Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 300810
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. Els mitjans de comunicació són un element bàsic en la configuració de les societats modernes, ja que l'existència de pluralitat informativa és essencial per mantenir la salut democràtica d'un país. Entre els mitjans de comunicació, la premsa escrita en paper és la que té més tradició dins la nostra societat, si bé l'aparició de noves plataformes de difusió de continguts basades en les tecnologies digitals ha obligat a redefinir el mateix concepte de premsa escrita. Així mateix, dins els mitjans de comunicació que actualment ja es consideren tradicionals, els audiovisuals han estat els que més han arrelat en la nostra societat per la rapidesa amb què s'actualitzen les informacions i arriben al públic.

Altrament, la comunicació local, en el context de la comunicació global, representa la confirmació d'una realitat que, en el temps de les tecnologies de la informació i la comunicació, suposa l'afirmació i la pervivència de la identitat històrica de les Illes Balears. L'extensió i la implementació de les xarxes que faciliten la comunicació arreu del món fan que la informació local cobri més valor perquè aporta a la mera informació el concepte d'identitat cultural, el qual expressa el sentiment de pertinença a un lloc i a una comunitat. En un món globalitzat, la informació local té un paper indiscutible.

En els darrers anys s'ha produït per diversos motius un canvi molt profund en el panorama dels mitjans de comunicació audiovisual, un canvi que es va iniciar amb la irrupció dels canals de televisió convencionals privats, que va continuar amb la implantació de la TDT i l'aparició d'Internet com a nou suport de difusió dels mitjans de comunicació i que actualment s'esdevé amb les plataformes digitals de continguts, que han fet variar molt els hàbits de consum, especialment entre els joves.

2. D'altra banda, qualsevol societat normal i moderna es dota de mitjans de comunicació en la seva llengua pròpia. En el cas de les Illes Balears, els anys de proscripció de la llengua catalana del sistema educatiu i dels usos públics han condicionat la creació i la consolidació de publicacions i d'empreses periodístiques i audiovisuals que s'expressin en català. Però avui, quan fa anys que el català s'ha incorporat al sistema educatiu i és present en la resta d'àmbits públics, el nombre potencial de receptors de mitjans en català ha augmentat exponencialment.

No obstant això, la inèrcia d'una llarga època de prohibicions que ha afectat el català fa que encara siguin pocs els projectes empresarials que apostin decididament per aquesta llengua com a vehicular de l'edició o de la programació, i que es produeixi una situació de desavantatge competitiu respecte d'altres mitjans que en el mateix camp —ja sigui premsa, ràdio o televisió— usen altres llengües amb unes expectatives de mercat potencialment més àmplies i tradicionalment amb més suport dels poders públics.

3. Els poders públics disposen de la capacitat de subvencionar com un instrument eficaç per fomentar aquests tipus d'oferta. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, té, entre d'altres, l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els mitjans de comunicació social (article 1.2.c). Així mateix, d'acord amb l'article 2 de la mateixa norma, el dret de saber i usar la llengua catalana implica poder rebre informació en català a tots els mitjans de comunicació social. D'altra banda, aquesta Llei, en l'article 27, estableix que el Govern autonòmic ha de promoure el coneixement i el desenvolupament de la llengua i la cultura catalanes, especialment des de la perspectiva de les Illes Balears, en tots els mitjans de comunicació social, mentre que en l'article 32 determina que els poders públics de la comunitat autònoma han de donar suport econòmic als mitjans de comunicació que emprin la llengua catalana de forma habitual, i que les mesures de suport econòmic i material que adopti el Govern per fomentar els mitjans de comunicació que emprin la llengua pròpia de les Balears s'han d'aplicar amb criteris objectius i sense discriminacions, dins les previsions pressupostàries.

4. Cal tenir en compte, a més, que el 2 d'abril de 2009 el Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar el Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears, un dels objectius del qual és incrementar la presència del català en la premsa, diària i no diària, d'abast general i de temàtiques específiques (infantil, esportiva, de societat, etc.). El 10 de desembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística.

5. L'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d'11/07/2009) per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura preveu, entre les matèries que poden ser objecte de subvenció, la normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears. Així mateix, d'acord amb l'article 3 d'aquesta Ordre es poden beneficiar dels ajuts en matèria de política lingüística les persones físiques, les persones jurídiques privades, les entitats sense finalitat lucrativa i les persones jurídiques públiques (ens públics i empreses públiques que desenvolupin qualsevol de les activitats que preveu l'Ordre).

6. La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura exerceix la competència en normalització de la llengua catalana a través de la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, preveu els ajuts als mitjans de comunicació que es convoquen mitjançant aquesta Resolució, a la qual són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. S'ha de tenir en compte, així mateix, que en l'exercici de 2022 hi ha disponibilitat pressupostària per atendre les despeses que derivin d'aquesta convocatòria d'ajuts, la qual ha estat objecte de la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9. Els ajuts que es convoquen mitjançant aquesta Resolució no compleixen tots els requisits establerts en l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Per tant, no constitueixen ajuda d'estat i no és necessària la comunicació o la notificació a la Comissió Europea. De fet, aquests ajuts no afecten el comerç intracomunitari, atès que es tracta d'ajuts a productes que es destinen a un mercat local. En conseqüència, aquests ajuts queden exclosos del procediment de notificació previst en l'article 108.3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

10. Finalment, s'ha d'esmentar que, per Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022, s'ha autoritzat prèviament el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura a aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2022 destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2022 als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears, d'acord amb les bases específiques de l'annex.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 26 de maig de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

 

ANNEX Bases específiques de la convocatòria

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua, emmarcats en els projectes següents:

1. Premsa escrita en llengua catalana a les Illes Balears. L'activitat subvencionada consisteix en alguna de les actuacions següents:

a) L'edició, durant l'any 2021, d'una publicació periodística d'informació de caràcter generalista amb una periodicitat diària, en paper o en línia (línia A).

b) L'execució, durant l'any 2022, d'un projecte d'habilitació de l'edició en llengua catalana d'una publicació en castellà amb periodicitat diària existent actualment (línia B).

c) L'edició, durant l'any 2021, d'una publicació periòdica de caràcter local en paper, en línia o en suport electrònic (línia C).

d) L'edició, durant l'any 2021, d'una publicació periòdica de temàtica especialitzada, en paper, en línia o en suport electrònic (línia D).

