Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 571916
Resolució de correcció d’errades de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 27 de setembre de 2022, a proposta del director general d’Esports, per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2022, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, es va publicar la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, a proposta del director general d'Esports, per la qual s'estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2022, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l'esport de les Illes Balears.

S'ha observat que en dita Resolució manca l'Annex I que l'acompanya, relatiu a les instruccions per a la concessió de les distincions Cornelius Atticus.

Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'esmenar l'error.

Resolució

1. Modificar la Resolució esmentada en els termes següents:

- Afegir l'Annex 1 relatiu a les instruccions per a la concessió de les distincions Cornelius Atticus

 

ANNEX 1 Instruccions per a la concessió de les distincions Cornelius Atticus

1. La distinció Cornelius Atticus es destina a reconèixer i premiar els mèrits de les persones físiques que, en l'àmbit de les Illes Balears, han dedicat la seva vida a l'esport, d'acord amb els requisits següents:

a) Haver participat en el desenvolupament esportiu de les Illes Balears com a esportista, dirigent, tècnic o en alguna altra funció directament implicada en la promoció de l'esport.

b) Haver dedicat un temps superior als vint-i-cinc anys al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, llevat de les excepcions que hi pugui haver per causes extraordinàries.

c) No haver estat sancionat amb inhabilitació per a la pràctica esportiva.

d) Haver desenvolupat la seva activitat per a l'esport de les Illes Balears dins l'àmbit balear o des de l'esport balear contribuint a l'evolució esportiva de la Comunitat Autònoma.

2. La distinció consisteix en un diploma acreditatiu; una reproducció de la troballa arqueològica de la lauda sepulcral de Cornelius Atticus, que es troba a la Secció Monogràfica de Pol·lèntia (Alcúdia) del Museu de Mallorca i un pin d'argent amb la mateixa reproducció.

3. El Govern de les Illes Balears concedeix la distinció a proposta de la Conselleria d'Afers Socials i Esports amb l'acord del Consell de Govern. La iniciativa de la proposta pot sorgir de la Conselleria d'Afers Socials i Esports mateixa o d'aquesta Conselleria a proposta dels consells insulars o dels organismes autònoms creats per aquests ens que tinguin atribuïda la competència en matèria esportiva; de les federacions esportives; dels ajuntaments, i dels clubs o de les entitats esportives degudament registrats.

4. Com a òrgan que ha d'informar de les propostes i valorar-les, s'estableix un jurat que ha d'estar compost de la manera que s'exposa a continuació:

Presidenta: la consellera d' Afers Socials i Esports.

Vicepresident: el director general d'Esports.

Vocals:

 • El cap del Servei de Planificació i Formació.
 • Tres representants de la Direcció General d'Esports.
 • Un representant de cada consell insular o, si escau, dels organismes autònoms creats per aquests ens que tinguin atribuïda la competència en matèria esportiva.
 • Un representant de federacions esportives d'esports individuals a proposta de l'Assemblea Balear de l'Esport.
 • Un representant de federacions esportives d'esports d'equip a proposta de l'Assemblea Balear de l'Esport.
 • Un representant del Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (COLEF).
 • Un representant de l'Assemblea de gestors esportius professionals de les Illes Balears (AGEPIB).
 • Un representant de l'àrea d'esports de cadascun dels mitjans de comunicació d'àmbit autonòmic de les Illes Balears.
 • Un representant dels guardonats amb la distinció.

Secretari: el funcionari que nomeni la Direcció General d'Esports.

5. Una vegada constituït el jurat, la consellera pot proposar els criteris que han de regir la distribució dels vots emesos pels membres. Aquests criteris s'han de fixar amb el vot favorable de la majoria dels assistents.

6. En totes les actuacions, el jurat s'ha d'ajustar a les normes de funcionament dels òrgans col·legiats que estableixen els articles 17 i següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7. Les propostes o candidatures a les distincions s'han d'adreçar a la Direcció General d'Esports, carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, i s'han de presentar en qualsevol de les formes que fixa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les propostes han de contenir:

a) L'imprès de proposta de candidatura formalitzat (annex II), que podeu trobar a la pàgina web, http://esports.caib.es i que inclou:

 • Les dades de l'entitat que fa la proposta.
 • Les circumstàncies i les dades personals de la persona proposada
 • Els currículums general i laboral de la persona proposada.
 • El currículum esportiu de la persona proposada.
 • Una fotografia recent de la persona proposada.

Per facilitar la tasca d'avaluació del jurat, aquest imprès no es pot emplenar a mà.

b) Un dossier informatiu o fotogràfic documental dels mèrits que s'al·leguen i que expressi la dedicació a l'esport (màxim de 10 pàgines).

(Qualsevol dubte o qüestió en relació amb la presentació de les candidatures es podrà consultar al correu: cornelius@esports.caib.es).

8. Només es pot atorgar una distinció ordinària anualment per a cada categoria. El jurat està facultat per declarar deserta aquesta distinció.

9. La distinció atorgada a títol pòstum s'ha de lliurar als familiars més propers.

10. Les distincions s'han de lliurar en un acte públic que ha d'organitzar el Govern de les Illes Balears en el primer trimestre de l'any 2023.

11. L' acord de la concessió s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (4 d'octubre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports ​​​​​​​Fina Santiago Rodríguez