Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 304488
Acord del Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma, de 25 de maig de 2022 pel qual s’aprova la proposta d’oferta pública d’estabilització corresponent al personal de la Fundació Teatre Principal de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.- Segons l'article 10 dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponen al Patronat totes les funcions necessàries per complir els fins fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i, en particular, les funcions següents: aprovar i modificar la plantilla de personal.

2.- En sessió extraordinària de 25 de maig de 2022 es va aprovar la proposta d'aprovació de l'oferta pública d'estabilització corresponent al personal de la Fundació Teatre Principal de Palma a proposta del Director gerent.

 

Palma, 27 de maig de 2022

El director gerent de la Fundació Teatre Principal de Palma Josep Ramon Cerdà i Mas

 

ANNEX Proposta d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2022 per al procés d'estabilització per a la reducció de la temporalitat

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

Antecedents

En data 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

La Llei esmentada estableix la necessitat de situar la taxa de temporalitat estructural en el conjunt de les administracions públiques espanyoles per davall del 8 per cent i, per això, proposa com a primera acció l'adopció de mesures immediates per reduir l'elevada temporalitat existent. Aquestes mesures immediates inclouen l'ampliació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal com a mesura complementària immediata. 

A l'article 2.1 es determina que “[…] autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que ha d'incloure les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les distintes administracions públiques i estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020”. 

Així mateix, el punt 2 del mateix article estableix que les ofertes d'ocupació que es derivin d'aquest procés d'estabilització s'han d'aprovar i publicar abans de l'1 de juny de 2022, que la publicació de les convocatòries s'han de produir abans del 31 de desembre de 2022 i que la resolució dels processos selectius corresponents s'ha de fer abans del 31 de desembre de 2024. 

La disposició addicional sisena estableix que les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional pel sistema de concurs, aquells llocs de feina que, reunint els requisits que estableix l'article 2.1 de la Llei 20/2021, haguessin estat ocupats amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. 

A la disposició addicional vuitena es determina que els processos d'estabilització descrits a la disposició addicional sisena han d'incloure, a les seves convocatòries, les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. 

La Llei 20/2021, a la disposició addicional novena, mana a les administracions locals (entre d'altres) que desenvolupin els processos d'estabilització pertinents i que estableixin acords amb les organitzacions sindicals per aconseguir l'objectiu de la reducció de la temporalitat que estableix la Llei esmentada.

Fets

A l'any 2021 s'inicià el procés administratiu de revisió de la fixesa i Relació de llocs de treball a la Fundació Teatre Principal de Palma. Aprovat inicialment al Patronat de 26.7.2021. S'han emès els informes pertinents i s'han acomplit els terminis i resolucions previstes.

Aquesta proposta d'oferta pública es va tractar i aprovar per unanimitat en Mesa de negociació col·lectiva amb els representants legals dels treballadors en sessió extraordinària a 13 de maig de 2022, per tal d'actualitzar la RLT i preparar aquesta proposta.

Una vegada examinada la documentació i d'acord amb els informes emesos pel Cap d'Administració, la documentació de la secció de RRHH i d'un assessor jurídic extern, propòs:

1.- Aprovar l'oferta d'ocupació pública per al procés d'estabilització per a la reducció de la temporalitat del Teatre Principal per a l'any 2022, que conté els llocs de treball següents:  

1.1.- Els llocs de naturalesa estructural que han estant dotats pressupostàriament i ocupats de forma temporal i ininterrompudament al menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020 i que compleixen els requisits per poder acollir-se al procediment d'estabilització amb el procediment que determina la disposició addicional sisena (Concurs), ocupats amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016:

Lloc de feina:

Destinació:

Grup:

Jornada:

Temps:

Categoria:

Tipus contracte actual:

Supervisió neteja / Ajudant serveis generals

TP

E

1

COMPLET

Subaltern

Indefinit no fix

Professor del Taller de cant del Cor TP

TP

F

6

PARCIAL

Professor dels Cors

Indefinit no fix

Cap d'Àrea Tècnica

TP

A

5

COMPLET

Cap d'àrea

Indefinit no fix

Tècnic d'audiovisuals

TP

B

3

COMPLET

Coordinador d'àrea tècnica

Indefinit no fix

1.2.- La convocatòria serà durant els anys 2023 i 2024, amb negociació col·lectiva de les bases del procediment i publicació abans de 31.12.2022.

2.- Notificar que la resta de llocs de feina de la RLT compleixen els terminis i que entren dins les convocatòries ordinàries, no afectades per la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Palma, 16 de maig de 2022

El director gerent Josep R. Cerdà i Mas