S'entén per publicació periodística la que es basa en els gèneres informatius i interpretatius de l'actualitat noticiable redactats d'acord amb els criteris deontològics de la professió periodística.

S'entén per publicació periòdica de caràcter local la que s'edita un mínim de dues vegades l'any, a intervals de temps determinats, amb data de publicació i, en el cas de les publicacions en paper, numeració correlativa, amb un contingut de redacció periodística original, compost d'informacions relacionades amb l'actualitat d'una part del territori de les Illes Balears.

S'entén per publicació periòdica de temàtica especialitzada la que s'edita un mínim de dues vegades l'any, a intervals de temps determinats, amb numeració correlativa i data de publicació, amb un contingut de redacció periodística original, compost d'informacions centrades principalment en una àrea temàtica determinada.

S'entén per publicació en suport electrònic la publicació mitjançant la qual es creen continguts originals i actuals i que té un suport digital diferent del de la pàgina web, com ara PDF.

2. Mitjans de comunicació audiovisual en llengua catalana a les Illes Balears. L'activitat subvencionada consisteix en alguna de les actuacions següents:

a) L'emissió, durant l'any 2021, de programació de televisió (línia E).

b) L'emissió, durant l'any 2021, de programació de ràdio (línia F).

Segon Import i partida pressupostària

1. L'import total destinat a aquesta convocatòria de subvencions és de 700.000 euros. Es preveu desglossar l'import de la manera següent:

- 220.000,00 € per a l'edició, durant l'any 2021, d'una publicació d'informació general amb una periodicitat diària (línia A).

- 80.000 € per als projectes d'habilitació de l'edició en català durant l'any 2022 (línia B).

- 200.000,00 € per a l'edició, durant l'any 2021, d'una publicació de caràcter local (línia C).

- 40.000,00 € per a l'edició, durant l'any 2021, d'una publicació de temàtica especialitzada (línia D).

- 70.000,00 € per a l'emissió, durant l'any 2021, de programació de televisió (línia E).

- 90.000,00 € per a l'emissió, durant l'any 2021, de programació de ràdio (línia F).

2. Aquests imports s'imputen a les partides pressupostàries següents:

40.000,00 € amb càrrec a la partida 21601 455B01 46001 10

360.000,00 € amb càrrec a la partida 21601 455B01 47000 00

300.000,00 € amb càrrec a la partida 21601 455B01 48000 00

3. Les distribucions són orientatives i es poden modificar una vegada avaluades les sol·licituds presentades.

4. Si les disponibilitats pressupostàries ho permeten es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds, sempre que l'ampliació de crèdit s'aprovi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió.

Tercer Beneficiaris

1. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria de subvencions poden ser els següents:

a) Persones físiques amb domicili a les Illes Balears.

b) Empreses privades amb domicili social a les Illes Balears que duen a terme, d'acord amb el seu objecte social, l'edició de publicacions de caràcter periodístic, de premsa de caràcter local o de temàtica especialitzada, o l'emissió de programes televisius o radiofònics.

c) Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a les Illes Balears que duen a terme, d'acord amb el seu objecte social, l'edició de publicacions de caràcter periodístic, de premsa de caràcter local o de temàtica especialitzada, o l'emissió de programes televisius o radiofònics.

d) Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es troben en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions i tenen el domicili a les Illes Balears, els membres de les quals, en virtut de l'article 9.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, han de fer constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de la subvenció que hi ha d'aplicar cada un d'ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions.

e) Ajuntaments de les Illes Balears o entitats que en depenen, en el cas de la línia F.

2. Queden exclosos d'aquesta convocatòria de subvencions els mitjans de comunicació públics estatals i autonòmics.

Quart Requisits dels mitjans de comunicació subvencionables

1. Per poder beneficiar-se d'una subvenció, els mitjans de comunicació han de complir els requisits següents:

a) Haver emès o publicat durant l'any 2021.

b) Estar actiu com a mitjà en català en el moment de la convocatòria.

c) Tenir una trajectòria mínima de sis mesos.

d) Ajustar-se a les normes de correcció lingüística.

e) Ajustar-se a la normativa sobre la propietat intel·lectual.

2. A més, han de complir els requisits específics per a cada una de les línies previstes.

Línia A:

a) Publicar-se amb una periodicitat diària, independentment del suport.

b) Tractar de continguts que abastin l'àmbit insular o el conjunt de l'arxipèlag balear.

c) Estar publicat en llengua catalana, és a dir, que com a mínim el 90 % dels continguts estiguin redactats en aquest idioma.

 

Línia B:

a) Publicar-se amb una periodicitat diària, independentment del suport.

b) Tractar de continguts que abastin l'àmbit insular o el conjunt de l'arxipèlag balear.

c) Presentar un projecte amb les característiques següents:

- Tenir com a finalitat la publicació del mitjà diari en llengua catalana, és a dir, que com a mínim el 90 % dels continguts estiguin redactats en aquest idioma i que els texts s'ajustin a les normes de correcció lingüística.

- Si el projecte està basat en la traducció automàtica, garantir la qualitat lingüística del producte resultant mitjançant la utilització d'un sistema de traducció automàtica basat en informació lingüística i la revisió posterior dels texts traduïts automàticament.

