Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Núm. 301114
Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 26 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i de prevenció i erradicació de les violències masclistes per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. Base Nacional de Subvencions: 629625

Antecedents

1. L'article 3.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, estableix que les actuacions dels poders públics de les Illes Balears s'han de regir, entre d'altres, pels principis generals següents: l'adopció de les mesures necessàries per eliminar la discriminació i la subordinació històrica de les dones, especialment les que incideixen en la creixent feminització de la pobresa (apartat b); l'apoderament de les dones en tot el contingut de les polítiques públiques adreçades a la consecució de la igualtat (apartat c), i l'adopció de mesures per erradicar la violència masclista, la violència familiar i totes les formes d'assetjament per raó de sexe, orientació i identitat sexual i de gènere (apartat d).

D'acord amb l'article 13.2 de la Llei d'igualtat de dones i homes, correspon al Govern i a l'Administració de la Comunitat Autònoma establir mesures de foment per dotar les empreses i les organitzacions de recursos materials, econòmics i personals per desenvolupar plans, programes i activitats adreçats a la consecució de la igualtat de dones i homes (apartat l).

2. L'Administració autonòmica exerceix les competències anteriors mitjançant l'Institut Balear de la Dona, segons l'article 13.3.a) de la Llei d'igualtat de dones i homes.

3. El V Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes de les Illes Balears (2021-2023) conté la mesura «Publicar convocatòries de subvencions dirigides a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes de foment i suport de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de prevenció i erradicació de les violències masclistes». Respon a la línia d'actuació de foment del moviment associatiu de dones, dins el tercer eix del Pla (apoderament de les dones en el treball, l'economia i la participació social).

4. El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere dota pressupostàriament un fons de 100 milions d'euros anuals, per a totes les ciutats i comunitats autònomes, per tal de finançar la successiva execució de les mesures que contenen els seus deu eixos d'actuació.

5. El 20 de desembre de 2021 el Consell de Govern aprovà el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2021-2023. El Pla conté la línia IV.1.12, descrita com «subvencions a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes». Es finança a càrrec del fons finalista 22090, corresponent a les dotacions econòmiques estatals provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que fa a l'acte de convocatòria.

2. L'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, els certàmens i els premis en matèria de polítiques d'igualtat envers les dones, pel que fa a la competència de la directora de l'Institut Balear de la Dona per dictar l'acte de convocatòria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de prevenció i erradicació de les violències masclistes que atorga l'Institut Balear de la Dona per a l'any 2022.

2. Aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions, que s'estableixen en l'annex d'aquesta Resolució.

3. Destinar a aquesta convocatòria un import màxim de 300.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 73101 323C02 48000 00 (FF 22090) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2022.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la directora de l'Institut Balear de la Dona o la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 26 de maig de 2022)

La directora de l'Institut Balear de la Dona Maria Duran i Febrer

 

ANNEX Bases específiques de les subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de prevenció i erradicació de les violències masclistes que atorga l'Institut Balear de la Dona per a l'any 2022

Primera Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de subvencions a diferents tipus d'entitats per finançar projectes, activitats o estudis en matèria d'igualtat de dones i homes i de lluita contra la violència masclista.

Segona Bases reguladores

Les subvencions objecte d'aquest procediment es regeixen per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, els certàmens i els premis en matèria de polítiques d'igualtat envers les dones (BOIB núm. 76, de 26 de maig de 2009), d'ara en endavant, Ordre de bases reguladores.

Tercera Accions susceptibles de ser subvencionades

1. Els projectes per als quals se sol·liciti una subvenció han d'encaixar dins alguna de les actuacions, programes o accions determinades en l'apartat segon d'aquesta base, i alhora, respondre indubtablement a com a mínim una de les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere previstes en l'apartat tercer d'aquesta mateixa base.

2. En el marc de l'article 3 de l'Ordre de bases reguladores, són susceptibles de ser subvencionades en aquesta convocatòria les actuacions, els programes o les accions següents:

i. Actuacions i programes adreçats a donar suport a l'associacionisme i a la participació de les dones en tots els àmbits.

ii. Programes i actuacions que fomentin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

iii. Programes i actuacions encaminats a erradicar la violència contra les dones.

iv. Projectes que promoguin accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social.

v. Projectes de coeducació.

vi. Projectes d'investigació, estudis i altres treballs tècnics.

vii. Projectes que siguin campanyes de prevenció, sensibilització i promoció.

viii. Projectes de formació de professionals i de persones voluntàries.

3. A més d'encaixar en algun dels apartats anteriors, les accions susceptibles d'ajut han de respondre indubtablement a com a mínim una de les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere contingudes en els eixos següents:

a) Eix 1. La ruptura del silenci: sensibilització i prevenció.

b) Eix 2. La millora de la resposta institucional: coordinació i feina en xarxa.

c) Eix 3. Perfeccionament de l'assistència, ajuda i protecció a les víctimes.

d) Eix 4. Intensificació de l'assistència i protecció de menors.

e) Eix 8. Visualització i atenció a altres formes de violència contra les dones.

Quarta Modalitats de subvenció

1. S'estableixen dues modalitats de subvenció, A i B, d'acord amb el tipus de projecte per al qual se sol·licita.

2. La modalitat A inclou les sol·licituds de subvenció per a les accions, les activitats i els programes següents:

a) Actuacions i programes adreçats a donar suport a l'associacionisme i a la participació de les dones en tots els àmbits.

b) Programes adreçats a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

c) Programes i actuacions encaminats a erradicar la violència contra les dones.

d) Projectes que siguin campanyes de prevenció, sensibilització i promoció de la igualtat entre dones i homes.

e) Projectes que promoguin accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones  més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social.

f) Projectes de formació de professionals i de persones voluntàries.

g) Projectes de coeducació.

Els projectes de cursos, seminaris i jornades formen part de la modalitat A.

3. La modalitat B inclou les sol·licituds de subvenció per a projectes d'investigació, estudis i altres treballs tècnics. Preferentment, han de versar sobre les matèries següents:

a) Interseccionalitat dels factors que provoquen o accentuen la vulnerabilitat de la vida de les dones: precarietat econòmica o d'habitatge, edat, nacionalitat, migració, salut, discapacitat, etc.

b) Violència sexual i/o violència econòmica.

c) Violència simbòlica.

d) Emprenedoria: dones i economia del coneixement i dones i economia verda.

e) Ocupabilitat de les víctimes de la violència masclista.

f) La situació de les dones en el context de postpandèmia.

4. Els resultats dels projectes que hagin optat a la modalitat B han d'haver estat sotmesos a revisió lingüística a càrrec d'una entitat o un professional especialitzat.

5. Els estudis, els projectes d'investigació i els altres treballs tècnics s'han de presentar com a màxim a la data límit de justificació (31 de gener de 2023).

