Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 571863
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per entitats esportives, temporada 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 6 d'octubre de 2022, el Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia va aprovar la proposta de bases reguladores per a la concessió de subvencions per entitats esportives, temporada 2021-2022. 

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjà del present edicte se publiquen les bases referides al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

De la mateixa manera, s'inicia el període de presentació de sol·licituds a partir del dia següent de la  publicació de la convocatòria al BOIB i durant els deu (10) dies hàbils posteriors.

 

Alcúdia, en data de signatura (6 d'octubre de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES, TEMPORADA 2021-2022. 

1. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la de subvencionar a les entitats esportives del municipi d'Alcúdia per la promoció i el foment de l'esport base durant la temporada 2021-2022 (1 de gener de 2021 a 31 d´agost de 2022), en règim de concurrència competitiva, a través de tres línies:

  • Línia A) Activitat esportiva federada en edat escolar.
  • Línia B) Desplaçaments per competicions federades fora de l´illa de Mallorca. 
  • Línia C) Organització d'esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia amb participació oberta.

2. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris totes aquelles entitats esportives del municipi d'Alcúdia que estiguin legalment constituïdes i que compleixin amb els requisits d'aquestes mateixes bases. 

3. Requisits.

- Hauran d'estar legalment constituïdes com entitats sense ànim de lucre, que tenguin el seu domicili en el terme municipal d' Alcúdia.

- No estar afectats per cap de les prohibicions de l'Art. 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Estar al corrent pel que fa a les obligacions tributàries i econòmiques amb la seguretat social, l'agència tributària i amb l'ajuntament d'Alcúdia

- No tenir pendent de justificació cap subvenció, llevat que s'hagués concedit una pròrroga a aquest efecte, ni ser deutors per resolució en què es declari que és procedent reintegrar una subvenció anterior.

4. Compatibilitat de les subvencions.

Aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres ajudes i subvencions amb la mateixa finalitat. En cap cas, la suma de les ajudes rebudes podran superar la despesa feta per les entitats. 

5. Dotació pressupostària.

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient de 61.000€ a les partides pressupostàries ES 341 489000, ES 341 489001 i ES 341 489002 per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les subvencions.

6. Quantia i nombre d'ajudes.

La quantia i nombre d'ajudes es repartiran en funció dels criteris de valoració de cada una de les línies de subvenció a les que s'opta. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

La quantia màxima per a cada una de les línies de subvenció es la següent:

A) Activitat esportiva federada en edat escolar, 32.000 € a repartir entre les entitats sol·licitats.

B) Desplaçaments per competicions federades fora de l´illa de Mallorca, 14.000 € a repartir entre les entitats sol·licitats i amb un màxim de 3.500 € per desplaçament.

C) Organització d'esdeveniments, 15.000 € amb un màxim de 2.500 € per esdeveniment.

7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).   

Les sol·licituds es presentaran pel registre d'entrada electrònic de l'Ajuntament d'Alcúdia.

8. Despeses Subvencionables.

Només seran subvencionables aquelles despeses, que tant la seva realització com el seu pagament, s'hagi realitzat entre l´1 de gener de 2021 i el 31 d´agost de 2022.

A) Activitat esportiva federada en edat escolar.

  • Despeses Federatives

o Inscripció club i equip per la temporada 2021-2022 

o Fitxes jugadors i entrenadors

o Assegurances i mútues

o Arbitratges

o Altres despeses federatives.

  • Despeses derivades del pagament de monitors i professionals
  • Material esportiu fungible específic per al desenvolupament de l'activitat esportiva.
  • Equipament i roba esportiva específica i necessària per al desenvolupament de l'esport.

B) Desplaçaments per competicions federades fora de l´illa de Mallorca.

- Despeses derivades de desplaçaments:

o Desplaçaments (avió, vaixell, etc.)

o  Allotjaments

o  Transport 

C) Organització d'esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia amb participació oberta.