- Preveure la doble direccionalitat de la traducció, a fi de garantir que el català pugui esdevenir llengua de treball per als redactors.

- Disposar d'un domini .cat per a l'edició en català.

 

Línia C:

a) Tractar de continguts d'àmbit municipal, comarcal, insular o del conjunt de les Illes Balears.

b) Estar editat en llengua catalana, és a dir, que com a mínim el 90 % dels continguts estiguin redactats en aquest idioma.

 

Línia D:

a) Tractar de continguts de temàtiques específiques (infantil, esportiva, de societat, cultural, etc.).

b) Estar editat en llengua catalana, és a dir, que com a mínim el 90 % dels continguts estiguin redactats en aquest idioma.

 

Línia E:

a) Haver emès un mínim de 25 hores setmanals, excloent-ne l'emissió de programes que s'hagin realitzat o s'estiguin realitzant per un altre mitjà i la repetició de continguts.

b) Haver emès en català almenys un 80 % de la seva programació.

 

Línia F:

a) Haver emès un mínim de 25 hores setmanals, excloent-ne la ràdio fórmula musical, l'emissió de programes que s'hagin realitzat o s'estiguin realitzant per un altre mitjà i la repetició de continguts.

b) Haver emès en català almenys un 80 % de la seva programació.

3. Queden excloses les publicacions següents:

- Els treballs de recerca o de comunicació científica i els de caràcter literari o artístic.

- Les publicacions institucionals i les editades o coeditades per entitats públiques, per entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques en el finançament o en el govern de l'entitat, o per entitats privades per encàrrec d'institucions públiques.

- Les publicacions (butlletins, revistes, etc.) d'empreses o entitats (associacions, fundacions o similars) el contingut de les quals s'adreci exclusivament als membres d'una empresa, d'una entitat determinada o d'una agrupació o federació d'entitats.

- Les publicacions editades per partits polítics, coalicions electorals, sindicats, organitzacions empresarials, col·legis professionals i associacions professionals.

- Les revistes escolars.

- Els reclams publicitaris i, en general, totes les publicacions el contingut de les quals sobrepassi el 50 % de publicitat pròpia o aliena.

- Les cartelleres de ràdio i de televisió.

- Les publicacions editades per persones físiques sota la forma de blogs (blog, audioblog, open blog i altres) o en xarxes socials.

- Les agendes culturals, d'espectacles, d'art i/o d'altres esdeveniments, que no desenvolupin un contingut de redacció periodística original.

- Les publicacions editades per proveïdors d'Internet, organitzacions que tenen com a activitat principal oferir serveis d'Internet a tercers (connectivitat, allotjament, disseny de webs i d'aplicacions, etc.), conegudes generalment com a ISP (Internet service provider), en el desenvolupament d'aquesta activitat.

- Els mitjans digitals que reprodueixen, principalment, continguts prèviament o simultàniament publicats en suport paper o en altres mitjans digitals, o difosos per ràdio o televisió.

4. També queden exclosos els mitjans que difonguin continguts violents o discriminatoris, i els editats per persones físiques, empreses, entitats sense ànim de lucre, agrupacions de persones físiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, tenguin pendent de complir qualsevol obligació assumida en la seva condició de beneficiaris d'altres ajuts concedits per al mateix objecte previst en aquesta Resolució.

5. En concret, queden excloses de les línies A i B les publicacions següents:

- Les publicacions que no tenen una periodicitat diària.

- Les publicacions periodístiques que tracten majoritàriament de continguts d'àmbit local o comarcal.

6. En concret, queden excloses de les línies C i D les publicacions següents:

- Les publicacions periodístiques d'informació general amb una periodicitat diària.

Cinquè Despeses subvencionables

1. En general, són subvencionables les despeses que responguin sens dubte a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que s'hagin duit a terme durant el període subvencionable. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat.

En tot cas, es desestimaran les despeses la relació directa de les quals amb l'activitat presentada no es pugui comprovar o que es puguin imputar a altres activitats no subvencionables per aquesta convocatòria.

Els tributs són despesa subvencionable quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els imposts indirectes si són susceptibles de recuperació o compensació.

2. En concret, són subvencionables les despeses següents:

- Les derivades de la reparació i el manteniment de sistemes i d'equipaments informàtics directament relacionats amb l'activitat.

- Les despeses salarials del personal en nòmina directament implicat en l'activitat.

- Les derivades de l'intercanvi d'informació i de la connexió dels diversos dispositius electrònics (telèfon, connexió a Internet, etc.).

- En el cas de les línies A, C, D, E i F, les derivades de les tasques de redacció (inclòs l'assessorament lingüístic), edició, comercialització i publicitat, així com les derivades de la publicació i la distribució, independentment del suport.

- En el cas de la línia B, les derivades de la contractació i la personalització de sistemes de traducció automàtica basats en informació lingüística, dels assessors lingüístics que participin en la implantació del projecte i de l'edició en línia de la versió catalana del mitjà (allotjament web, domini...).

3. No són subvencionables les despeses següents:

- Les financeres, de garantia bancària, notarials i pericials, i també les d'administracions específiques (gestoria, comptabilitat, etc.).

- Les derivades de serveis de neteja, seguretat, prevenció de riscs laborals, custòdia i vigilància.

- Les derivades d'arrendaments de locals, espais, vehicles, etc.

- Les derivades d'activitats de promoció, trasllats de persones o de materials o similars.

- Les derivades de la utilització de mitjans i recursos propis del beneficiari, és a dir, tots els recursos i béns de què disposa el beneficiari i que, per tant, no es poden considerar com a despesa subvencionable de l'acció, inclosos els subministraments d'electricitat, aigua i gas. A aquest efecte, no es consideren recurs propi les despeses salarials del personal en nòmina.

