Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 301104
Aprovació Oferta Pública d'ocupació del nou procés d'estabilització previst al RDL 14/2021, de 6 de juliol i a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vista l'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució i Plantilla de Personal funcionari i laboral, publicada al BOIB núm.25 de data 15 de febrer de 2022.

De conformitat en l'establert als articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l'article 47 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a l'article 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Vist l'establert 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que atribueix al Sr. Batle l'oferta pública d'ocupació.

Vist l'establert al RDL 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, que va ser convalidat pel Parlament.

Vista l'aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021, i a la seva entrada en vigor en data 30 de desembre de 2021, es formula el següent:

DECRET

PRIMER.-  Aprovar el procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021, i tenint la seva entrada en vigor en data 30 de desembre de 2021 i l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Fornalutx que articula l'esmentat procés, amb el detall següent:

A) PERSONAL LABORAL

Denominació Núm. Vacants Observacions
Treballador/a social 1 1 c.temps parcial
Treballador/a familiar 1 1 c.temps parcial
Auxiliar encarregat Museu 1 1 c.temps parcial
Auxiliar encarregada Bibl. 1 1 c.temps parcial
Arquitecte 1 1 c.temps parcial
Personal de neteja 1 1 c.temps parcial
Enginyer 1 1 c.temps parcial

SEGON. Publicar el present acord al BOIB, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Fornalutx i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

TERCER. Notificar el present Decret a tots els treballadors que, en la actualitat, ocupen els llocs de feina relacionats, pel seu coneixement i efectes oportuns.

QUART. Que del present Decret se'n informi al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest celebri.

Fornalutx, 27 de maig de 2022

El batle Francisco Marroig Arbona