Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de la Comissió Insular d’Urbanisme (CIU) d’Eivissa i Formentera de dia 3 de febrer de 1997, d’aprovació definitiva del Pla parcial 22, Residencial ses Païsses, del PGOU de Sant Antoni de Portmany. PL 2/1996

    Número d'edicte 4507 - Pàgines 21548-21572

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4504 - Pàgines 21573-21582

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdits expedient 302/2022

    Número d'edicte 4501 - Pàgina 21583

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la nova ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4480 - Pàgines 21584-21592

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 23/2022

    Número d'edicte 4462 - Pàgina 21593

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 24/2022

    Número d'edicte 4466 - Pàgina 21594

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupòstaria 22/2022

    Número d'edicte 4471 - Pàgina 21595

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva pressupost 2022

    Número d'edicte 4450 - Pàgines 21596-21597

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació del preu públic per espectacles i actuacions culturals programades per l’ajuntament

    Número d'edicte 4461 - Pàgines 21598-21599

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4489 - Pàgines 21600-21607

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l’ordenació de volums a la parcel·la situada al carrer Torre de Can Negre, núm. 20, Ses Torres, Jesús

    Número d'edicte 4488 - Pàgines 21608-21615

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (BOCAIB núm. 33 de 14/03/1991 i BOIB núm. 7 de 15/01/2002)

    Número d'edicte 4486 - Pàgines 21616-21627

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de crèdit núm. 03/2022

    Número d'edicte 4473 - Pàgines 21628-21629

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva del Reglament de Prestacions Socials de Caràcter econòmic de l’Ajuntament de Valldemossa

    Número d'edicte 4457 - Pàgines 21630-21656