Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 573339
Convocatòria de prestacions econòmiques d’urgència social, per a cobertura necessitats habitatge persones afectades pel desallotjament d’habitatges del bloc A de l’edifici Don Pepe, as Codolar, Sant Josep de sa Talaia

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern Local de dia 5 d'octubre de 2022 es varen  aprovar les bases que a continuació es transcriuen:

 

“Convocatòria de prestacions econòmiques d'urgència social, per a cobertura necessitats habitatge persones afectades pel desallotjament d'habitatges del bloc A de l'edifici Don Pepe, as Codolar, Sant Josep de sa Talaia

Primer. Justificació

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials a les Illes Balears, té per objecte la configuració d'un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones. Entre els objectius, destaca el de prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones, així com el de detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials.

L'article 5 de la Llei 4/2009 estableix que, en tot cas, són persones destinatàries dels serveis socials les que es trobin a les Illes Balears en una situació de necessitat personal bàsica, les quals poden accedir a les prestacions del sistema de serveis socials que permetin atendre aquesta situació. El personal professional dels serveis socials l'han de valorar d'acord amb la seva gravetat, precarietat i peremptorietat.

D'altra banda, l'article 20 de la referida Llei 4/2009, d'11 de juny, estableix que les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ser tècniques, econòmiques o tecnològiques. L'article 22 defineix les prestacions econòmiques com aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts.

El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears té per objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic que s'emmarquen en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, entre les que es troben les prestacions econòmiques d'urgència social en la modalitat d'ajudes d'emergència. Al títol IV regula les prestacions econòmiques d'urgència social. Estableix que els referits ajuts són prestacions socials de caràcter econòmic del sistema públic de serveis socials acotats per concepte i temporalment. Tenen per finalitat resoldre situacions que requereixen urgència en el suport econòmic que afectin a persones o unitats de convivència que per situacions sobrevingudes, despeses imprevistes, dèficit temporal d'ingressos econòmics, emergències, suport familiar o processos d'inserció social,  doni lloc a una situació de necessitat d'accés a recursos de primera necessitat, entre el que podem trobar la impossibilitat transitòria de continuar fent ús i gaudi de l'habitatge habitual.

Així mateix el referit Decret llei 10/2020, de 12 de juny, estableix que les prestacions socials de caràcter econòmic que es regulen en el referit Decret no tenen caràcter de subvenció, d'acord amb l'establert a l'art. 22.3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Davant la situació d'emergència social en la que han passat a trobar-se els vesins i vesines del Bloc A de l'edifici Don Pepe a causa de la declaració de runa i ordre de desallotjament de l'esmentat edifici mitjançant Decret de Batlia 2021/1759, de 2 de juny de 2021, ratificada per auto judicial de dia 17 de novembre de 2021, des de l'Ajuntament es demana col·laboració en data 22 de desembre de 2021 a la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per tal de poder facilitar el màxim d'ajuda possible a les famílies afectades, que es troben amb la impossibilitat de continuar fent ús del seu habitatge habitual.

El mercat immobiliari a tota l'illa d'Eivissa es caracteritza per la manca d'habitatges disponibles i pels seus preus elevats, molt per damunt de la mitjana estatal i de les Illes Balears. Això dificulta especialment l'accés a un nou habitatge habitual a les persones afectades per aquesta situació.

L'interès del Govern per aquesta preocupant situació s'ha materialitzat amb el Decret 7/2022 de 14 de març, pel qual es crea la Comissió de seguiment de la solució d'habitatge de les persones que habiten els apartaments don Pepe i del restabliment dels valors ecològics a la zona afectada (BOIB núm. 37, de 15 de març). Malgrat aquest interès, la Conselleria d'Afers Socials i Esports no disposa dels mitjans i recursos, així com tampoc compte amb la implantació necessària per a poder gestionar directament els ajuts que necessitaran les famílies afectades.

