Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 570505
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.En el BOIB núm. 66 de 21 de maig de 2022, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.

2.Els ajuts s'han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601 421K04 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un total de 450.000,00 euros, dels quals 395.000,00 euros són per a l'any 2022 i 55.000,00 euros per a l'any 2023.

3.Els serveis tècnics de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa van examinar les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars i les comissions de valoració.

4.Les sol·licituds es van trametre a la Comissió Avaluadora perquè les estudiàs i elaboràs l'informe que havia de servir de base a la proposta de resolució.

5.El 7 de juliol de 2022, la Comissió Avaluadora es va reunir per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i va acordar quins alumnes obtindrien l'ajut.

6.El 8 de juliol de 2022, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre la proposta de resolució de concessió dels ajuts esmentats.

7.S'han estimat 72 reclamacions fetes en termini als llistats provisionals publicats pels centres educatius i a la pàgina web de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

8.El Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, obliga a aquesta gratuïtat a partir del mes de setembre de 2022. Per tant, els alumnes d'aquest nivell ja no podran ser beneficiaris dels ajuts d'escolarització objecte d'aquesta Resolució.

9.El 26 d'agost de 2022 la Comissió Avaluadora es tornà a reunir per revisar les sol·licituds i aplicar el que estableix el Decret llei 8/2022.

10.El 21 de setembre de 2022, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre la proposta de resolució de concessió dels ajuts esmentats.

11.Posteriorment, es detecten errades en les següents sol·licituds:

  • CEI Baberitos: 6KR4RF; KCFD98; SADPPS i BQZENO
  • CEI Baberitos Tenis: H1CPEZ i 8WM2S9 
  • CEI Dulces Sueños: PGHJPY
  • CEI Trenet Blau: NNLXB7
  • CEI Mafalda: 87UAD1
  • CEI Món Petitó: OGQ194.
  • CEI Petits Ferrerets: KXTKSZ
  • CEI Pica-sol: 18B21I
  • CEI Poporiol: 3ML23M i XR7E65

On diu que aquests alumnes cursen 2n d'educació infantil ha de dir 3r d'educació infantil i, per tant, l'ajut en qüestió s'ha de denegar.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de març de 2021 de delegació de competències en el secretari general d'aquesta Conselleria (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021).

6.El Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantil i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes de transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (BOIB núm. 109, de 18 d'agost de 2022).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovar la concessió d'ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres educatius privats de primer cicle d'educació infantil de la xarxa complementària i per alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023 a favor dels sol·licitants que figuren en l'annex 1, amb l'import que s'hi indica.

2.Denegar la concessió d'ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres educatius privats de primer cicle d'educació infantil de la xarxa complementària i per alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023 dels sol·licitants que figuren en l'annex 2, per donar compliment al Decret llei 8/2022.

3.Denegar la concessió d'ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres educatius privats de primer cicle d'educació infantil de la xarxa complementària i per alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023 als sol·licitants que figuren en l'annex 3, per no complir algun dels requisits de la convocatòria.

4.Condicionar la concessió dels ajuts a què fan referència els punts anteriors al compliment efectiu de les obligacions assumides pels beneficiaris, d'acord amb les regles de la convocatòria i la normativa reguladora dels ajuts i les subvencions públiques.

5.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 de setembre de 2022

El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional Per delegació de competències del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, d'11/03/2021) Tomeu Barceló Rosselló

Documents adjunts