- Despeses derivades d'organització esdeveniments esportius:

o Ambulàncies

o Trofeus

o Equipacions o obsequis publicitaris de l'esdeveniment

o Despeses derivades del pagament de monitors i professionals

o Material esportiu fungible específic pel desenvolupament de l'activitat esportiva

o Assegurances 

o Altres depeses directament relacionades amb l'esdeveniment

9. Documentació i Justificació

Les entitats o persones físiques interessades en obtenir aquestes subvencions hauran de presentar en el Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alcúdia la següent documentació:

o Sol·licitud de la subvenció anotant a les línies de subvenció a la que s'opta. Annex 1 .

o Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat.

o Fotocòpia del CIF de l'entitat.

o Declaració responsable  del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Annex 2.

o Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actúa el signant de la sol·licitud o, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

o Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat i dels seus estatuts degudament registrats.

o Relació d'ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides pel mateix objecte. Annex 3.

o Autorització per la persona reposable de l'entitat per a la consulta per part del Patronat d'estar al corrent en l'acompliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alcúdia, Agència Tributària i la Seguretat Social.  Annex 4.

o Certificat Federatiu amb la llista d'esportistes federats per categories, i/o equip. (Corresponent  la línia A de la present convocatòria)

o Certificat de la federació corresponent on consti les diferents competicions federades d'àmbit internacional, estatal o autonòmic fora de l'illa de Mallorca amb els equips o esportistes de l'entitat sol·licitant que han participat. (Corresponent  la línia B de la present convocatòria)

o Memòria descriptiva dels diferents esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia. (Corresponent  la línia C de la present convocatòria)

o Balanç d'ingressos i despeses de cada una de les línies de subvencions a les que s'opta. 

o Relació d'ingressos corresponent a cada una de les línies de subvencions a les que s'opta. 

o Relació de factures (Annex 5) o documents acreditatius de la despesa corresponents amb l'objecte de la convocatòria de cada un dels apartats dels Criteris de Valoració.  Adjuntant de forma ordenada seguint la relació de factures de l'Annex 5 la següent documentació:

• Factures originals o documents acreditatius de la despesa.

• Fotocopia de la factura

• Justificant de pagament de cada una de les factures.

o Full de càlcul en format digital de l'annex 5. Podrà esser entregat via correu electrònic (patronat@alcudia.net) o en qualque dispositiu de emmagatzematge digital (CD, DVD, Memòria USB,…)

o Certificat Bancari, acreditatiu del compte corrent en el que s'ha d'ingressar l'import de la subvenció que es pugui concedir. Annex 6.

10. Criteris de Valoració.

El import de la subvenció concedida a cada un dels sol·licitants serà en funció dels punts obtinguts a cada una les línies de subvenció a les que s'opta i segons els següents criteris de valoració:

Línea A: Activitat esportiva federada en edat escolar.

Per nombre llicència Federativa. 

- 1 punts per llicència federativa. (fins a categoria  juvenil inclosa)

Una vegada calculats els punts de cada un dels sol·licitants s'aplicarà la següent formula per determinar la quantia de cada un dels sol·licitants. 

Qn=(32.000Euros×Σ punts sol·licitant)/Σ punts de tots el ssol·licitants

Línia B: Desplaçaments per competicions federades fora de l´illa de Mallorca. 

Per competicions federades fora de l'illa de Mallorca que participi com a mínim un representant del club sol·licitant. (Màxim 50).

- 5 punts per competició autonòmica

- 10 punts per competició nacional

- 15 punts per competición internacional

Una vegada calculats els punts de cada un dels sol·licitants s'aplicarà la següent formula per determinar la quantia de cada un dels sol·licitants. 

Qn=(14.000Euros×Σ punts sol·licitant)/Σ punts de tots el ssol·licitants

Línia C: Organització d'esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia amb participació oberta.

Per organització d'esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia amb participació oberta. (Màxim 30 punts).

- 10 punts per cada esdeveniment o prova. 

Una vegada calculats els punts de cada un dels sol·licitants s'aplicarà la següent formula per determinar la quantia de cada un dels sol·licitants. 

Qn=(15.000Euros×Σ punts sol·licitant)/Σ punts de tots el ssol·licitants

11. Comissió de valoració 

La Comissió de Valoració estarà formada pels següents membres:

- El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

- El Tècnic de Joventut, Transparència i Bon Govern d'Intervenció o persona en qui delegui.