- Les derivades de la compra d'aparells telefònics i d'equipaments informàtics (ordinadors i perifèrics).

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

- Les retencions i els ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Sisè Subcontractació

En el cas de les línies E i F, els beneficiaris poden subcontractar fins a un 100 % de l'import de l'activitat subvencionada, de conformitat amb l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions i amb l'article 15.5 de les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

Setè Període d'imputació de les despeses

1. En els casos de les línies A, C, D, E i F, es poden subvencionar les despeses que s'hagin produït durant el període en què s'hagi duit a terme l'activitat subvencionable, que ha de quedar inclòs entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i que hagin estat efectivament pagades abans del termini de justificació.

2. En el cas de la línia B, es poden subvencionar les despeses que s'hagin produït durant el període en què s'hagi duit a terme l'activitat subvencionable, que ha de quedar inclòs entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, i que hagin estat efectivament pagades abans del termini de justificació.

Vuitè Sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici del que estableix l'apartat 1 del mateix article.

2. Els sol·licitants no obligats a relacionar-se telemàticament amb l'Administració i que optin per mitjans no electrònics han de presentar la sol·licitud en el Registre de la Direcció General de Política Lingüística o bé en els llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El model de sol·licitud està disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística.

3. S'ha de presentar una sol·licitud de subvenció per cada mitjà de comunicació i s'ha d'especificar la línia a la qual s'opta.

4. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

5. La presentació de la sol·licitud suposa la plena acceptació d'aquestes bases específiques.

Novè Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Documentació necessària per identificar el sol·licitant:

a) Document oficial d'identitat o fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal del sol·licitant, només en el cas que aquest s'oposi expressament que l'Administració consulti les dades identificatives.

b) Escriptura de constitució de l'empresa o dels estatuts reguladors de l'entitat i de les modificacions posteriors, si és el cas, i de l'acreditació de la inscripció de l'escriptura o els estatuts i de les modificacions d'aquests, si és el cas, en els registres corresponents. En el cas que el sol·licitant sigui una associació, fundació o cooperativa inscrita en el Registre d'associacions del Govern de les Illes Balears, no cal que ho presenti llevat que s'oposi expressament que l'Administració consulti les dades.

c) Document que acrediti la persona física que exerceix la representació de l'empresa o l'entitat.

d) Document d'identitat del representant, només en el cas que aquest s'oposi expressament que l'Administració consulti les dades identificatives.

e) En el cas de les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i també l'import de la subvenció que hi ha d'aplicar cada un d'ells, que també tenen la consideració de beneficiaris (art. 9.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005).

f) En el cas dels ajuntaments, un certificat, signat pel secretari de l'entitat local, conforme l'òrgan competent ha aprovat la presentació de la sol·licitud.

g) En el cas dels ajuntaments, un certificat, signat pel secretari de l'entitat local, en què s'acrediti que la persona que signa la sol·licitud exerceix la representació de l'entitat.

Si aquesta documentació ja es va aportar en alguna convocatòria anterior de la Direcció General de Política Lingüística, sempre que estigui en vigor i no hagi experimentat cap canvi, no cal que es torni a presentar, excepte la documentació prevista per als ajuntaments en les lletres f) i g).

2. Documentació relativa al mitjà:

a) Fitxa tècnica del mitjà i documentació adjunta (propietat intel·lectual, tiratge, impressió, distribució, nombre de visites a la versió en línia...).

b) En el cas de la línia B, una memòria descriptiva del projecte d'incorporació del català a la publicació, en la qual han de constar, com a mínim, els continguts següents: sistema de traducció (tipus de traductor, període de proves, personalització del sistema, direcció de la traducció...) i personal assessor lingüístic per revisar els texts traduïts (nombre, titulació...) que es preveu contractar, abast de la incorporació del català (versió en paper, en línia o ambdues), domini propi i ubicació de l'accés al web per a la versió en català.

c) En el cas de les línies E i F, un certificat de la direcció de l'emissora amb la graella de programació corresponent a tot l'any 2021, en la qual s'ha d'indicar detalladament la llengua d'emissió de cada programa, amb indicació dels programes que són repeticions i, en el cas de les ràdios, els programes de ràdio fórmula.

d) En el cas de les línies E i F, una mostra de cada un dels programes emesos en català al llarg del 2021.

e) Altres dades del mitjà que no figurin en la fitxa tècnica i que es considerin d'interès.

3. Documentació de caràcter econòmic:

a) Pressupost de l'activitat que s'ha de subvencionar, com a relació de les despeses susceptibles de subvenció i imputables a l'activitat, desglossades per conceptes, amb una descripció detallada de cadascun dels conceptes i amb tota la informació necessària per interpretar correctament la relació presentada. Addicionalment, s'ha d'especificar el cost total de l'activitat, import que inclou les despeses subvencionables i les no subvencionables, si n'hi ha.

El total de les despeses subvencionables, que ha d'aparèixer explícitament, tindrà la consideració d'import sol·licitat i és l'import màxim que el sol·licitant pot percebre si se li concedeix la subvenció.

b) Declaració responsable dels ajuts d'altres institucions públiques o privades percebuts o sol·licitats per a la mateixa finalitat durant el mateix període.

c) Declaració responsable sobre la situació relativa a l'IVA del sol·licitant.

d) Declaració de no estar sotmès a prohibicions per ser beneficiari de la subvenció.

e) En el cas que el sol·licitant s'oposi expressament que l'Administració obtengui els certificats telemàtics d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'han de presentar els certificats corresponents.

f) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (model D-52), en cas de no estar donat d'alta com a perceptor.

Hi ha a disposició dels interessats un model de declaració responsable i el model D52 de veracitat de dades bancàries a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística.

​​​​​​​4. Documentació relativa als ingressos de l'activitat:

Declaració responsable, si escau, dels ingressos que ha generat l'activitat subvencionable durant l'exercici de 2021.

Desè Obligacions dels beneficiaris

1. Els beneficiaris han de complir les obligacions següents:

a) Acreditar davant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, dins el termini que estableix el punt setzè, que l'activitat s'ha duit a terme i que s'han complert els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació dels òrgans administratius de control financer i facilitar-los tota la informació que els requereixin.

c) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en la comptabilitat o en els llibres de registre de l'empresa o l'entitat o, en el cas de no estar obligats a tenir-ne, en la documentació que els substitueixi.

d) Destinar l'import de la subvenció al finançament del mitjà objecte de l'ajut.

e) En el cas de les línies A, C, D, E i F, mantenir el mitjà de comunicació actiu en llengua catalana durant un període mínim de dotze mesos a partir de la concessió de la subvenció i, durant aquest període, reflectir-hi la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística.

En el cas de la línia B, editar-se en llengua catalana en un termini màxim de sis mesos comptadors a partir de la finalització del termini de justificació de la subvenció establert en l'apartat 1 del punt setzè, i reflectir-hi, durant un període mínim de sis mesos, la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística.

f) Complir la resta d'obligacions previstes en la normativa de subvencions, en particular les contingudes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i l'article 11.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

2. La constatació de l'incompliment d'alguna de les obligacions previstes en les lletres a), b), c) i d) de l'apartat anterior comporta el reintegrament de les quantitats percebudes. Si s'incompleix l'obligació prevista en la lletra e), s'ha de reintegrar la part de la subvenció percebuda proporcional a la fracció dels mesos en què el mitjà en català ha deixat d'emetre o de publicar-se o no ha inclòs el logotip institucional, o el total de la subvenció en el cas que l'edició en llengua catalana d'una publicació diària existent en castellà no es publiqui.

Per a la resta d'obligacions previstes en aquesta convocatòria i en la normativa que regula les subvencions, l'incompliment du associat les conseqüències previstes en els punts divuitè i dinovè d'aquesta convocatòria.

Onzè Comissió Avaluadora

1. De conformitat amb l'article 9 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, en relació amb l'article 19 del Text refós de la Llei de subvencions, s'ha de constituir una comissió avaluadora perquè examini les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria, i emeti l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

a) La presidenta, que és la directora general de Política Lingüística.

b) Tres vocals, nomenats per la directora general de Política Lingüística entre el personal d'aquesta Direcció General, designats d'acord amb criteris de competència professional i experiència.

c) Un secretari, nomenat per la directora general de Política Lingüística entre el personal d'aquesta Direcció General.

Dotzè Règim del procediment i òrgan instructor

1. El procediment per concedir aquestes subvencions s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva d'acord amb les línies desglossades en el punt primer, de conformitat amb l'article 17.1 del Text refós de la Llei de subvencions i amb l'article 6.1 de les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, amb la finalitat de comparar en un únic procediment totes les sol·licituds presentades i d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració fixats en el punt catorzè d'aquesta convocatòria.

2. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de les sol·licituds és la Direcció General de Política Lingüística.

Tretzè Esmena d'errors en les sol·licituds

1. Una vegada que la Comissió Avaluadora hagi revisat totes les sol·licituds rebudes, ha d'elaborar una llista de sol·licituds admeses i excloses, en la qual s'ha d'especificar, si escau, les deficiències i les mancances detectades en la documentació presentada. Aquesta llista s'ha de publicar a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i al tauler d'anuncis de la Direcció General de Política Lingüística.

2. Els sol·licitants disposaran de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista per esmenar les deficiències detectades en la sol·licitud o la documentació que l'acompanyi. Les esmenes s'han de presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. D'acord amb el que disposa l'article 5.5 de les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, en el cas que els interessats no esmenin les deficiències de la seva sol·licitud en el termini fixat, es considerarà que en desisteixen i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la resolució prèvia en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Una vegada transcorregut el termini per presentar esmenes, i després que la Comissió Avaluadora les hagi revisades, s'emetrà un informe amb el resultat de les esmenes i amb l'import de la subvenció que ha de rebre cada beneficiari d'acord amb el punt 14. Aquest informe ha de servir de base a la proposta de resolució.

Catorzè Criteris d'assignació i límits de les subvencions

1. L'import cert que s'ha de destinar a cada sol·licitud amb dret a percebre la subvenció s'ha de calcular d'acord amb la puntuació que cadascun obtengui a partir del barem especificat en el punt següent, d'acord amb la fórmula que hi ha a continuació:

ICBx = [220.000 € / ƩpBx...n] x PBx, en el cas de la línia A

ICBx = [80.000 € / ƩpBx...n] x PBx, en el cas de la línia B

ICBx = [200.000 € / ƩPBx...n] x PBx, en el cas de la línia C

ICBx = [40.000 € / ƩPBx...n] x PBx, en el cas de la línia D

ICBx = [70.000 € / ∑PBx...n] x PBx, en el cas de la línia E

ICBx = [90.000 € / ∑PBx...n] x PBx, en el cas de la línia F

On ICBx és l'import cert que s'ha de destinar al beneficiari X; ƩPBx...n és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes per tots els sol·licitants de la línia amb dret a subvenció aplicant el barem que es detalla en el punt següent, i PBx és la puntuació obtinguda pel beneficiari X a la línia aplicant el mateix barem.

Una vegada feta la distribució prevista, si hi ha un romanent, es repartirà proporcionalment entre els beneficiaris de la primera distribució als quals s'hagi assignat un import inferior a al cost subvencionable i que no hagin arribat als màxims establerts per a cada línia.

