Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 573487
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data 26-09-2022, relatiu a l’aprovació de la Guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d’energies renovables sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà per autoconsum en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística (exp.2106-2022-000060)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la proposta del conseller executiu de Cultura, Educació, Joventut i Esports al Ple del Consell Insular de Menorca en relació a l'aprovació de la Guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d'energies renovables sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà per autoconsum en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística, que es transcriu a continuació.

Atès que en el marc del tràmit d'audiència a les entitats interessades, es va trametre la proposta de Guia a tots els ajuntaments de l'illa perquè poguessin presentar els suggeriments o les al·legacions que consideressin adients.

Atès que en el termini concedit s'han presentat dos escrits dins termini per part dels ajuntaments d'Alaior i Ferreries i un fora de termini per part de l'Ajuntament de Maó.

Atès l'informe de la TAE del Servei de Patrimoni històric en relació a les al·legacions presentades, que diu:

«Informe sobre les al·legacions a la proposta de Guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d'energies renovables sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà per a autoconsum en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística (expedient 2106-2022-60)

Antecedents

1. El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, en la seva disposició addicional quarta dóna un termini màxim de 6 mesos comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, per a què cadascun dels Consells Insulars aprovi mitjançant acord plenari la Guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d'energies renovables sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà per a autoconsum en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística (Guia d'ara en endavant).

2. Els tècnics del Servei de patrimoni històric i de l'Ajuntament de Ciutadella han elaborat una proposta de Guia que, mitjançant ofici del conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports s'han remès a tots els ajuntaments de l'illa que l'han rebut el 9 de setembre de 2022 donant un tràmit d'audiència de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'haver rebut la comunicació, és a dir, fins el dia 16 de setembre de 2022.

3. En el termini assenyalat s'han presentat dos escrits:

- Registre d'entrada núm. 24.263 de dia 16 de setembre de 2022,de l'Ajuntament d'Alaior.

- Registre d'entrada núm. 24.268 de dia 16 de setembre de 2022, de l'Ajuntament de Ferreries.

4. Fora del termini assenyalat s'ha presentat un escrit:

- Registre d'entrada 24.713 de dia 21 de setembre de 2022, de l'Ajuntament de Maó.

En presentar-se fora de termini no és objecte d'aquest informe.

Consideracions tècniques

1. L'escrit de l'Ajuntament d'Alaior manifesta la conformitat amb la proposta de Guia i demana s'incloguin en la llista de l'apartat 1, diferents edificis del nucli urbà d'Alaior, del món rural, del patrimoni etnològic, cases d'esbarjo i pedreres d'Alaior.

Al respecte cal assenyalar:

a) L'apartat 1 de la Guia es refereix als Béns d'interès cultural existents en Alaior en sòl urbà. Els edificis que s'hi volen afegir (Can Salort, Església de Gràcia i Hospital Civil) no tenen aquesta categoria de protecció. Aquests edificis si tenen el nivell de protecció A (el més alt) en el Catàleg municipal de protecció arquitectònica i se regiran pels criteris de l'apartat 5 de la Guia.

 

b) El Decret llei es refereix a una Guia pels béns en sòl urbà. Així, els béns que s'esmenten en l'escrit de l'ajuntament en l'apartat titulat «patrimoni arquitectònic en el món rural» queden fora del seu àmbit d'aplicació.

 

c) També queden fora del sòl urbà i fora de l'àmbit d'aplicació de la Guia les creus esmentades en l'apartat de l'escrit de l'ajuntament titulat «informe historicocultural patrimoni etnològic» així com les pedreres esmentades en l'apartat titulat «Pedreres d'Alaior» que són fora del sòl urbà.

 

d) Quant al Cos i a les cases esmentades en l'apartat titulat «Cases d'esbarjo» que poden localitzar-se en sòl urbà quedarien sotmesos als criteris de la Guia en el seu apartat 5.

2. L'escrit de l'Ajuntament de Ferreries fa el suggeriment de no incloure l'advertiment de no permetre l'augment de l'alçada dels ampits existents en les cobertes planes i que es deixi pendent de la normativa urbanística.

Al respecte s'ha de dir que aquest criteri només seria d'aplicació per aquells edificis amb el grau de protecció més alt del Catàleg municipal i no per tots els edificis en sòl urbà, de manera que aquest nivell més alt de protecció ja no permetria l'augment del volum o la modificació de la façana que implica fer més alts els ampits. Amb tot, en aquests edificis la normativa urbanística tampoc no podria permetre augmentar l'alçada.

Conclusió

Vistos els suggeriments presentats en els escrits dels ajuntament d'Alaior i de Ferreries així com les consideracions tècniques exposades, es conclou que no hi ha cap proposta a incorporar en el text de la Guia.»

Com a titular del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022 de 28 de juny, de consells insulars, en relació amb els Decrets de presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

Ates tots els antecedents exposats, PROPOS la següent esmena al Ple del Consell Insular de Menorca:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels ajuntaments d'Alaior, Ferreries i Maó d'acord amb les consideracions que figuren a l'informe tècnic abans transcrit.

 

Segon. Aprovar la Guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d'energies renovables sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà per autoconsum en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística, la qual es transcriu en l'annex.

 

Tercer. Notificar l'acord a tots els ajuntaments de l'illa.

 

Quart. Publicar l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La qual cosa es publica per a general coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos següents:

- En el termini d'un mes a partir de l'endemà que s'hagi publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs potestatiu de reposició davant el Ple. Aquest recurs s'entendrà desestimat si no se us ha notificat la resolució quan hagi transcorregut un mes des que l'haguéssiu interposat. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

- En el termini de dos mesos a partir de l'endemà del dia que s'hagi publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears , recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma sempre que no haguéssiu interposat recurs potestatiu de reposició, atès que en aquest cas haureu d'esperar que se'n dicti resolució.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 6 d'octubre de 2022

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol)

Documents adjunts