Per aquest motiu, en data 11 de juliol de 2022, el Consell de Govern acorda autoritzar la despesa derivada del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per desenvolupar actuacions de cobertura de necessitats d'habitatge pels afectats pel desallotjament de l'edifici Don Pepe, pels anys 2022 a 2025. L'esmentat conveni entre ambdues administracions es signa en data 25 d'agost  de 2022.

Amb l'aprovació de la present convocatòria de prestacions, l'Ajuntament de Sant Josep, en compliment del conveni signat amb la conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, vol donar suport de manera urgent a les persones afectades amb relació al desallotjament d'habitatges del bloc A de l'edifici Don Pepe, que, sent propietaris o familiars directes fins a primer grau de consanguinitat de la persona propietària, residien a l'edifici i que es troben amb la impossibilitat de continuar fent ús del seu habitatge habitual.

Segon. Objecte

L'objecte de la present convocatòria és establir els requisits i el procediment per atorgar les prestacions econòmiques d'emergència, en compliment del conveni signat amb la conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en data 25 d'agost de 2022, per a persones afectades amb relació al desallotjament d'habitatges del bloc A de l'edifici denominat Cantos Rodados o Don Pepe, as Codolar, Sant Josep de sa Talaia, que, en qualitat de propietaris o de familiars directes fins a primer grau de consanguinitat residien a l'esmentat edifici i no poden continuar fent ús del seu habitatge habitual.

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a la situació de necessitat en la qual han passat a trobar-se aquestes persones, posant en marxa una línia d'ajuts d'emergència amb la finalitat d'ajudar-los a cobrir les despeses de lloguer d'un nou habitatge.

Tercer. Consignació pressupostària habilitada per atendre les prestacions

El pressupost que s'habilita per a aquesta convocatòria és d'un màxim de vuit cents  setanta-quatre mil vuit cents euros (874.800,00 €) amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i es distribuirà en les següents anualitats i partides:

ANY

QUANTIA

PARTIDA

2022

145.800,00 €

231 48062

2023

291.600,00 €

231 48062

2024

291.600,00 €

231 48062

2025

145.800,00 €

231 48062

Les quantitats corresponents als exercicis 2023, 2024 i 2025 queden condicionades al que disposin els corresponents pressuposts municipals.

La dotació econòmica es finança mitjançant Conveni amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports del  25 d'agost de 2022, segons el qual, la Direcció General de Serveis Socials aportarà aquesta quantia a l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal de posar en marxa aquesta línia d'ajuts.

En cap cas l'import màxim concedit a una mateixa persona a l'empara d'aquesta convocatòria no podrà superar les quanties que es detallen en el punt cinquè de la present convocatòria.

Quart. Persones beneficiàries, criteris i condicions per accedir-hi

Poden ser persones beneficiàries de les prestacions econòmiques que es regulen en aquesta convocatòria les persones físiques afectades pel desallotjament que compleixin amb els requisits següents:

 • Ser propietari/ària o familiar directe de primer grau de consanguinitat de la persona propietària i residir a un habitatge del bloc A de l'edifici Don Pepe en el moment del desallotjament.
 • Estar empadronat al domicili abans de l'aplicació efectiva del decret de Batlia de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 2021/1759, de 2 de juny de 2021.
 • Haver residit a les Illes Balears, com a mínim, 12 mesos abans de la sol·licitud.
 • Que l'habitatge objecte de lloguer estigui situat a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
 • No posseir, la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat familiar o de convivència, la titularitat d'algun dret que permeti disposar de l'ús d'un habitatge estable i en condicions d'habitabilitat.

No es considera que s'incorre en aquesta prohibició en els casos següents:

 • Si només es té la propietat o usdefruit sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per herència.
 • Si es té la propietat o usdefruit de la totalitat de l'habitatge, però no es pot disposar d'aquest per les causes següents:
 • Separació o divorci.
 • Trasllat obligatori del domicili per motius laborals, sempre que el domicili estigui situat fora de les Illes Balears.
 • Víctima de violència de gènere.
 • Quan l'habitatge no sigui accessible per raó de discapacitat de la persona sol·licitant o d'algun dels membres de la seva unitat de convivència.
 • Qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, acreditada documentalment.
 • Que la unitat familiar o de convivència hagi sol·licitat i obtingut un informe dels serveis socials competents on s'acrediti aquesta especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge. 
 • En el supòsit que a un mateix habitatge hi hagi diversos propietaris, únicament podrà ser beneficiari de la prestació un dels propietaris per habitatge.
 • Cada persona sol·licitant, encara que tingui més d'un habitatge en propietat, només podrà rebre una única ajuda dins aquesta convocatòria.

Cinquè. Quantia de la prestació, efectes i durada

Els imports màxims dins aquesta convocatòria seran els següents:

 • Per unitats de convivència formades per una persona sola: fins a un màxim de 750 € mensuals.
 • Per unitats de convivència de dos persones: fins a un màxim de 900 € mensuals.
 • Per unitats de convivència de més de dues persones: fins a un màxim de 1.200 € mensuals.

La quantia de la prestació no serà, en cap cas, superior a l'import del lloguer del nou habitatge.

Dins aquesta convocatòria es podran concedir ajudes per pagar mensualitats de lloguer del període comprès entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny del 2025.

L'import màxim a adjudicar a un sol·licitant serà el corresponent a 12 mensualitats. Si es manté la situació de vulnerabilitat de la persona beneficiària i, prèvia valoració social dels serveis socials comunitaris, es podrà tramitar una nova concessió.

El període màxim pel qual es podran rebre ajudes dins aquesta convocatòria, serà de tres anualitats.

Sisè. Règim d'incompatibilitat amb altres prestacions

Aquest prestació és complementària i compatible amb totes les prestacions de caràcter econòmic definides en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, així com amb la resta de prestacions o pensions públiques, tret que la seua legislació reguladora n'estableixi la incompatibilitat.

En cap cas, però, la suma total dels ajuts percebuts per aquesta mateixa finalitat, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes, no podrà ser superior al cost total de les mensualitats de lloguer del període pel qual es justifica l'ajuda concedida.

Setè. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al BOIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia:

 • (https://santjosep.sedelectronica.es).

L'Ajuntament donarà publicitat al finançament d'aquestes ajudes per part de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de la CAIB, a la pàgina web municipal o altres vies de difusió.

Vuitè. Presentació de sol·licitud de la prestació, terminis i documentació a adjuntar

El termini per presentar les sol·licituds serà a partir de l'endemà de la data de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 31 de maig de 2023. 

Les sol·licituds de la prestació es formalitzaran mitjançant instància, segons el model normalitzat que figura com a annex I d'aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i es presentaran en el Registre General de la mateixa institució. També hi haurà la possibilitat de registrar les sol·licituds telemàticament a la mateixa seu electrònica habilitada a tal fi, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, o en qualsevol de les formes establides a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

