Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 575508
Oferta ocupació pública per a estabilització d'ocupació temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2022/2520 de data 5 d'octubre d'aquest Ajuntament es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, amb les següents resolucions:

PRIMER. Donada la declaració de nulitat de l'anterior Oferta publicada al BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022, aprovar l'Oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Andratx amb la següent identificació de les places afectades:

FUNCIONARIS

 

SISTEMA DE SELECCIÓ

NORMA APLICADA

RPF 1,03

TAG

CONCURS-OPOSICIÓ

ART. 2

RPF 2,01

TAG

CONCURS-OPOSICIÓ

ART.2

RPF 4,04

ADMINISTRATIU

CONCURS

DA 8ª

RPF 2,02

AUXILIAR

CONCURS

DA 8ª

RPF 1,03

TAG

CONCURS-OPOSICIÓ

ART. 2

RPF 2,01

TAG

CONCURS-OPOSICIÓ

ART.2

RPF 4,04

ADMINISTRATIU

CONCURS

DA 8ª

RPF 2,02

AUXILIAR

CONCURS

DA 8ª

RPF 3,06

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 3,11

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 4,03

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 16,05

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 15,09

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 15,03

TAE ARQUITECTE

CONCURS

DA 6ª

RPF 15,15

ARQUTECTE TÈCNIC

CONCURS

DA 8ª

RPF 16,03

AUXILIAR

CONCURS

DA 8ª

RPF 5,01

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 16,07

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 19,03

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 23,01

ADMINISTRATIU

CONCURS

DA 8ª

RPF 26,02

ADMINISTRATIU

CONCURS

DA 8ª

RPF 23,05

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 26,06

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 12,04

TAE ENGINYER INDUSTRIAL

CONCURS-OPOSICIÓ

ART.2

RPF 7,01

TÈCNIC JOVENTUT

CONCURS

DA 6ª

RPF 10.01

TÈCNIC PATRIMONI

CONCURS

DA 6ª

RPF 3,08

AUXILIAR

CONCURS-OPOSICIÓ

ART.2

RPF 12.05

ADMINISTRATIU

CONCURS

DA 8ª

RPF 7,02

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 13,02

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

RPF 8,02

CONSERGE ESCOLES

CONCURS

DA 6ª

RPF 14,00001

AUXILIAR

CONCURS

DA 6ª

 

LABORALS

 

SISTEMA DE SELECCIÓ

NORMA APLICADA

RFLA 19,14

Peó Especialista/Oficial 3ª

CONCURS

DA 6ª

RFLA 19,21

Peó Especialista

CONCURS

DA 6ª

RPLA 8,02

Professor de Piano

CONCURS

DA 6ª

RPLA 8,07

Professor Escola Adults

CONCURS

DA 6ª

RPLA 8,04

Professor Escola Adults

CONCURS

DA 6ª

RPLA 1,01

Subaltern/Conserge

CONCURS

DA 6ª

RPLA 9,08

Oficial 3ª

CONCURS

DA 6ª

RPLA 13,02

Psicóloga

CONCURS

DA 6ª

RPLA 13,05

Treballadora Familiar

CONCURS

DA 6ª

RPLA 13,06

Treballadora Familiar

CONCURS

DA 6ª

RPLA 13,07

Treballadora Familiar

CONCURS

DA 6ª

RPLA 13,09

Treballadora Familiar

CONCURS

DA 6ª

RPLA 20,02

Peó Especialista/Oficial 3ª

CONCURS

DA 6ª

RPLA 20,03

Peó Especialista/Oficial 3ª

CONCURS

DA 6ª

NOVA

Professor Cant

CONCURS

DA 8ª

SEGON.- Es convoca per torn de reserva de persones amb discapacitat una de les places de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, concretament la de TAG amb còdig RPF 2.01 per la qual cosa l'oferta queda segons la següent relació:

PERSONAL FUNCIONARI

Procediment de selecció

Grup o subgrup

Escala

Subescala

Denominació

Núm. De places

Nº Places reserva discapacitat

Tipus discapacitat

Concurs-oposició

A1

Escala d'administració general

subescala Tècnica

TAG

2

1

Fisica

Concurs-oposició

A1

Escala d'administració especial

subescala Tècnica

TAE Enginyer -a Industrial

1

 

 

Concurs-oposició

C2

Escala d'administració general

subescala Auxiliar

Auxiliar administratiu -iva

1

 

 

Concurs

A1

Escala d'administració especial

subescala Tècnica

Tècnic -a Joventut, Educació i Cultura

1

 

 

Concurs

A1

Escala d'administració especial

subescala Tècnica

Tècnic -a Patrimoni

1

 

 

Concurs

A1

Escala d'administració especial

subescala Tècnica

TAE Arquitecte -a

1

 

 

Concurs

A2

Escala d'administració especial

subescala Tècnica

Arquitecte -a Técnic -a

1

 

 

Concurs

C1

Escala d'administració general

subescala Administrativa

Administratiu -va

4

 

 

Concurs

C2

Escala d'administració general

subescala Auxiliar

Auxiliar administratiu -iva

15

 

 

Concurs

AP

Escala d'administració especial

subescala Serveis Especials

Conserge escoles

1

 

 

PERSONAL LABORAL

Procediment de selecció

Grup o subgrup

Escala

Subescala

Denominació

Núm. De places

Concurs

AP / Nivell 9 CC

N.A.

N.A.

Peó/Peó especialista/Oficial 3ª

4

Concurs

C1 / Nivell 2 CC

N.A.

N.A.

Professor -a especialitat de piano

1

Concurs

A2 / Nivell 2 CC

N.A.

N.A.

Professor -a Escola d'Adults (fix discontinu)

2

Concurs

AP / Nivell 9 CC

N.A.

N.A.

Subaltern/Conserge

1

Concurs

AP / Nivell 8 CC

N.A.

N.A.

Oficial 3ª

1

Concurs

A1 / Nivell 1 CC

N.A.

N.A.

Psicòleg -a

1

Concurs

C2 / NIVELL 8 CC

N.A.

N.A.

Treballador -a Familiar

4

Concurs

C1 / NIVELL 2 CC

N.A.

N.A.

Professor -a de cant, llenguatge musical i cor (fix discontinu)

1

 

Andratx - Document signat electrònicament (6 d'octubre de 2022

La batlessa presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)