6. Els resultats dels projectes que hagin optat a la modalitat B han de complir uns criteris bàsics de qualitat. En aquest sentit, s'ha de verificar que el treball presenti una sèrie mínima d'indicadors:

a) L'exposició de la metodologia feta servir.

b) El llenguatge especialitzat.

c) La redacció clara.

d) L'extensió, amb un mínim de 20.000 paraules.

e) El contingut suficient que permeti fomentar l'anàlisi.

f) Les conclusions i propostes de millora.

g) La indicació de les fonts consultades.

7. Els treballs s'han de presentar en format de codi lliure (.odt o equivalents).

8. En cas d'incompliment respecte de la presentació dels treballs i els criteris de qualitat d'aquests s'aplicarà el que estableixen les clàusules trenta-novena i quarantena d'aquesta convocatòria.

9. S'han de tenir evidències documentals de les activitats o les accions que es facin per executar els projectes subvencionats.

Cinquena Àmbits territorial i temporal dels projectes per als quals es sol·licita la subvenció

1. Són subvencionables les accions, les actuacions o els programes que es duguin a terme a les Illes Balears. Poden ser d'àmbit local, insular o autonòmic.

2. Són subvencionables únicament les accions, les actuacions i les activitats que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, encara que s'insereixin en projectes que superin aquest període temporal.

Sisena Import màxim de la convocatòria de subvencions i crèdit pressupostari al qual s'imputa

1. L'import màxim destinat a aquest procediment de subvencions és de 300.000 €, a càrrec de la partida 73101 323C02 48000 00 (FF 22090) dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Aquesta quantitat es distribueix de la manera següent:

a) Modalitat A: 200.000 €.

b) Modalitat B: 100.000 €.

3. Un cop resoltes les sol·licituds presentades per a cada modalitat, si en una modalitat (A o B) es produeix un romanent pressupostari i en l'altra hi manca pressupost, es pot destinar el romanent a cobrir la manca de pressupost.

Setena Compatibilitat de les subvencions

1. Les subvencions d'aquesta línia són compatibles amb les d'altres administracions públiques o ens públics o privats, estatals o internacionals.

2. L'import de les subvencions concedides no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb subvencions d'altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

3. S'ha d'acreditar la procedència i l'aplicació dels fons que, a part dels que provenguin de la subvenció de l'IBDONA, hagin servit per sufragar els costs de l'activitat subvencionada en el tràmit de justificació.

Vuitena Beneficiàries

Poden optar a ser beneficiàries de les subvencions les entitats amb personalitat jurídica sense ànim de lucre següents:

1. A ambdues modalitats:

a) Associacions i federacions d'associacions radicades a les Illes Balears.

b) Fundacions privades l'àmbit d'actuació de les quals és, totalment o parcialment, les Illes Balears.

c) Sindicats de treballadors i treballadores i federacions sindicals radicades a les Illes Balears que comptin amb una secretaria d'igualtat o un òrgan de direcció paritari, constituïts abans que finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

d) Associacions professionals i empresarials radicades a les Illes Balears que tenguin recollits en els seus estatuts com a objectius o finalitats la incorporació de dones en l'àmbit de l'economia o el foment de dones empresàries.

e) Col·legis professionals de les Illes Balears que comptin amb un òrgan de direcció paritari o una vocalia d'igualtat, constituïts abans que finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

2. A la modalitat A:

a) Entitats religioses radicades a les Illes Balears que hi hagin desenvolupat, almenys durant els darrers tres anys, programes d'inserció sociolaboral, de lluita contra l'exclusió de les dones o de prevenció i sensibilització de les violències masclistes.

b) Associacions d'estudiants i les seves federacions, radicades a les Illes Balears.

3. A la modalitat B, la Universitat de les Illes Balears.

Novena Definició de «radicar a les Illes Balears»

1. Als efectes d'aquestes bases, es considera que una entitat radica a les Illes Balears quan compleix almenys una de les dues condicions següents:

a) Es troba inscrita en el registre de les Illes Balears que li correspongui per raó de la seva naturalesa.

b) Es troba inscrita en un registre estatal i disposa d'una seu operativa o una delegació permanent activa a les Illes Balears.

2. Es considera que una entitat disposa d'una seu operativa o una delegació permanent activa quan té un espai físic i un equip de persones amb responsabilitat, capacitat de decisió, d'execució i de justificació dels projectes per als quals se sol·licita la subvenció, a les Illes Balears.

Desena Requisits per poder ser entitat beneficiària de les subvencions d'aquesta convocatòria

1. A més del fet de trobar-se en la situació que fonamenta la convocatòria de subvencions i que hi concorrin les circumstàncies establertes en aquestes bases, és un requisit específic per ser entitat beneficiària d'aquestes subvencions disposar de l'organització, l'estructura tècnica i les capacitats suficients per garantir el compliment i la justificació de l'activitat subvencionada.

2. D'acord amb l'article 4.2 de l'Ordre de bases, són requisits generals per ser beneficiaris o beneficiàries de les subvencions de l'Institut Balear de la Dona els següents:

a) Haver-se constituït legalment i haver-se inscrit en el registre corresponent.

b) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Haver justificat suficientment les subvencions rebudes del Govern de les Illes Balears amb anterioritat.

d) Declarar davant l'Institut Balear de la Dona que no s'incorr en cap de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i en la resta de normativa aplicable.

Onzena Prohibicions per poder ser entitat beneficiària de subvencions

1. D'acord amb l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no poden obtenir la condició de beneficiàries de subvencions les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics, o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de fons públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

d) Que les representants o els representants de les entitats es trobin sotmesos a algun supòsit previst en la normativa reguladora de les compatibilitats dels alts càrrecs i de les alts càrrecs i del personal funcionari de les administracions públiques, o que siguin càrrecs electes d'acord amb la normativa sobre règim electoral estatal i autonòmic.

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.

f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat com a paradís fiscal.

g) No estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

h) Haver estat sancionades mitjançant sentència o resolució ferma, en els darrers tres anys, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions conforme a qualsevol llei que ho prevegi.

2. D'acord amb l'article 10.2 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no poden obtenir la condició de beneficiàries les associacions sotmeses a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, següents:

a) Les que es trobin en la causa de prohibició establerta en l'article 4.5 de la Llei reguladora del dret d'associació (associacions que discriminin en el procés d'admissió o en el funcionament, per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social).

b) Les que es trobin en la causa de prohibició establerta en l'article 4.6 de la Llei reguladora del dret d'associació (associacions que promoguin o justifiquin l'odi o la violència cap a les persones, enalteixin o justifiquin actes terroristes o els seus autors, o en desacreditin, menyspreïn o humiliïn les víctimes).

c) Les associacions a les quals s'hagi suspès el procediment d'inscripció per haver-hi trobat indicis racionals d'il·licitud penal d'acord amb l'article 30.4 de la Llei reguladora del dret d'associació.

3. Conforme a l'article 10.1.j) del Text refós de la Llei de subvencions, que remet a l'article 42.1 de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball de les Illes Balears, no poden ser beneficiàries les entitats que incompleixin els requisits següents:

a) Disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes en la normativa de prevenció de riscs laborals i d'un pla de prevenció de riscs laborals, si hi estan obligades d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

b) No haver estat sancionades judicialment o administrativament en ferm, en els darrers tres anys, per faltes molt greus en prevenció de riscs laborals (article 13 del Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

Dotzena Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions, d'acord amb la Llei de subvencions, la Llei general de subvencions i l'Ordre de bases reguladores, les següents:

1. Comunicar a l'Institut Balear de la Dona si s'accepta la proposta de resolució o si s'hi renuncia. Si en el termini de cinc dies comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat la proposta a l'entitat beneficiària no s'ha produït aquesta comunicació, s'entén acceptada la subvenció tàcitament.

2. Executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, en el termini i les condicions establertes.

3. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, d'acord amb aquestes bases i la resolució de concessió.

4. Acreditar davant l'Institut Balear de la Dona que es compleixen els requisits per ser beneficiària de la subvenció.

5. Justificar que s'ha executat el projecte, que s'ha duit a terme l'activitat o que s'ha adoptat el comportament que fonamenta haver concedit la subvenció en els termes que s'estableixen en aquestes bases específiques.

6. Sol·licitar, quan l'import d'una despesa subvencionable superi els 15.000 €, almenys tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a comprometre's a contractar la prestació del servei, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la concessió de la subvenció.

7. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que duguin a terme els òrgans competents (Intervenció General de la Comunitat Autònoma, de l'Estat, Sindicatura o Tribunal de Comptes, etc.) i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

8. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció el fet d'haver sol·licitat o obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, estatal o internacional. Aquesta comunicació s'ha de produir en el termini de tres dies comptadors a partir de la formulació de la sol·licitud o de l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. El fet d'haver obtingut fonts de finançament per una quantia diferent de la comunicada pot suposar que es modifiqui la resolució de concessió.

9. Acreditar, si no s'ha autoritzat l'Institut Balear de la Dona perquè ho comprovi per si mateix, abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent de les obligacions tributàries autonòmiques i estatals, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

10. Comunicar a l'Institut Balear de la Dona qualsevol circumstància que porti a la necessitat de modificar l'execució del projecte o de l'activitat respecte de com s'havia plantejat en la sol·licitud de subvenció, així com qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir-la.

11. Conservar tota la documentació justificativa d'haver aplicat els fons rebuts a l'objectiu pertinent mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

12. Adoptar les mesures de difusió d'haver obtingut subvencions d'acord amb l'article 18.3 de la Llei general de subvencions.

13. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits de l'article 37 de la Llei general de subvencions i de l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

14. Incorporar, de manera visible, el logotip de l'Institut Balear de la Dona, del Ministeri d'Igualtat i del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere a tot el material, tant imprès com digital, als actes públics, als elements de publicitat vertical i a qualsevol altre element d'identificació o comunicació de l'activitat objecte de subvenció.

15. Redactar tota la publicitat que es derivi del projecte subvencionat en llengua catalana, fent ús del llenguatge no sexista i d'un tracte igualitari tant en la imatge com en el contingut. La presència del català en la publicitat no impedeix també la redacció en altres llengües si és recomanable.

16. Complir la normativa sobre protecció de dades a les quals tenguin accés amb motiu de l'execució del projecte subvencionat.

17. Complir qualsevol altra obligació establerta per la normativa aplicable.

Tretzena Sol·licituds, termini i forma de presentació

1. Les sol·licituds s'han de presentar obligatòriament en els models normalitzats que a aquest efecte es troben a disposició de les entitats interessades a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears (www.caib.es/seucaib).

2. Les entitats interessades poden presentar un màxim d'una sol·licitud per a cada modalitat.

3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Les entitats interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació adjunta signades electrònicament mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC).

5. En cas de presentar la documentació anterior de manera presencial, l'Administració els ha de requerir que ho facin de la manera indicada anteriorment, d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015.

Catorzena Documentació requerida

1. Si l'entitat sol·licitant autoritza que l'Institut Balear de la Dona obtengui o consulti les dades, els requisits i la informació necessària, juntament amb la sol·licitud, ha de presentar:

a) El projecte d'accions, actuacions i activitats per al qual se sol·licita la subvenció, amb el seu pressupost, d'acord amb el model establert (annex 5).

b) El número d'identificació fiscal (NIF) definitiu de l'entitat, si no disposa de CSV per comprovar-lo telemàticament.

c) Una declaració responsable sobre l'obtenció d'altres fonts de finançament per al projecte per al qual se sol·licita la subvenció (annex 3).

d) Una declaració responsable sobre el compliment de les condicions generals per rebre subvencions (annex 2).

e) Una declaració (annex 4) o un certificat bancari sobre la titularitat del compte corrent.

f) Una declaració responsable sobre la recuperació i/o compensació dels imposts indirectes (annex 3).

g) Si la persona signant de la sol·licitud no és la representant legal de l'entitat, un document que n'acrediti el poder de representació.

h) Si s'és una entitat religiosa, una memòria dels programes d'inserció sociolaboral, de lluita contra l'exclusió de les dones o de prevenció i sensibilització de les violències masclistes duits a terme els darrers tres anys.

2. Si l'entitat sol·licitant no autoritza que l'Institut Balear de la Dona obtengui o consulti les dades, els requisits i la informació necessària, juntament amb la sol·licitud ha de presentar (respecte de la informació concreta la consulta de la qual no ha estat autoritzada):

a) El projecte d'accions, actuacions i activitats per al qual se sol·licita la subvenció, amb el seu pressupost, d'acord amb el model establert (annex 5).

b) Número d'identificació fiscal (NIF) definitiu, o el seu codi CSV.

c) Certificat del registre corresponent d'inscripció de l'entitat, o el seu codi CSV.

d) Si la persona signant de la sol·licitud no és la representant legal de l'entitat, un document que n'acrediti el poder de representació.

e) Si s'és una entitat religiosa, una memòria dels programes d'inserció sociolaboral, de lluita contra l'exclusió de les dones o de prevenció i sensibilització de les violències masclistes duits a terme els darrers tres anys.

f) Si l'entitat sol·licitant ha de complir el requisit de tenir un òrgan de direcció paritari, un certificat del registre corresponent en què constin els membres actuals que componen l'òrgan de direcció de l'entitat.

g) Si l'entitat sol·licitant ha de complir el requisit de tenir una secretaria o vocalia d'igualtat, un certificat del registre corresponent en què figurin les diferents àrees o vocalies que té l'entitat, o una còpia dels estatuts vigents registrats o publicats en vigor en què es reflecteixi l'existència d'aquesta àrea o vocalia.

h) Si l'entitat sol·licitant opta a la puntuació per preveure la igualtat d'oportunitats en els seus estatuts, una còpia dels estatuts registrats en vigor, o la referència de la seva publicació, si escau.

i) Una declaració responsable sobre l'obtenció d'altres fonts de finançament per al projecte per al qual se sol·licita la subvenció (annex 3).

j) Una declaració responsable sobre la recuperació i/o la compensació dels imposts indirectes (annex 3).

k) Una declaració responsable sobre el compliment de les condicions per rebre subvencions (annex 2).

l) Els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica i l'estatal, com també de les obligacions amb la seguretat social.

m) Una declaració (annex 4) o un certificat sobre la titularitat del compte corrent.

3. Si tot i haver autoritzat la consulta telemàtica de la informació necessària, l'entitat beneficiària en té d'actualitzada que no consta en els registres o les fonts d'informació públiques, s'ha d'aportar adjunta a la sol·licitud. Si no s'aporta, l'Institut Balear de la Dona ha de resoldre la sol·licitud d'acord amb la informació disponible.

Quinzena Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud i la documentació adjunta no compleixen tots els requisits establerts, són erronis o es presenten incomplets, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant que l'esmeni o aporti la documentació que manca en el termini de deu dies. Si l'entitat sol·licitant no ho fa, s'ha d'entendre que desisteix de la sol·licitud en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015.

Setzena Selecció d'entitats beneficiàries

1. S'estableix el concurs com a sistema de selecció de les entitats beneficiàries d'aquesta línia de subvencions, d'acord amb la definició de l'article 12 de l'Ordre de bases generals i 17 del Text refós de la Llei de subvencions. Les subvencions es concediran després de valorar i comparar, en un únic procediment, les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una prelació entre aquestes sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració que disposen les clàusules vintena, vint-i-unena i vint-i-dosena per a cada modalitat d'aquesta convocatòria. S'han d'atribuir els imports dels ajuts sol·licitats, d'acord amb l'ordre de prelació establert segons la puntuació obtinguda, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria. La resta de sol·licituds n'han de restar excloses per falta de disponibilitat pressupostària.

2. El sistema de concurs s'ha d'aplicar a les sol·licituds que es presentin tant a la modalitat A com a la modalitat B.

Dissetena Òrgans competents

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de subvencions és el Servei d'Administració i Gestió Pressupostària.

2. L'òrgan competent per resoldre el procediment de concessió és la directora de l'Institut Balear de la Dona.

Divuitena Comissió Avaluadora

1. D'acord amb el que estableix l'article 15 de les bases reguladores, es constitueix una comissió avaluadora, que és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i expedir l'acta que ha de servir de base a la titular de l'òrgan instructor (la cap del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària de l'Institut Balear de la Dona) per elaborar la proposta de resolució de concessió.

2. La Comissió Avaluadora està composta pel personal de l'Institut Balear de la Dona següent:

a) Presidenta: la cap del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària.

b) Secretària: la cap de la Secció II.

c) Vocals:

1r. La cap del Servei de Gestió i Seguiment de Projectes.

2n. La cap del Servei de Planificació i Avaluació.

3r. Dos funcionaris o dues funcionàries del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària amb experiència i competència professional en matèria de subvencions.

4t. Una funcionària del Servei de Gestió i Seguiment de Projectes, amb experiència i competència professional en temes d'igualtat i associacionisme.

3. Quan s'estimi necessari, es poden incorporar a la Comissió, amb veu però sense vot, persones amb coneixements o experiència en matèria d'igualtat o expertes en la matèria objecte del projecte.

4. El règim jurídic de la Comissió és el que la normativa de règim jurídic de les administracions públiques preveu per als òrgans col·legiats.

Dinovena Principis generals

La concessió de les subvencions d'aquesta línia es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i s'ha de resoldre d'acord amb aquests principis.

Vintena Criteri de valoració comú a les dues modalitats

1. S'estableix com a criteri de valoració comú per a les dues modalitats de subvenció, l'experiència i/o capacitat de l'entitat sol·licitant per respondre a situacions emergents relacionades amb la integració de les dones en tots els àmbits (10 punts).

2. Es considera que l'entitat compta amb capacitat si els estatuts de l'entitat preveuen la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o la lluita contra les violències masclistes.

3. Es considera que l'entitat té experiència, si aquesta és en matèria d'igualtat entre dones i homes.

Vint-i-unena Criteris de valoració dels projectes que optin a la modalitat A

S'estableixen els criteris de valoració per punts següents, d'acord amb l'article 13 de l'Ordre de bases reguladores, per als projectes que optin a la modalitat A:

1. Població destinatària i cobertura poblacional: fins a 10 punts.

a) Dones en risc d'exclusió (8 punts).

b) Dones més grans de 65 anys (8 punts).

c) Dones amb diversitat funcional (8 punts).

d) Dones víctimes d'algun tipus de violència masclista (8 punts).

e) Dones joves (5 punts).

f) Dones del món rural (5 punts).

g) Població general (3 punts).

Si en el projecte concorr més d'un grup específic de manera coherent, se li assignen 10 punts.

2. Valoració del grau de necessitat: fins a 20 punts.

a) Projectes que promouen accions orientades a la inclusió social o laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social (12 punts).

b) Projectes i accions de sensibilització i prevenció encaminats a erradicar la violència masclista o la igualtat entre dones i homes (12 punts).

c) Projectes de coeducació (8 punts).

d) Projectes enfocats a la nova realitat post-COVID que responguin de manera indubtable a les lletres a), b) o c) d'aquest apartat (8 punts).

e) Projectes de formació de professionals i voluntariat (8 punts).

f) Projectes i accions de foment de l'emprenedoria de dones (8 punts).

Si concorr en el projecte més d'un criteri de necessitat de manera coherent, se li assignen 20 punts.

3. Formulació tècnica del projecte: fins a 60 punts.

a) Antecedents del projecte i fonamentació teòrica (de 0 a 5 punts).

b) Descripció del projecte des d'una perspectiva de gènere (de 0 a 10 punts).

c) Definició dels objectius (generals i específics) (de 0 a 10 punts).

d) Descripció dels resultats esperats (de 0 a 2 punts).

e) Programació de les activitats (de 0 a 10 punts).

f) Utilització d'una metodologia coherent amb els objectius (de 0 a 5 punts).

g) Gestió del projecte (de 0 a 5 punts).

h) Plantejament d'indicadors d'avaluació del projecte (de 0 a 3 punts).

i) Coherència tècnica del projecte (de 0 a 10 punts).

Vint-i-dosena Criteris de valoració dels projectes que optin a la modalitat B

1. Població objecte dels estudis, les investigacions o els treballs tècnics. Risc d'exclusió i cobertura poblacional (fins a 10 punts):

a) Dones en situació de precarietat econòmica o d'habitatge (8 punts).

b) Dones d'ètnia gitana (8 punts).

c) Dones migrants (8 punts).

d) Dones amb diversitat funcional (8 punts).

e) Dones que pateixen algun tipus de violència masclista (8 punts).

f) Dones més grans de 65 anys (5 punts).

g) Dones del món rural (5 punts).

h) Dones joves (5 punts).

i) Població general (3 punts).

