Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 573714
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 16 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors en el segon quadrimestre de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació de convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Fonaments de dret

1. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, modificat pel Decret 8/2021, de 13 de febrer, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors en el segon quadrimestre de l'any 2022:

— Addenda per la qual es prorroga la vigència del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l'execució, difusió i compartició d'estadístiques i altra informació de caràcter pressupostari.

 

Palma, 16 de setembre de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau