03 48101 00

1.463.068,78

960.164,99

13501 422B04 48101 00

218.293,45

142.993,50

TOTAL

3.524.310,52

2.312.179,39

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez