Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual el Consell de Govern es dona per assabentat del nomenament de la directora i gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge

    Número de registre 4566 - Pàgina 21657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 de maig de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número de registre 4453 - Pàgina 21658

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a tres aspirants del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 4513 - Pàgines 21659-21661

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a tres aspirants del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 4515 - Pàgines 21662-21664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en medicina intensiva dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 4403 - Pàgines 21665-21668

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’administració general, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala tècnica, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 4519 - Pàgines 21669-21678

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de zeladors/ores d’hospital, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 4520 - Pàgines 21679-21689

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Decret de convocatòria per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, mitjançant el sistema de mèrits

    Número de registre 4318 - Pàgines 21690-21691

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria per a la selecció de personal. Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública nacional i/o europea

    Número de registre 4494 - Pàgines 21692-21693

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases de la convocatòria per confeccionar una borsa de treball de la categoria de policia local

    Número de registre 4459 - Pàgines 21694-21697

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició taxa addicional d’estabilització de la feina temporal d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4496 - Pàgines 21698-21699

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició taxa de reposició d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4498 - Pàgines 21700-21701

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del borsí provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la Subescala tècnica d’Administració Especial de Treballador/a Social de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4500 - Pàgines 21702-21704