Si concorr en el projecte més d'un grup específic de manera coherent, se li assignen 10 punts.

2. Valoració del grau de necessitat (fins a 20 punts):

a) Violència sexual (12 punts).

b) Violència simbòlica i/o violència econòmica (12 punts).

c) Una altra violència masclista, o la seva prevenció (10 punts).

d) Precarietat econòmica o d'habitatge (10 punts).

e) Ocupabilitat i emprenedoria de dones (8 punts).

f) Situació de les dones en l'economia del coneixement o l'economia verda (8 punts).

g) Situació de les dones en la postpandèmia (8 punts).

h) Altres temàtiques que fomentin la igualtat entre dones i homes (3 punts).

Si concorr en el projecte més d'un grau de necessitat de manera coherent, se li assignen 20 punts.

3. Formulació tècnica del projecte: fins a 60 punts.

a) Antecedents i fonaments teòrics del projecte (fins a 5 punts).

b) Descripció del projecte amb perspectiva de gènere (fins a 10 punts).

c) Definició dels objectius generals i específics (fins a 10 punts).

d) Descripció dels resultats esperats (fins a 2 punts).

e) Pla de feina: accions i temporalització (fins a 5 punts).

f) Metodologia (fins a 10 punts).

g) Perfil professional (fins a 2 punts).

h) Planejament d'indicadors d'avaluació de la investigació, l'estudi o el treball tècnic (fins a 3 punts).

i) Pla de difusió de la investigació resultant, l'estudi o el treball tècnic resultant (fins a 3 punts).

j) Coherència tècnica del projecte (fins a 10 punts).

Vint-i-tresena Sistema de valoració dels projectes

1. Els projectes presentats en cada una de les modalitats concorren, es valoren i es comparen de manera conjunta, en un únic procediment.

2. Els projectes presentats que no donin resposta indubtablement a alguna de les mesures dels eixos 1, 2, 3, 4 i 8 del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, en relació amb els programes continguts en aquesta convocatòria, no s'han de valorar.

3. Cada projecte es valora amb una puntuació d'entre 0 i 100 punts, a partir del que disposen els criteris recollits anteriorment.

4. A continuació s'ordenen per puntuació obtinguda, de major a menor, tots els projectes que optin a la mateixa modalitat.

5. Per poder optar a la subvenció sol·licitada, s'ha d'haver obtingut una puntuació mínima de 50 punts.

6. Els imports de les subvencions s'atribueixen seguint l'ordre de prelació resultant entre els projectes que hagin superat la puntuació mínima, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat a cada modalitat.

7. Els projectes que a pesar d'haver obtingut la puntuació mínima no obtenguin subvenció perquè s'ha exhaurit el crèdit n'han de restar exclosos per manca de disponibilitat pressupostària.

8. La Comissió Avaluadora ha de fer constar en l'acta corresponent els resultats del procés de puntuació i valoració d'ambdues modalitats. Aquesta acta, amb els informes annexos que s'hagin pogut emetre, serveix de base perquè l'òrgan instructor pugui fer l'oportuna proposta de resolució de concessió o denegació de la subvenció.

9. L'òrgan instructor pot aplicar d'ofici factors de correcció consistents a reduir o excloure determinades despeses relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia que ha de constar en l'acta de la Comissió Avaluadora i en la proposta de resolució.

Vint-i-quatrena Criteri de desempat

1. En cas que la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per subvencionar diversos projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, per determinar quins són els projectes que es proposa que obtenguin l'ajut es compararan successivament les puntuacions obtingudes en cadascun dels apartats següents i en aquest ordre:

a) Formulació tècnica del projecte.

b) Valoració del grau de necessitat.

c) Població destinatària.

d) Valoració de la capacitat de l'entitat sol·licitant.

S'ha de proposar atorgar la subvenció a la primera entitat sol·licitant que obtengui més puntuació en un dels apartats esmentats i per l'ordre establert.

2. Si així i tot persisteix l'empat, s'han d'atorgar les subvencions per ordre d'entrada.

Vint-i-cinquena Quantia de les subvencions

1. Inicialment, atès el sistema excepcional de pagament a la bestreta adoptat en aquesta línia de subvencions, l'import que ha de percebre l'entitat sol·licitant que hagi superat la fase de puntuació és com a màxim del 80 % de les despeses subvencionables que constin en el pressupost adjunt a la sol·licitud. Per a la modalitat A, aquesta quantitat no pot superar en cap cas els 10.000 € i per a la modalitat B, els 20.000 €.

2. No obstant això, la quantia final de la subvenció és com a màxim del 80 % del cost elegible de les despeses correctament justificades, amb un límit de 10.000 € en la modalitat A i de 20.000 € en la modalitat B.

3. S'entén per cost elegible el conjunt de despeses associades al projecte que són subvencionables d'acord amb els criteris de la base trenta-tresena.

Vint-i-sisena Instrucció de l'expedient

1. Correspon a l'òrgan instructor dur a terme d'ofici les actuacions necessàries i sol·licitar els informes pertinents per determinar, conèixer i comprovar les dades que serveixin de fonament per dictar la resolució de concessió.

2. Un cop admeses les sol·licituds de subvenció i esmenats els defectes que puguin tenir, la Comissió d'Avaluació les ha d'avaluar d'acord amb el que estableixen les clàusules vintena i següents.

3. Si el procediment de concessió es paralitza per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant, s'ha d'actuar d'acord amb el que estableix l'article 95 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vint-i-setena Proposta de resolució

1. D'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora i la resta d'informes que s'hagin sol·licitat, la cap del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària ha de formular una proposta de resolució per a cada sol·licitant.

2. La proposta de resolució ha de contenir els elements següents:

a) La identificació de l'entitat beneficiària.

b) La descripció de l'activitat o el comportament objecte de la subvenció, amb detall de l'àmbit temporal.

c) El pressupost total de l'activitat subvencionada.

d) L'import sol·licitat i l'import concedit.

e) La inclusió o l'exclusió de l'IVA suportat.

f) Les obligacions de l'entitat beneficiària.

g) La forma de pagament i la forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

3. La proposta de resolució no crea cap dret a favor de l'entitat beneficiària que s'hagi proposat davant l'Administració, mentre no es dicti i es notifiqui la resolució de concessió.

4. Només s'han de notificar a les entitats sol·licitants les propostes de resolució en les quals l'import que es proposa concedir sigui inferior al sol·licitat per obrir el tràmit de reformulació.

Vint-i-vuitena Reformulació de la sol·licitud

1. Quan l'import de la subvenció que resulti de l'acta de la Comissió Avaluadora que serveix de base per formular la proposta de resolució sigui inferior al sol·licitat, l'òrgan instructor l'ha de notificar a l'entitat sol·licitant i li ha de donar un tràmit d'audiència de 10 dies comptadors a partir de l'endemà de la notificació.

