Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, actualització del Projecte d’explotació i Pla de restauració de la pedrera Carrossa II núm. 379, que forma part de les parcel·les 28, 29 i 43 del polígon 8 d’Artà

    Número de registre 8090 - Pàgina 41209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número de registre 8536 - Pàgines 41210-41212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (període 2020-2024)

    Número de registre 8528 - Pàgina 41213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 484/2022

    Número de registre 8506 - Pàgina 41214

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 524/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 29 de juny de 2022 per la qual es desestima el recurs d'alçada interposat contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia d'1 d'abril de 2022 per la qual es desestima la sol·licitud d'obres de modificació d’una oficina de farmàcia

    Número de registre 8457 - Pàgina 41215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de la ajuda, R5 de data 3 d’octubre de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) , per la qual es convoquen, per a l’ any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles

    Número de registre 8463 - Pàgines 41216-41219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, de data 8 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 8503 - Pàgines 41220-41223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 8 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 8507 - Pàgines 41224-41227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 9 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 8534 - Pàgines 41228-41230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 436/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu pel reconeixement de carrera professional

    Número de registre 8524 - Pàgina 41231

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 543/2022, que es segueix en el Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació presentada el 3 de febrer de 2022 pel reconeixement del complement de carrera professional

    Número de registre 8525 - Pàgina 41232

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 73/2022, que es segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra la desestimació, per silenci administratiu del Servei de Salut de les Illes Balears de la reclamació presentada el 28 de juny de 2022 pel complement de carrera professional

    Número de registre 8526 - Pàgina 41233

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes d’octubre de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 8539 - Pàgina 41234

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del Consell Insular de Formentera de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes

    Número de registre 8489 - Pàgina 41235

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 31/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE13/2022) i suplement de crèdit (SUP12/2022)

    Número de registre 8497 - Pàgina 41236

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les confraries de pescadors de l'illa i de minimis al sector pesquer menorquí 2022 (Exp. 3012-2022-000001)

    Número de registre 8483 - Pàgines 41237-41238

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició al públic del “Projecte de finalització del Camí de Son Pol”

    Número de registre 8480 - Pàgina 41239

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial suplement de crèdit 2/2022

    Número de registre 8456 - Pàgina 41240

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit extaordinari 01/2022

    Número de registre 8461 - Pàgina 41241

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació provisional de l'ordenança de la taxa per recollida de fems

    Número de registre 8498 - Pàgina 41242

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del règim d’ús dels Horts Urbans Ecològics de Felanitx. Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 8518 - Pàgina 41243

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans ecològics de Felanitx

    Número de registre 8520 - Pàgina 41244

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d'activitats en instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 8530 - Pàgina 41245

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Área de Mobilitat.- Secció de Transports.- Extracte Convocatòria de subvencions destinada als titulars de llicències d'autotaxi de l'Ajuntament de Palma, per promoure l’adquisició de vehicles elèctrics per destinar-los al servei d’autotaxi al llarg de 2022

    Número de registre 8469 - Pàgines 41246-41247

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública del projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu en municipi de repte demogràfic de 97,52 kWp i 98 kWn damunt coberta de la nau SFM de Son Carrió (Número d’expedient 2022/2515)

    Número de registre 8452 - Pàgina 41248

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Obertura d’exposició pública de l’edificació annexa a l’escoleta municipal i aules de formació

    Número de registre 8462 - Pàgina 41249

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 7 d’octubre de 2022 per la qual es convoquen subvencions per a les entitats, associacions i clubs esportius aquest any 2022

    Número de registre 8532 - Pàgina 41250

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial modificació puntual Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'escoleta municipal

    Número de registre 8470 - Pàgina 41251