- TAG de Secretaria o persona en qui delegui.

Les funcions de l'esmentada comissió seran les següents:

- Avaluar cada una de les sol·licituds presentades.

- Baremar cada una de les sol·licituds presentades.

- Proposar la llista d'admesos i exclosos les sol·licituds que pertoqui, en relació amb els criteris que s'emmarquen a les presents bases.

12. Procediment per iniciar, instruir i resoldre el procediment

L'inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d'ofici i l'aprovació de les bases pel Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia. Aquestes bases es publicaran al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i a la pàgina web www.alcudia.net.

Una vegada examinades totes les sol·licituds, aquesta Comissió emetrà un informe amb la llista d'admesos i exclosos i els motius d'exclusió, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució provisional d'admesos i exclosos, puntuació i esmenes de la documentació justificativa, per part del Regidor d´Esports, d'acord  amb els requisits establerts en aquestes bases.

Aquesta llista s'exposarà a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

En el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent a l'exposició de la resolució provisional, els sol·licitants podran presentar les oportunes al·legacions acompanyades de la documentació que estimin convenient. Aquesta documentació s'haurà de presentar pel registre d'entrada electrònic de l'Ajuntament d'Alcúdia. 

En qualsevol cas, la Comissió Avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació per esmenar les deficiències i a la vista de les al·legacions presentades, en el termini de 3 dies hàbils, elaborarà un informe que ha de servir de  base per elaborar la resolució definitiva de concessió o denegació de les subvencions. Aquesta expressarà la llista de persones beneficiàries i la quantitat de la subvenció atorgada, i també les sol·licituds excloses amb indicació de la causa d'exclusió.

El Batle, a vista de l'informe, aprovarà la resolució de la convocatòria, que serà exposada en els llocs d'informació assenyalats a aquestes bases.

13. Pagament de les subvencions.

El pagament de les subvencions es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel sol·licitant.

14. Règim de recurs. 

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des del dia següent a la seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Alcúdia en data de signatura

El tècnic d'Esports                                                           El Regidor d'Esports

Rubén T. Alcalde Guevara                                              Joaquin Cantalapiedra Aloy

 

 

ANNEX 1 Sol·licitut per les següentes línies de subvenció

Dades de l'entitat sol·licitant 

Nom o raó social: 

CIF:

Adreça (a efecte de notificacions):

Localitat:                                               

CP.:

Adreça Electrònica:                                         

Telèfon:

Dades del representant legal

Nom i llinatges: 

DNI:

Telèfon:

Qualitat de la seva representació:

Línies de subvenció (Marcar amb un x les línies a les que s'opta)

(  ) Línia A. Activitat esportiva federada en edat escolar.

(  ) Línia B. Desplaçaments per competicions federades fora de l´illa de Mallorca. 

(  ) Línia C. Organització d'esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia amb participació oberta.

DECLARACIONS

Jo, _______________________________, amb NIF __________________ en qualitat de _____________________  i en representació de l'entitat sol·licitant,

DECLAR

Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per a les entitats esportives municipals.

_________________, ______ d ___________________ de 2022

(Signatura)

 

 

Documentació aportada:

(  ) Sol·licitud de la subvenció anotant a les línies de subvenció a la que s'opta. Annex 1 .

(  ) Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat.

(  ) Fotocòpia del CIF de l'entitat.

(  ) Declaració responsable  del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Annex 2.

(  ) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actúa el signant de la sol·licitud o, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

(  ) Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat i dels seus estatuts degudament registrats.

(  ) Relació d'ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides pel mateix objecte. Annex 3.

(  ) Autorització per la persona reposable de l'entitat per a la consulta per part del Patronat d'estar al corrent en l'acompliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alcúdia, Agència Tributària i la Seguretat Social.  Annex 4.