2. En la fase d'audiència, l'entitat sol·licitant ha de comunicar a l'òrgan instructor si manté el pressupost inicial amb altres finançaments, que s'han d'especificar, o bé si presenta una proposta de reformulació pressupostària i tècnica del projecte inicial que s'ajusti a la quantia proposada.

3. En cas que l'entitat sol·licitant opti per reformular el projecte, les aportacions pròpies i de tercers poden ajustar-se proporcionalment d'acord amb l'import proposat per l'òrgan instructor a partir de l'acta de la Comissió Avaluadora. En cap cas, aquest ajust no pot implicar un increment del percentatge de cofinançament de l'Institut Balear de la Dona respecte del que apareix en el pressupost del projecte inicial.

4. La modificació del projecte, derivada de la reformulació pressupostària, ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds.

5. L'òrgan instructor ha de notificar la proposta de resolució amb la reformulació incorporada a l'entitat sol·licitant, que disposa d'un termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació per acceptar-la o renunciar-hi expressament. En tot cas, la proposta es considera acceptada si no manifesta el contrari dins el termini establert.

Vint-i-novena Resolució

1. La resolució és l'acte administratiu exprés que concedeix o denega la subvenció sol·licitada, dictada a proposta de l'òrgan instructor.

2. La resolució ha de ser motivada i ha de contenir:

a) La identificació de l'entitat beneficiària.

b) La concessió o denegació de la subvenció sol·licitada.

c) La descripció de l'activitat o el comportament objecte de la subvenció, amb detall de l'àmbit temporal.

d) El pressupost total de l'activitat subvencionada.

e) L'import sol·licitat i l'import finalment concedit.

f) La inclusió o l'exclusió dels imposts indirectes suportats com a despesa subvencionable.

g) Les obligacions de l'entitat beneficiària.

h) La forma de pagament i la forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

3. La resolució s'ha de notificar individualment a cadascuna de les entitats sol·licitants.

4. En cas que la proposta de resolució de concessió de la subvenció no suposi cap modificació respecte de l'import sol·licitat inicialment per l'entitat, es podran acumular en un mateix tràmit administratiu la proposta de resolució i la resolució.

Trentena Termini per resoldre i notificar la resolució

1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de sis mesos comptadors a partir de la data en què hagi finalitzat el de presentació de sol·licituds.

2. El transcurs del termini anterior sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa faculta l'entitat interessada per entendre desestimada la sol·licitud.

Trenta-unena Pagament

1. El pagament dels imports d'aquesta línia de subvencions s'ha de fer un cop notificada la resolució de concessió. Tenen la consideració de pagaments a la bestreta del 100 % de l'import, previs a la justificació de la despesa, d'acord amb l'autorització del Consell de Govern de 2 de maig de 2022.

2. S'eximeix les entitats beneficiàries de presentar garantia, d'acord amb l'article 25.3 b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Trenta-dosena Subcontractació

1. S'autoritza la subcontractació de fins al 100 % de l'acció, activitat o programa subvencionat, en les condicions de l'article 24 de l'Ordre de bases i 38 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. No es poden subcontractar activitats si la subcontractació suposa augmentar el cost de l'activitat subvencionada sense aportar valor afegit al contingut de l'activitat.

3. Els contractistes estan obligats només davant l'entitat beneficiària, que assumeix la responsabilitat total de l'execució de l'activitat subvencionada davant l'òrgan que l'atorga.

4. No es pot fraccionar un contracte per disminuir la seva quantia i eludir el compliment dels requisits exigits en l'apartat 4 de l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions.

5. No es pot subcontractar l'execució de les activitats subvencionades amb les persones físiques o jurídiques que es detallen en l'article 38.7 del Text refós de la Llei de subvencions.

Trenta-tresena Alteracions en l'execució dels projectes subvencionats: modificacions del projecte aprovat

1. Les entitats que hagin rebut ajuts estan obligades a comunicar immediatament qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament del projecte subvencionat.

2. L'entitat beneficiària, després de la resolució de concessió i abans que finalitzi el termini màxim d'execució o de justificació de l'activitat, pot sol·licitar la modificació del contingut del projecte perquè s'hagin produït circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat objecte de l'ajut.

3. D'acord amb l'article 24.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, tan sols es poden fer modificacions no substancials en les condicions d'execució de l'activitat subvencionada i és necessària l'autorització prèvia i expressa de l'òrgan que atorga la subvenció.

4. Es consideren modificacions no substancials les següents:

a) Les que no alteren substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció.

b) Les que no perjudiquen tercers.

c) Les variacions en les partides que, sense modificar la quantia total de l'ajut i el valor de l'activitat en concret, no superin el 50 % respecte del pressupost aprovat per a aquesta activitat.

5. Les modificacions que sense alterar l'activitat subvencionada, ni la quantia total de la subvenció, ni el valor de l'activitat, no superin el percentatge previst (50 %) es troben condicionades únicament a la comunicació a l'Institut Balear de la Dona. En aquest cas, les entitats poden compensar les variacions produïdes entre les diferents partides i això no implica la necessitat de modificar el contingut de l'acta de concessió de l'ajut.

6.  Es consideren modificacions substancials les següents:

a) Les que afecten els objectius, els resultats, la població destinatària i la ubicació territorial.

b) Les que suposen la creació de partides no previstes inicialment en el projecte.

c) Les variacions en les partides que, sense modificar la quantia total de l'ajut i el valor de l'activitat en concret, superin el 50 % respecte del pressupost aprovat per a aquesta activitat.

7. Les sol·licituds de modificació han d'estar motivades i s'han de formular    immediatament després de l'aparició de les circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat objecte de l'ajut.   

Trenta-quatrena Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses que indubtablement responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, que no superin el valor de mercat i que s'efectuïn en el termini d'execució de les activitats, sempre que s'hagin pagat abans que finalitzi el període de justificació de la subvenció. Concretament, són despeses subvencionables:

1. Despeses de personal:

a) Personal laboral temporal contractat exclusivament per executar els programes, les activitats o les accions subvencionats.

b) La part de la jornada laboral del personal propi de l'entitat vinculada indubtablement a l'execució de l'activitat subvencionada. S'ha d'acreditar la vinculació i s'ha d'especificar el percentatge de la jornada laboral dedicat al projecte subvencionat i la part corresponent del salari.

Les despeses de personal s'han de calcular d'acord amb el conveni col·lectiu del sector corresponent, les taules salarials o els acords legalment aplicables. Aquestes despeses no poden superar l'import brut que s'expressi en les nòmines.

