Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

Núm. 301329
Oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal que inclourà les places estructurals ocupades de forma temporal i ininterrompudament al menys als tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

La disposició addicional sisena autoritza, amb caràcter excepcional, una convocatòria d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada pel sistema de concurs per a les places que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament abans del dia 1 de gener del 2016.

La disposició addicional vuitena estableix que els processos d'estabilització continguts a la disposició addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places de naturalesa estructural vacants ocupades de forma temporal per personal amb una relació d'aquesta naturalesa anterior a l'1 de gener de 2016.

La disposició addicional setena estableix que els preceptes continguts a la norma relatius als processos d'estabilització seran aplicables a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, sense perjudici de l'adequació, si escau, a la seva normativa específica.

El càlcul de la taxa addicional del procés de regularització suposa la inclusió a aquesta oferta de 127 llocs de treball que es convocaran pel procediment de concurs, 94 llocs de treball que es convocaran pel procediment de concurs oposició i 34 llocs de treball que es convocaran per promoció interna.

Per tot això, el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA va aprovar en data 24 de maig de 2022 l'oferta pública d'estabilització d'acord amb el desglossament següent:

Lloc de feina

Núm. places

Forma d'accés

Conductor AU

115

Concurs

Cap Departament

1

Concurs

Tècnic Especialista

5

Concurs

Encarregat Departament

2

Concurs

Auxiliar Administración

3

Concurs

Tècnic Taller

1

Concurs

 

Lloc de feina

Núm. places

Forma d'accés

Conductor AU

94

Concurs oposició

 

Lloc de feina

Núm. places

Forma d'accés

Director de Àrea

1

Promoció interna

Cap Departament

3

Promoció interna

Tècnic especialista

4

Promoció interna

Tècnic Departament

1

Promoció interna

Encarregat Departament

5

Promoció interna

Tècnic Administratiu

7

Promoció interna

Tècnic Taller

4

Promoció interna

Auxiliar mobilitat

9

Promoció interna

En compliment de l'art. 70 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'EMT-Palma al Butlletí Oficial de les Illes Balears a efectes de donar-hi publicitat.

Contra aquest Acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de Reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 8.2.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  

Palma, 27 de maig de 2022

El director-gerente

Mateu Marcús Fiol