2. El barem per calcular la puntuació de cada beneficiari és el següent:

Línia A

Criteris

Punts

Nombre de treballadors en nòmina dedicats directament al mitjà (els treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment, i les fraccions resultants s'arrodoniran)

1-5 treballadors, 1,00

6-10 treballadors, 2,00

11-15 treballadors, 3,00

16-20 treballadors, 4,00

21 o més treballadors, 5,00

Nombre mitjà de subscriptors durant el 2021

0,0015 per subscriptor

Mitjana mensual de visites a pàgines de l'edició en línia el 2021

Fins a 100.000, 1,00

Entre 100.001 i 200.000, 2,00

Entre 200.001 i 300.000, 3,00

Més de 300.000, 4,00

Mitjana mensual d'usuaris únics del web el 2021

Fins a 10.000, 1,00

Entre 10.001 i 50.000, 2,00

Entre 50.001 i 100.000, 3,00

Més de 100.000, 4,00

Nombre mitjà d'ítems periodístics actualitzats per dia en l'edició en línia el 2021

0,1 per ítem

Nombre mitjà de seccions de l'edició en línia el 2021

0,25 per secció

Nombre de publicacions en paper associades al mitjà editades el 2021 (resultant de multiplicar els números editats pel tiratge de cada publicació)

0,00004 per exemplar

Nombre mitjà de pàgines de les publicacions en paper associades al mitjà editades el 2021, comptant-hi la portada, la contraportada i els suplements

0,025 per pàgina

Nombre mitjà de seccions de les publicacions en paper associades al mitjà editades el 2021

0,25 per secció

Nombre d'illes en què es van distribuir les publicacions en paper associades al mitjà editades el 2021

1,00 per illa

Perfil de la publicació a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) en el moment de sol·licitar la subvenció

A una xarxa, 1,00

A dues xarxes, 1,50

A tres xarxes, 2,00

A més de tres xarxes, 2,50

Nombre total de seguidors del perfil de la publicació al conjunt de les xarxes socials en el moment de sol·licitar la subvenció

Fins a 1.000, 1,00

Entre 1.001 i 2.000, 2,00

Entre 2.001 i 4.000, 3,00

Més de 4.000, 4,00

Línia B

Criteris

Punts

Nombre de treballadors en nòmina dedicats directament al mitjà (els treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment, i les fraccions resultants s'arrodoniran)

1-5 treballadors, 1,00

6-10 treballadors, 2,00

11-15 treballadors, 3,00

16-20 treballadors, 4,00

21 o més treballadors, 5,00

Nombre mitjà de subscriptors durant el 2021

0,0015 per subscriptor

Nombre d'exemplars editats el 2021 (resultant de multiplicar els números editats pel tiratge de cada número)

0,00004 per exemplar

Nombre mitjà de pàgines dels números impresos el 2021, comptant-hi la portada, la contraportada i els suplements

0,025 per pàgina

Nombre d'illes en què es va distribuir l'edició en paper de la publicació el 2021

1,00 per illa

Mitjana mensual de visites a pàgines de l'edició en línia el 2021

Fins a 100.000, 1,00

Entre 100.001 i 200.000, 2,00

Entre 200.001 i 300.000, 3,00

Més de 300.000, 4,00

Mitjana mensual d'usuaris únics del web el 2021

Fins a 10.000, 1,00

Entre 10.001 i 50.000, 2,00

Entre 50.001 i 100.000, 3,00

Més de 100.000, 4,00

Suport en què s'incorpora el català

A la versió en paper, 5,00

A la versió en línia, 5,00

Tant a la versió en paper com a la versió en línia, 15,00

Assessors lingüístics que es preveu contractar

Entre 1 i 3 assessors, 5,00

Entre 4 i 6 assessors, 10,00

Més de 6 assessors, 15,00

Ubicació destacada de l'accés a la versió en línia en català

2,00

L'import màxim per projecte d'habilitació de l'edició en català d'una publicació diària en castellà és de 50.000 euros.

Línies C i D

Criteris

Punts

Nombre de treballadors en nòmina dedicats directament al mitjà (els treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment, i les fraccions resultants s'arrodoniran)

1 treballador, 1,00

2 treballadors, 2,00

3 treballadors, 3,00

4 treballadors o més, 4,00

Abast territorial de la publicació segons els continguts que inclogui

Local,1,00

Comarcal, 2,00

Insular, 3,00

Arxipèlag, 4,00

Publicació de números extraordinaris

Per publicació d'un número extraordinari, 0,50

Per publicació de més d'un número extraordinari, 1,00

Mitjana d'exemplars impresos per cada número

Fins a 500, 1,00

Entre 501 i 1.000, 2,00

Entre 1.001 i 2.000, 3,00

Més de 2.000, 4,00

Nombre mitjà de pàgines dels números editats, en paper o en suport electrònic, comptant-hi la portada, la contraportada i els suplements

Fins a 25, 1,00

Entre 26 i 50, 2,00

Més de 50, 3,00

Periodicitat de la publicació en paper

Superior a dos mesos, 1,00

Bimestral, 1,50

Mensual, 2,00

Quinzenal, 4,00

Setmanal, 7,00

Punts de venda de premsa en què es distribueix la publicació en paper

Fins a 10, 1,00

Entre 11 i 30, 2,00

Entre 30 i 50, 3,00

Més de 50, 4,00

Presència a plataformes de distribució de premsa electrònica

1,00 per plataforma

Difusió de la publicació en suport electrònic a través d'una pàgina web

1,00 per pàgina web

Difusió de butlletins informatius per correu electrònic

Tramès mensualment o quinzenalment, 1,00

Tramès setmanalment o més d'un cop a la setmana, 2,00

Nombre relatiu de subscriptors de pagament respecte de la població destinatària, en el cas de la línia C