 • DNI, NIE o altre document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant, i del representant, si és el cas.
 • Document acreditatiu de la representació, si és el cas.
 • DNI, NIE o altre document acreditatiu de la identitat de les persones que formen part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família o documentació anàloga oficial que el substitueixi, si és el cas.
 • Document que acrediti règim de tinença de l'habitatge afectat pel desallotjament: escriptures de propietat o autorització d'ús per part del/la propietari/ària (en aquest cas, acompanyat pel DNI del/la propietari/ària i document que acrediti la relació familiar).
 • Autorització per obtenir la informació a efectes d'acreditar l'empadronament a l'habitatge objecte del desallotjament abans de l'aplicació efectiva del Decret de Batlia de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 2021/1759, de 2 de juny de 2021, la residencia a les Illes Balears 12 mesos abans de la sol·licitud i la composició de la unitat de convivència. (Annex 1)
 • En cas de no donar aquesta autorització, la persona haurà d'aportar els certificat o certificats que ho acreditin. També els haurà d'aportar en els supòsits de no estar actualment empadronat a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
 • Còpia del contracte en vigor de lloguer del nou habitatge que es destinarà a nou habitatge habitual firmat per l'arrendador/a i arrendatari/ària.
 • Certificat d'índexs (localització de propietats) del Registre de la Propietat que acrediti que ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat familiar o de convivència major d'edat no són titulars de cap dret de propietat, usdefruit o altre dret que permeti l'ús d'un habitatge a Espanya. En cas de ser-ho, cal acreditar la no disponibilitat de l'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes previstes al punt quart d'aquesta convocatòria.
 • Compromís d'obligacions com a persona beneficiària de la prestació, segons el model normalitzat que figura en aquesta convocatòria. (Annex 2)
 • Imprès de transferència bancària facilitat per l'Ajuntament degudament emplenat amb les dades bancàries actualitzades o certificat de titularitat bancària. En cas d'haver-lo presentat en altres ocasions no serà necessari tornar-lo a presentar.
 • Qualsevol altre document que es consideri oportú aportar o pugui ser requerit pels Serveis Socials municipals.

Les persones que hagin presentat en aquest Ajuntament qualsevol d'aquests documents en virtut d'anteriors sol·licituds només hauran d'aportar la documentació que sigui necessari actualitzar o renovar, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que la documentació fou presentada i s'assenyali el procediment pel qual es varen aportar i l'any.

L'Ajuntament pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud de prestació presentada.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la prestació sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits establerts a la present convocatòria, s'ha de requerir d'acord amb el que estableix l'article 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè, en un termini no superior als deu dies, s'esmeni la falta o s'acompanyin els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida la petició, amb resolució prèvia expressa.

Novè. Instrucció, resolució i notificació

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia serà la competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds. Els ajuts es concediran per resolució de la Junta de Govern Local per delegació del Ple.

Contra la resolució que recaigui en aquest procediment, que posarà fi a la via administrativa, es podran interposar, alternativament, els recursos següents:

- El recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que dictarà la resolució, en el termini d'un mes, comptador a partir de la notificació d'aquest resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

- O, directament, el recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de l'acord.

Els expedients es resoldran en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat acte exprés, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

La notificació de la resolució de les ajudes es farà a la persona sol·licitant.

Onzè. Pagament de la prestació

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al número de compte que consti a l'imprès presentat juntament amb la sol·licitud de prestació, una vegada dictada i notificada la corresponent resolució.

La prestació es concedirà per un període màxim de 12 mensualitats pel total que resulti segons les condicions particulars referides de cada beneficiari i les quanties màximes recollides al punt cinquè de la convocatòria. La prestació concedida, s'abonarà mitjançant pagaments periòdics. Es podran pagar de manera anticipada fins a un màxim de tres mensualitats de l'import concedit. Els posteriors pagaments, també com a màxim per import de tres mensualitats de l'import concedit, es faran una vegada justificat l'ús donat a la prestació abonada fins aquell moment. La durada de la prestació i la periodicitat dels pagaments serà la que proposi el personal tècnic dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics a l'informe proposta.

En cas que la persona no justifiqui l'ús donat a la prestació abonada, el pagament de l'ajuda quedarà suspès. 

En cas que finalment no es justifiqués l'ús donat a alguna quantitat abonada o en aquells supòsits en els quals, tot i que es compleixi amb l'establert anteriorment, els Serveis Socials considerin que no s'ha realitzat un bon ús de la prestació s'haurà de procedir a reintegrar la prestació percebuda indegudament.

Dotzè. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries d'aquesta prestació estan obligades a:

Destinar l'import de l'ajuda a les despeses de lloguer del nou habitatge habitual de la persona beneficiària i dels membres de la seva unitat de convivència, si és el cas.

Presentar els justificants de pagament de la renda de lloguer de l'habitatge, que es farà preferentment per transferència, domiciliació o mitjançant ingrés, tots ells a través d'una entitat financera o de crèdit. En aquest justificant bancari ha de constar la informació següent:

 • La identificació del llogater o llogatera que efectua el pagament de la renda.
 • La identificació de la persona i compte bancari de la persona arrendadora o autoritzada que la rep.
 • El concepte de renda especificant a quin mes correspon.
 • L'import de la renda.
 • La data de pagament.
 • Excepcionalment s'acceptaran rebuts pagats en efectiu, sempre i quan recullin les dades referides anteriorment.
 • Reintegrar l'import de les quanties percebudes indegudament.
 • Facilitar la tasca i col·laborar amb el personal dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia designat per verificar la seva situació, proporcionant-los tota la informació que sigui necessària.
 • Comunicar els canvis que es puguin produir durant el temps de concessió de la prestació que puguin afectar als aspectes pels quals aquesta es va concedir (composició unitat de convivència, canvi lloc de residència...)
 • Complir amb les activitats i mesures pactades en el programa d'acompanyament signat amb els serveis socials comunitaris bàsics.

Tretzè. Causes específiques d'extinció de la prestació

Les causes específiques d'extinció de la prestació són:

 • Falsejament o ocultació de dades per obtenir o augmentar la prestació.
 • Renúncia de la persona beneficiària a la prestació econòmica.
 • Trasllat de residència fora de les Illes Balears.

Catorzè. Règim jurídic

En tot el que no és previst a la present convocatòria s'ha d'aplicar el que preveuen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.”

El que es fa públic perquè tothom en prengui coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia (signat electrònicament: 6 d'octubre de 2022)

L'alcalde Ángel Luis Guerrero Domínguez

 

ANNEX I Sol·licitud de prestació econòmica d'urgència social per a la cobertura de necessitats d'habitatge, per a persones afectades amb relació al desallotjament d'habitatges de l'edifici Don Pepe, as Codolar, Sant Josep de sa Talaia

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili

Núm.

Localitat

Codi postal

Província

Telèfon

Adreça electrònica

2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL

(Heu d'emplenar aquest apartat sempre que formuli la sol·licitud una persona diferent de la beneficiària i en sigui el/la representant legal.)

Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili

Núm. telèfon

Localitat

Codi postal

Província

 

Relació amb la persona sol·licitant

Títol de la representació (*)

(*) Pàtria potestat, tutor, guardador/a de fet, etc.

3. PERSONES QUE CONVIUEN AMB LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms

Parentiu

DNI

Data de naixement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPÒS:

Que som afectat/da pel desallotjament d'un habitatge en el bloc A de l'edifici Don Pepe per fet de trobar-me en alguna de les següents situacions (marcau l'opció que correspongui):

 

Ser propietari/ària d'un habitatge de l'edifici Don Pepe i hi residia en el moment del desallotjament

 

Ser familiar directe de primer grau de consanguinitat d'un propietari/ària d'un habitatge de l'edifici Don Pepe i hi residia en el moment del desallotjament.

Que l'adreça del pis de l'edifici Don Pepe pel qual som afectat pel desallotjament és:

ESCALA

PIS

PORTA

 

 

 

SOL·LICIT:

Que des dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Sant Josep es valori que em trob en una situació d'especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge  al no poder fer ús del meu habitatge habitual a causa del desallotjament del bloc A de l'edifici Don Pepe i, per aquest motiu, se'm concedeixi una prestació econòmica d'urgència social. Aquestes prestacions econòmiques venen finançades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i es tramiten per part de l'Ajuntament de Sant Josep segons conveni signat entre ambdues institucions. 

Aquesta prestació es destinarà a cobrir les despeses de lloguer del meu nou habitatge habitual situat  a la següent adreça:

Així mateix, adjunt:

( ) DNI, NIE o altre document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant, i del seu representant, si és el cas.

( ) Document acreditatiu de la representació, si és el cas.

( ) DNI, NIE o altre document acreditatiu de la identitat de les persones que formen part de la unitat de convivència. 

