Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

FUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365

Núm. 304668
Acord de la Comissió Executiva de 30 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Turisme Palma 365

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, estableix que els processos d'estabilització no estan subjectes a reposició, ja que suposen una taxa addicional:

Article 2. Processos d'estabilització d'ocupació temporal.

1. Addicionalment al que estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques i que estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. [...]

2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització que preveu l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s'han d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i han de ser coordinats per les administracions públiques competents. [...]

3. La taxa de cobertura temporal s'ha de situar per sota del vuit per cent de les places estructurals. [...]

La disposició addicional sisena autoritza, amb caràcter excepcional, una convocatòria d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada pel sistema de concurs per a les places que hagin estat ocupades abans del dia 1 de gener de 2016:

Les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que preveu l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Aquests processos, que es duran a terme una sola vegada, poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i han de respectar, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma.

El càlcul de la taxa addicional suposa la inclusió en aquesta oferta de 2 llocs de treball pel torn d'estabilització, dels quals els 2 es convocaran pel procediment de concurs.

2. La disposició addicional setena de la Llei 20/2021 estableix el següent:

Els preceptes continguts en aquesta norma relatius als processos d'estabilització són aplicables a les societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic i els consorcis del sector públic, sens perjudici de l'adequació, si escau, a la normativa específica.

3. Segons l'article 25 dels Estatuts de la Fundació Turisme Palma 365, correspon a la Comissió Executiva aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de feina, amb les limitacions establertes per la normativa vigent i la contractació del personal laboral i els serveis necessaris per a dur a terme les finalitats de la Fundació.

Per tot això, propòs a la Comissió Executiva que adopti el següent

Acord

Primer. Aprovar l'oferta pública d'estabilització per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Turisme Palma 365, que suposa un total de 2 places corresponents a estabilització, amb la distribució indicada en l'annex 1 que s'adjunta i en els termes establerts en aquest Acord.

Segon. Oferir pel torn corresponent a l'oferta pública d'estabilització les places següents, d'acord amb el desglossament següent:

— 2 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021, esmentada en el paràgraf anterior.

Tercer. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les places de l'oferta pública d'estabilització s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Quart. L'articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Comissió Executiva de la Fundació Turisme Palma 365 en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 30 de maig de 2022

Proposa El director gerent de la Fundació Turisme Palma 365 Pedro Homar Oliver

Vist i plau El vicepresidenta Comissió Executiva Elena Navarro Duch

 

ANNEX 1 Oferta pública d'estabilització

 

Categoria/especialitat

Nombre de llocs de treball

Concurs oposició

(art. 2.1 Llei 20/2021)

Concurs

(DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Total

Tècnic/a de promoció turística

-

1

1

Tècnic/a jurídic/a

-

1

1

Total

0

2

2