Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 8508 - Pàgines 40879-40881

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 8509 - Pàgines 40882-40883

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deixa sense efecte allò que afecta el titular de l’exp. FOTEMPAR 1736/2021 de la resolució de revocació de 9 juliol de 2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número d'edicte 8510 - Pàgines 40884-40885

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 8511 - Pàgines 40886-40888

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 8512 - Pàgines 40889-40891

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica la data límit d’execució i justificació establerta a les resolucions de concessió de subvenció per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 8537 - Pàgines 40892-40893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica la data límit d’execució i justificació establertes a les resolucions de concessió de subvenció per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1, 2 i 3)

    Número d'edicte 8538 - Pàgines 40894-40895

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de l’Acord del Consell de Govern de 5 de setembre de 2022 pel qual l’any 2023 es declara any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears

    Número d'edicte 8533 - Pàgines 40896-40897

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 16 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors en el segon quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 8529 - Pàgina 40898

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’aprovació i autorització de l’arrendament directe d’un immoble al carrer Mare Déu de la Neu, 7, Bunyola (SP 120/2022)

    Número d'edicte 8540 - Pàgines 40899-40900

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca l’acció concertada del servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Mallorca i Menorca, per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 8486 - Pàgines 40901-40906

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual es reconeix la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears a la convocatòria Octubre/2022

    Número d'edicte 8490 - Pàgines 40907-40910

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de correcció d’errades de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 27 de setembre de 2022, a proposta del director general d’Esports, per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2022, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

    Número d'edicte 8491 - Pàgines 40911-40913

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023

    Número d'edicte 8473 - Pàgines 40914-40927

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 d’octubre de 2022 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de maig de 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 8458 - Pàgines 40928-40973

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució de 6 d’octubre de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori, per a l'atorgament d'autoritzacions excepcionals per a crema de material vegetal en terrenys forestals i àrees contigües de prevenció

    Número d'edicte 8482 - Pàgines 40974-40980

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la tercera concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 1172 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer

    Número d'edicte 8504 - Pàgines 40981-41011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la segona concessió parcial de les ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 3 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer

    Número d'edicte 8505 - Pàgines 41012-41016

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Modificació de l’oferta d’ocupació pública del any 2020 corresponent al personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número d'edicte 8464 - Pàgina 41017

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Acord d’encomana de gestió a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre per col·laborar en l'execució d'actuacions incloses en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de desenvolupament i millora de la infraestructura i l’explotació de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número d'edicte 8465 - Pàgines 41018-41021

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 5a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 8479 - Pàgines 41022-41058

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics, per concedir subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2022-2026

    Número d'edicte 8493 - Pàgines 41059-41077

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data 26-09-2022, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca per l’encomana de la gestió material del procés extraordinari de l’oferta pública d’ocupació d’estabilització (exp. 03131-2022-000064)

    Número d'edicte 8467 - Pàgines 41078-41083

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data 26-09-2022, relatiu a l’aprovació de la Guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d’energies renovables sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà per autoconsum en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística (exp.2106-2022-000060)

    Número d'edicte 8527 - Pàgines 41084-41092

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a la modificació de la persona instructora del procediment de la convocatòria d’ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2022 (exp. 1820-2022-000001)

    Número d'edicte 8455 - Pàgina 41093

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les confraries de pescadors de l'illa i de minimis al sector pesquer menorquí 2022 (exp. 3012-2022-000001)

    Número d'edicte 8484 - Pàgines 41094-41104

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació del Pla mesures antifrau de l’Ajuntament d’Alaró

    Número d'edicte 8477 - Pàgines 41105-41122

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per entitats esportives, temporada 2021-2022

    Número d'edicte 8488 - Pàgines 41123-41135

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació del Pla Estratègic de subvencions per al trienni 2020-2022

    Número d'edicte 8474 - Pàgina 41136

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Oferta ocupació pública per a estabilització d'ocupació temporal

    Número d'edicte 8548 - Pàgines 41137-41139

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria per a la concessió, al municipi de Calvià i per a l'any 2022-2023, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica: millora estètica d'establiments físics així com actuacions dirigides a la innovació i la digitalització dels negocis del terme

    Número d'edicte 8430 - Pàgines 41140-41147

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022

    Número d'edicte 8443 - Pàgina 41148

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de l'OPE per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca per a la reserva de places amb discapacitat

    Número d'edicte 8487 - Pàgina 41149

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació preu públic Felanitx Tech Weekend 2022

    Número d'edicte 8516 - Pàgina 41150

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Suspensió temporal del cobrament de les quotes dels alumnes matriculats a P2 d’educació infantil

    Número d'edicte 8478 - Pàgina 41151

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma 2022-2025

    Número d'edicte 8393 - Pàgines 41152-41186

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma d’aprovació de la convocatòria de l’any 2022 per accedir o canviar de nivell al sistema de carrera horitzontal de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 8499 - Pàgines 41187-41199

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de prestacions econòmiques d’urgència social, per a cobertura necessitats habitatge persones afectades pel desallotjament d’habitatges del bloc A de l’edifici Don Pepe, as Codolar, Sant Josep de sa Talaia

    Número d'edicte 8523 - Pàgines 41200-41207

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Delegació de les funcions de la Batlia per absència del batle

    Número d'edicte 8468 - Pàgina 41208