Fins a 1.000, 1,00

Entre 1.001 i 3.000, 2,00

Més de 3.000, 3,00

Nombre de subscriptors, en el cas de la línia D

Fins a 100, 1,00

Entre 101 i 200, 2,00

Més de 200, 3,00

Actualització de la publicació en línia

Superior a la setmana, 1,00

Setmanal, 2,00

Entre dues i quatre vegades per setmana, 3,00

Diària, 5,00

Mitjana mensual d'usuaris únics del web de la publicació en línia

Fins a 2.000, 1,00

Entre 2.001 i 5.000, 2,00

Entre 5.001 i 10.000, 3,00

Més de 10.000, 4,00

Mitjana mensual de visites a pàgines

Fins a 2.000, 1,00

Entre 2.001 i 10.000, 2,00

Entre 10.001 i 30.000, 3,00

Més de 30.000, 4,00

Perfil de la publicació a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) en el moment de sol·licitar la subvenció

A una xarxa, 1,00

A dues xarxes, 1,50

A tres xarxes, 2,00

A més de tres xarxes, 2,50

Nombre total de seguidors del perfil de la publicació al conjunt de les xarxes socials en el moment de sol·licitar la subvenció

Fins a 1.000, 1,00

Entre 1.001 i 2.000, 2,00

Entre 2.001 i 4.000, 3,00

Més de 4.000, 4,00

En general, l'import màxim que es pot percebre per cada publicació és de 5.000 euros en el cas que s'editi en línia o en suport electrònic, i de 7.500 euros si s'edita en paper. En el cas que la publicació s'editi en paper i un altre suport, el màxim és de 10.000 euros.

En el cas que la publicació tengui dos treballadors o més en nòmina a temps complet, o l'equivalent en jornades parcials, els imports màxims que pot rebre són de 20.000 euros si s'edita en un suport, i de 25.000 euros si s'edita en paper i un altre suport.

Línies E i F

Criteris

Punts

Nombre de treballadors en nòmina dedicats directament al mitjà (els treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment, i les fraccions resultants s'arrodoniran)

1,00 per treballador

Certificats de català del personal periodista en nòmina (els certificats dels treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment). Només es valora un certificat per treballador

0,50 B1

1,00 B2

1,50 C1

2,00 C2

Certificats de coneixements específics de català als mitjans de comunicació del personal periodista en nòmina (els certificats dels treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment)

2,00 per certificat

Hores de formació lingüística específica en català del personal periodista en nòmina (les hores de formació dels treballadors a temps parcial s'han de comptar proporcionalment)

0,025 per hora de formació

Abast territorial

Municipal, 2,00

Comarcal, 4,00

Insular, 6,00

Dues illes o tres, 8,00

Arxipèlag, 10,00

Nombre d'hores setmanals de programació en català (s'exclou l'emissió de programes que s'hagin realitzat o s'estiguin realitzant per un altre mitjà i la repetició de programació i, en el cas de la línia F, la ràdio fórmula musical)

0,50 per hora

Nombre d'hores setmanals de repetició de programació en català (s'exclou l'emissió de programes que s'hagin realitzat o s'estiguin realitzant per un altre mitjà i, en el cas de la línia F, la ràdio fórmula musical)

0,25 per hora

Nombre d'hores setmanals de programació de ràdio fórmula musical en català (s'exclou la repetició de programació), en el cas de la línia F

0,15 per hora

Percentatge de cançons interpretades en llengua catalana per hora de ràdio fórmula musical, en el cas de la línia F

Fins a un 10 %, 2,00

Entre 11 % i 20 %, 4,00

Entre 21 % i 34 %, 7,00

35 % o més, 10,00

Percentatge de publicitat emesa en llengua catalana

De 5 % a 19 %, 2,50

De 20 % a 34 %, 5,00

De 35 % a 49 %, 7,50

50 % o més, 10,00

Pàgina web en català

2,00

Emissió en directe a través d'Internet (només per a les emissores que no tenen Internet com a únic suport)

3,00

Continguts a la carta per Internet (només per a les emissores que no tenen Internet com a únic suport)

3,00

Perfil de la publicació en català a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) en el moment de sol·licitar la subvenció

A una xarxa, 1,00

A dues xarxes, 1,50

A tres xarxes, 2,00

A més de tres xarxes, 2,50

Nombre total de seguidors del perfil de la publicació al conjunt de les xarxes socials en català en el moment de sol·licitar la subvenció

Fins a 1.000, 1,00

Entre 1.001 i 2.000, 2,00

Entre 2.001 i 4.000, 3,00

Més de 4.000, 4,00

L'import màxim per mitjà és de 70.000,00 euros per a la línia E i de 20.000,00 euros per a la línia F.

3. Cada ítem del barem corresponent es refereix al període en què s'ha duit a terme l'activitat dins l'any 2021. En cas que el mitjà hagi estat actiu només durant un temps determinat de l'any 2021, a la puntuació obtinguda se li ha d'aplicar el percentatge corresponent a la fracció dels mesos en què hagi estat actiu.

4. D'acord amb l'article 20 del Text refós de la Llei de subvencions, l'import concedit no pot ser, en cap cas, una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb ajuts de la mateixa Administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat duita a terme pel beneficiari. Igualment, l'import concedit no pot superar en cap cas el total de les despeses subvencionables de l'activitat presentada.

Quinzè Proposta de resolució, resolució i notificació

1. L'informe emès per la Comissió Avaluadora després d'examinar i avaluar les sol·licituds ha de servir de base a la proposta de resolució de la directora general de Política Lingüística, el contingut de la qual s'ha d'ajustar al que disposa l'article 37.2 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La proposta de resolució s'ha de publicar a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i al tauler d'anuncis de la Direcció General de Política Lingüística.

2. Una vegada notificada la proposta de resolució, els beneficiaris han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció que se li ha adjudicat.