(  ) Certificat Federatiu amb la llista d'esportistes federats per categories, i/o equip. (Corresponent  la línia A de la present convocatòria)

(  ) Certificat de la federació corresponent on consti les diferents competicions federades d'àmbit internacional, estatal o autonòmic fora de l'illa de Mallorca amb els equips o esportistes de l'entitat sol·licitant que han participat. (Corresponent  la línia B de la present convocatòria)

(  ) Memòria descriptiva dels diferents esdeveniments i proves no federades al municipi d'Alcúdia. (Corresponent  la línia C de la present convocatòria)

(  ) Balanç d'ingressos i despeses de cada una de les línies de subvencions a les que s'opta. 

(  ) Relació d'ingressos corresponent a cada una de les línies de subvencions a les que s'opta. 

(  ) Relació de factures (Annex 5) o documents acreditatius de la despesa corresponents amb l'objecte de la convocatòria de cada un dels apartats dels Criteris de Valoració.  Adjuntant de forma ordenada seguint la relació de factures de l'Annex 5 la següent documentació:

(  ) Factures originals o documents acreditatius de la despesa.

(  ) Fotocopia de la factura

(  ) Justificant de pagament de cada una de les factures.

(  ) Full de càlcul en format digital de l'annex 5. Podrà esser entregat via correu electrònic (patronat@alcudia.net) o en qualque dispositiu de emmagatzematge digital (CD, DVD, Memòria USB,…)

(  ) Certificat Bancari, acreditatiu del compte corrent en el que s'ha d'ingressar l'import de la subvenció que es pugui concedir. Annex 6. 

 

ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

(BOE núm. 276, de 18.11.2003)

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ O ENTITAT 

Nom de la entitat                                                                                 

NIF

Adreça/domicili social       Codi postal

Població                                                                            Telèfon/s

Adreça electrònica                                                                                                 Fax

DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT 

NIF       

Cognoms i nom

Adreça                                                                                         

Codi postal

Població

DECLARACIÓ

La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1

Data

Segell de la institució, entitat o empresa   Signatura del/de la representant legal

 

 

 

Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora: a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs. c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques,estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament. f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal. g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament. h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres. Article 13.3. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,reguladora del dret d'associació. Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

 

ANNEX  3 RELACIÓ D'AJUDES I SUBVENCIONS SOL·LICITADES I/O CONCEDIDES PEL MATEIX CONCEPTE

Jo, ........................................................................................................................ amb DNI ....................................

Declaro que  

(  ) Sí    He sol·licitat o se m'ha concedit un altre ajut per a la mateixa finalitat a una altra entitat pública.

- Entitat: ......................................... Import: ..........................................

- Entitat: ......................................... Import: ..........................................

(  ) No  He sol·licitat, ni se m'ha concedit un altre ajut per a la mateixa finalitat a cap altra entitat pública.

 I perquè consti, als efectes que corresponguin, firm la present a 

Alcúdia, ... de ....................................... de 2022

(signatura)

 

 

 

ANNEX 4 AUTORITZACIÓ CONSULTA DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS AMB L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA, L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I LA SEGURETAT SOCIAL

Jo, amb DNI                               en representació de l'entitat esportiva                                                                    con el CIF                            autoritzo al Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Alcúdia a consultar les dades de l'entitat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l'Ajuntament d'Alcúdia, l'Agencia Tributària i la Seguretat Social. 

I perquè consti, als efectes que corresponguin, firmo la present a, 

Alcúdia,  de     de 2022

(Signatura)

 

 

ANNEX 5 RELACIÓ DE FACTURES CORRESPONENTS AMB L'OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA DE CADA UN DELS APARTATS DELS CRITERIS DE VALORACIÓ 

• Aquest document s'haurà de presentar de cada un dels apartats dels criteris de valoració.

Nº Factura

Concepte

Empresa

Data Factura

Data de Pagament

Import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6 SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

DADES DEL PERCEPTOR

CIF/NIF PERCEPTOR

LLINATGES I NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT                                                             C. POSTAL         

PROVINCIA

TELÈFON FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA:

IBAN

E S                     

BIC-SWIFT

Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta oberta a nom de l'entitat que represento.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT ________________, ______ d ____________ de 2022

DE L'ENTITAT BANCÀRIA:

Aquestes dades coincideixen amb les     El perceptor,

que consten en aquesta oficina:

El director / el delegat,

Signatura          Signatura

 

 

 

 

(segell de l'entitat bancària)