Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 568364
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a la modificació de la persona instructora del procediment de la convocatòria d’ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2022 (exp. 1820-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en la sessió de caràcter ordinari de dia 1 d'agost de 2022, va aprovar la convocatòria dels ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social per a l'any 2022 (exp. 1820-2022-000001).

L'esmentada convocatòria establia com a persona instructora de la tramitació del procediment la tècnica de gestió del Departament de Benestar Social, Natàlia Pérez Marquès.

Arran del fet que la tècnica de gestió responsable de la tramitació del procediment està actualment de baixa per maternitat i, per tant, no podrà instruir el procediment, s'ha de nomenar una nova persona instructora que pugui fer les tasques necessàries per resoldre la concessió dels ajuts en temps i forma.

Consegüentment, cal modificar la persona instructora de l'expedient a fi de poder tramitar de la concessió i el pagament dels ajuts, com es preveu en la convocatòria, dins l'actual exercici pressupostari.

Així mateix, l'article 28 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, estableix que és competència del Consell Executiu aprovar les convocatòries d'ajudes i subvencions.

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Modificar la persona instructora del procediment i nomenar com a tal la tècnica de gestió del Departament de Benestar Social, Belén Berna Juan.

Segon. Comunicar aquests acords a les persones interessades.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Ple en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 29 de setembre de 2022

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)