2. Despeses associades als programes, accions o activitats:

a) Lloguer d'espais per dur a terme les accions relacionades amb l'activitat o el projecte subvencionat.

b) Compra, lloguer i transport de material i subministraments de diverses modalitats (bibliogràfic, audiovisual, digital, etc.) i material fungible necessari per dur a terme les accions relacionades amb l'activitat o el projecte subvencionat.

c) Lloguer i transport d'equipaments. S'exclou expressament la compra d'equipaments.

d) Honoraris de professionals, tant si són persones físiques com jurídiques, per la prestació de serveis necessaris per executar els projectes subvencionats. S'ha de fer constar en el pressupost del projecte l'import dels honoraris si ja és cert, o la previsió màxima de despesa per aquest concepte que preveu l'entitat, per tal d'avaluar que s'ajusta al preu de mercat.

e) Despeses d'elaboració, transcripció, disseny, maquetació, impressió i producció de material i continguts en els diferents suports materials (imprès, sonor, audiovisual o digital).

f) Despeses de publicitat, difusió, d'enviament i distribució del material publicitari de l'activitat subvencionada.

3. Despeses per viatges, desplaçament, allotjament i manutenció, vinculades a les diferents activitats del projecte, del personal que les dugui a terme: professionals contractats en règim de prestació de serveis, personal assalariat de l'entitat o voluntari.

Són subvencionables les despeses de desplaçament i manutenció (dietes) que no superin els 45 € per persona i dia. Poden ser subvencionables les que superin aquest import d'acord amb la naturalesa de l'acció que s'ha de dur a terme, sempre que s'hagi justificat i es disposi de l'autorització de la directora de l'Institut Balear de la Dona.

4. Imposts indirectes, sempre que l'entitat beneficiària no els pugui compensar o recuperar. Aquesta circumstància s'ha de declarar sota responsabilitat de l'entitat beneficiària davant l'òrgan instructor.

5. Són subvencionables altres despeses associades a l'activitat que constin expressament detallades en el pressupost adjunt al projecte i hagin estat acceptades per la Comissió Avaluadora.

Trenta-cinquena Despeses no subvencionables

No són subvencionables les despeses següents:

1. Despeses derivades de l'adquisició de béns i equipaments inventariables, despeses d'obres o despeses del manteniment ordinari de l'activitat. No s'han d'incloure en el pressupost adjunt a la sol·licitud. En tot cas, n'han de ser excloses.

2. Despeses de personal de tasques no vinculades amb l'activitat o el projecte subvencionat.

3. Despeses originades per la participació dels membres de les entitats en juntes directives o en consells de direcció.

4. Despeses de serveis d'àpats, refrigeris o similars que no formen part de les dietes de l'apartat 3 de la base anterior.

5. Interessos deutors de comptes bancaris.

6. Recàrrecs, sancions o interessos de demora.

7. Despeses judicials.

8. Els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni tampoc els imposts personals sobre la renda del beneficiari de la subvenció.

9. En cap cas no es finançaran activitats dirigides a la difusió o la publicació de butlletins de la mateixa entitat (excepte els destinats a fer difusió de les activitats subvencionades pel projecte i dels seus resultats) ni l'organització d'assemblees, trobades o seminaris interns de l'entitat sol·licitant, ni activitats dirigides a captar finançament.

Trenta-sisena Justificació de la subvenció

1. Les entitats beneficiàries tenen l'obligació de justificar davant l'Institut Balear de la Dona l'aplicació dels fons rebuts, així com la resta de condicions que hagin fonamentat la concessió de la subvenció.

2. La justificació ha d'incloure l'activitat completa i el cost total del projecte aprovat que hagi servit de base a la resolució de concessió de la subvenció, sempre amb independència del percentatge subvencionat.

3. No s'entén del tot justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció. D'acord amb això, quan les activitats hagin estat finançades, a més de per la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, se n'ha d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació.

4. Respecte de la modalitat B, no s'entendrà justificada la subvenció fins que no es presenti el projecte tècnic, l'estudi o el treball pertinents d'acord amb el que estableix el punt 3 de la clàusula quarta d'aquesta convocatòria.

5. La justificació de la subvenció s'ha d'ajustar, pel que fa a la distribució de les partides pressupostàries, al pressupost presentat en la sol·licitud o, si escau, al presentat en la reformulació o en la modificació que en el seu moment va presentar l'entitat.

6. Tota la documentació justificativa s'ha de presentar a través del registre electrònic, signada digitalment.

7. Si es detecten errors o defectes en la documentació justificativa presentada, l'òrgan instructor ha de requerir l'entitat beneficiària que els esmeni en un termini de deu dies. Si una vegada transcorregut aquest termini no s'han esmenat, s'entén que es desisteix del dret de fer-ho.

Trenta-setena Termini de presentació de la justificació

1. El termini per presentar a l'Institut Balear de la Dona tota la documentació justificativa de la subvenció finalitza el 31 de gener de 2023.

2. Les entitats beneficiàries que per mor d'una causa justificada i acreditada no puguin presentar la justificació dins el termini establert en poden sol·licitar una ampliació.

3. La sol·licitud ha d'explicar i acreditar les circumstàncies que impedeixen la presentació en termini de la justificació i s'ha de presentar abans que hagi vençut. Les sol·licituds d'ampliació del termini de justificació presentades més enllà del 31 de gener de 2023 s'han de denegar.

4. Les resolucions sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs.

5. L'òrgan de concessió ha de resoldre motivadament les sol·licituds d'ampliació, i en cas que siguin estimades, es pot concedir una ampliació del termini de justificació que no superi els 15 dies naturals, sempre que això no perjudiqui tercers.

6. Si transcorre el termini establert per a la justificació sense que aquesta s'hagi presentat, es requerirà l'entitat beneficiària que la presenti en el termini improrrogable de 10 dies. La manca de presentació de la justificació en aquest termini donarà lloc a la iniciació del procediment per determinar l'incompliment i el reintegrament d'aquesta.

Trenta-vuitena Documentació justificativa

Les entitats beneficiàries han d'acreditar haver duit a terme el programa, l'acció o l'activitat subvencionada i la destinació dels fons percebuts a través d'un compte justificatiu, que s'ha d'elaborar d'acord amb els models normalitzats que es troben a disposició de les entitats beneficiàries a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears i que ha de contenir:

1. Una memòria tècnica de l'activitat duita a terme (annex 7). S'hi han de detallar les activitats fetes, els resultats obtinguts i s'hi han d'incorporar evidències documentals. A més, a la modalitat B, s'ha d'adjuntar l'estudi o el treball pertinent.

2. Una memòria econòmica, justificativa del cost total de l'activitat subvencionada (annex 6), que ha de recollir:

 

a) La relació classificada de despeses, amb identificació del creditor, del document justificatiu corresponent, de l'import, de la data d'emissió i de la data de pagament. El percentatge d'imputació al projecte subvencionat tenint en compte, si pertoca, els altres ajuts de què disposa l'entitat per dur a terme l'activitat subvencionada.

b) El detall, si pertoca, de la relació de despeses de personal contractat (annex 6.1).

c) La indicació, si pertoca, dels criteris de repartiment dels costs generals o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses esmentades.