( ) Llibre de família o documentació anàloga oficial que el substitueixi, si és el cas.

( ) Document que acrediti règim de tinença de l'habitatge afectat pel desallotjament: escriptures de propietat o autorització d'ús per part del/la propietari/ària (en aquest cas, acompanyat pel DNI del/la propietari/ària i document que acrediti la relació familiar).

( ) En el supòsit de no estar actualment empadronat a l'ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, certificat o certificats d'empadronament a efectes d'acreditar la residència a les Illes Balears 12 mesos abans de la sol·licitud i certificat de convivència.

( ) Còpia del contracte en vigor de lloguer del nou habitatge que es destinarà a nou habitatge habitual del sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència, firmat per l'arrendador/a i arrendatari/ària.

( ) Certificat d'índexs (localització de propietats) del Registre de la Propietat que acrediti que ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat familiar o de convivència, no són titulars de cap dret de propietat, usdefruit o altre dret que permeti l'ús d'un habitatge a Espanya. En cas de ser-ho, cal acreditar la no disponibilitat de l'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes previstes al punt quart d'aquesta convocatòria.

( ) Compromís d'obligacions com a persona beneficiaria de la prestació, segons el model normalitzat que figura com a annex II d'aquesta convocatòria.

( ) Imprès de transferència bancària facilitat per l'Ajuntament degudament emplenat amb les dades bancàries actualitzades o certificat de titularitat bancària. En cas d'haver-lo presentat en altres ocasions no serà necessari tornar-lo a presentar.

( ) Altra documentació que s'ha considerat oportú aportar.

( )

Don el meu consentiment perquè els Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia puguin demanar la informació del departament de Padró de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia necessària per la tramitació d'aquesta convocatòria.  

DECLARACIÓ

Declar, sota la meua responsabilitat, que les dades que he escrit en aquesta sol·licitud són certes i que la documentació que no s'adjunta a aquesta sol·licitud es va presentar en aquest Ajuntament per al procediment .............................................. de l'any .........., i que el seu contingut no ha estat objecte de cap modificació.

Sant Josep de sa Talaia, ............. d ....................................... de 2022

(Firma)

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

 

ANNEX II

Jo, .........................................................................., amb DNI ...................................., he sol·licitat participar a la convocatòria de prestació econòmica per urgència social, per a la cobertura necessitats habitatge com a persona afectada amb relació al desallotjament d'habitatges de l'edifici Don Pepe, as Codolar, Sant Josep de sa Talaia, i sota la meua responsabilitat.

EM COMPROMET A:

- Destinar l'import de l'ajuda a les despeses de lloguer del meu nou habitatge habitual i dels membres de la meva unitat de convivència, si és el cas.

- Presentar els justificants de pagament de la renda de lloguer de l'habitatge, que es farà preferentment per transferència, domiciliació o mitjançant ingrés, tots ells a través d'una entitat financera o de crèdit. En aquest justificant bancari ha de constar la informació següent:

 • La identificació del llogater o llogatera que efectua el pagament de la renda.
 • La identificació de la persona i compte bancari de la persona arrendadora o autoritzada que la rep.
 • El concepte de renda especificant a quin mes correspon.
 • L'import de la renda.
 • La data de pagament.
 • Excepcionalment s'acceptaran rebuts pagats en efectiu, sempre que recullin les dades referides anteriorment.

- Reintegrar l'import de les quanties percebudes indegudament.

- Facilitar la tasca i col·laborar amb el personal dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia designat per verificar la meva situació, proporcionant-los tota la informació que sigui necessària.

- Comunicar els canvis que es puguin produir durant el temps de concessió de la prestació que puguin afectar als aspectes pels quals aquesta es va concedir (composició unitat de convivència, canvi lloc de residència...)

- Complir amb les activitats i mesures pactades en el programa d'acompanyament signat amb els Serveis Socials Comunitaris Bàsics.

Data i firma