3. A partir de la proposta de resolució de la directora general de Política Lingüística, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de dictar la resolució de concessió. La resolució de concessió s'ha de dictar i notificar mitjançant la publicació en el BOIB en el termini de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds fixat en el punt vuitè d'aquesta convocatòria.

4. Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució.

Setzè Justificació i pagament de la subvenció

1. La justificació ha d'incloure la realització completa de l'activitat per a la qual es va sol·licitar la subvenció i el cost total, encara que el cost no coincideixi amb l'import que es va pressupostar en la sol·licitud de l'ajuda i independentment de l'import que es va concedir, en els termes i continguts que preveu l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11/07/2009).

Es considera despesa realitzada únicament la que s'hagi pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Els beneficiaris de les subvencions disposaran de vuit dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió per aportar el compte justificatiu segons el model disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística.

En el cas de la línia B, el termini és del 2 al 15 de novembre de 2022.

2. Els beneficiaris de les subvencions han d'aportar el compte justificatiu degudament emplenat. El compte justificatiu ha d'incloure una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció i una memòria econòmica.

La memòria d'actuació ha de permetre comprendre les activitats efectivament duites a terme i el compliment de l'activitat subvencionada d'acord amb els requisits establerts, amb tota la informació necessària per interpretar correctament la justificació de despeses presentada i la imputació de les despeses a cada concepte.

La memòria econòmica ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa de la totalitat de la despesa realitzada per al projecte subvencionat juntament amb la documentació acreditativa del pagament. La documentació s'ha de numerar i s'ha de presentar ordenada d'acord amb la numeració que s'atorgui a la memòria econòmica.

3. Quan els beneficiaris siguin entitats locals, no cal que presentin compte justificatiu. Han de justificar el compliment de la finalitat de la subvenció, la realització de l'activitat objecte de la subvenció i el cost real mitjançant un certificat detallat de les despeses imputables a la subvenció, que ha d'emetre l'òrgan interventor de l'entitat local.

El certificat de despeses ha d'incloure la declaració de les activitats fetes i finançades amb la subvenció, i el cost desglossat de cadascuna de les despeses.

4. La justificació de la despesa s'entendrà efectuada mitjançant la presentació dels documents següents:

- Factures que compleixin els requisits i les formalitats prevists en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1/12/2012), i justificants de pagament.

- Nòmines dels treballadors desglossades, amb indicació de l'import retingut a compte de l'IRPF, i justificants de pagament dels sous, amb una relació a 31 de desembre de 2021 i, en el cas de la línia B, amb una relació a 31 d'octubre de 2022.

- Relació nominal de treballadors (RNT, antic TC2) i rebut de liquidacions de cotització (RLC, antic TC1), juntament amb una llista en què figurin de manera detallada, per mes i treballador, els imports corresponents al total meritat a la nòmina i els justificants de pagament.

- Documents d'IRPF i d'altres tributs no susceptibles de recuperació o compensació i justificants de pagament.

5. Per acreditar els pagaments, es consideren vàlids els extractes bancaris o d'altres documents equivalents que permetin seguir una pista d'auditoria adequada. A aquest efecte, es considera documentació justificativa per acreditar el pagament de manera suficient:

- En el cas que es tracti de transferències, l'ordre de transferència o del document bancari que doni fe del pagament, en el qual han de figurar la data de transferència, l'import transferit i la identificació del concepte de la transferència, així com les dades de qui l'ordena i del destinatari, que han de coincidir amb les del beneficiari i amb les de l'emissor de la factura, respectivament.

- En el cas que es tracti de pagaments agrupats, l'extracte bancari, així com el desglossament de cadascun dels pagaments inclosos en la tramesa.

- En el cas que es tracti de xecs nominatius o pagarés nominatius, sempre que estigui vençut, còpia acompanyada d'un extracte bancari en el qual aparegui el càrrec d'aquest xec o pagaré.

- En el cas que es tracti de pagament en targeta, tiquet i extracte del pagament en targeta.

- En el cas que es tracti de pagament en metàl·lic, rebut o tiquet, en el qual s'han d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i la indicació que el pagament ha estat en efectiu.

6. D'acord amb l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per als contractes menors (15.000 €), l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé.

L'elecció entre les tres ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficàcia i economia. En cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

No és necessari sol·licitar les tres ofertes quan, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que prestin el servei o subministrin el bé, o quan la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

Quan el beneficiari sigui una administració pública, s'haurà de regir per les previsions vigents en cada moment en la legislació de contractes del sector públic.

7. En el cas que es detectin defectes en la documentació justificativa, s'ha de requerir els beneficiaris que els esmenin. Aquests disposaran de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció del requeriment, per aportar la documentació que calgui per corregir les deficiències.

8. L'import de la subvenció només s'ha d'abonar una vegada que el beneficiari hagi justificat que ha duit a terme les actuacions que fonamenten la concessió de l'ajut i les despeses que aquesta actuació ha suposat.

Dissetè Control

1. Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització i control i al deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, així com als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits de les publicacions o sobre el compliment de les obligacions dels beneficiaris dona lloc a la revocació de la subvenció concedida en els termes prevists en el punt divuitè d'aquesta convocatòria.

3. Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de les administracions públiques.

Divuitè Revocació de la subvenció concedida

D'acord amb l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, la subvenció s'ha de revocar quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, l'acte de concessió queda sense efecte totalment o parcialment, i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Dinovè Reintegrament de les subvencions concedides

1. Si es produeix alguna de les circumstàncies previstes en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, els beneficiaris tenen l'obligació de reintegrar, de manera total o parcial, les quantitats percebudes, juntament amb l'interès de demora calculat des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual es determina el reintegrament.

2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vintè Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions i les normes que la despleguen.