Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 571911
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual es reconeix la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears a la convocatòria Octubre/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 4 d'octubre, el director general d'Esports ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. Entre els mesos de març i agost de 2022 la Direcció General d'Esports va procedir a la revisió de la documentació de les sol·licituds de reconeixement d'esportistes d'alt nivell de les Illes Balears presentades entre el dia 1 de març  i el dia 31 d'agost de 2022 referent a la convocatòria OCTUBRE/2022, segons l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de febrer de 2017.

2. En data 15 de setembre, la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears va avaluar les sol·licituds presentades d'acord amb els requisits i condicions establerts a l'article 4 del Decret 91/2015,  i es va elaborar l'acta que va servir de base per publicar els llistats provisionals d'esportistes admesos, no admesos i desestimats.

3. En data 15 de setembre, es van publicar a la pàgina web de la Direcció General d'Esports, els llistats provisionals d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears i es va establir un període de cinc dies hàbils per fer-ne les pertinents al·legacions.

4. En data 4 d'octubre de 2022, la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears va revisar i resoldre les al·legacions presentades, i elaborà l'acta corresponent amb la proposta definitiva de les llistes d'esportistes admesos, no admesos i desestimats.

Fonaments de dret

1. Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

2. Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de febrer de 2017, per la qual es regulen els barems dels resultats a les proves esportives que s'han de tenir en compte a l'hora de determinar la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

3. Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, de 10 de febrer de 2017, per la qual s'aprova la taula de puntuació dels resultats segons la posició que s'ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d'alt nivell de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports, que dicti una resolució en els termes següents:

1. Reconèixer la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears a la convocatòria Octubre/2022 a tots els esportistes que figuren a l'annex I.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

 

Palma, amb data de la signatura electrònica (5 d'octubre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda

Documents adjunts