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin contribuït a finançar l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació expressa de l'import i la procedència.

e) Els tres pressuposts que, si escau i en aplicació de l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ha d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

 

3. El bloc d'evidències que documenten la relació classificada de despeses. S'hi han d'incloure totes les factures, els documents mercantils i administratius que proven que s'ha efectuat i s'ha pagat la despesa justificada. En especial, s'hi han d'incloure:

 

a) Factures ajustades a les previsions del Reglament que regula les obligacions de facturació. En el cas de rebuts de caixa de qualsevol superfície comercial, hi han de constar les dades fiscals de l'entitat subvencionada o bé el centre ha d'emetre una factura.

b) Factures d'honoraris professionals, amb expressió de les corresponents retencions de l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social, si escau.

c) Nòmines, amb expressió de les corresponents retencions de l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social.

d) Models 111, de retencions i ingressos a compte de l'IRPF trimestral, i 190, anual, en què es reflecteixen els treballadors i treballadores als quals s'ha practicat la retenció.

e) El rebut de liquidació de cotització (RLC) i de relació nominal de treballadors (RNT) per a les cotitzacions a la Seguretat Social.

f) Justificants de pagament de totes les despeses anteriors, d'acord amb el següent:

1r. Pagaments en efectiu. S'ha de fer constar a la factura mitjançant una nota feta a mà, una indicació mecànica o un segell: «Pagat».

2n. Pagaments mitjançant domiciliació bancària o transferència. S'ha d'aportar el rebut de l'entitat bancària com a comprovant de pagament o bé un extracte de l'entitat en què consti que s'ha fet el càrrec corresponent.

3r. Pagaments mitjançant taló bancari. S'ha d'aportar el rebut de l'entitat bancària com a comprovant que s'ha fet efectiu el taló o bé un extracte de l'entitat en què consti el número de taló i el càrrec corresponent.

4t. Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit a nom de l'entitat beneficiària. S'ha d'aportar una còpia de la targeta i un rebut o extracte de l'entitat bancària amb el càrrec corresponent.

5è. Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit a nom d'un particular o una particular. S'ha d'aportar el rebut de pagament amb la targeta, així com un rebut del particular o la particular que ha efectuat el pagament en què indiqui que ha rebut els diners de l'entitat beneficiària.

El bloc d'evidències justificatives s'ha de presentar en un sol arxiu electrònic, ordenat i numerat en concordança amb la relació classificada de despeses.

Si els documents justificatius o els de pagament s'han fet servir per justificar parcialment altres subvencions, s'hi ha de fer constar aquesta circumstància.

 

4. Les entitats beneficiàries d'una subvenció de la modalitat B, a més, han de presentar, en les condicions establertes en la base quarta, la investigació, l'estudi o el treball tècnic fet. La propietat intel·lectual de la investigació, l'estudi o el treball tècnic és del seu autor, la titularitat dels resultats és propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el seu ús requereix l'autorització expressa de l'Institut Balear de la Dona.

5. Una declaració responsable del representant o la representant legal de l'entitat d'haver duit a terme la totalitat de l'activitat objecte de la subvenció i d'haver complert els requisits en matèria de publicitat.

Trenta-novena Avaluació i control

1. Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a la concessió i el control de les subvencions públiques. A més, han de facilitar tota la informació que els pugui requerir l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o al reintegrament de la subvenció sol·licitada.

Quarantena Reintegrament

1. Correspon el reintegrament de la subvenció de les quantitats percebudes indegudament, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, en els casos següents:

a) Obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions requerides, per alteració de les condicions requerides o per alteració de les condicions tingudes en compte per causa imputable a l'entitat beneficiària.

b) Incompliment total o parcial de la finalitat o els objectius per als quals va ser concedida la subvenció.

c) Concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

d) Negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control.

e) Incompliment greu de l'obligació de justificació.

f) No presentar la documentació justificativa dins el termini establert en la convocatòria.

g) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haurien impedit i qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió en els termes que preveu l'article 25 del Text refós de la Llei de subvencions.

h) Qualsevol altra de les causes que preveuen l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions i l'Ordre de bases reguladores.

2. El reintegrament s'ha de tramitar d'acord amb la seva normativa específica.

3. Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i hi és aplicable la via de constrenyiment.

4. L'obligació del reintegrament és independent de les sancions que pertoqui aplicar de conformitat amb el Text refós de la Llei de subvencions.

Quaranta-unena Criteris de gradació dels incompliments

1. Incomplir les obligacions establertes en aquestes bases o en la corresponent resolució de concessió implica reintegrar totalment o parcialment la subvenció rebuda d'acord amb els criteris següents:

a) No dur a terme l'activitat subvencionada o incomplir totalment la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció suposa l'obligació de reintegrar el 100 % de la quantitat concedida.

b) No presentar la documentació justificativa, una vegada requerida d'acord amb el que estableix el punt 5 de la clàusula trenta-sisena d'aquesta convocatòria, suposa el reintegrament del 100 % de la quantitat percebuda.

c) Incomplir el termini d'execució del projecte sense que se n'hagi autoritzat la pròrroga suposa l'obligació de reintegrar un 20 % de la quantitat concedida.

d) Presentar la documentació justificativa més enllà del termini establert sense que se n'hagi autoritzat la pròrroga, però dins el període de requeriment establert en el punt 5 de la clàusula trenta-sisena d'aquesta convocatòria suposa el reintegrament d'un 10 % de la quantitat percebuda.

e) La justificació deficient o insuficient (parcial) de l'execució tècnica de la subvenció suposa l'obligació de reintegrar un 10 % de la quantia rebuda.

f) Incomplir les obligacions relatives a les mesures de difusió implica un reintegrament del 10 % de la subvenció concedida.

g) La justificació incompleta de la part econòmica de la subvenció suposa l'obligació de reintegrar la quantitat no justificada.

2. En el cas d'incompliment parcial, la fixació de la quantia que ha de reintegrar l'entitat beneficiària s'ha de determinar en aplicació del principi de proporcionalitat que, no obstant això, es pot modular tenint en compte el fet que l'incompliment s'aproximi significativament al compliment total i les entitats beneficiàries acreditin una actuació que tendeixi inequívocament al compliment dels seus compromisos.

Quaranta-dosena Infraccions i sancions

1. Les accions i les omissions de les entitats beneficiàries tipificades en els articles 51, 52 i 53 del Text refós de la Llei de subvencions determinen que s'apliqui el règim d'infraccions i sancions que s'hi estableix, quan hi intervengui dol, culpa o negligència.

2. Les infraccions i les sancions que es derivin de l'atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions.

Quaranta-tresena Inspecció

L'Institut Balear de la Dona pot adoptar en qualsevol moment les mesures de comprovació i de control que consideri oportunes sobre l'activitat subvencionable per tal de verificar que es compleixen els requisits que estableixen el Text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre de bases i aquestes bases específiques, per comprovar que s'ha fet l'activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió i el gaudi de la subvenció.

Quaranta-quatrena Normativa reguladora

Regulen aquest procediment de concessió de subvencions:

1. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, els certàmens i els premis en matèria de polítiques d'igualtat envers les dones.

3. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. El Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Documents adjunts