Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

Núm. 300975
Aprovació Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal d’EMSA SAU, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, aprovat mitjançant Acord del Consell d’Administració en sessió extraordinària de data 25 de maig de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Acord del Consell d'Administració aprovat en sessió extraordinària de data 25 de maig de 2022 s'ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal d'EMSA SAU, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es relacionen: 

ANNEX OFERTA PÚBLICA PER TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ ANY 2022

PERSONAL LABORAL. APLICACIÓ ART. 2 LLEI 20/2021.

Denominació plaça

Grup professional

Núm. places

Sistema selectiu

Torn

OFICIAL 1ª

4

2

Concurs-oposició (art. 2)

Lliure

PEÓ JARDINER

5

1

Concurs-oposició (art. 2)

Lliure

PEÓ

5

1

Concurs-oposició (art. 2)

Lliure

 

PERSONAL LABORAL. APLICACIÓ D.A. 2na. LLEI 20/2021.

Denominació plaça

Grup professional

Núm. places

Sistema selectiu

Torn

OFICIAL 2na. PLATGER (fixe-discontinu)

Grup 5

22

Concurs (Disposició Addicional 6a.)

Lliure

TÈCNIC GRAU MITJÀ

Grup 2

1

Concurs (Disposició Addicional 6a.)

Lliure

DELINEANT

Grup 3

1

Concurs (Disposició Addicional 6a.)

Lliure

AUXILIAR ADMINISTRATIU

Grup 4

2

Concurs (Disposició Addicional 6a.)

Lliure

OFICIAL 1ª

Grup 4

2

Concurs (Disposició Addicional 6a.)

Lliure

PEÓ

Grup 5

2

Concurs (Disposició Addicional 6a.)

Lliure

En compliment de l'article 70.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal d'EMSA SAU, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb la naturalesa jurídica d'EMSA SAU, per fer al·legacions i/o impugnacions davant d'aquesta comunicació que s'hauran d'adreçar al Consell d'Administració d'EMSA SAU, i en tot cas, qualsevol reclamació respecte a aquesta convocatòria correspon formular-la davant dels tribunals de l'ordre jurisdiccional social.

Tot això, sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

  

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (25 de maig de 2022)

El president del Consell d'Administració d'EMSA SAU

Domingo Bonnin Daniel